لیست قیمت‌های نمایندگی گلدیران مرزداران 1396/03/03

تلفن فروشگاه / شرکت: 44229398ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-5590PM 1,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 26,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GC-935S 28,600,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-110SPK 6,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BP450 3,420,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 55EC9300 55inch 76,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC97000 55inch 60,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 63,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65UG87000 65inch 92,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65UG87000GI 65inch 95,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UG88000 79inch 200,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UG88000GI 79inch 179,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 55EG91000GI 55inch 69,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EG92000GI 55inch منحنی 88,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED55B6GI 55inch 83,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED65E6GI 65inche 3D 175,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG OLED65G6T 65inch 340,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG منحنی 55EC93000GI 55inch 78,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG هوشمند خمیده 65EC970T 65inch 215,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,890,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 89,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
43LH54100GI 43inch 17,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 49UH61700GI 49inch 31,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF51000GI 32inch 10,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 11,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LH51300GI 32inch 11,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF5600 42inch 16,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF51000GI 43Inch 16,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH51300GI 43inch 17,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH59000GI 43inch 18,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH60000GI 43inch 20,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LH60200GI 43inch 20,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF64000GI 43inch 21,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 23,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UH65200GI 43inch 24,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF51000GI 49Inch 21,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 22,550,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 25,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH51300GI 49inch 20,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH54100GI 49inch 21,050,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH55500GI 49inch 21,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH60000GI 49inch 25,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LH62000GI 49inch 23,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF64000 49inch 28,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 30,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UH65200GI 49inch 30,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LH54500GI 55inch 31,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LH60000GI 55inch 34,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF68000GI 55inch 40,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UH61700GI 55inch 39,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UH65200GI 55inch 41,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 22,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB65200 47inch 30,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 23,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 24,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 42,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50PB56000 50inch 17,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LF65000 55inch 36,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 52,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000GI 55inch 54,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 74,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60UB85000 60inch 53,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB980 65inche 100,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 79,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 90,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 105,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UB98000GI 148,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UF95000GI 189,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VI-3870HTS 11,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-4220 HRF 4,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7120H 7,270,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 8,480,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 9,890,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 12,940,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-8320HRF 9,490,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-8320HTS 9,490,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-8520HRF 11,890,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-8520HTS 11,890,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2115C 2,720,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2320 4,240,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2720 4,740,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2721 4,940,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2820 5,750,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2822H 6,260,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG مخصوص تخت خواب VB-9000 8,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG CB24 INVERTER 58,960,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 58,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H186HSS 37,310,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H246HSS 40,040,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H306GSS 46,410,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H366GSS 54,140,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H368GSS 50,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H488RSS 70,070,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H608RSS 79,170,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB30 INVERTER 63,360,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 78,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 86,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 10,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 110,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 113,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 113,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 117,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 117,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG AirBus AS70GPWF1 21,150,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Aqua AM30GUWF1 17,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 20,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-349HTS Home Theater 13,600,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-930 HTS 7,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX8500 19,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-355XBH 9,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 11,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 11,350,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 13,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 17,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-982 XBH 16,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-W995 XBH 29,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-140SPK 8,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-130SPK 8,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-170SPK 18,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-180SPK 16,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG AP-W48GTA ایستاده 86,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TPH808FLA5 125,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 S186TC 26,490,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG 24000 S246TC 23,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 34000 S366TC 36,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 26,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 30,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 41,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 36,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 50,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Big Inverter 30000 TB307SK1 63,650,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 32,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 45,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 52,600,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG LP-H508TCO ایستاده 72,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 19,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 21,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 31,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 31,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 32,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 32,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NEXT PLUS BV126STQ 31,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Next Plus II Inverter 12000 NP127SK1 34,290,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Next Plus II Inverter 18000 NP187SK1 46,590,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Next Plus II Inverter 24000 NP247SK1 58,520,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Next Plus II Inverter 27000 NP277SK1 59,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NEXT PLUS II INVERTER 9000 NP097SK1 31,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NF187SKT1 18000 39,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NF247SKT1 24000 42,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NT097SK1 28,340,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NT127SK1 29,920,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NT187SK3 40,450,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NT247SK3 47,980,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NV096TQ 25,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NV126TQ 25,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NV186TQ 36,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG NV246TQ 42,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II S366TC2 57,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 41,290,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 18,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,650,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 27,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG TV306STQ TitanBig 62,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 65,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,450,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد 24000 NF247SKT3-C 