خدمات سایت

لیست قیمت‌های نمایندگی رسمی گلدیران مرزداران 1395/06/07

تلفن فروشگاه / شرکت: 44229398ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-K6580PM 1,830,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 26,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GC-935S 28,600,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 105UC9T 105inch 298,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9700 55inch 135,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9800 55inch 124,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC9300 55inch 76,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EG92000GI 55inch 95,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC9700 55inch 57,560,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC97000 55inch 60,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 57,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65EG960T 65inch 238,770,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UG87000 65inch 96,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF64000 49inch 27,850,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 37,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF77000 55inch 43,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 89,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LB55100GI 32Inches 10,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LB56100GI 32Inches 11,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF51000GI 32inch 11,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 12,320,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB58200 42Inche 19,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF51000GI 43Inch 16,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,600,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF64000 43inch 21,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 23,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF51000GI 49Inch 21,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 22,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 25,590,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 31,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50LB5820 50inch 26,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LF56000 60inch 37,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 84LM96000 84Inches 340,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LB67000 42inche 26,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB69000 42inch 26,600,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 17,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 22,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB65200 47inch 30,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB67000 47inch 35,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB69000 47inch 36,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 26,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 24,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 39,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LA9700 55inch 65,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LB6700 55inch 38,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LF65000 55inch 36,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UB85000 55inch 53,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 51,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000 55inch 54,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 65,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60UB85000 60inch 53,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB980 65inche 100,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UC97000 81,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 89,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 90,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 99,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 70LB65600GI 70inch 98,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UB98000GI 148,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG IPS panel 42LB6230 42inche 19,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PN45000 42inch 14,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VB-20720 / HBL / HBR / HRF 7,790,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20777HBK / HDP 9,340,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-4220 HRF 3,750,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 6,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 8,740,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 11,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-19210CTS 3,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CRF 3,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2316 2,850,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2320 3,180,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2519C 3,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2720 3,650,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2721 3,850,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG CB24 INVERTER 54,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 51,520,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H186HSS 34,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H246HSS 36,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H306GSS 42,320,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H366GSS 50,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H368GSS 50,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H488RSS 63,480,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H608RSS 71,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB30 INVERTER 58,880,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 72,600,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 78,200,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 91,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 99,360,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 103,040,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 103,040,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 106,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 106,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 21,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WB-S040BPM 8,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-930 HTS 7,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K928HTS 8,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX10 33,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX5500 15,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX8500 17,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-738 HTS 5,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 11,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 10,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 13,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-975XBH 9,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 15,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-982 XBH 15,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K938HTS 7,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K948HTS 7,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K958XBH 8,750,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-KW968HTS 14,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-W951HTS 14,200,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG ARX5000 16,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-947 SPK 8,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LW1811ER 18,000 BTU 15,200,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
اجنرال OGENERAL اجنرال OGENERAL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اجنرال OGENERAL ABG18R سرد و گرم 18000 42,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG24R 24000 سرد و گرم 47,300,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG30R سرد و گرم 30000 68,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG36R 36000سرد و گرم 67,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG45R سرد و گرم 45000 80,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG54R سرد و گرم 54000 89,900,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH19R 19000 سرد و گرم 42,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH24R 24000 سرد و گرم 51,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS12AVC سرمایشی 12000 19,900,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS18RVT 18000 سرد و گرم 34,200,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30A 30000 سرد و گرم 47,800,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30RVT سرد و گرم 30000 47,800,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 12000 ASGS12LECA 34,900,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 18000 ASGS18LFCA 49,300,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 24000 ASGS24LFCA 59,500,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 30000 ASGS30LFCA 66,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 S186TC 21,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 24000 S246TC 23,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 34000 S366TC 36,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 23,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 24,950,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 33,470,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 36,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 40,400,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 26,560,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 41,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 49,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 17,490,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 20,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 24,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 24,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 27,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 27,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV096TQ 22,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 24,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 35,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 40,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II S366TC2 57,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan II S306TC2 53,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 41,290,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 18,200,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,650,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 27,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV186STQسرد 35,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV246STQ سرد 41,350,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TV306STQ TitanBig 49,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 65,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,450,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 17,200,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 16,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 22,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 24,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 27,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 45,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 40,350,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 14,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
