لیست قیمت‌های فروشگاه مسعود نیا 1397/09/26

تلفن فروشگاه / شرکت: 66740296براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN 5-511 6,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3170 3,250,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5511 Series 5 Silk Epil 6,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5541 7,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5-541 7,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7539 11,100,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7561 12,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9579 16,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN face 810 6,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN Silk-epil 9-961E 17,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS HP6420 2,700,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS HP6423 3,700,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR102ATB 4,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR107AT 3,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR108AT 3,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR152AT 1,350,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR157AT 2,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 5742 4,200,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 5757K 5,200,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX بخاردار 5850c 4,500,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON S8700 6,500,000 13 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
رمینگتون REMINGTON S9100 7,650,000 13 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR129AT 3,850,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR306AT 3,700,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR317AT 1,950,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON AS8110 5,800,000 13 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR461AT 3,100,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS BG2036 8,800,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR322AT 2,850,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic ER-GN30 2,500,000 13 ساعت پیش آژند سرویس 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR447AT 570,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 3260 1,100,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 3230 850,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS Norelco NT8110 1,250,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS NT1150 1,900,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS NT3160 2,300,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 8530ez 3,850,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 8562ez 4,200,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX DS1 550,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR250AT 4,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR254AT 6,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY pr260at 4,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 1500F مسافرتی 1,600,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7240 3,800,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7350 3,100,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7433 4,200,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7842 5,200,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7865 6,800,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7878 7,500,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON AC8000 Keratin 5,600,000 13 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
رمینگتون REMINGTON D3711 3,850,000 13 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN BT5070 6,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN HC5010 3,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic ER1611 16,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR432AT 1,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 1472AB 3,200,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1536AB 1,800,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1862AB 3,400,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1880AB 3,800,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1921AB 3,800,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1944AB 4,600,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 2226 4,800,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 2235 6,500,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS QC 5115 2,950,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER موزر MOSER
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موزر MOSER 1400 Edition 2,450,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER 1884LI PRO 17,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER CHROM STYLE 1871 12,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER LI + Mini 1584 14,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER PRIMAT 1230 6,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN 3020 7,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3040S 8,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3050CC 12,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 320s-4 7,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5040s 14,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5070cc 16,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 565CC 12,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 740S 22,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7899CC 32,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9290cc 39,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9299S 45,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN CoolTec CT2cc 15,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN CT2-CC 15,500,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN WF1s 9,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR451AT 1,600,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY pr467at 4,200,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 2115 3,500,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 8414 2,600,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9632 4,200,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9646 3,400,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9855 3,800,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS AT750 7,200,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS BG2024 4,800,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS BT7215/49 8,500,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS HC3100 2,200,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG3710 3,900,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG3750/60 4,900,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG5730 7,200,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG7715 8,300,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS PT890 6,700,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS QG3320/15 4,200,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S5420 11,500,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S5420/59 15,000,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S9031 21,000,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S9711 39,500,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS YS524/41 9,500,000 13 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX MP16 4,500,000 13 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
اورال-بی Oral-B اورال-بی Oral-B
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اورال-بی Oral-B D12.513S Vitality Sensitive Clean 2,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B D12.513w Vitality 3D 2,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B OC 18.585X‎ 25,000,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B VITALITY CROSS ACTION 2,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B VITALITY SENSITIVE CLEAN 2,800,000 13 ساعت پیش شرکتی 2 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/09/25
شرایط مرحله دوم پیش فروش محصولات سایپا در آذرماه 1397 اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای تیبا 2، پراید 111 و پراید 131 را به صورت پیش فروش نقدی از روز یکشنبه 25 آذرماه به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/09/25
استفاده مقدار قابل توجهی از میوه و آبمیوه می تواند به سلامت بدن بسیار کمک کند و به همین دلیل، آب میوه گیری به یک وسیله ضروری در خانه تبدیل شده است. در ذیل مجموعه ای از بهترین آب میوه گیری های موجود در بازار تا سقف یک میلیون تومان گردآوری شده است.
1397/09/24
بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام شده اند. بدترین پسورد سال همچنان ۱۲۳۴۵۶ است و کلمات دیگری مانند «دونالد»، «پرنسس» و «۱۱۱۱۱۱» به این فهرست اضافه شده اند.
1397/09/24
مرکز ماهر با انتشار به روز رسانی مرورگر گوگل کروم از کاربران خواست برای جلوگیری از آسیب پذیری این مرورگر آن را به روزرسانی کنند.
