لیست قیمت‌های فروشگاه مسعود نیا 1398/02/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 66740296براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN 5-511 6,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3170 2,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5511 Series 5 Silk Epil 6,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5541 7,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5-541 7,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7539 11,100,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7561 12,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9579 16,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN face 810 4,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN Silk-epil 9-961E 17,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS HP6420 2,350,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS HP6423 3,100,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR102ATB 4,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR107AT 3,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR108AT 3,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR152AT 1,350,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR157AT 2,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 5742 4,200,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 5757K 7,500,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX بخاردار 5850c 4,500,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON S8700 6,500,000 3 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
رمینگتون REMINGTON S9100 7,650,000 3 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR129AT 3,850,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR306AT 4,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR317AT 1,950,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON AS8110 5,800,000 3 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR461AT 3,100,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS BG2036 7,800,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR322AT 2,850,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic ER-GN30 2,500,000 3 ساعت پیش آژند سرویس 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR447AT 570,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 3260 1,100,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 3230 850,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS Norelco NT8110 1,250,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS NT1150 1,900,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS NT3160 2,300,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 8530ez 3,850,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 8562ez 4,200,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX DS1 550,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR250AT 4,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR254AT 6,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY pr260at 4,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 1500F مسافرتی 1,600,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7240 3,800,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7350 3,100,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7433 4,200,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7842 5,000,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7865 6,000,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7878 7,000,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON AC8000 Keratin 5,600,000 3 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
رمینگتون REMINGTON D3711 3,850,000 3 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN BT5070 5,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN HC5010 3,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic ER1611 16,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR432AT 1,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 1472AB 3,200,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1536AB 1,800,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1862AB 3,400,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1880AB 3,800,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1921AB 3,800,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1944AB 4,600,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 2226 4,800,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 2235 6,500,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS QC 5115 2,950,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER موزر MOSER
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موزر MOSER 1400 Edition 2,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER 1884LI PRO 15,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER CHROM STYLE 1871 11,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER LI + Mini 1584 12,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER PRIMAT 1230 6,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN 3020 5,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3040S 8,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3050CC 12,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 320s-4 5,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5040s 11,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5070cc 15,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 565CC 11,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 740S 21,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7899CC 32,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9290cc 32,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9299S 45,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN CoolTec CT2cc 13,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN CT2-CC 13,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN WF1s 9,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR451AT 1,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY pr467at 4,200,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 2115 3,000,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 8414 2,600,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9632 4,200,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9646 3,400,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9855 3,800,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS AT750 7,200,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS BG2024 4,500,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS BT7215/49 7,500,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS HC3100 2,500,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG3710 3,900,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG3750/60 4,900,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG5730 7,500,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG7715 9,500,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS PT890 6,500,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS QG3320/15 4,200,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S5420 11,500,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S5420/59 15,000,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S9031 19,800,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S9711 36,000,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS YS524/41 11,500,000 3 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX MP16 4,500,000 3 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
اورال-بی Oral-B اورال-بی Oral-B
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اورال-بی Oral-B D12.513S Vitality Sensitive Clean 2,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B D12.513w Vitality 3D 2,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B OC 18.585X‎ 25,000,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B VITALITY CROSS ACTION 2,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B VITALITY SENSITIVE CLEAN 2,800,000 3 ساعت پیش شرکتی 2 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/02/05
دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعلا محدودسازی در دستور نیست.
1398/02/03
اتو یکی از لوازم خانگی هایی است که از آن برای صاف کردن پارچه و البسه استفاده می شود. این وسیله برای از بین بردن باکتری های موجود روی لباس کاربرد دارد.
1398/02/02
یکی از حقه‌های کاربردی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ، قابلیت آرشیو کردن چت های موردنظر کاربران است.
1398/02/02
اگر شما نیز جزو کاربرانی هستید که از پرداخت هزینه‌های گزاف برای قبض موبایل و تمام شدن زودهنگام بسته‌های اینترنتی به ستوه آمده‌اید، بهتر است با خواندن این گزارش کوتاه، مصرف اینترنت دیتای گوشی خود را کنترل و محدود کنید.
