لیست قیمت‌های فروشگاه مسعود نیا 1398/03/26

تلفن فروشگاه / شرکت: 66740296براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN 5-511 6,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3170 2,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5511 Series 5 Silk Epil 6,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5541 8,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5-541 8,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7539 11,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7561 12,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9579 16,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN face 810 5,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN Silk-epil 9-961E 17,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS HP6420 2,300,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS HP6423 3,200,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR102ATB 4,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR107AT 3,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR108AT 3,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR152AT 1,350,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR157AT 3,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 5742 4,200,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 5757K 6,500,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX بخاردار 5850c 4,500,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON S8700 6,500,000 17 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
رمینگتون REMINGTON S9100 7,650,000 17 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR129AT 3,850,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR306AT 4,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR317AT 1,950,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON AS8110 5,800,000 17 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR461AT 3,100,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS BG2036 8,200,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR322AT 2,850,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic ER-GN30 2,500,000 17 ساعت پیش آژند سرویس 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR447AT 570,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 3260 1,100,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 3230 950,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS Norelco NT8110 1,250,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS NT1150 1,900,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS NT3160 2,300,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 8530ez 3,850,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 8562ez 4,200,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX DS1 550,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR250AT 4,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY PR254AT 6,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY pr260at 4,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 1500F مسافرتی 1,600,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7240 3,800,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7350 3,100,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7433 4,200,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7842 5,000,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7865 6,500,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 7878 7,500,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
رمینگتون REMINGTON رمینگتون REMINGTON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رمینگتون REMINGTON AC8000 Keratin 5,600,000 17 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
رمینگتون REMINGTON D3711 3,850,000 17 ساعت پیش رمینگتون 2 سال
براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN BT5070 5,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN HC5010 4,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic ER1611 16,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR432AT 1,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 1472AB 3,200,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1536AB 1,800,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1862AB 3,400,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1880AB 3,800,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1921AB 3,800,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 1944AB 4,600,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 2226 4,800,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 2235 6,500,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS QC 5115 2,950,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER موزر MOSER
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
موزر MOSER 1400 Edition 2,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER 1884LI PRO 15,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER CHROM STYLE 1871 12,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER LI + Mini 1584 12,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
موزر MOSER PRIMAT 1230 6,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN براون BRAUN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
براون BRAUN 3020 5,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3040S 8,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 3050CC 11,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 320s-4 5,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5040s 11,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 5070cc 15,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 565CC 11,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 740S 21,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 7899CC 32,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9290cc 39,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN 9299S 45,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN CoolTec CT2cc 13,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN CT2-CC 13,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
براون BRAUN WF1s 8,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY پرنسلی PRINCELY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرنسلی PRINCELY PR451AT 2,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرنسلی PRINCELY pr467at 4,400,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX 2115 3,000,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 8414 2,600,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9632 4,200,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9646 3,400,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
پرومکس PROMAX 9855 3,800,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
فیلیپس PHILIPS فیلیپس PHILIPS
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فیلیپس PHILIPS AT750 7,200,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS BG2024 4,700,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS BT7215/49 7,500,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS HC3100 2,500,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG3710 3,900,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG3750/60 6,200,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG5730 8,000,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS MG7715 10,500,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS PT890 6,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
فیلیپس PHILIPS QG3320/15 4,200,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S5420 14,500,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S5420/59 16,500,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S9031 20,000,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS S9711 40,000,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
فیلیپس PHILIPS YS524/41 11,500,000 17 ساعت پیش شکوفا الکتریک 2 سال
پرومکس PROMAX پرومکس PROMAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومکس PROMAX MP16 4,500,000 17 ساعت پیش نگان سرویس ( پرومکس ) 2 سال
اورال-بی Oral-B اورال-بی Oral-B
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اورال-بی Oral-B D12.513S Vitality Sensitive Clean 2,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B D12.513w Vitality 3D 2,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B OC 18.585X‎ 25,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B VITALITY CROSS ACTION 2,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اورال-بی Oral-B VITALITY SENSITIVE CLEAN 2,800,000 17 ساعت پیش شرکتی 2 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/03/25
گوگل کروم و مایکروسافت اج ویژگی‌های پنهان زیادی دارند، یکی از این ویژگی‌ها ذخیره‌ی اسکرین‌شات کامل یک وب‌سایت بدون نیاز به هیچ افزونه‌ای است.
1398/03/25
تلويزيون ۲۹۲ اينچ سامسونگ با كيفيت تصوير ۸K، اولين گام بلند سامسونگ در زمينه صنايع خانگي است كه دوستداران تلويزيون را به خود جذب خواهد كرد.
