لیست قیمت‌های شرکت فاطر رسانور 1398/04/25

تلفن فروشگاه / شرکت: 02173065000-02177951080پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 3,450,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 3,450,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TVM50 19,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic صندوق صوتی KX-TVM200w 3,400,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic FM-388CX 4,600,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX FM388 4,650,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 31,300,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 13,100,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 13,600,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT501 3,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 41,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBP 71,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA200 43,000,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE200 105,500,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 158,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE620 92,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM616 11,300,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM824 15,250,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 19,100,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-T346 7,150,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX_NT321 IP 3,300,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT333 12,600,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT343 12,600,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT346X 14,100,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 9,550,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 9,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT343 IP 3,300,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T343 6,100,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 4,300,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 3,950,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7730X 3,950,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 4,200,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic تحت شبکه KX_NT346 6,800,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TGF380 4,150,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS4100 3,050,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TSC62 750,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX -TG1311BX‎ 900,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX_TG6711 1,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-PRL260 5,950,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-PRL262 7,350,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-PRX120 7,200,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T2378 1,650,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 2,120,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 2,550,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TC11 960,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 2,470,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 1,150,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 3,620,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 3,070,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 4,750,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 6,850,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3811 2,300,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 8,650,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG4771 9,800,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 3,850,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 9,550,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 14,800,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 4,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 5,050,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6881 1,400,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 4,450,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9322 4,630,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 7,800,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9541 17,100,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9542 23,400,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9581B 2,100,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9582 29,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGB110 1,150,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC212 1,950,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC422 7,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD220 2,100,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD310 4,700,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE232 3,600,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE243 4,550,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE263 3,950,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE272 3,950,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF110 7,700,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF120 2,800,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF320 Dect 8,900,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF340 7,800,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 12,600,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF350 4,650,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF352 4,650,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 4,900,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS3282 13,500,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 1,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS580MX 3,550,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TSC 11 850,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic Caller ID card KX-TES82494 2,200,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Disa Card KX-TES82491 7,500,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Disa Card KX-TES82491 8,100,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 18,000,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 8,500,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA6382 کارت خطوط شهری 47,000,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES82483 3Port analogue line 13,800,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES82483 3Port analogue line 14,700,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 18,000,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 8,600,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 11,300,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 11,300,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic SLT extension card KX-TDA6178 24port 46,500,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P104 380,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P104 380,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P105 1,250,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P301A 380,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P513A 450,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری P-P102 280,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری نیم قلمی HHR-P107 1,250,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic کنسول KX-DT590 3,800,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 269,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT VZ575 73,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 345,000,000 4 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX510 77,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 296,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX610E 55,900,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 355,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 456,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 15,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 71,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ370 123,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 145,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 215,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ670 673,900,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX410Z 31,500,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 122,600,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 169,000,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 34,300,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-530 52,700,000 4 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.
1398/04/22
شرکت هایسنس برای نخستین بار از تلویزیون های ال سی دی دولایه خود در نمایشگاه CES سال جاری رونمایی کرد.
1398/04/22
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که قیمت کالاها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.
1398/04/20
یکی از عادت های خوب غذایی بخارپز کردن مواد غذایی است که طرفداران زیادی دارد. بخارپز، آب پز، کبابی کردن از بهترین روش های طبخ غذا هستند که این روزها به خوبی از آن ها استقبال می شود. یک شرکتی به تولید خوراک پز و آرام پز پرداخته که فرآیند پخت و پز را برای کاربران خود راحت کرده است.
1398/04/18
IBM پتنتی برای یک ساعت هوشمند ثبت کرده است که قابلیت تبدیل‌شدن به گوشی‌ هوشمند و همچنین تبلت‌ را دارد.
1398/04/17
خرید یک فلش مموری برای نیازهای شما ضروری است، مهم نیست که به چه منظوری از این ابزار استفاده می کنید، در اینجا میخواهیم نگاهی داشته باشیم به بهترین فلش مموری ها برای ذخیره فایل های شما، که به شما کمک کند تا...
1398/04/17
موزیلا به‌خاطر آزمایش‌های مربوط‌به استفاده از پروتکل DoH در مرورگر فایرفاکس، لقب خراب‌کار اینترنت را از نهادهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی در بریتانیا کسب کرد.
1398/04/11
از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.
1398/04/10
شرکت امنیتی کاسپراسکای از شناسایی برنامه های ویرایش عکسی خبر داده که یک بدافزار خطرناک سارق پول در آنها مخفی شده است. این برنامه ها در فروشگاه گوگل پلی نیز وجود دارد.
1398/04/09
ده سال پیش سامسونگ موبایلی ۳ اینچی و با سخت افزار معمولی را معرفی کرد که از سیستم عامل جدید گوگل به نام اندروید بهره می برد.
‌گزیده اخبار روز
1398/04/23
اگر شما هم یکی از آن میلیون‌ها نفر در جهان هستید که از راه دور کار خود را انجام می‌دهند، سرعت اینترنت یکی از مهمترین نکاتی است که با آن درگیر خواهید بود. اما آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده‌اید که سرعت اینترنت در کشور ما در مقایسه با معیار جهانی چگونه است؟
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.
1398/04/22
شرکت هایسنس برای نخستین بار از تلویزیون های ال سی دی دولایه خود در نمایشگاه CES سال جاری رونمایی کرد.
1398/04/22
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که قیمت کالاها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.
1398/04/22
ویدئو پروژکتورهای کلاسی یا آموزشی معمولاً به آن دسته از ویدئو پروژکتورهایی اطلاق می‌شود که مناسب کلاس‌های درس دانشگاه، مدارس و یا اتاق‌های کنفرانس شرکت‌ها وادارات هست. ویژگی بارز این ویدئو پروژکتورها کیفیت مناسب در کنار قیمت منطقی می‌باشد.
1398/04/20
اخیرا وزارت ارتباطات پیشنهاداتی برای استخراج ارز دیجیتال در ایران و قانونی کردن ماینینگ بیت کوین و سایر پول های رمز پایه به دولت ارائه کرده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
1398/04/20
یکی از عادت های خوب غذایی بخارپز کردن مواد غذایی است که طرفداران زیادی دارد. بخارپز، آب پز، کبابی کردن از بهترین روش های طبخ غذا هستند که این روزها به خوبی از آن ها استقبال می شود. یک شرکتی به تولید خوراک پز و آرام پز پرداخته که فرآیند پخت و پز را برای کاربران خود راحت کرده است.
1398/04/20
شرکت سامسونگ سال ها است که در صدر لیست برترین برندهای تولید کننده تلویزیون، گوشی هوشمند و کامپیوتر قرار می گیرد اگرچه سایر محصولات این غول فناوری جهان نظیر لوازم خانگی هوشمند نیز حرف های زیادی برای گفتن دارند.
1398/04/18
IBM پتنتی برای یک ساعت هوشمند ثبت کرده است که قابلیت تبدیل‌شدن به گوشی‌ هوشمند و همچنین تبلت‌ را دارد.
1398/04/18
مرکز آمار ایران گزارشی مربوط به ۷ شاخص مهم اقتصاد ایران مربوط به فصل زمستان ١٣٩٧ را منتشر کرد.