خدمات سایت

لیست قیمت‌های نمایندگی رسمی گلدیران مرزداران 1395/07/04

تلفن فروشگاه / شرکت: 44229398ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-K6580PM 1,830,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 26,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GC-935S 28,600,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 105UC9T 105inch 298,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9700 55inch 82,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9800 55inch 124,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC9300 55inch 76,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EG92000GI 55inch 88,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC9700 55inch 57,560,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC97000 55inch 60,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 57,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65EG960T 65inch 238,770,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UG87000 65inch 96,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 79UG88000 79inch 200,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,890,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF64000 49inch 27,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 37,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF68000GI 41,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF77000 55inch 43,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 89,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LB55100GI 32Inches 10,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LB56100GI 32Inches 11,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF51000GI 32inch 10,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 12,320,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB58200 42Inche 19,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF5600 42inch 16,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF51000GI 43Inch 16,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,600,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF64000 43inch 21,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 23,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF51000GI 49Inch 21,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 22,550,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 25,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 30,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50LB5820 50inch 26,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LF56000 60inch 37,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 84LM96000 84Inches 340,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LB67000 42inche 26,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB69000 42inch 26,600,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 22,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB65200 47inch 30,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB67000 47inch 35,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB69000 47inch 36,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 26,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 24,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 39,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50PB56000 50inch 17,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LA9700 55inch 65,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LB6700 55inch 38,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LF65000 55inch 36,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UB85000 55inch 53,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 51,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000 55inch 54,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 65,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60UB85000 60inch 53,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB980 65inche 100,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UC97000 81,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 87,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 90,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 99,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 70LB65600GI 70inch 98,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UB98000GI 148,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG IPS panel 42LB6230 42inche 19,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PN45000 42inch 14,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VB-20720 / HBL / HBR / HRF 7,790,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20777HBK / HDP 9,340,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-4220 HRF 4,580,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7120H 6,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 7,930,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 9,250,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 12,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-19210CTS 3,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CRF 3,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2115C 2,720,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2320 4,240,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2720 3,650,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2721 3,850,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2820 5,750,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2822H 6,260,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG مخصوص تخت خواب VB-9000 8,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG CB24 INVERTER 54,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 51,520,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H186HSS 34,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H246HSS 36,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H306GSS 42,320,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H366GSS 50,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H368GSS 50,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H488RSS 63,480,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H608RSS 71,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB30 INVERTER 58,880,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 72,600,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 78,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 91,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 99,360,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 103,040,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 103,040,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 106,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 106,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 19,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WB-S040BPM 8,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-930 HTS 7,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K928HTS 8,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX10 33,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX5500 15,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX8500 17,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-355XBH 9,700,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-738 HTS 5,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 11,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 11,350,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 13,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-975XBH 9,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 15,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-982 XBH 15,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K938HTS 7,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K948HTS 7,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K958XBH 8,750,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-KW968HTS 14,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-W951HTS 14,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-140SPK 8,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX5000 16,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-130SPK 8,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-170SPK 18,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-180SPK 16,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-947 SPK 8,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG AP-W48GTA ایستاده 81,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG LW1811ER 18,000 BTU 15,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TPH808FLA5 125,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 S186TC 28,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 24000 S246TC 23,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 34000 S366TC 36,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 27,150,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 30,130,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 39,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 36,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 48,600,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 31,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 46,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 53,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG LP-H508TCO ایستاده 72,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 21,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 23,850,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 30,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 32,130,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 33,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 35,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NEXT PLUS BV126STQ 32,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG NV096TQ 25,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 25,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 35,370,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 43,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II S366TC2 57,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan II S306TC2 53,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 41,290,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 18,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,650,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 27,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV186STQسرد 35,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV246STQ سرد 41,350,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TV306STQ TitanBig 58,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 65,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,450,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 16,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 23,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 22,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 24,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 27,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 45,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 40,350,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 14,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HI-09HVL 15,800,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09VQ 17,600,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 19,770,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 