لیست قیمت‌های فروشگاه مسعود نیا 1397/12/03

تلفن فروشگاه / شرکت: 66740296براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN 5-511 6,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3170 2,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5511 Series 5 Silk Epil 6,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5541 7,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5-541 7,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7539 11,100,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7561 12,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9579 16,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN face 810 4,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN Silk-epil 9-961E 17,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS HP6420 2,700,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS HP6423 3,700,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR102ATB 4,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR107AT 3,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR108AT 3,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR152AT 1,350,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR157AT 2,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 5742 4,200,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 5757K 5,200,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX بخاردار 5850c 4,500,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON S8700 6,500,000 21 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
رمینگتون REMINGTON S9100 7,650,000 21 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR129AT 3,850,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR306AT 3,700,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR317AT 1,950,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON AS8110 5,800,000 21 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR461AT 3,100,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS BG2036 8,200,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR322AT 2,850,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic ER-GN30 2,500,000 21 ساعت پیش آژند سرویس 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR447AT 570,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 3260 1,100,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 3230 850,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS Norelco NT8110 1,250,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS NT1150 1,900,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS NT3160 2,300,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 8530ez 3,850,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 8562ez 4,200,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX DS1 550,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR250AT 4,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR254AT 6,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY pr260at 4,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 1500F مسافرتی 1,600,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7240 3,800,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7350 3,100,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7433 4,200,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7842 5,200,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7865 6,500,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7878 7,000,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON AC8000 Keratin 5,600,000 21 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
رمینگتون REMINGTON D3711 3,850,000 21 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN BT5070 6,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN HC5010 3,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic ER1611 16,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR432AT 1,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 1472AB 3,200,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1536AB 1,800,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1862AB 3,400,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1880AB 3,800,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1921AB 3,800,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1944AB 4,600,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 2226 4,800,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 2235 6,500,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS QC 5115 2,950,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER موزر MOSER
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موزر MOSER 1400 Edition 2,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER 1884LI PRO 15,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER CHROM STYLE 1871 11,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER LI + Mini 1584 12,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER PRIMAT 1230 6,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN 3020 7,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3040S 8,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3050CC 12,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 320s-4 7,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5040s 14,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5070cc 16,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 565CC 11,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 740S 21,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7899CC 32,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9290cc 35,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9299S 45,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN CoolTec CT2cc 13,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN CT2-CC 13,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN WF1s 9,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR451AT 1,400,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY pr467at 4,200,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 2115 3,500,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 8414 2,600,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9632 4,200,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9646 3,400,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9855 3,800,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS AT750 7,200,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS BG2024 4,500,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS BT7215/49 7,500,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS HC3100 2,500,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG3710 3,900,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG3750/60 4,900,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG5730 7,200,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG7715 9,300,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS PT890 6,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS QG3320/15 4,200,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S5420 11,500,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S5420/59 15,000,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S9031 21,000,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S9711 36,000,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS YS524/41 11,500,000 21 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX MP16 4,500,000 21 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
اورال-بی Oral-B اورال-بی Oral-B
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اورال-بی Oral-B D12.513S Vitality Sensitive Clean 2,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B D12.513w Vitality 3D 2,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B OC 18.585X‎ 25,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B VITALITY CROSS ACTION 2,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B VITALITY SENSITIVE CLEAN 2,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/11/29
یخچال یک دستگاه دارای وسیله سردکننده است که برای نگهداری موادغذایی و دارو ها و دیگر مواد فاسد شدنی کاربرد دارد.از دیرباز تاکنون یخچال ها تغیرات فراوانی داشتند، از یخچال های طبیعی گرفته تا یخچالهای دست ساز، یخچال های نفتی، گازی و همچنین یخچال های امروزی که با جریان الکتریسیته کار می کنند.
1397/11/28
فزایش سرعت آشپزی در کنار پختن غذایی سالم از جمله دغدغه های امروزه بشر است زیرا با گسترش زندگی ماشینی، افراد وقت کمتری را صرف پخت غذا می کنند وبیشتر به فست فودها روی آورده اند.
1397/11/27
قصد دارید تلفن تان را به تلویزیون وصل کنید؟ خانه های ما نسبت به زمان گذشته با ابزارهای بیشتری سروکار دارند و دانستن اینکه چگونه به راحتی میتوانیم محتوای بین دستگاهها را به اشتراک بگذاریم، به ما کمک بزرگی خواهد کرد.