گری GREE گری GREE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گری GREE 30000 سرد و گرم 35,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H09H1 16,400,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H12H1 18,700,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H18H1 25,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H24H1 35,000,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H09H1 9000 سرد و گرم 13,770,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H12H1 12000 سرد و گرم 15,860,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H18H1 18000 سرد و گرم 21,900,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H24H1 24000 سرد و گرم 27,550,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H09H1 1,550,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H24H1 28,500,000 10 ساعت پیش نیا NIA 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HI-09HVL 15,800,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09VQ 17,600,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 19,770,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 28,600,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 32,400,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRC-12DB 15,100,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRC-18DB 19,400,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 33,000,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-09DB 14,000,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-12DB 15,900,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 19,990,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 24,200,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HS-30CUHN 31,000,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HS-30HUHN 31,700,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HS-36CVQ 36,500,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense ایستاده HF-45HFL 45,000,000 10 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC34W 27,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45W 31,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE14W 22,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24T 25,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24W 24,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-810NT 21,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-811NW 21,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-812NW 22,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-823NT 27,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824ST 31,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 34,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 34,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 36,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 36,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 36,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC75W 36,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L104SW 34,310,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NT 29,400,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NW 28,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SW 34,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM326T 19,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM326W 18,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-370NW 18,550,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 20,400,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 21,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 23,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 23,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NT 25,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NW 23,790,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-388CT 31,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390ST 31,600,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390SW 30,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM407W 18,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 35,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427T 19,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427W 19,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527T 22,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527W 21,300,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548T 8Kg 25,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548W 8Kg 23,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM828T 8Kg 27,730,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM828W 8Kg 26,670,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-L104SW 34,310,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG WM-L1050ST 33,360,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 31,970,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CS 36,400,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CW 34,810,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 30,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 17,650,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022SNR 7,640,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022WNR 7,330,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC62BCR 12,790,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC62SCR 12,790,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313S 6,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41S 6,200,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41W 5,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG44S 7,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG44W 7,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG47SM 8,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG47WM 8,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS91SR 15,250,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS91WR 14,700,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93SCR 15,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93WCR 15,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95SCR 18,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95WCR 17,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97BCR 22,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97TCR 22,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97WCR 21,950,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3245BCR 9,820,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859CR SolarDOM Persia Plus 21,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SG-2335W Solar 5,700,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WCR 14,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3858SCR 17,350,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-214PT 28,150,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF-214PW 27,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GR-F445WFX 69,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PS 28,150,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PT 28,150,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG GT-B2014PW 24,960,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCB 23,400,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCT 24,850,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCW 23,400,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 33,110,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCT 30,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCW 31,110,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCB Refrigerator 32,180,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCT Refrigerator 32,170,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCW Refrigerator 32,180,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GBX 38,710,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GLX 40,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 401,920,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 73,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 69,610,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 109,100,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 110,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 43,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 44,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 46,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 46,660,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG دو قلو GR-F445SFX 73,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SXB55SS 91,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Bentlee SX-B528W 80,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 92,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B534S 97,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Bentlee SX-B534W 93,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG MDN76SS مدل Next 130,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN76W مدل Next 125,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDP86DB 139,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426T 58,700,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426W 56,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 69,990,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 86,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 75,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528TB 81,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528WB 78,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532SB 88,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532WB 87,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534SB 104,800,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534WB 99,440,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 82,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXB55WB 87,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SX-P428T 74,500,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45SS 84,900,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45WB 81,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG WP834SF 143,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 126,000,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 119,700,000 10 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,700,000 10 ساعت پیش شركتی 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
طی یکی-دو سال اخیر، مهم ترین مبحثی که در رابطه با پیشرفت تلویزیون ها می شنیدیم میزان رزولوشن آن ها بود. حالا تمام اچ دی دیگر کافی نیست و بهترین تلویزیون های بازار 4K هستند. اما آیا 4K همان تغییر بزرگی است که همه انتظارش را دارند؟
1395/06/02
طی سال جاری، شایعات پیرامون مدل های آیفون 2016 به اوج خود رسید و تا چندی پیش نیز از مدل «پرو» با صفحه نمایشگر OLED صحبت می شد...
1395/05/31
مدت هاست که شمار زیادی از استارتاپ ها تلاش دارند ایده ساخت ماشین های خودران را به واقعیت بدل کنند و تا کنون نیز نسخه های مختص به خود از آنها را ساخته و مورد آزمایش قرار داده اند.