41,370,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG سرد NF187SKT3-C 18000 36,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 14,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 19,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 22,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 24,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 27,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 45,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 40,350,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 14,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HIH-30VQ 44,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09TG اینورتر 19,500,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 21,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 29,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 34,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 33,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 21,500,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 27,000,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-30VQ 34,500,000 21 ساعت پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC32T 28,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC32W 27,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC34T 29,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC34W 28,370,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC35T 31,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC35W 29,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45T 32,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45W 31,270,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC65T 34,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC65W 34,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75B 40,600,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75T 38,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75W 36,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE14W 24,600,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24T 26,750,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24W 25,690,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 32,980,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 34,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 36,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 36,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 36,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Titan WT-L84NT 28,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NW 27,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-260NT 6Kg 18,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-260NW 17,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM326T 19,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM326W 18,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 20,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 21,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 23,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 23,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM407W 18,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 38,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427T 19,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427W 19,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-513TS 27,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-513TW 24,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527T 22,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527W 21,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548T 8Kg 25,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548W 8Kg 23,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM828T 8Kg 27,730,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM828W 8Kg 26,670,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-B124SS 12Kg 36,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-B124SW 12Kg 35,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-C70NW 17,250,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-K70NW 17,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050ST 35,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 34,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CS 37,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CW 35,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85NT 8Kg 30,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85NW 28,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85ST 8Kg 33,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85SW 32,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M62NT 19,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M62NW 18,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M71NW 18,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M72NT 19,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M72NW 19,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M78NT 7Kg 21,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M78NW 7Kg 20,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M80NT 8Kg 22,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M80NW 21,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-M84NT 8Kg 26,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M84NW 25,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 32,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 30,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 24MT45000 24inch 7,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 29MT45000 29inch 8,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 17,650,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC62BCR 12,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MC62SCR 12,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MC62WCR 12,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313S 6,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41S 6,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41W 5,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG44S 7,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG44W 7,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG47SM 8,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG47WM 8,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MS91SR 15,250,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS91WR 14,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93SCR 16,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93WCR 15,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS94SCR 17,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS94WCR 17,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95SCR 20,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95WCR 19,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97BCR 22,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97TCR 22,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97WCR 22,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WCR 14,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3858SCR 17,350,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-214PT 28,150,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF-214PW 29,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF76TS 42,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF76W 41,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PS 28,150,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PT 28,150,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG GT-B2014PW 26,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 33,110,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCT 30,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCW 31,110,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 41,920,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 77,480,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 73,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 109,100,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 110,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF33TS 31,300,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF33WB 29,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF34TS 33,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF34WB 31,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG TF56TS 42,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF56WB 41,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF57TS 47,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF57WB 45,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF58TS 49,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF58WB 47,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF66TS 45,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 43,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 44,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 46,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 46,660,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SXB55SS 91,200,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Bentlee SX-B528W 82,260,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 94,810,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B534S 108,070,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Bentlee SX-B534W 99,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG MDF62NS سه درب 72,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDF62W Door-in-Door 69,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN73GS Door-in-Door 113,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN73NS Door-in-Door 110,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN73W Door-in-Door 105,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN76SS مدل Next 121,980,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN76W مدل Next 115,400,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDP86DB 138,900,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 73,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 88,590,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P432W 83,960,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 75,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 85,990,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXB53TS Door-in-Door 80,800,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXB53W Door-in-Door 77,700,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SXB55WB Door-in-Door 86,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SX-P428T 77,390,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45SS 84,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45WB 80,500,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG SXS33TS 74,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXS33W 69,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WP834SF 145,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 124,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 116,000,000 21 ساعت پیش گلدیران 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/03/02
همراه اول که از 29 فروردین ماه تعرفه آزاد اینترنت همراه را برای استفاده از محتوای وبسایت های برگزیده داخلی کاهش داده بود، طرح مذکور را برای بسته های اینترنت همراه نیز اجرا نموده است.
1396/03/01
«اوان ویلیامز» یکی از بنیانگذاران توییتر به خاطر نقش این شبکه اجتماعی در محبوبیت و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده عذرخواهی کرد.
