لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1398/12/01

تلفن فروشگاه / شرکت: 44389537-44389540-44389546 -44389549-88932212-88911993_88896450(88932155بعد از ساعات اداری )کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 1 ساعت پیش رایان 1 سال
IQ-Board ET series 11,900,000 1 ساعت پیش  
Micronits 82inch 13,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 17,000,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 12,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 14,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 13,500,000 1 ساعت پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 1 ساعت پیش  سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P70 IRD 14,000,000 1 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 47,800,000 1 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84 new Plus 18,900,000 1 ساعت پیش  
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 1 ساعت پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,700,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 59,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 1,700,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 440,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 32,500,000 1 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آويز 150 * 150 3,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 9,000,000 1 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 50,000,009 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 9,600,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 2,100,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,500,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 2,100,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 8,000,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 16,500,000 1 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 1,150,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 6,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 1,700,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 1,900,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 2,480,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 7,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 1,180,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 2,000,000 1 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 16,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 7,000,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,700,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 1,900,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 8,000,000 1 ساعت پیش  
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 8,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 5,700,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 7,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 13,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 10,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 1,300,000 1 ساعت پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 1,600,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 16,200,000 1 ساعت پیش رایان 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1/5M 90,000 1 ساعت پیش  
10M 220,000 1 ساعت پیش  
15M 440,000 1 ساعت پیش  
5m 140,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 1,200,000 1 ساعت پیش  
20M ( بیست متر ) 340,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 100,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Gloview 3D Touch 3,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 1,000,000 1 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایه متحرک برد هوشمند 4,000,000 1 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جیبی Aiptek Q20 57,000,000 1 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma H181X 30,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma DS331 13,500,000 1 ساعت پیش  
اپتما Optoma HD142 47,000,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD142X 47,000,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD144X 88,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD23 30,900,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD26 29,900,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD27 32,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD28DSE 30,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 115,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD-33 29,800,000 1 ساعت پیش  
اپتما Optoma M445S 11,300,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 37,500,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 42,000,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 47,500,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma PK301 Pico جیبی 8,500,000 1 ساعت پیش مادیران 3 سال
اپتما Optoma S310e 11,400,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S313 13,300,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S334e 36,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 34,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 38,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S545 39,500,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma UHD40 205,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma W303 74,000,000 1 ساعت پیش  
اپتما Optoma X341 45,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 47,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e Plus 47,000,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-W05 83,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 1930 58,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON 3000 57,000,000 1 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 1 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-2247U 210,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 120,900,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 98,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-905 17,100,000 1 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 38,900,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-970 122,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S02 14,100,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S04 16,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 38,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 48,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S31 48,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 44,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 44,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 38,500,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 107,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-W04 19,900,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W29 27,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W32 28,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X03 17,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
اپسون EPSON EB-X04 33,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 25,400,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 50,500,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 46,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 55,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 51,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 53,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5200 31,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 38,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 35,500,000 1 ساعت پیش  
اپسون EPSON EH-TW5350 37,500,000 1 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 39,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 120,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 120,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 152,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 147,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 35,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 42,900,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW610 107,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 180,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW6700 Full HD 68,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 14,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS345 25,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC NP-V302X 14,300,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC VE281G 13,200,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC VE281XG 14,800,000 1 ساعت پیش  
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer C200 38,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer H7532BD 72,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer K138ST 75,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X113 9,800,000 1 ساعت پیش  
ایسر Acer X113PH 10,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X115H 13,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117AH 15,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117H 16,000,000 1 ساعت پیش  
ایسر Acer X118H 41,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X127H 1,600,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 74,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 74,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus P2E 34,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus P3B Portable 27,400,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus P3E 34,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus S1 Portable 16,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 40,800,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus ZenBeam Go E1Z جیبی 13,800,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ BW4060 78,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ i500 Smart 25,500,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MH550 97,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MH740 53,700,000 1 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MS 517F 9,200,000 1 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MS504 11,500,000 1 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MS506 32,500,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 32,500,000 1 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 10,550,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 30,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ MS531 35,400,000 1 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ ms550 39,700,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX520 13,800,000 1 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 12,400,000 1 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX528 15,600,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ MX532 52,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ mx550 49,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 1 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX666 25,100,000 1 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX722 28,400,000 1 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 23,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ SX912 51,000,000 1 ساعت پیش  
بنکیو BenQ TH670 74,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 26,900,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ TK800 189,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1050 80,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 31,000,000 1 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 32,800,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1090 68,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ w11000 180,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1210 100,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W-1210ST 100,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W2000 140,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,000,000 1 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT VZ575 88,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 958,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX510 68,700,000 1 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 72,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 333,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 195,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 67,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB330 19,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 3 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 42,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 85,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 43,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 46,000,000 1 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 30,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW341R 46,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW343R 82,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW355N 47,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 131,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 32,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX415NZ 109,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 34,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 44,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 123,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 47,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 53,700,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 47,800,000 1 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 40,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 54,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 185,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX615N 59,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 170,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 69,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 110,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 36,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-530 58,100,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ HD5451 74,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ S2440 32,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2240 11,600,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 45,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 130,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 11,700,000 1 ساعت پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-100 12,200,000 1 ساعت پیش  
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 27,000,000 1 ساعت پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX-102 14,300,000 1 ساعت پیش  
سونی SONY VPL DX220 16,100,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX240 20,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 21,400,000 1 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 87,000,000 1 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX122 15,900,000 1 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-DX126 16,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX127 20,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 51,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 7,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX242 23,200,000 1 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-EX255 22,000,000 1 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-EX295 26,600,000 1 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 72,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-FX35 69,000,000 1 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-SW635C 65,000,000 1 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 48,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-A142 41,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-A257 Slim 63,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-H1750 83,800,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-M240 39,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio XJ-M245 47,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio XJ-UT310WN 85,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 38,500,000 1 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD7831HDL 35,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek DH913 37,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek Qumi Q2 300 Lumen WXGA پرتابل و جیبی 15,700,000 1 ساعت پیش  
ویوی تک VIVItek qumi Q5 19,700,000 1 ساعت پیش  
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 22,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-AW2505 46,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-DX250 16,900,000 1 ساعت پیش  
هیتاچی HITACHI CP-EW301N 26,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251 48,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 52,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 20,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 64,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4022WN 68,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.