1395/05/31
G5 پرچمدار امسال شرکت کره‌ای ال‌جی است. این کمپانی در نظر دارد نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۷.۰ نوقا را به‌زودی در اختیار برخی از کاربران جی 5 قرار دهد.
1395/05/30
فروشگاه های «اپل استور» همواره چیزی بیشتر از یک فروشگاه معمولی بودند؛
1395/05/27
گفته می‌شود که کمپانی گوگل از ماه آینده، گوشی‌های هوشمند جدیدی را با برند گوگل در برخی از بازارها عرضه خواهد کرد. احتمالا این گوشی‌ها نسخه‌ی تغییر نام یافته‌ی نکسوس‌های جدید باشند.
1395/05/26
شیائومی قصد دارد تا یک محصول جدید که در دسته بندی کالاهای خانگی قرار می‌گیرد را روانه بازار کند.
1395/05/24
دانشمندان موفق به توسعه یک تکنیک جدید شدند که می‌تواند به مقامات کمک کند تا در هنگام رسیدگی به جرائم، داده‌های گوشی‌های هوشمند را جمع آوری کنند.
1395/05/24
یکی از جدیدترین محصولات آزمایشگاه MIT Media Lab که «DuoSkin» نام داشته و با همکاری واحد تحقیقات مایکروسافت طراحی شده، نوعی تتوی موقت با قابلیت اتصال به ابزارهای هوشمند است.
‌گزیده اخبار روز
1395/06/06
موج ویرانگری از زلزله‌ها در سراسر جهان در سال ۲۰۱۶ دانشمندان را برآن داشته تا به پیش‌بینی درباره زلزله‌های احتمالی در جهان دست بزنند و بر اساس آخرین اظهارات، در تهران، استانبول و لس‌آنجلس احتمال وقوع زلزله مرگبار بیش از نقاط دیگر دنیا وجود دارد.
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
این اتفاق کم‌سابقه در حواشی اخیر، از اصل برگزاری کنسرت پراهمیت‌تر است، چرا که دیگر مسئله صرفاً برگزاری کنسرت موسیقی نیست، بلکه استقرار و اجرای قانون در سراسر کشور و جلوگیری از اجرا یا عدم اجرای یک قانون واحد در نقاط مختلف کشور و جلوگیری از بخش بخش شدن حاکمیت در کشور است.
1395/06/06
زنده‌یاد داود رشیدی، بازیگر و کارگردان شناخته شده و محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون صبح جمعه 5 شهریور و در سن 83 سالگی از میان ما رفت اما نام و یادش همیشه در عرصه فرهنگ و هنر ایران جاوید است.
1395/06/06
طی یکی-دو سال اخیر، مهم ترین مبحثی که در رابطه با پیشرفت تلویزیون ها می شنیدیم میزان رزولوشن آن ها بود. حالا تمام اچ دی دیگر کافی نیست و بهترین تلویزیون های بازار 4K هستند. اما آیا 4K همان تغییر بزرگی است که همه انتظارش را دارند؟
1395/06/06
همزمان با مجادله میان «اینتل در برابر AMD» و «انویدیا در برابر AMD» باید به یک سوال بسیار مهم دیگر هم فکر کرد: چه زمانی برای خرید قطعات جدید مناسب است؟
1395/06/06
محمدعلی کشاورز بازیگر پیشکسوت با انتشار متنی از سال‌ها دوستی خود با زنده‌یاد داود رشیدی گفت؛ رفاقتی که حالا پذیرش مرگ این هنرمند را برای کشاورز سخت کرده است.
1395/06/06
یک شرکت چینی جدیدترین گوشی ۱۰ هسته ای خود را رونمایی کرد.
1395/06/06
این روزها کشف سیاره‌ای شبیه سیاره کره زمین که به دور نزدیکترین ستاره به خورشید می‌درخشد جنجالی شده است.
1395/06/06
پزشکان در دانشگاه کالیفرنیا(UCLA)، لس‌آنجلس در حال آزمایش یک درمان جدید هستند و با موفقیت توانستند با استفاده از امواج فراصوت یک بیمار 25 ساله را از حالت کما خارج کنند.