لیست قیمت‌های گرین تلکام 1398/03/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 88532889-88530691-91005882-91005774میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-2HPnD-OUT BaseBox 2 3,200,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB911G-5HPacD-NB NetBox 5 8,790,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI Rocket M5 Airmax 3,200,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI UNIFI UAP-LR 3,280,000 14 ساعت پیش  
کنبوتونگ kenbotong کنبوتونگ kenbotong
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کنبوتونگ kenbotong TQJ-2325A12 Wireless 3,200,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong کنبوتونگ kenbotong
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کنبوتونگ kenbotong TDJ -5158P9A 7,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ- 5800SPL9 Wireless 1,700,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ-5158BKT-C 22,995,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ-5158P4 22,490,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ-5158P6 5,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TDJ-5800P6 Wireless 3,950,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
کنبوتونگ kenbotong TQJ-5800AT Wireless 3,300,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik LHG 5 11,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 5 ac wireless 7,350,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT 5 ac 12,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 3,200,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI Unifi AP Outdoor 5 6,550,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI AIR FIBER 5 52,500,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI POWER BEAM M5-400 3,650,000 14 ساعت پیش  
فن ویل FANVIL فن ویل  FANVIL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فن ویل FANVIL C58 P 2,050,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
فن ویل FANVIL C600 12,850,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
فن ویل FANVIL C62 2,800,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
فن ویل FANVIL X3S 1,850,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
فن ویل FANVIL X4 2,780,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXP2130 14,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2140 15,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream DP720 8,200,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1610 5,180,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1615 5,300,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1625 5,600,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP1628 9,800,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2135 5,750,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2170 20,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXP2200EXT 13,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXV3240 24,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream GXV3275 ویدیویی آندروید 34,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6204 مرکز تلفن VOIP 40,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock نیوراک  Newrock
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیوراک Newrock NRP-1012/P 3,906,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock MX8-8FXO Gateway 29,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock NRP-1004/P 3,069,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock SIP-NRP-1000/P 2,150,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock SIP-NRP-1200/P تصويري 10,974,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink یی لینک Yealink
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یی لینک Yealink SIP T27G 12,800,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP T41S 15,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP T42S 18,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP T46S 20,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP T48S 26,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T19 5,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T19P 6,600,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T21 6,390,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T21P 7,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T23G 11,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T23P 10,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T27P 13,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T41P 15,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T46G 14,200,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink SIP-T48G 26,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink T21P-E2 7,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink T29G 25,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink T40P 3,900,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink T49G Video 29,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink W56H W56H Dect Phone handset and base 13,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink W56P Dect Phone handset and base 8,850,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Groove 52HPn 2,200,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 3,250,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik SEXTANT 5HnD 3,650,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 2,650,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 14,650,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 9,800,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI AirGrid M5 23Dbi 2,800,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI AirGrid M5 AGM5 27dbi 3,100,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Bullet M5 2,800,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Nano Loco M5 2,300,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Nano Station M5 13,000,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI PowerBridge M5 Airmax 11,000,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 2SHPn 3,300,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik SXT lite2 8,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI BULLET-M2 2,800,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Nanostation LOCO M2 2,200,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI NanoStation M2 3,300,000 14 ساعت پیش  