1398/03/22
بنیاد موزیلا به‌صورت رسمی از لوگوهای جدید خانواده‌ی فایرفاکس رونمایی کرد. آن‌ها سال گذشته نیز طرح‌هایی برای بازخوردگیری از کاربران به‌اشتراک گذاشته بودند.
1398/03/22
آمازون با 315.5 میلیارد دلار ارزش موفق شده گوگل و اپل را کنار زده و لقب با ارزش ترین برند جهان را از آن خود کند.
1398/03/21
آون توسترها یکی از پرکاربرد ترین وسایلی هستند که معمولا از قیمت مناسبی برخوردارند.
1398/03/20
شرکت ال جی علاوه بر تلویزیون های OLED، دارای یک خط تولید از تلویزیون های ال سی دی کیفیت بالا با عنوان NanoCell است و در بازار های جهانی به فروش می رود.
1398/03/20
تجربه درست کردن بستنی در خانه با انواع طعم ها، رنگ ها و افزودنی های دلخواه لذت خاص خود را دارد. دستگاه های بستنی ساز این لذت را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه برای شما فراهم می کنند.
1398/03/19
پتنت جدید مایکروسافت مرتبط با پروژه‌ی سنتاروس (Centaurus) از معرفی دستگاهی با نمایشگر انعطاف‌پذیر و متحرک روی تکیه‌گاه حکایت می‌کند که انتظار می‌رود مهرماه، ردموندی‌ها آن را به‌نمایش بگذازند.
1398/03/19
توسترها یکی از لوازم برقی خانگی هستند که به دو نوع ساده و آون توستر تقسیم می شوند. توستر های ساده فقط برای گرم کردن نان کاربرد دارند و آون توسترها هم به عنوان تست کردن وبرشته کردن نان مورد استفاده قرار می گیرند.
1398/03/19
اگرچه فرارسیدن تابستان و گرمای هوا می‌تواند به معنی پیاده‌روی‌های مطبوع در پارک‌ها در بعدازظهرهای گرم باشد، اما این موضوع هم‌چنین می‌تواند گوشی همراه شما را در معرض آسیب گرما قرار دهد.
‌گزیده اخبار روز
1398/03/25
تا شروع تابستان و آغاز تعطیلات فاصله زیادی نمانده است. سفرهای تابستانی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خانواده‌های ایرانی در این روزهای گرم است چون می‌توانند با خیال راحت و بدون داشتن دغدغه درس و مدرسه فرزندانشان به شهرها و کشورهای مختلف سفر کنند.
1398/03/25
گوگل کروم و مایکروسافت اج ویژگی‌های پنهان زیادی دارند، یکی از این ویژگی‌ها ذخیره‌ی اسکرین‌شات کامل یک وب‌سایت بدون نیاز به هیچ افزونه‌ای است.
1398/03/25
تلويزيون ۲۹۲ اينچ سامسونگ با كيفيت تصوير ۸K، اولين گام بلند سامسونگ در زمينه صنايع خانگي است كه دوستداران تلويزيون را به خود جذب خواهد كرد.
1398/03/25
«کمبود لوازم خانگی به خاطر قیمت‌های بالا دیده نمی‌شود.»، «تولیدکنندگان داخلی تنها ۳۰ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کنند.» و «قرار است شرکت‌های کره‌ای تولیدکننده لوازم خانگی به ایران بازگردند.»
1398/03/22
بنیاد موزیلا به‌صورت رسمی از لوگوهای جدید خانواده‌ی فایرفاکس رونمایی کرد. آن‌ها سال گذشته نیز طرح‌هایی برای بازخوردگیری از کاربران به‌اشتراک گذاشته بودند.
1398/03/22
آمازون با 315.5 میلیارد دلار ارزش موفق شده گوگل و اپل را کنار زده و لقب با ارزش ترین برند جهان را از آن خود کند.
1398/03/22
شرکت سامسونگ مانیتور گیمینگ جدید خود را با نام CRG۵ (C۲۷RG۵) در اندازه ۲۷ اینچ معرفی کرد.
1398/03/21
آون توسترها یکی از پرکاربرد ترین وسایلی هستند که معمولا از قیمت مناسبی برخوردارند.
1398/03/20
شرکت ال جی علاوه بر تلویزیون های OLED، دارای یک خط تولید از تلویزیون های ال سی دی کیفیت بالا با عنوان NanoCell است و در بازار های جهانی به فروش می رود.
1398/03/20
تجربه درست کردن بستنی در خانه با انواع طعم ها، رنگ ها و افزودنی های دلخواه لذت خاص خود را دارد. دستگاه های بستنی ساز این لذت را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه برای شما فراهم می کنند.