خدمات سایت

لیست قیمت‌های نمایندگی رسمی گلدیران مرزداران 1395/03/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 44229398ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-K6580PM 1,830,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 29,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GC-935S 31,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 105UC9T 105inch 298,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9700 55inch 135,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EA9800 55inch 124,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC9300 55inch 76,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55EC93000GI 55inch 75,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC9700 55inch 57,560,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UC97000 55inch 60,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 60,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG 65EG960T 65inch 238,770,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UG87000 65inch 100,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF64000 49inch 30,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 38,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF77000 55inch 48,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 89,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LB55100GI 32Inches 10,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LB56100GI 32Inches 11,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 12,320,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB58200 42Inche 19,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF64000 43inch 22,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 24,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB56100GI 47Inches 26,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 27,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 32,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 50LB5820 50inch 26,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LB56100GI UHD 37,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60LF56000 60inch 37,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 84LM96000 84Inches 340,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LB67000 42inche 26,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LB69000 42inch 26,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 23,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB65200 47inch 30,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB67000 47inch 35,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 47LB69000 47inch 36,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 26,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 25,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 40,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LA9700 55inch 65,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LB6700 55inch 38,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55LF65000 55inch 37,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UB85000 55inch 53,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 53,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF86000 55inch 57,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 69,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 60UB85000 60inch 57,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UB980 65inche 100,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UC97000 81,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 89,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 90,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 104,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 70LB65600GI 70inch 98,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 79UB98000GI 160,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG IPS panel 42LB6230 42inche 19,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PN45000 42inch 14,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VB-20720 / HBL / HBR / HRF 7,790,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-20777HBK / HDP 9,340,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 6,950,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 8,740,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 11,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-16200 2,590,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-19210CTS 3,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-20200CRF 3,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2316 2,850,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2320 3,180,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN-2519C 3,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2720 3,650,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG VN2721 3,850,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG CB24 INVERTER 54,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 51,520,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H186HSS 34,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H246HSS 36,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H306GSS 42,320,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H366GSS 50,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H368GSS 50,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H488RSS 63,480,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TB-H608RSS 71,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB30 INVERTER 58,880,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 72,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 78,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 91,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 99,360,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 103,040,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 103,040,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 106,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 106,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 21,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WB-S040BPM 8,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-K928HTS 8,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX10 31,250,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX5500 15,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ARX8500 18,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,980,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-738 HTS 5,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 10,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 11,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 13,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-975XBH 9,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 15,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-982 XBH 17,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K938HTS 7,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K948HTS 6,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-K958XBH 8,750,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-KW968HTS 14,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-W951HTS 14,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG ARX5000 19,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LH-947 SPK 8,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LW1811ER 18,000 BTU 15,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
اجنرال OGENERAL اجنرال OGENERAL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اجنرال OGENERAL ABG18R سرد و گرم 18000 42,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG24R 24000 سرد و گرم 47,300,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG30R سرد و گرم 30000 68,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG36R 36000سرد و گرم 67,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG45R سرد و گرم 45000 80,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ABG54R سرد و گرم 54000 89,900,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH19R 19000 سرد و گرم 42,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL AOH24R 24000 سرد و گرم 51,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS12AVC سرمایشی 12000 19,900,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS18RVT 18000 سرد و گرم 34,200,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30A 30000 سرد و گرم 47,800,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL ASGS30RVT سرد و گرم 30000 47,800,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 12000 ASGS12LECA 34,900,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 18000 ASGS18LFCA 49,300,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 24000 ASGS24LFCA 59,500,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
اجنرال OGENERAL سرد و گرم 30000 ASGS30LFCA 66,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 S186TC 21,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 24000 S246TC 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG 34000 S366TC 36,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 23,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 24,950,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 33,470,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 37,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 41,310,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BV-096STQ NEXT PLUS 27,970,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 41,790,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 47,990,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 20,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 22,840,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 29,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 30,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 33,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 33,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV096TQ 22,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV126TQ 23,990,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV186TQ 33,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG NV246TQ 40,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II 60,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Big II S366TC2 57,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan IG II S306TC2 53,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 41,290,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 18,200,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,800,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,650,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 27,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV186STQسرد 35,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV246STQ سرد 41,350,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TV306STQ TitanBig 53,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 65,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,450,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 17,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 16,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 22,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 24,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 27,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 45,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 40,350,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 14,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