28,600,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 32,400,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRC-12DB 15,100,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRC-18DB 19,400,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 33,000,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-09DB 14,000,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-12DB 15,900,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 19,990,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 24,200,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HS-30CUHN 31,000,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HS-30HUHN 31,700,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense HS-36CVQ 36,500,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisense ایستاده HF-45HFL 45,000,000 20 ساعت پیش زرین پخش قشم 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC34T 28,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC34W 27,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45T 32,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45W 31,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC65W 34,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC75T 38,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE14W 22,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24T 25,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24W 24,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-810NT 21,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-811NW 21,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-812NW 22,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-823NT 27,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824ST 31,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 34,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 34,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 36,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 36,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 36,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC75W 36,890,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L104SW 34,310,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NT 29,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NW 28,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SW 34,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-260NT 6Kg 18,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-260NW 17,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM326T 19,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM326W 18,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-370NW 18,550,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 20,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 21,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 23,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 23,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NT 25,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NW 23,790,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-388CT 31,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390ST 31,600,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390SW 30,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM407W 18,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 35,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427T 19,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM427W 19,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527T 22,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-527W 21,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548T 8Kg 25,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM548W 8Kg 23,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM828T 8Kg 27,730,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM828W 8Kg 26,670,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-C70NW 17,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-K70NW 17,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L104SW 34,310,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG WM-L1050ST 33,360,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 31,970,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CS 36,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CW 34,810,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85NW 28,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L85SW 30,700,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M62NT 19,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-M62NW 18,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 30,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 24MT45000 24inch 7,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 29MT45000 29inch 8,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 17,650,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022SNR 7,640,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022WNR 7,330,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC62BCR 12,790,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MC62BCR 12,790,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC62SCR 12,790,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MC62SCR 12,790,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313S 6,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41S 6,200,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG41W 5,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG41W 5,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG44S 7,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG44W 7,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG44W 7,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG47SM 8,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG47SM 8,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG47WM 8,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG MG47WM 8,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS91SR 15,250,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS91WR 14,700,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93SCR 15,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS93WCR 15,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95SCR 18,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS95WCR 17,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97BCR 22,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97TCR 22,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MS97WCR 21,950,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3245BCR 9,820,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859CR SolarDOM Persia Plus 21,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SG-2335W Solar 5,700,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WCR 14,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3858SCR 17,350,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-214PT 28,150,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF-214PW 29,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GR-F445WFX 69,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PS 28,150,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PT 28,150,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG GT-B2014PW 24,960,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCB 23,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCT 38,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCW 23,400,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 33,110,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCT 30,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCW 31,110,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCB Refrigerator 32,180,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCT Refrigerator 32,170,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCW Refrigerator 32,180,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GBX 38,710,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GLX 40,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 401,920,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 73,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 69,610,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 109,100,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 110,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF34TS 33,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF57WB 44,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF58WB 46,300,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 43,800,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 44,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 46,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 46,660,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG دو قلو GR-F445SFX 73,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SXB55SS 91,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Bentlee SX-B528W 80,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 92,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B534S 97,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Bentlee SX-B534W 92,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG MDN76SS مدل Next 130,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDN76W مدل Next 125,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDP86DB 139,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426T 58,700,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426W 56,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 69,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 86,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 75,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528TB 81,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528WB 78,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532SB 88,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532WB 87,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534SB 97,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534WB 92,990,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 82,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXB55WB 87,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SX-P428T 74,500,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45SS 84,900,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SXP45WB 81,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG WP834SF 143,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 126,000,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 119,700,000 20 ساعت پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,700,000 20 ساعت پیش شركتی 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/07/03
سریع و ناگهانی اتفاق می افتد. یک چاله آب در خیابان، یا شاید کنار ساحل دریا ایستاده اید و تلفن از دست تان رها می شود. تلفن های قدیمی تر که اصلا مقاومتی در برابر آب از خود نشان نمی دادند اما با این حال...
1395/07/03
ایرانسل به عنوان یکی از پیشگامان عرصه مخابراتی در ایران، پیوسته در حال آزمون و خطای فناوری های جدیدی است تا برای مشترکین خود استفاده از آن ها را امکان پذیر سازد. از همین رو، این شرکت در جدیدترین اقدام خود، به آزمایش فناوری VoWiFi پرداخته است.
1395/07/03
امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران دیروز جمعه گفته است نخستین سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از امروز سوم مهرماه در سراسر کشور آغاز می شود.