یوبیکویتی UBIQUITI Rocket M2 AirMax 3,250,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik mAP 2n mini 4,700,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik QRT 2 RBQRTG-2SHPnD 4,950,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 29,000,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik CCR1009-8G-1S-1S 16,800,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik CCR1016 12G 24,800,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik CCR1016-12G 24,800,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik CCR1036-12G-4S 97,000,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik Cloud Core CCR1036 12G 40,000,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik CRS125-24G-1S-IN 26,000,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik CRS125-24G-1S-RM 7,900,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik hAP lite 5,000,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 38,000,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik CCR1036-12G-4S-EM 38,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik hex lite RB750 7,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik RB2011UAS-2Hnd 14,500,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 13,400,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
میکروتیک MikroTik RB450G 3,300,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 9,900,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT 3,250,000 14 ساعت پیش  
میکروتیک MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2 Wireless 3,200,000 14 ساعت پیش  
فن ویل FANVIL فن ویل  FANVIL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فن ویل FANVIL C10 1,630,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream DP750 9,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 503 ATA 8,900,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 802ATA 6,300,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 812ATA Wireless 10,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 814ATA Wireless 9,250,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6202 17,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6104 20,100,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock نیوراک  Newrock
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیوراک Newrock Gateway HX422E 5,040,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX120-24FXO 50,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-16FXO 25,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-16s 17,100,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-16s/16 38,700,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-24FXO 36,900,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-24s 25,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-32S 29,750,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-48FXO 50,150,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway MX60-8s/8 22,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock gateway voip HX402E 8,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock MX60-48S Gateway 54,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock S404 Gateway 14,300,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock voip gateway FXS/FXO MX8A-4S/4 14,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock VoIP Gateway HX420E 12,300,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
نیوراک Newrock VoIP Gateway HX440E 19,600,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink یی لینک Yealink
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یی لینک Yealink EXP20 8,450,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink EXP39 LCD Module 5,090,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یی لینک Yealink EXP40 Extension Module 3,960,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Dinstar DAG1000-4O 4 FXO VoIP Gateway 9,670,000 14 ساعت پیش  
Dinstar DAG1000P-4S 12,000,000 14 ساعت پیش  
Gateway Dinstar DAG2000-16O 17,200,000 14 ساعت پیش  
Gateway Dinstar DAG2000-16S 18,000,000 14 ساعت پیش  
Gateway Dinstar DAG2500-72S 43,500,000 14 ساعت پیش  
Gateway Dinstar MTG200 1E1 21,600,000 14 ساعت پیش  
Gateway Dinstar MTG200 2E1 31,200,000 14 ساعت پیش  
دیجیوم digium دیجیوم digium
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
دیجیوم digium FXO/FXS Telephony Card A4B 10,500,000 14 ساعت پیش  
دیجیوم digium Telephony Card E1 27,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
دیجیوم digium Telephony Card A8A 26,460,000 14 ساعت پیش  
دیجیوم digium Telephony Card AEX2400 - FXO/FXS 15,750,000 14 ساعت پیش  
دیجیوم digium Telephony Card TDM2400 - FXO/FXS 55,900,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
دیجیوم digium Telephony Card TE13x 29,000,000 14 ساعت پیش  
دیجیوم digium Telephony Card TE235BF 54,390,000 14 ساعت پیش  
فن ویل FANVIL فن ویل  FANVIL
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
فن ویل FANVIL ATA A2 Gateway 1,540,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream GXW4008 gateway 12,700,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4004 15,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4216 23,500,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4224 31,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4232 36,300,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream Gateway GXW4248 44,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6208 88,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream PBX UCM6510 65,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream UCM6108 VOIP Center 33,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream VOIP GXW4104 gateway 28,000,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
یوبیکویتی UBIQUITI یوبیکویتی UBIQUITI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یوبیکویتی UBIQUITI XR5 MINI-PCI 3,200,000 14 ساعت پیش  
گرند استریم Grandstream گرند استریم  Grandstream
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
گرند استریم Grandstream HandyTone 701 ATA 3,750,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال
گرند استریم Grandstream HandyTone 704 ATA 4,700,000 14 ساعت پیش گرین تلکام 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/03/02
​موزیلا طراح مرورگر فایرفاکس می‌گوید با افزودن قابلیت‌هایی به مرورگر یادشده آن را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد سریع‌تر خواهد کرد.
1398/02/31
شرکت سامسونگ الکترونیکس اعلام کرد تمامی مدل‌های ۲۰۱۹ تلویزیون هوشمند این شرکت و تعدادی از مدل‌های منتخب سال ۲۰۱۸ از امروز و پس از بروزرسانی Firmware، در بیش از ۱۰۰ کشور، مجهز به اپلیکیشن Apple TV خواهند شد و در ۱۷۶ کشور نیز از AirPlay ۲ پشتیبانی خواهند کرد
1398/02/30
سینمای خانگی مجموعه ای از ابزارها هستند که حس دیدن فیلم در سینما را برای شما در خانه تداعی می کنند. سینمای خانگی ابزارهایی مانند بلندگوها و دستگاه های پخش صدا هستند که در اطراف سالن خانه قرار گرفته و با پخش شدن فیلم از تلویزیون صدا به صورت سه بعدی به گوش می رسد.
