لیست قیمت‌های 20 رایان 1399/07/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-88773690دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DSL-30CF 270,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Cat 6 Shielded Keystone48 Port 6,666,000 1 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat 6 Shielded Keystone48 Port 3,300,000 1 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat 6A Shielded Keystone 24Port 4,222,000 1 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat6 Keystone Type 24Port 6,690,000 1 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat6A Keystone- 24 Port 4,700,000 1 ساعت پیش  
دی لینک D-Link Cat6A Shielded Keystone 48Port 6,666,000 1 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK UE330 USB3.0 6,000,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH400 4Port USB 3.0 3,900,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH700 USB 3.0 7Port 8,100,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK UH720 USB 3.0 7-Port 11,000,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-1340 USB 3 10,690,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H4/EW 4,050,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DUB-H7 7,800,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP - 2360 26,780,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DAP-2695 69,950,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - R600VPN 30,000,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 21,700,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R470TP-PLUS 12,330,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-R480T Plus 21,300,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 6,650,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 10,000,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR845N N300 7,800,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 8,000,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DAP-1360 6,810,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DIR - 619L Wireless 12,000,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link Wi-Fi AC750 DAP-1520 8,210,000 1 ساعت پیش ایزی 24 ماه
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DAP-1665 17,710,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DUB-E100 USB to LAN 5,800,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link Combo KVM-440 70,800,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DKVM-4U 31,500,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,850,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 9,500,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 5,900,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 28,300,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 3,750,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008 11,310,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 5,600,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 18,100,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 25,200,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 21,650,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 71,900,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 4,500,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 6,900,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D 9,250,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D 10,950,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D 22,520,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1005A 1,860,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1008A 2,420,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-1016A 16Port 6,000,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-105‎ 5-Port 3,210,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DES-1050G 48Port 28,600,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DES-108 8-Port 3,570,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1005A 5Port 3,900,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008A 8-Port 5,700,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016A 16-Port 16,310,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1016D 17,640,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1024A 24-Port 21,800,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-105‎ 5-Port 4,700,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-108 8-Port 6,100,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1100-08P‎D 8-Port 18,150,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-20 20Port 41,380,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28 28Port 48,100,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-52 48Port 95,900,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-52 48Port 95,900,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 16,700,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108PE 8Port 18,000,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DES-1210-28P 24Port 80,350,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1008MP VER A2 8Port 34,700,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGS-1008P 8Port 17,040,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DGS-1210-28P 24Port 108,330,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 2,400,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DGE-560T Gigabit PCI 4,500,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DGE-528T 4,000,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DUB-1312 6,000,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-582 10,440,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN823N 2,550,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN722N 2,850,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN727N 1,850,000 1 ساعت پیش سازگار ارقام 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 2,450,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 5,200,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 36 ماه
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821NC 2,700,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 3,650,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 3,650,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
دی لینک D-Link دی لینک D-Link
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دی لینک D-Link DWA - 548 Wireless N300 4,000,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link DWA-160/EU 3,350,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-171 5,350,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link DWA-192 Wireless AC-1900 USB Adapter 12,200,000 1 ساعت پیش ایزی 3 سال
دی لینک D-Link Wireless AC1200 DWA-182 8,000,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
دی لینک D-Link Wireless N150 DWA-123 2,100,000 1 ساعت پیش ایزی 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 6,000,000 1 ساعت پیش ورسان 3 سال
U.TEL A304 6,500,000 1 ساعت پیش ورسان 3 سال
UTEL V301 7,200,000 1 ساعت پیش ورسان 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 8,650,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 9,500,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Naztech NZT-9930 4G + Powerbank 20,000,000 1 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-WA850RE 5,600,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WA855RE 6,500,000 1 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/05
سامسونگ به زودی اولین گوشی با دوربین پنچ‌گانه خود را معرفی خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که چنین اتفاقی برای اولین بار در یک پرچمدار رخ نمی‌دهد
1399/06/31
شرکت علی بابا از کوچکترین رایانه ابری شخصی با وزن 60 گرم با نام «Wuying» رونمایی کرد. این رایانه کوچک با ابعادی به اندازه کف دست، در قلب خود سیستم قدرتمندی دارد و می‌‌تواند به راحتی جایگزین سیستم‌های دسکتاپ امروزی شود.
1399/06/31
گوشی هوشمند میان رده «ال‌ جی K42» با بهره‌مندی از چیپست هلیو P22، دکمه اختصاصی دستیار گوگل و دوربین چهارگانه در پنل پشتی رونمایی شد.
1399/06/31
تریو، شارژر بی‌سیم سامسونگ است که به‌صورت هم‌زمان توانایی شارژ سه دستگاه را دارد. بر اساس اعلام رسمی، تریو می‌تواند گوشی‌های سامسونگ را با توان خروجی ۹ وات شارژ کند.
1399/06/26
سونی با رد شایعات در مورد میزان تولید پلی استیشن ۵ اعلام کرد که از زمان شروع تولید انبوه هیچ‌گونه کاهش ظرفیتی اعمال نشده است.
1399/06/25
سامسونگ در دو سال گذشته از چندین سنسور شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل HM1 گوشی گلکسی S20 اولترا رونمایی کرده و حالا شاهد معرفی سنسورهای دوربین جدید این برند کره‌ای هستیم.
1399/06/25
در حالی که بازار خودرو با نبود مشتری روبروست و خرید و فروش اندکی در بازار صورت می‎گیرد، عقب نشینی قیمت‌ها در این بازار قطره چکانی و با سرعتی بسیار آهسته صورت می‌گیرد.
1399/06/24
ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/08
صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه اشکال، رنگ، ابعاد، فناوری و غیره داشته است. رنگ لوازم خانگی برای اکثر افراد بسیار اهمیت دارد زیرا مصرف کنندگان رنگ لوازم خود را مطابق با سلیقه و فضای منزل انتخاب می کنند...
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/08
ایلان ماسک به‌تازگی اعلام کرده است که طی ۱۰ سال آینده، فروش سالیانه تسلا به ۲۰ میلیون خودرو برقی خواهد رسید. این میزان، ۵۰ برابر تولید تسلا در سال ۲۰۱۹ است.
1399/07/07
کارت حافظه‌ی میکرو SD یک ترابایتی وسترن دیجیتال که با ضمانت سه ساله به بازار عرضه می‌شود طول عمر ۱۶ ساله دارد، برپایه‌ی حافظه‌ی ۹۶ لایه‌ی 3D NAND ساخته شده و مخصوص کارهای نظارتی است.
1399/07/07
کرونا از چندین ماه پیش تبدیل به بزرگترین بحران بشر شده و روزبه‌روز بر شمار مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. اکنون این ویروس جان بیش از ۱ میلیون نفر را گرفته است.
1399/07/07
دانشمندان در یکی از جدیدترین روش‌های درمان سرطان از حمله مخفیانه مانند اسب تروا استفاده و سلول‌های سرطانی را بدون استفاده از دارو تخریب کردند.
1399/07/06
طبق گفته‌ی مقام‌های فیسبوک، مهندسان اینستاگرام موفق به برطرف‌کردن یک حفره امنیتی شده‌اند.
1399/07/06
پشتیبانی از حافظه DDR5 کمک فراوانی به APU جدید شرکت AMD برای کنار زدن پردازنده‌های گرافیکی پایین‌رده خواهد کرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/06
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داد و گفت: این مصوبه از امروز قابلیت اجرایی دارد.