1397/11/27
شرایط فروش محصولات ایران خودرو که به مناسبت دهه فجر 97 اعلام شده بود به دلیل استقبال مردم تمدید شد. شرکت ایران خودرو در این طرح فروش خودرو هایی چون پژو 405، پژو 206، پژو پارس و هایما اس 7 را به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/11/25
این روزها خریدن یا نخریدن تبلت و گوشی تلفن همراه برای کودکان چالش بزرگی ‌برای والدین محسوب می‌شود.
1397/11/25
سرانه روزانه استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی حدود یک ساعت و چهار دقیقه است و ۹۴ درصد از اعضای فعال در این شبکه‌ها از تلگرام استفاده می‌کنند.
1397/11/24
سازنده گوشی تلفن همراه energizer به زودی از مدل جدید موبایل خود که باتری آن ۱۸هزار میلی‌آمپر است و قدرتمندترین باتری تاریخ است، رونمایی خواهد کرد.
1397/11/24
وضوح صدا و فراگیر شدن موسیقی در خانه از مولفه های اصلی یک سیستم سینمای خانگی است که لذت تماشای یک فیلم را دوچندان می کند. برای خرید یک سیستم سینمای خانگی معیارهای مختلفی در نظر گرفته می شود که شاید معرفی بهترین نسخه های آن در بازار کمک بزرگی برای مشتریان سینمای خانگی باشد.
1397/11/18
شرکت بکو طی سال های اخیر به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار لوازم خانگی ایران شناخته شده است و محصولاتی نظیر یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی روانه بازار کشورمان می کند.
1397/11/18
جک دورسی مدیرعامل توئیتر در مورد ایده تازه خود برای قابل ویرایش کردن توئیت‌های ارسالی کاربران توضیحاتی ارائه کرد.
‌گزیده اخبار روز
1397/12/02
قیمت محصولات ایران خودرو در اسفند 97 اعلام شد. گروه خودروسازی ایران خودرو قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار محصولاتی چون پژو 206، پژو 207 آی اتوماتیک، پژو 405، پژو پارس، دنا پلاس و سمند ال ایکس را اعلام کرد.
1397/12/01
اگر شما نگران دسترسی افراد غریبه به تاریخچه جستجوهای خود در مرورگرهای اینترنتی مورد استفاده در لپ‌تاپ و رایانه خود هستید، بهتر است از قابلیت guest browsing بهره ببرید.
1397/11/29
یخچال یک دستگاه دارای وسیله سردکننده است که برای نگهداری موادغذایی و دارو ها و دیگر مواد فاسد شدنی کاربرد دارد.از دیرباز تاکنون یخچال ها تغیرات فراوانی داشتند، از یخچال های طبیعی گرفته تا یخچالهای دست ساز، یخچال های نفتی، گازی و همچنین یخچال های امروزی که با جریان الکتریسیته کار می کنند.
1397/11/28
فزایش سرعت آشپزی در کنار پختن غذایی سالم از جمله دغدغه های امروزه بشر است زیرا با گسترش زندگی ماشینی، افراد وقت کمتری را صرف پخت غذا می کنند وبیشتر به فست فودها روی آورده اند.
1397/11/27
قصد دارید تلفن تان را به تلویزیون وصل کنید؟ خانه های ما نسبت به زمان گذشته با ابزارهای بیشتری سروکار دارند و دانستن اینکه چگونه به راحتی میتوانیم محتوای بین دستگاهها را به اشتراک بگذاریم، به ما کمک بزرگی خواهد کرد.
1397/11/27
شرایط فروش محصولات ایران خودرو که به مناسبت دهه فجر 97 اعلام شده بود به دلیل استقبال مردم تمدید شد. شرکت ایران خودرو در این طرح فروش خودرو هایی چون پژو 405، پژو 206، پژو پارس و هایما اس 7 را به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/11/27
بزرگ‌ترین بانک آمریکایی از ارز دیجیتالی خود رونمایی کرد.
1397/11/25
این روزها خریدن یا نخریدن تبلت و گوشی تلفن همراه برای کودکان چالش بزرگی ‌برای والدین محسوب می‌شود.
1397/11/25
سرانه روزانه استفاده ایرانی‌ها از شبکه‌های اجتماعی حدود یک ساعت و چهار دقیقه است و ۹۴ درصد از اعضای فعال در این شبکه‌ها از تلگرام استفاده می‌کنند.
1397/11/24
سازنده گوشی تلفن همراه energizer به زودی از مدل جدید موبایل خود که باتری آن ۱۸هزار میلی‌آمپر است و قدرتمندترین باتری تاریخ است، رونمایی خواهد کرد.