لیست قیمت‌های شرکت فاطر رسانور 1397/11/02

تلفن فروشگاه / شرکت: 02173065000-02177951080پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 3,450,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 3,450,000 11 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TVM50 19,500,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic صندوق صوتی KX-TVM200w 3,400,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic FM-388CX 4,600,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX FM388 4,650,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 30,300,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 15,300,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 15,300,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT501 3,500,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 47,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBP 80,200,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE200 103,500,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 177,500,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE620 107,500,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM616 11,300,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM824 15,250,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 21,200,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-T346 7,150,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX_NT321 IP 3,300,000 11 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT343 6,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT346X 4,850,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 3,350,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 10,700,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT343 IP 3,300,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T343 6,100,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 5,550,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 4,500,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 4,015,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic تحت شبکه KX_NT346 6,800,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TGF380 4,150,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS4100 3,050,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TSC62 750,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX -TG1311BX‎ 900,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-PRD262 8,750,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-PRL260 5,950,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-PRL262 7,350,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-PRX120 7,200,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T2378 1,650,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 2,000,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 2,400,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TC11 960,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 1,080,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 1,150,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 2,500,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 2,800,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 3,750,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 2,650,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3811 2,300,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 6,150,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG4711 1,790,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG4771 4,100,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 3,850,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 9,700,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 14,800,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 2,770,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 2,350,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6881 1,400,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 4,450,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9322 4,630,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 7,800,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9541 14,600,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGB110 1,150,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC212 1,950,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD212 2,600,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD220 2,100,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE232 3,600,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE243 4,550,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE263 3,950,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE272 3,950,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF110 5,950,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF320 Dect 8,900,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF340 7,800,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 4,450,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF352 4,650,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 4,900,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS3282 13,500,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 1,470,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS580MX 1,280,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TSC 11 850,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF او پی اف OPF
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
او پی اف OPF PHC1610 کانورتور تلفن 16 کانال 52,800,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
او پی اف OPF PHC810 کانورتور تلفن 8 کانال 18,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
او پی اف OPF PHC812 کانورتور تلفن 8 کانال 40,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P104 380,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P104 380,000 11 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P105 380,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P301A 380,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P513A 450,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری P-P102 280,000 11 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری نیم قلمی HHR-P107 380,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کنسول KX-DT590 3,800,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
او پی اف OPF او پی اف OPF
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
او پی اف OPF MC10-100 5,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
او پی اف OPF MC42-1000 5,390,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
او پی اف OPF PHC1612 63,600,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
او پی اف OPF VC164110 29,500,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF VC40000 3,800,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF VC41100 6,850,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF VC41102 16,400,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF VC41110 10,500,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF VC41112 17,400,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF VC80000 5,100,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF VC82100 8,620,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF VC82102 16,800,000 11 روز پیش  سال
او پی اف OPF VC82110 13,000,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 269,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT VZ575 73,500,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 345,000,000 11 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX510 77,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 91,300,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX610E 55,900,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 305,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 15,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 62,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 72,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 96,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ370 123,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 145,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 215,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ670 673,900,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW230 32,700,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX410Z 31,500,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 128,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 146,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 169,000,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 34,300,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-530 52,700,000 11 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟
1397/10/29
کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی از یک آسیب‌پذیری جدید در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ خبر داده‌اند که پیام‌های قدیمی در گوشی‌های اندرویدی را بدون کسب اجازه از کاربران حذف می‌کرده است.
1397/10/27
تبلت های بیشماری در بازار وجود دارند، اما کدام یک برای شما مناسب است؟ آیا یک تبلت IOS برای شما مناسب است یا یک تبلت اندرویدی؟ عومل مهمی وجود دارند که هنگام خرید تبلت باید در نظر بگیرید.
