لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1398/04/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 44389537-44389540-44389546 -44389549-88932212-88911993_88896450(88932155بعد از ساعات اداری )کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 2 ساعت پیش رایان 1 سال
ENO IR 15,800,000 2 ساعت پیش  
IQ-Board ET series 11,900,000 2 ساعت پیش  
Micronits 82inch 13,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Rio Touch 82inch 13,500,000 2 ساعت پیش  
Smart Vision CB-8203 19,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 17,000,000 2 ساعت پیش  
اسپکترون Specktron اسپکترون Specktron
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسپکترون Specktron IRB 78DT 13,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسپکترون Specktron IRB1-82QW 44,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 3 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 12,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 10,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard TT84 84inch 14,200,000 2 ساعت پیش  
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 14,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 13,500,000 2 ساعت پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 2 ساعت پیش  سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P70 IRD 14,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 21,000,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84 new Plus 18,900,000 2 ساعت پیش  
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 2 ساعت پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 1,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 440,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 600,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرده نمايش آويز 150 * 150 3,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 3,550,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 9,000,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 9,600,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 2,100,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 2,100,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 2,100,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 8,000,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 4,000,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 1,150,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 6,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 1,700,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 1,900,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 2,480,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 7,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 1,180,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 2,000,000 2 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 41,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 8,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 8,000,000 2 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,700,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 1,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 8,000,000 2 ساعت پیش  
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 8,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 5,700,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 7,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 13,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 10,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 1,300,000 2 ساعت پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 1,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 16,200,000 2 ساعت پیش رایان 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Grand Master EZ 5,870,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1/5M 90,000 2 ساعت پیش  
10M 220,000 2 ساعت پیش  
15M 440,000 2 ساعت پیش  
5m 140,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 200,000 2 ساعت پیش  
20M ( بیست متر ) 340,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Gloview 3D Touch 3,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PACIFIC پاسیفیک 3,900,000 2 ساعت پیش  
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 1,000,000 2 ساعت پیش  
پایه متحرک برد هوشمند 4,000,000 2 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جیبی Aiptek Q20 4,800,000 2 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma H181X 30,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma DS331 13,500,000 2 ساعت پیش  
اپتما Optoma HD142 47,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD142X 47,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD144X 96,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD23 30,900,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD26 29,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD27 32,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD28DSE 30,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD-33 29,800,000 2 ساعت پیش  
اپتما Optoma M445S 11,300,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 42,000,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma PK301 Pico جیبی 8,500,000 2 ساعت پیش مادیران 3 سال
اپتما Optoma S310e 11,400,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S313 13,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S334e 34,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 34,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S545 39,500,000 2 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma UHD40 206,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 45,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-W05 75,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 1930 58,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON 3000 57,000,000 2 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-1970W 41,000,000 2 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-1970W 43,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-1980WU 65,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-2247U 210,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 38,900,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 98,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-905 17,100,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 38,900,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-970 122,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S02 14,100,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S04 16,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 38,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 48,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S31 48,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 39,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 38,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U42 136,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W04 19,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W29 27,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W32 28,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X03 17,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
اپسون EPSON EB-X04 33,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 25,400,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 53,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 50,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 55,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 52,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 53,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5200 31,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 38,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 35,500,000 2 ساعت پیش  
اپسون EPSON EH-TW5350 37,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 39,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 120,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 120,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 15,500,000 2 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 152,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 35,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 42,900,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 180,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW6700 Full HD 68,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON TW-7200 82,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 2 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 14,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS345 25,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC NP-V302X 14,300,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
ان ای سی NEC VE281G 13,200,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC VE281XG 14,800,000 2 ساعت پیش  
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer P1185 12,900,000 2 ساعت پیش فرزانگان 1 سال
ایسر Acer H7532BD 72,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer P1173 11,800,000 2 ساعت پیش  
ایسر Acer X113 9,800,000 2 ساعت پیش  
ایسر Acer X113PH 10,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X115H 13,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117AH 15,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117H 16,000,000 2 ساعت پیش  
ایسر Acer X127H 1,600,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 24,700,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 27,400,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus P2E 34,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus P3B Portable 27,400,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus P3E 34,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus S1 Portable 16,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 13,800,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus ZenBeam Go E1Z جیبی 13,800,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ES500 9,600,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ES500 11,300,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ i500 Smart 25,500,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MH740 53,700,000 2 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MS 517F 9,200,000 2 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MS504 11,500,000 2 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MS506 34,200,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 10,550,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 30,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