1398/02/29
اگر برای نخستین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده‌اید، ممکن است با سوالات زیادی روبه‌رو ‌شوید.
1398/02/28
همه کامپیوترها دارای سخت افزار گرافیکی هستند و این بخش گرافیکی مسئولیت مهمی را به عهده دارد. اکثر کامپیوترهای جدید از واحد پردازش گرافیکی (GPU) اینتل، انویدیا یا AMD بهره می برند.
1398/02/26
یخچال فریزر بکو مدل TSE1231 با ظرفیت ۶ فوت و امکاناتی مانند سیستم بدون برفک در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این یخچال با طراحی ساده ای که دارد از یخچال های موجود در بازار ایران و محصول شرکت بکو است.
1398/02/26
آسیب‌پذیری جدیدی در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ به تازگی کشف و اعلام شده است که برای مدتی طولانی امکان سواستفاده از اطلاعات خصوصی کاربران را به هکرها داده است.
1398/02/26
در هفته‌های اخیر، اپراتورها قیمت بسته‌های اینترنت را افزایش دادند رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی نمی‌داند و معتقد است که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.
1398/02/25
رایانه ما انبار ذخیره اطلاعات نیست! از این موضوع خیلی‌ها آگاهند و البته می‌دانند که نه حافظه دستگاه‌شان آنقدرها می‌کشد ‌و جوابگو است و نه یک رایانه با حافظه پر و پیمان خوب کار می‌کند.
1398/02/24
پلوپز یکی از لوازم پرکاربرد آشپزخانه است. استفاده از این دستگاه کار کاربران را راحت کرده و در صرفه جویی وقت، مخصوصا در میهمانی های پر جمعیت تاثیر بسزایی داشته است.
‌گزیده اخبار روز
1398/03/02
​موزیلا طراح مرورگر فایرفاکس می‌گوید با افزودن قابلیت‌هایی به مرورگر یادشده آن را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد سریع‌تر خواهد کرد.
1398/03/02
اینستاگرام از جمله اپلیکیشن‌های کاربردی محسوب می‌شود که برای کاربران ایرانی محبوبیت فراوان دارد و گفتنی است این شبکه اجتماعی اجازه انتشار ویدئوهای کمتر از یک دقیقه را برای کاربران فراهم می‌کند.
1398/02/31
ساعاتی پیش شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه سقف برداشت از خودپرداز بانک‌ها از امروز با یک آپدیت سیستمی از دویست هزار تومان به پانصد هزار تومان رسیده است.
1398/02/31
شرکت سامسونگ الکترونیکس اعلام کرد تمامی مدل‌های ۲۰۱۹ تلویزیون هوشمند این شرکت و تعدادی از مدل‌های منتخب سال ۲۰۱۸ از امروز و پس از بروزرسانی Firmware، در بیش از ۱۰۰ کشور، مجهز به اپلیکیشن Apple TV خواهند شد و در ۱۷۶ کشور نیز از AirPlay ۲ پشتیبانی خواهند کرد
1398/02/31
برای داشتن یک سفر بی نظیر و به یادماندنی به ترکیه، این مطلب را بخوانید
1398/02/30
سینمای خانگی مجموعه ای از ابزارها هستند که حس دیدن فیلم در سینما را برای شما در خانه تداعی می کنند. سینمای خانگی ابزارهایی مانند بلندگوها و دستگاه های پخش صدا هستند که در اطراف سالن خانه قرار گرفته و با پخش شدن فیلم از تلویزیون صدا به صورت سه بعدی به گوش می رسد.
1398/02/30
مشترکان ایرانسل به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی، یک گیگابایت اینترنت رایگان دریافت می‌کنند.
1398/02/29
اگر برای نخستین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده‌اید، ممکن است با سوالات زیادی روبه‌رو ‌شوید.
1398/02/28
همه کامپیوترها دارای سخت افزار گرافیکی هستند و این بخش گرافیکی مسئولیت مهمی را به عهده دارد. اکثر کامپیوترهای جدید از واحد پردازش گرافیکی (GPU) اینتل، انویدیا یا AMD بهره می برند.
1398/02/26
یخچال فریزر بکو مدل TSE1231 با ظرفیت ۶ فوت و امکاناتی مانند سیستم بدون برفک در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این یخچال با طراحی ساده ای که دارد از یخچال های موجود در بازار ایران و محصول شرکت بکو است.