گری GREE گری GREE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گری GREE 30000 سرد و گرم 35,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H09H1 16,400,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H12H1 18,700,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H18H1 25,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE A'MATIC-H24H1 35,000,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H09H1 9000 سرد و گرم 13,770,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H12H1 12000 سرد و گرم 15,860,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H18H1 18000 سرد و گرم 21,900,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE D"MATIC-H24H1 24000 سرد و گرم 27,550,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H09H1 1,550,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
گری GREE Q'MATIC-H24H1 28,500,000 1 روز پیش نیا NIA 5 سال
هایسنس Hisens هایسنس Hisens
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisens HI-09HVL 15,800,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HIH-09VQ 17,600,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HIH-12TG 19,770,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HIH-18TG 28,600,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HIH-24TG 32,400,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HRC-12DB 15,100,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HRC-18DB 19,400,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HRC-30VQ 33,000,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HRH-09DB 14,000,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HRH-12DB 15,900,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HRH-18DB 19,990,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HRH-24DB 24,200,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-30CUHN 31,000,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-30HUHN 31,700,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens HS-36CVQ 36,500,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
هایسنس Hisens ایستاده HF-45HFL 45,000,000 1 روز پیش زرین پخش قشم 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC34W 27,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DC45W 31,750,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE14W 22,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24T 25,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG DE24W 24,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-810NT 21,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-811NW 21,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-812NW 22,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-823NT 27,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824ST 31,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 33,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 34,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 34,170,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 34,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 36,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC75W 37,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L104ST 36,750,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L104SW 34,310,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NT 29,990,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG Titan WT-L84NW 29,000,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-124SW 34,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG WM326T 19,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM326W 18,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-370NW 18,550,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 20,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 21,200,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 23,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 23,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NT 25,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-382NW 23,790,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-388CT 31,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390ST 31,600,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-390SW 30,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM407W 18,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 35,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L104SW 34,310,000 1 روز پیش گلدیران 5 سال
ال جی LG WM-L1050ST 33,360,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 31,970,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CS 36,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WML1055CW 34,810,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84ST 30,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 18,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022SNR 7,640,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MC-3022WNR 7,330,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3245BCR 9,820,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859CR SolarDOM Persia Plus 21,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SG-2335W Solar 5,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WCR 16,950,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3855SCR 14,570,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SD-3858SCR 17,350,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GR-F445WFX 69,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PW 26,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCB 25,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCT 26,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCW 25,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 33,110,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCT 30,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCW 31,110,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCB Refrigerator 32,180,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCT Refrigerator 32,170,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCW Refrigerator 32,180,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GBX 38,710,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3027GLX 40,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 401,920,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 73,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 69,610,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 109,100,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 101,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 42,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 44,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 46,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 46,660,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG دو قلو GR-F445SFX 73,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SX-B528W 78,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 89,900,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG MDP86DB 139,990,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426T 58,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426W 56,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 70,700,000 1 روز پیش گلدیران 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 86,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 75,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528TB 81,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5528WB 78,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532SB 88,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5532WB 87,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534SB 104,800,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX5534WB 99,440,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 81,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG SX-P428T 75,500,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 126,000,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 119,700,000 1 روز پیش گلدیران 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,700,000 1 روز پیش شركتی 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/03/05
چینی‌ها که مرکز سرقت و کپی‌برداری صنعتی بوده‌اند، این بار از کره‌ای ها شاکی شده و ظاهراً هوآوی از سامسونگ شکایت کرده است.
1395/03/05
مدت‌ها است شایعات مربوط به دوربین بالا رده‌ی کانن که احتمالا با نام Canon 5D Mark IV عرضه خواهد شد، به گوش می‌رسد. امروز نیز اطلاعاتی به دست آمده که نشان می‌دهد این دوربین از فیلم‌برداری 4K پشتیبانی می‌کند و امکانات متنوعی را برای فیلم‌برداری در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
1395/03/05
به گفته‌ی دبیر شورای عالی فضای مجازی، تصویب طرح ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها در دستور کار جلسه هفته‌ی آینده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. در این طرح قوانینی برای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مطرح شده است.