بنکیو BenQ MS531 35,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ ms550 39,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX520 13,800,000 2 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 12,400,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX528 15,600,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ MX532 52,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ mx550 49,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX666 25,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX722 28,400,000 2 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MX806st 23,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ SX912 51,000,000 2 ساعت پیش  
بنکیو BenQ TH670 31,400,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 26,900,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ TK800 170,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1050 80,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 31,000,000 2 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 32,800,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1090 68,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ w11000 180,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1210 100,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W-1210ST 100,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W2000 68,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,000,000 2 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT VZ575 88,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 958,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX510 68,700,000 2 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 72,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 95,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 195,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 67,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB330 19,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 3 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 42,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 80,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 43,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 46,000,000 2 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 30,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW341R 46,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW343R 43,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW355N 47,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 32,500,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX415NZ 109,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 34,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 44,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 47,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 53,700,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 47,800,000 2 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 40,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 54,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 185,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX615N 59,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 70,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 69,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 110,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 36,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-530 58,100,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
جی وی سی JVC جی وی سی JVC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی وی سی JVC DLA HD1 34,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
جی وی سی JVC LX-WX50 32,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ HD5451 74,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2240 11,600,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 45,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 130,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 11,700,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-100 12,200,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 27,000,000 2 ساعت پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX-102 14,300,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY VPL DX220 16,100,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX240 20,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 21,400,000 2 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 87,000,000 2 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX122 15,900,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-DX126 16,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX127 20,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 55,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX242 23,200,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-EX255 22,000,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-EX295 26,600,000 2 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 72,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-FX35 69,000,000 2 ساعت پیش  
سونی SONY VPL-SW635C 65,000,000 2 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 48,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-A142 41,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-A241V 43,000,000 2 ساعت پیش  
کاسیو Casio XJ-A256V 52,500,000 2 ساعت پیش  
کاسیو Casio XJ-A257 Slim 63,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-H1700 77,500,000 2 ساعت پیش  
کاسیو Casio XJ-H1750 83,800,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-M240 39,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio XJ-M245 47,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio XJ-UT310WN 85,000,000 2 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 38,500,000 2 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PJD7831HDL 35,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek D755WT 35,900,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek DH913 37,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek Qumi Q2 300 Lumen WXGA پرتابل و جیبی 15,700,000 2 ساعت پیش  
ویوی تک VIVItek qumi Q5 19,700,000 2 ساعت پیش  
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 22,800,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-AW2505 46,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-DX250 16,900,000 2 ساعت پیش  
هیتاچی HITACHI CP-EW301N 26,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251 48,500,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 52,000,000 2 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 20,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4022WN 68,000,000 2 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.
1398/04/22
شرکت هایسنس برای نخستین بار از تلویزیون های ال سی دی دولایه خود در نمایشگاه CES سال جاری رونمایی کرد.
1398/04/22
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که قیمت کالاها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.
1398/04/20
یکی از عادت های خوب غذایی بخارپز کردن مواد غذایی است که طرفداران زیادی دارد. بخارپز، آب پز، کبابی کردن از بهترین روش های طبخ غذا هستند که این روزها به خوبی از آن ها استقبال می شود. یک شرکتی به تولید خوراک پز و آرام پز پرداخته که فرآیند پخت و پز را برای کاربران خود راحت کرده است.
1398/04/18
IBM پتنتی برای یک ساعت هوشمند ثبت کرده است که قابلیت تبدیل‌شدن به گوشی‌ هوشمند و همچنین تبلت‌ را دارد.
1398/04/17
خرید یک فلش مموری برای نیازهای شما ضروری است، مهم نیست که به چه منظوری از این ابزار استفاده می کنید، در اینجا میخواهیم نگاهی داشته باشیم به بهترین فلش مموری ها برای ذخیره فایل های شما، که به شما کمک کند تا...
1398/04/17
موزیلا به‌خاطر آزمایش‌های مربوط‌به استفاده از پروتکل DoH در مرورگر فایرفاکس، لقب خراب‌کار اینترنت را از نهادهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی در بریتانیا کسب کرد.
1398/04/11
از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.
‌گزیده اخبار روز
1398/04/31
زباله الکتریکی، به دستگاه‌های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپیوترها و… که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند، گفته می‌شود. این وسایل در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده‌کننده خطرناک محیط زیست به‌شمار می‌روند.
1398/04/31
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، گوگل را به‌دلیل نقض قوانین مربوط‌ به حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال در یوتیوب جریمه کرد.
1398/04/29
سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره ادعای خرید و فروش بیت‌کوین توسط صرافی‌ها گفت: هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کند
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/25
اپراتور اول تلفن همراه کشور برای معرفی و ارائه آخرین محصولات و سرویس‌های مبتنی بر اینترنت پرسرعت، در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) شرکت می‌کند.
1398/04/25
به نظر می‌رسد که گوگل در تلاش است تا یک شبکه اجتماعی جدید تحت عنوان Shoelace را توسعه دهد که به باور آن، قادر است تحولات مثبتی را در زندگی اجتماعی کاربران ایجاد کند.
1398/04/25
بیت کوین در آخرین دور از معاملات، ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داد.
1398/04/23
اگر شما هم یکی از آن میلیون‌ها نفر در جهان هستید که از راه دور کار خود را انجام می‌دهند، سرعت اینترنت یکی از مهمترین نکاتی است که با آن درگیر خواهید بود. اما آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده‌اید که سرعت اینترنت در کشور ما در مقایسه با معیار جهانی چگونه است؟
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.