1398/11/19
فاکسکان، مهم‌ترین شریک اپل در تولید آیفون، برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس کرونا سراغ تولید ماسک‌های پزشکی خواهد رفت.
1398/11/16
فوجی فیلم در مراسمی در لندن از دوربین X100V رونمایی کرد. این دوربین از حسگر 26.1 مگاپیکسلی نسل چهارم X-Trans CMOS و پردازنده سیگنال تصویر X-Processor 4 بهره برده و به گفته سازنده برای عکاسان خیابانی تولید شده است.
1398/11/15
تصاویر و مشخصات اصلی و قیمت گوشی هوشمند Captain America (با کدنام احتمالی نوکیا 5.2) افشا شد.
1398/11/14
مایکروسافت اعلام کرد به افرادی که ایرادهای کنسول بازی ایکس باکس را گزارش کنند، جایزه‌ی نقدی تا ۲۰ هزار دلار پرداخت خواهد کرد.
1398/11/13
رئیس اتاق اصناف خاش گفت: خرید و فروش هر گونه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا بر حسب تاکیدات وزارت در سطح این شهرستان و کشور ممنوع است.
1398/11/12
به نظر می‌رسد که اپل هفته را آن طور که انتظار داشت به پایان نبرد، زیرا پارلمان اروپا رای مثبت خود در رابطه با استفاده از یک شارژر مشترک برای تمامی گوشی‌های هوشمند را صادر کرد.
1398/11/08
کولرهای Wraith شرکت AMD از خنک‌کننده‌های حرفه‌ای بازار پردازنده است. البته نمونه‌های تقلبی این کولرها مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1398/11/30
مرسدس AMG از یک قایق با قدرت ۲۷۰۰ اسب بخاری رونمایی کرد. در کنار این قایق AMG از یک نسخه‌ی G63 نیز به‌طور خاص برای همین قایق طراحی شده است.
1398/11/29
باتوجه به نیاز کشور به وجود نرم‌افزاری جامع برای برای ساماندهی خانه‌های خالی از سکنه، سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی می‌شود.
1398/11/29
در پی انتشار اخبار مربوط به تغییر تابلوهای سامسونگ و ال‌جی در ایران، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که این مسئله مربوط به لوازم خانگی است و در ارائه خدمات و گارانتی گوشی‌های موبایل تغییری ایجاد نخواهد شد.
1398/11/28
بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات اصلاحی برای رفع كاستی‌های موجود در برخی بانک‌ها آغاز شده است و در روزهای آتی، شاهد بهبود مشکلات رمز دوم پویا خواهیم بود.
1398/11/28
اخیرا کاربری از مدیرعامل اینستاگرام پرسیده چرا با وجود این که دو ماه هم از سال ۲۰۲۰ می‌گذرد، هنوز برنامه اختصاصی برای آیپد توسعه داده نشده است. سوال این کاربر ذهن بسیاری دیگر را هم مشغول کرده بود، ولی اکنون می‌دانیم علت چیست...
1398/11/26
بورینگ کمپانی ایلان ماسک اخیرا توانسته حفر یکی از تونل‌های مرکز همایش لاس وگاس را با موفقیت به پایان برساند.
1398/11/26
هم اکنون در خیابان جمهوری تهران کسبه و رهگذران شاهد تعویض تابلوهای سامسونگ و جایگزینی آن با لوگوی سام الکترونیک هستند. این اتفاق گمانه زنی های زیادی را به همراه داشته به ویژه آنکه سام الکترونیک طی بیش از دو دهه اخیر، تولید کننده محصولات سامسونگ در ایران بوده است.
1398/11/26
در طول تاریخ، انسان همواره به دنبال کسب اطلاعات در رابطه با گذشته بوده است و باید بدانید که نتیجه تحقیقات باستان شناسان همواره منجر به کشف آثار باستانی بسیار ارزشمند و اطلاعات مهم می شود، در این مقاله قصد داریم منطقه را که به عنوان قدیمی ترین زیستگاه بشر شناخته می شود معرفی کنیم
1398/11/23
وب سایت آی ماینر به عنوان پیشرفته ترین و معتبرترین سامانه آنلاین خرید و اجاره ماینر ، با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت خود را در بازار ایران آغاز کرد.
1398/11/21
گروهی از هکرها برای مدتی کنترل حساب‌های کاربری رسمی فیسبوک روی پلتفرم‌های توییتر و اینستاگرام را در دست گرفتند.