1395/03/04
تعرفه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، ایرانسل و رایتل یکی از مهم‌ترین عوامل در ترابردپذیری شماره تلفن همراه خواهد بود. تعرفه‌های خدمات بعد از کیفیت مهمترین عامل انتخاب مشترکان دائمی برای تغییر اپراتور موبایل است.
1395/03/01
قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار منتشر شد.
1395/03/01
ماشین لباس‌شویی یکی از پرمصرف‌ترین لوازم خانگی است؛ وسیله‌ای که کمتر خانه‌ای را می‌توان یافت که این روزها از آن استفاده نکند. اما مصرف‌کنندگان ماشین‌های لباس‌شویی در فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف، به دنبال رفع نیازهای متفاوتی از دستگاه‌شان هستند.
1395/02/28
توییتر تصمیم دارد نحوه شمارش کاراکترهای به کار رفته در توییت ها را تغییر داده و به همین صورت، به کاربران اجازه دهد تا توییت هایی ارسال کنند که اندکی طولانی تر هستند.
1395/02/25
از نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۲، دسترسی کاربران ایرانی به سرویس گوگل آنالیتکس (Google Analytics) مسدود شد. اما از ساعتی قبل این محدودیت رفع شده و با آی‌پی‌های ایران می‌توان از این سرویس ارزشمند گوگل استفاده کرد.
1395/02/25
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد: برنامه‌ای تدوین کرده‌ایم که بر اساس آن شرکت‌هایی که بدون گواهی از شرکت‌ اصلی خارجی و غیرمجاز خدمات گارانتی ارائه می‌کنند، پلمب خواهند شد.
1395/02/25
از زمانی که سامسونگ تلفن هوشمند گلکسی اس 7و مدل اج آن را معرفی کرد تا به الان حدودا سه ماهی می گذرد و با وجود آنکه پرچمداران یاد شده به حق ستاره های اصلی آن مراسم بودند...
‌گزیده اخبار روز
1395/03/05
چینی‌ها که مرکز سرقت و کپی‌برداری صنعتی بوده‌اند، این بار از کره‌ای ها شاکی شده و ظاهراً هوآوی از سامسونگ شکایت کرده است.
1395/03/05
کمپانی فرانسوی LaCie متعلق به سیگیت، هارد درایو زیبا و بسیار گرانی را راهی بازار کرده است.
1395/03/05
: طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از مهر ماه سال گذشته در کشور کلید خورد که طبق اعلام مسوولان مربوطه هدف اصلی این طرح خروج از رکود و تحریک کنترل شده بازار لوازم خانگی بوده است
1395/03/05
با جدي شدن بحران احتمالي خاموشي‌هاي گسترده تابستاني و كسري ۳۰۰۰ مگاوات توليد و مصرف برق، طرح جديد جمع‌آوري لامپ و لوازم خانگي پرمصرف و فاقد برچسب انرژي در بازار توسط وزارت نيرو كليد خورد.
1395/03/05
مدت‌ها است شایعات مربوط به دوربین بالا رده‌ی کانن که احتمالا با نام Canon 5D Mark IV عرضه خواهد شد، به گوش می‌رسد. امروز نیز اطلاعاتی به دست آمده که نشان می‌دهد این دوربین از فیلم‌برداری 4K پشتیبانی می‌کند و امکانات متنوعی را برای فیلم‌برداری در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
1395/03/05
به گفته‌ی دبیر شورای عالی فضای مجازی، تصویب طرح ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها در دستور کار جلسه هفته‌ی آینده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است. در این طرح قوانینی برای پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مطرح شده است.
1395/03/04
تعرفه سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول، ایرانسل و رایتل یکی از مهم‌ترین عوامل در ترابردپذیری شماره تلفن همراه خواهد بود. تعرفه‌های خدمات بعد از کیفیت مهمترین عامل انتخاب مشترکان دائمی برای تغییر اپراتور موبایل است.
1395/03/03
شهاب حسینی به عنوان بهترین بازیگر مرد جشنواره کن 2016 انتخاب شده است.
1395/03/03
ایسوس اخیراً هدست بی سیمی به نام «STRIX Wireless» معرفی کرده که برای گیمرها توسعه داده شده است.
1395/03/03
آلودگی صوتی یکی از اصلی ترین مشکلاتی است که زندگی بشر امروزی را در محیط های پرتنش شهری تحت تاثیر خود قرار داده است.