1396/03/01
اچ تی سی در هفته گذشته از پرچمدار تازه خود با نام U11 رونمایی کرد که در ساخت آن، برخی درخواست های کاربران نظیر بهره مندی از استاندارد مقاومت در برابر نفوذ آب را لحاظ کرده است.
1396/02/31
ترامپ برنامه‌ای برای به‌روزرسانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سازمان‌ها و نهادهای حکومتی دارد و به همین خاطر قصد دارد این موضوع را در جلسه ماه آینده خود با بزرگان آی تی در میان بگذارد.
1396/02/31
سامانه‌ی ثبت‌ نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران راه‌اندازی شد. این سامانه در وب‌سایت این شرکت قرار دارد.
1396/02/31
تولیدکنندگانی که در زمینه ساخت تلفن های همراه کلون (یا به عبارتی کپی برابر اصل) فعال هستند، همیشه ما رو شگفت زده کرده اند.
1396/02/30
بیش از ۴۰ سال پیش، اولین مدل گلف GTI عرضه شد و حالا، قرار است محصولی مشابه این خودرو، اما در سایز کوچک‌تر، به نام آپ GTI، آماده‌ی فروش شود.
1396/02/26
برنامه‌ی تولید خودروی اوروس به‌عنوان اولین شاسی‌بلند تاریخ لامبورگینی نهایی شده و حالا، اطلاعات پیشرانه‌ و قوای فنی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
1396/02/26
گوشی اچ‌تی‌سی یو ۱۱ که امروز در تایوان رونمایی شد تا یک ماه دیگر وارد بازار ایران خواهد شد.
1396/02/25
سریع‌ترین خودروی کارتینگ جهان که سرعتش در 1.5 ثانیه از صفر به 60 مایل بر (۹۸ کیلومتر بر ساعت) می‌رسد، در کانادا رونمایی شد.
‌گزیده اخبار روز
1396/03/02
همراه اول که از 29 فروردین ماه تعرفه آزاد اینترنت همراه را برای استفاده از محتوای وبسایت های برگزیده داخلی کاهش داده بود، طرح مذکور را برای بسته های اینترنت همراه نیز اجرا نموده است.
1396/03/02
امروز در خبری تاثر برانگیز اعلام شد، نيكى هيدن كه ٥ روز قبل در ايتاليا در حال دوچرخه سواری با خودروى پژو تصادف كرده بود، در بیمارستان در گذشته است.
1396/03/01
«اوان ویلیامز» یکی از بنیانگذاران توییتر به خاطر نقش این شبکه اجتماعی در محبوبیت و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده عذرخواهی کرد.
1396/03/01
اچ تی سی در هفته گذشته از پرچمدار تازه خود با نام U11 رونمایی کرد که در ساخت آن، برخی درخواست های کاربران نظیر بهره مندی از استاندارد مقاومت در برابر نفوذ آب را لحاظ کرده است.
1396/02/31
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: همه قبول کردند که دیگر بلیت رایگان برای هیچ مسابقه‌ای لحاظ نشود.
1396/02/31
ترامپ برنامه‌ای برای به‌روزرسانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سازمان‌ها و نهادهای حکومتی دارد و به همین خاطر قصد دارد این موضوع را در جلسه ماه آینده خود با بزرگان آی تی در میان بگذارد.
1396/02/31
سامانه‌ی ثبت‌ نام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران راه‌اندازی شد. این سامانه در وب‌سایت این شرکت قرار دارد.
1396/02/31
تولیدکنندگانی که در زمینه ساخت تلفن های همراه کلون (یا به عبارتی کپی برابر اصل) فعال هستند، همیشه ما رو شگفت زده کرده اند.
1396/02/30
بیش از ۴۰ سال پیش، اولین مدل گلف GTI عرضه شد و حالا، قرار است محصولی مشابه این خودرو، اما در سایز کوچک‌تر، به نام آپ GTI، آماده‌ی فروش شود.
1396/02/30
شاید تا به حال نمی دانستید اما اتمسفری که امروز کره زمین را احاطه کرده، با اتمسفری که در زمان انقلاب صنعتی وجود داشت بسیار متفاوت است.