1398/02/02
جدیدترین محصول مایکروسافت با نام Microsoft Surface Hub ۲S که مناسب ادارات و تشکیلات سازمانی طراحی شده است، معرفی شد که قیمت‌گذاری آن از ۹هزار دلار آغاز می‌شود.
1398/01/31
این گزارش به کاربران اینستاگرام آموزش می‌دهد چگونه بدون نیاز به بلاک (مسدود) کردن افراد، آنها را از فهرست دنبال کنندگان حساب کاربری خود خارج کنند.
1398/01/27
جاروشارژی بوش مدل BBH MOVE6 مناسب کسانی طراحی شده که قصد دارند از یک محصول هم به‌ عنوان جاروشارژی عصایی و هم به‌ عنوان جاروشارژی دستی استفاده کنند.
1398/01/27
اکثر تلویزیون های امروزی دارای قابلیت پخش محتواهای دیجیتال هستند. تلویزیون های جدید از این ویژگی برخوردار بوده اما به دلیل بالا بودن قیمت و نبود امکانات کافی برای پخش تمامی کانال های استانی در تلویزیون های قدیمی، مردم به گیرنده های دیجیتالی یا ستاپ باکس (set top box) روی آوردند.
1398/01/24
به تازگی توییتر محدودیت جدیدی را به پلتفرم خود اضافه کرده که به واسطه آن کاربران تنها قادر خواهند بود تا سقف ۴۰۰ نفر را در روز در حساب کاربری خود فالو یا دنبال کنند.
1398/01/24
تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل ۵۵PFT6100 از جدیدترین محصولات برند فیلیپس است که در سایز ۵۵ اینچ طراحی شده و از صفحه نمایشی تخت برخوردار است.
‌گزیده اخبار روز
1398/02/05
قیمت محبوبترین ارز رمزنگار جهان در بازار معاملات امروز با ۵ درصد افزایش به ۵ هزار و ۵۳۱ دلار در هر واحد رسید که بالاترین رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی محسوب می‌شود.
1398/02/05
دبیر شورای عالی فضای مجازی می‌گوید رفتار اخیر اینستاگرام محکوم است ولی فعلا محدودسازی در دستور نیست.
1398/02/03
اتو یکی از لوازم خانگی هایی است که از آن برای صاف کردن پارچه و البسه استفاده می شود. این وسیله برای از بین بردن باکتری های موجود روی لباس کاربرد دارد.
1398/02/02
یکی از حقه‌های کاربردی در اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ، قابلیت آرشیو کردن چت های موردنظر کاربران است.
1398/02/02
اگر شما نیز جزو کاربرانی هستید که از پرداخت هزینه‌های گزاف برای قبض موبایل و تمام شدن زودهنگام بسته‌های اینترنتی به ستوه آمده‌اید، بهتر است با خواندن این گزارش کوتاه، مصرف اینترنت دیتای گوشی خود را کنترل و محدود کنید.
1398/02/02
جدیدترین محصول مایکروسافت با نام Microsoft Surface Hub ۲S که مناسب ادارات و تشکیلات سازمانی طراحی شده است، معرفی شد که قیمت‌گذاری آن از ۹هزار دلار آغاز می‌شود.
1398/01/31
این گزارش به کاربران اینستاگرام آموزش می‌دهد چگونه بدون نیاز به بلاک (مسدود) کردن افراد، آنها را از فهرست دنبال کنندگان حساب کاربری خود خارج کنند.
1398/01/28
صفحه‌ی "حجت الاسلام رئیسی" رئیس قوه قضائیه توسط اینستاگرام مسدود شد.
1398/01/28
اثر موسوم به «بیش‌استعدادی» به این موضوع می‌پردازد که چرا فوق‌ستاره‌ها نمی‌توانند درکنار یکدیگر تیم‌های ستاره بسازند.
1398/01/27
جاروشارژی بوش مدل BBH MOVE6 مناسب کسانی طراحی شده که قصد دارند از یک محصول هم به‌ عنوان جاروشارژی عصایی و هم به‌ عنوان جاروشارژی دستی استفاده کنند.