1397/09/24
بسیاری از افراد با مشکل تمام شدن شارژ گوشی مواجه هستند و جا گذاشتن شارژر و یا عدم دسترسی به پریز برق برای اکثر مردم اتفاق افتاده است اما پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ترنت به تازگی از تولید لباس هایی با قابلیت شارژ کردن گوشی های همراه خبر دادند.
1397/09/24
شرکت لوازم خانگی ال جی الکترونیک از جدیدترین اجاق گاز خود با شعار پاسخ به نیازهای مشتریان در قرن بیست یکم رونمایی کرد.
1397/09/21
یک تولید کننده لوازم ورزشی قصد دارد دوباره نسخه جدید کتانی را تولید کند که نخستین بار در سال ۱۹۸۶ میلادی تولید شد این کتانی می تواند فعالیت های کاربر را رصد کند.
1397/09/21
گاهی اوقات انتخاب هدیه مناسب کار بسیار دشواری خواهد بود.در این مطلب به بهترین هدیه هایی که به یک شخص آشپز یا خانم خانه داری که آشپزی های حرفه ای انجام می دهد خواهیم پرداخت.
1397/09/21
در میان محصولات الکتریکی و هوشمند سال ۲۰۱۸، تولیداتی هم وجود دارند که به تناسب اندام و سلامت کاربران کمک می‌کنند.
1397/09/21
هر روز بر تعداد کاربران اینترنت در جهان افزوده می‌شود و با تلاش کمپانی‌های بزرگ و غول‌های فناوری برای رساندن اینترنت...
‌گزیده اخبار روز
1397/09/25
شرایط مرحله دوم پیش فروش محصولات سایپا در آذرماه 1397 اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای تیبا 2، پراید 111 و پراید 131 را به صورت پیش فروش نقدی از روز یکشنبه 25 آذرماه به مشتریان عرضه می‌کند.
1397/09/25
استفاده مقدار قابل توجهی از میوه و آبمیوه می تواند به سلامت بدن بسیار کمک کند و به همین دلیل، آب میوه گیری به یک وسیله ضروری در خانه تبدیل شده است. در ذیل مجموعه ای از بهترین آب میوه گیری های موجود در بازار تا سقف یک میلیون تومان گردآوری شده است.
1397/09/24
حوزه IT و تکنولوژی در طول دهه گذشته توانسته است چرخش مالی بسیار زیادی را در جهان ایجاد کند و به همین دلیل مشاغل مرتبط با آن نیز جزو رشته های پرطرفدار در بین گروه های شغلی به حساب می آیند.
1397/09/24
بدترین پسوردهای سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام شده اند. بدترین پسورد سال همچنان ۱۲۳۴۵۶ است و کلمات دیگری مانند «دونالد»، «پرنسس» و «۱۱۱۱۱۱» به این فهرست اضافه شده اند.
1397/09/24
مرکز ماهر با انتشار به روز رسانی مرورگر گوگل کروم از کاربران خواست برای جلوگیری از آسیب پذیری این مرورگر آن را به روزرسانی کنند.
1397/09/24
بسیاری از افراد با مشکل تمام شدن شارژ گوشی مواجه هستند و جا گذاشتن شارژر و یا عدم دسترسی به پریز برق برای اکثر مردم اتفاق افتاده است اما پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ترنت به تازگی از تولید لباس هایی با قابلیت شارژ کردن گوشی های همراه خبر دادند.
1397/09/24
شرکت لوازم خانگی ال جی الکترونیک از جدیدترین اجاق گاز خود با شعار پاسخ به نیازهای مشتریان در قرن بیست یکم رونمایی کرد.
1397/09/21
یک تولید کننده لوازم ورزشی قصد دارد دوباره نسخه جدید کتانی را تولید کند که نخستین بار در سال ۱۹۸۶ میلادی تولید شد این کتانی می تواند فعالیت های کاربر را رصد کند.
1397/09/21
گاهی اوقات انتخاب هدیه مناسب کار بسیار دشواری خواهد بود.در این مطلب به بهترین هدیه هایی که به یک شخص آشپز یا خانم خانه داری که آشپزی های حرفه ای انجام می دهد خواهیم پرداخت.
1397/09/21
در میان محصولات الکتریکی و هوشمند سال ۲۰۱۸، تولیداتی هم وجود دارند که به تناسب اندام و سلامت کاربران کمک می‌کنند.