لیست قیمت‌های 20 رایان 1400/05/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88773690دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 300,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 7,200,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-1340 USB 3 10,500,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 3,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 7,500,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP - 2360 23,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
تندا Tenda تندا Tenda
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تندا Tenda N301 Wireless N300 Easy Setuph 4,800,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 7,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 12,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 9,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 3,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 6,100,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 5,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 13,000,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR-612 5,000,000 1 روز پیش آونگ 3 سال
دی لینک D-Link DIR-822 Dual-Band Wireless AC1200 7,700,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 19,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 6,250,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DKVM-4U 16,100,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link KVM-222 + Audio Support 15,000,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 5,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 10,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 7,800,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 9,200,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 21,700,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES - 3200 - 26 24Port 2Layer 57,110,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1005C 5-Port 10/100Mbps Unmanaged 2,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,300,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008C 8Port 2,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 5,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 3,300,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 27,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 3,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1210-28 24Port 27,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 6,300,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 16,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 18,300,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 17,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 5,100,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-108 8-Port 7,300,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-20 20Port 35,500,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 42,000,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-52 48Port 78,000,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 15,000,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108PE 8Port 16,300,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 28,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 15,000,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 15,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 111,000,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DKVM-CU 2,700,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,250,000 1 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 3,800,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 3,700,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-582 9,900,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 1,700,000 1 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,800,000 1 روز پیش سازگار ارقام 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 4,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821NC 2,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 4,800,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-121 1,700,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-131 2,400,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 8,000,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-192 Wireless AC-1900 USB Adapter 18,500,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 11,000,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 2,200,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 5,700,000 1 روز پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 6,000,000 1 روز پیش ورسان 3 سال
UTEL V301 7,000,000 1 روز پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 17,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 4,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 5,800,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-2740 6,700,000 1 روز پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWR-M921 رومیزی سیم کارت خور 15,500,000 1 روز پیش ایزی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Naztech NZT-9930 4G + Powerbank 23,000,000 1 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 17,500,000 1 روز پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWR-932C 9,700,000 1 روز پیش ایزی 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/04/19
هرچه به معرفی نسل بعدی آیفون‌ها نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. پس از انتشار تصاویری از کیس این محصولات، حالا شاهد افشای عکس‌های قالب خانواده آیفون ۱۳ هستیم.
1400/04/16
هواوی در نهایت تبلت هیبریدی میت پد 11 را با سیستم‌ عامل هارمونی 2 معرفی کرده است که قیمت مدل پایه‌ی آن از ۳۸۱ دلار شروع می‌شود.
1400/04/13
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت 5 ساله واردات لوازم‌ خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.
1400/04/09
اولین ایرباد بی‌سیم استارتاپ Nothing با نام Nothing Ear (1) در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) معرفی خواهد شد.
1400/04/08
اپل از برخی تیم‌های کاری خود خواسته تا برای جلوگیری از افشای اسرار محرمانه و تجاری شرکت، در حین کار از دوربین مخصوصی شبیه به دوربین پلیس استفاده کرده و در محل کار حاضر شوند.
1400/04/08
شرکت سامسونگ الکترونیکس در جریان کنگره جهانی موبایل (MWC) از نسخه جدید رابط کاربری خود با نام One UI Watch برای ساعت‌های هوشمند خود رونمایی و اعلام کرد که تجربه استفاده از گلکسی واچ‌ها و گوشی‌های هوشمند را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
1400/04/07
ساعت‌ هوشمند رومیزی جدید لنوو با نام «اسمارت کلاک ۲» (Smart Clock 2) مجهز به داک مخصوص شارژ بی‌سیم معرفی شد که از دستیار هوشمند گوگل پشتیبانی می‌کند.
1400/04/02
توییتر در انتهای سال ۲۰۲۰ آزمایش قابلیتی را آغاز کرد که اجازه می‌داد کاربران توییت‌های خود را در استوری‌های صفحه اینستاگرام‌شان به اشتراک بگذارند.
1400/03/31
جدیدترین مانیتورهای گیمینگ Odyssey سامسونگ ابعاد مختلفی از ۲۴ اینچ تا ۲۸ اینچ دارند و از پنل تخت و نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برند.
‌گزیده اخبار روز
1400/05/06
خودروی شاسی‌بلند بنتلی بنتایگا ۲۰۲۲ تا اواخر سال جاری میلادی بزرگ‌ترین رینگ‌های فیبر کربنی تولیدی جهان را دریافت خواهد کرد که بسیار سبک‌وزن و دارای استحکامی بیشتر از رینگ‌های آلومینیومی هستند.
1400/05/06
اینستاگرام با هدف جلب رضایت کاربران خود و رقابت با تیک تاک، مدت زمان ویدیوهای ریلز (Reels) را از ۳۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش داد و این زمان را دو برابر کرد.
1400/05/05
آمازون شایعه‌ی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای پذیرش رمزارز از مشتریان خود را رد کرد؛ اما همچنان تأکید دارد که به حوزه رمزارز علاقه‌مند است.
1400/05/05
گزارش‌ها نشان می دهد که برای خرید چانگان CS ۳۵ در بازار باید ۴۸۷ میلیون تومان باید هزینه کرد.
1400/05/05
تسلا اخیرا جدیدترین گزارش مالی‌اش را منتشر کرده و در جلسه مربوط به آن، مدیرعاملش یعنی ایلان ماسک دوبار از باارزش‌ترین کمپانی دنیا، اپل انتقاد کرده است.
1400/05/05
محققان با مطالعاتی که اخیرا انجام دادند، توانستند ابزاری پوشیدنی بسازند که به فرد خطر سکته و یا حمله قلبی را اطلاع می‌دهد.
1400/05/05
گلکسی A52s با شماره مدل SM-A528B که نسخه‌ی جدید گلکسی A52 محسوب می‌شود، با تراشه‌ی اسنپدراگون 778G در گیک‌بنچ دیده شده است.
1400/05/04
نمونه اولیه پردازنده Core i9-12900K اینتل در مقایسه با Ryzen 9 5950X شرکت AMD، در بنچمارک‌های تک و چند تردی Cinebench سرعت بیشتری داشته است.
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/05/03
شیائومی اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده لوازم خانگی هوشمند خود را به بازار عرضه نماید.