لیست قیمت‌های شرکت فاطر رسانور 1398/01/06

تلفن فروشگاه / شرکت: 02173065000-02177951080پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 3,450,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 3,450,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TVM50 19,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic صندوق صوتی KX-TVM200w 3,400,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic FM-388CX 4,600,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX FM388 4,650,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 26,800,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 12,200,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT501 3,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 35,800,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBP 80,200,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE200 103,500,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 158,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE620 92,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM616 11,300,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM824 15,250,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 16,800,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-T346 7,150,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX_NT321 IP 3,300,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT333 12,600,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT343 6,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT346X 14,100,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 7,400,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 9,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT343 IP 3,300,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T343 6,100,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 5,550,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 3,950,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7730X 3,950,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 3,600,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic تحت شبکه KX_NT346 6,800,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TGF380 4,150,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS4100 3,050,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TSC62 750,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX -TG1311BX‎ 900,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRD262 8,750,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-PRL260 5,950,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-PRL262 7,350,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-PRX120 7,200,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T2378 1,650,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 1,870,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 2,300,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TC11 960,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 2,470,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 1,150,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 2,620,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 3,070,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 3,850,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 6,850,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3811 2,300,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 6,150,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG4711 1,790,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG4771 4,100,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 3,850,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 9,700,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 14,800,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 3,170,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 4,400,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6881 1,400,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 4,450,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9322 4,630,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 7,800,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9541 16,100,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9542 21,600,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9581B 18,200,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9582 25,300,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGB110 1,150,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC212 1,950,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD212 2,600,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD220 2,100,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE232 3,600,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE243 4,550,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE263 3,950,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE272 3,950,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF110 5,950,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF320 Dect 8,900,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF340 7,800,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 4,450,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF352 4,650,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 4,900,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS3282 13,500,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 1,350,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS580MX 1,280,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TSC 11 850,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic Caller ID card KX-TES82494 1,700,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Disa Card KX-TES82491 6,600,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 15,300,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 8,500,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA6382 کارت خطوط شهری 44,200,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES82483 3Port analogue line 10,400,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 18,000,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 8,600,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 8,600,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic SLT extension card KX-TDA6178 24port 28,300,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P104 380,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P104 380,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P105 450,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P301A 380,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P513A 450,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری P-P102 280,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری نیم قلمی HHR-P107 500,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کنسول KX-DT590 3,800,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 269,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT VZ575 73,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 345,000,000 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX510 77,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 91,300,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX610E 55,900,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 15,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 63,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 73,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 88,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ370 123,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 145,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 215,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ670 673,900,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW230 32,700,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX410Z 31,500,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 122,600,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 169,000,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 34,300,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-530 52,700,000 8 روز پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/20
نوشیدن چای برای ایجاد آرامش، خستگی، رفع بوی بد دهان، افزایش سوخت و ساز و…موثر است.دم کردن یک چای نیازمند آبی است که به نقطه جوش رسیده باشد و برگ های چایی که به آنها اجازه داده شود در زمان مناسب دم بکشند.
1397/12/20
به تازگی آسیب پذیری جدیدی در مرورگر اینترنتی گوگل کروم یافت شده است که خطرات متعددی را برای حریم خصوصی کاربران به وجود خواهد آورد.
1397/12/18
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اکنون با توجه به حل مشکل رجیستری و بازگشت به شرایط قبلی قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افت داشتند واکنون با ورود گوشی‌های مصادره‌ای این شیب ارزان شدن، شدت بیشتری خواهد گرفت.
1397/12/14
چند روز گذشته اپل میزبان نشست سالانه سهام دارانش بود و آنطور که بلومبرگ گزارش داده تیم کوک مدیرعامل این شرکت در جریان نشست اخیر در رابطه با آینده اپل و محصول بعدی آن که میتواند عینک هوشمند اپل باشد صحبت کرده.
‌گزیده اخبار روز
1398/01/05
به گزارش دیجیاتو، امروز دیگر می‌توان گفت که حوزه فناوری دیگر یک حوزه دور افتاده از جامعه و مخصوص متخصصان نیست، بلکه همه ما با شرکت‌هایی یا ابزارهایی که زندگی‌مان را ساده‌تر می‌کنند به خوبی آشناییم.
1397/12/27
دنیا در حال تغییره و اگر ما هم همزمان با تغییرات دنیا خود را منطبق نکنیم یا کسب و کار خود را با آن سازگار نکنیم - دیری نمی گذره که از گردونه رقابت خارج می شیم.
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
این گزارش به بررسی مهم‌ترین نشانه‌های هک شدن گوشی هوشمند کاربران می پردازد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/21
شرکت تحقیقاتی Chainanalysis تخمین زد که ۲۰ درصد تمام بیت کوین ها برای همیشه از بین رفته اند. در حال حاضر حدود ۳.۸ میلیون بیت کوین را دیگر نمی‌توان بازیابی کرد. بسیاری نمی دانند از چه طرقی بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال آنها از دست می روند پس در این مقاله، به تمام احتمالاتی که می‌توان کوین را از دست داد اشاره می کنیم.