1397/10/26
فروش فوری محصولات سایپا به زودی شروع می‌شود. شرکت سایپا در اطلاعیه‌ای عنوان کرد با بررسی روش‌های فروش و رعایت حق تقدم از روزهای آینده شرایط فروش خودروهای سایپا را اعلام می‌کنیم.
1397/10/26
مجموعه ای از لوازم خانگی هوشمند با پشتیبانی از دستیار صوتی الکسا تحت برند شارپ و با هدف ایجاد زندگی راحت تر روانه بازار شدند.
1397/10/23
شرکت اپل قصد دارد گوشی آیفون 11 خود را با دوربین سه گانه تولید و معرفی کند. در این بخش قصد داریم اطلاعات منتشرشده درباره این اسمارت فون را بررسی کنیم.
1397/10/23
در دهه‌های اخیر شرکت‌های مطرحی به ساخت برندهای مختلف دوربین مداربسته پرداخته‌اند و با توجه به کاربردی بودن دوربین های مدار بسته رشد چشمگیری در همین زمان کم در تولیدات و برندهای مختلف ایجاد شده که نمونه‌های زیادی از دوربین های مدار بسته قابل کنترل از راه دور و هوشمند وارد بازار شده است.
‌گزیده اخبار روز
1397/11/01
دومین نمایشگاه کار ایران به مدت سه روز (۴ تا ۶ بهمن ماه) با حمایت ویژه همراه اول از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰ برگزار می شود.
1397/10/29
پس از افزایش ۳۰ درصدی برای قیمت انواع خودروهای سایپا، این شرکت باز هم قیمت انواع تیپ‌های پراید، تیبا و ساینا را به صورت شبانه افزایش داد.
1397/10/29
اگر بخواهیم از جنبه‌ی مقرون‌به صرفه بودن برای سفر زمانی را انتخاب کنیم، مشخصاً زمستان بهترین زمان خواهد بود به‌خصوص اگر مقصد شما کشورهای همسایه ایران باشد.
1397/10/29
کارت‌های گرافیک اکسترنال چگونه عمل می‌کنند؟ قدرت و پردازش آن‌ها چقدر است؟ آیا می‌توانند جایگزین کارت‌های گرافیک اینترنال شوند؟ پاسخ همه‌ی این سوالات را در این مقاله بخوانید.
1397/10/29
همه ساله یکی از بخش های مورد توجه نمایشگاه CES، بخش مربوط به حضور برندهای لوازم خانگی است چراکه پیشرفت تکنولوژی در این حوزه با سرعت برق و باد در حال پیش روی بوده و از طرفی برای بیشتر مردم نیز قابل لمس تر است.
1397/10/29
این سئوال از سوی کاربران اینترنت مطرح شده که آیا سال آینده در صورت تغییر قیمت ارز نیمایی، قیمت اینترنت تغییری خواهد داشت یا خیر؟
1397/10/29
کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی از یک آسیب‌پذیری جدید در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ خبر داده‌اند که پیام‌های قدیمی در گوشی‌های اندرویدی را بدون کسب اجازه از کاربران حذف می‌کرده است.
1397/10/27
تبلت های بیشماری در بازار وجود دارند، اما کدام یک برای شما مناسب است؟ آیا یک تبلت IOS برای شما مناسب است یا یک تبلت اندرویدی؟ عومل مهمی وجود دارند که هنگام خرید تبلت باید در نظر بگیرید.
1397/10/26
فروش فوری محصولات سایپا به زودی شروع می‌شود. شرکت سایپا در اطلاعیه‌ای عنوان کرد با بررسی روش‌های فروش و رعایت حق تقدم از روزهای آینده شرایط فروش خودروهای سایپا را اعلام می‌کنیم.
1397/10/26
یکی از استراتژیست‌های ارزی موسسه دویچه بانک اعلام کرد لیر ترکیه ارزان ترین ارز جهان است. از نظر این کارشناس، اختلاف نظرهای میان ترکیه و آمریکا بر ارزش پول این کشور تاثیر مستقیم داشته است.