1395/06/31
اینستاگرام همراستا با تست هایی که امسال روی قابلیت های مختلف پلتفرم خود انجام داد، چندی پیش تایید نمود که ویژگی تازه ای تحت عنوان Save Draft را به تمامی کاربرانش عرضه می کند.
1395/06/31
با اینکه بر سر ضرورت برخورد با قاچاق کالا بین همه مسئولان اتفاق نظر وجود دارد، درباره تبعات و هزینه‌های این مبارزه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
1395/06/28
شرکت ال جی در نمایشگاهی در آمریکا از بزرگترین تلویزیون OLED دنیا با صفحه نمایشگر ۷۷ اینچی رونمایی کرد.
1395/06/27
اگر به خاطر داشته باشید، هفته گذشته شرکت اپل از دومین نسل ساعت هوشمند خود با قابلیت‌های ریز و درشت رونمایی کرد.
1395/06/27
در این مقاله با ۱۰ عادت بد در هنگام رانندگی آشنا خواهید شد که انجام آنها می‌تواند به خودروی شما آسیب برساند.
1395/06/24
با افزایش فشار مخالفان مدیریت قلب اینترنت به جامعه جهانی از سوی سیاسیون آمریکایی، کمپانی‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک و توئیتر از ضرورت انتقال آیکان به جامعه جهانی سخن گفتند.
1395/06/23
از ابتدای سال 2016 و با معرفی و عرضه تدریجی تلفن های هوشمند توسط کمپانی های مختلف مشخص شد بیشترین رقابت بین این شرکت ها در سال جاری در بخش دوربین ها متمرکز خواهد بود.
‌گزیده اخبار روز
1395/07/03
به نقل از روزنامه ی آلمانی Die Welt، یک شرکت حمل و نقل فرانسوی به نام Alstom به تازگی از اولین قطار مسافربری هیدروژنی جهان رونمایی کرده است.
1395/07/03
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی موسوم به «ایران تله کام ۲۰۱۶» از فردا چهارم مهر ماه به مدت سه روز با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۲ کشور جهان ...
1395/07/03
فرا رسیدن پاییز، خاطرات زیبایی را در ذهن ها زنده می کند که بیشتر آنها به آغاز سال تحصیلی بر می گردد. یکی از این خاطرات، خودکار آبی بیک است که در زمان خود بهترین تجربه نوشتن را به ارمغان می آورد
1395/07/03
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت در آئین بازگشایی رسمی مدارس استان البرز صبح شنبه وارد کرج شد و با حضور در مدرسه مهدیه رجائی شهر زنگ آغاز سال تحصیلی 95-96 در این استان را نواخت.
1395/07/03
اپل نسخه رفع باگ شده آی او اس 10.0.2 را برای دارندگان انواع آیفون و آی پد عرضه کرد.
1395/07/03
سریع و ناگهانی اتفاق می افتد. یک چاله آب در خیابان، یا شاید کنار ساحل دریا ایستاده اید و تلفن از دست تان رها می شود. تلفن های قدیمی تر که اصلا مقاومتی در برابر آب از خود نشان نمی دادند اما با این حال...
1395/07/03
ایرانسل به عنوان یکی از پیشگامان عرصه مخابراتی در ایران، پیوسته در حال آزمون و خطای فناوری های جدیدی است تا برای مشترکین خود استفاده از آن ها را امکان پذیر سازد. از همین رو، این شرکت در جدیدترین اقدام خود، به آزمایش فناوری VoWiFi پرداخته است.
1395/07/03
امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران دیروز جمعه گفته است نخستین سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از امروز سوم مهرماه در سراسر کشور آغاز می شود.
1395/06/31
اینستاگرام همراستا با تست هایی که امسال روی قابلیت های مختلف پلتفرم خود انجام داد، چندی پیش تایید نمود که ویژگی تازه ای تحت عنوان Save Draft را به تمامی کاربرانش عرضه می کند.
1395/06/31
با اینکه بر سر ضرورت برخورد با قاچاق کالا بین همه مسئولان اتفاق نظر وجود دارد، درباره تبعات و هزینه‌های این مبارزه اختلاف نظرهایی وجود دارد.