لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1400/01/31

تلفن فروشگاه / شرکت: -88916155-44389540-44389537-44389546-88932155-88911993- 44389549-88932212-(88932155تماس 24 ساعت )اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-1630 62,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON DS-530 110,000,000 12 ساعت پیش مادیران 2 سال
اپسون EPSON DS-870 137,000,000 12 ساعت پیش مادیران 2 سال
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 19,000,000 12 ساعت پیش کانولا 2 سال
اپسون EPSON Perfection V370 45,000,000 12 ساعت پیش مادیران 2 سال
اپسون EPSON V550 Perfection 72,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 77,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON V800 210,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon CanoScan LiDE 220 24,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon CANOSCAN LIDE 300 EMEA 21,800,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon DR-C225 115,500,000 12 ساعت پیش کانولا 2 سال
کانن Canon DR-F120 69,500,000 12 ساعت پیش کانولا 2 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 125,300,000 12 ساعت پیش کانولا 2 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 134,000,000 12 ساعت پیش کانولا 2 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 10,000,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,900,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 11 ساعت پیش رایان 1 سال
IQ-Board ET series 51,900,000 11 ساعت پیش  
Micronits 82inch 53,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 57,000,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 45,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82N 75,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 54,500,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 53,500,000 11 ساعت پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 11 ساعت پیش  سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P70 IRD 57,000,000 11 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 50,000,000 11 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84 new Plus 56,000,000 11 ساعت پیش  
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 11 ساعت پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,700,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 790,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 6,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,300,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,000,000 11 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آويز 150 * 150 6,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 12,000,000 11 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 12 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 8,000,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,500,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 12,100,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 24,000,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 16,500,000 11 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 8,150,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 6,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,700,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,500,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 11,000,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,800,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,100,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 11 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 8,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,800,000 11 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,700,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 9,900,000 11 ساعت پیش  
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,000,000 11 ساعت پیش  
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 8,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 14,000,000 11 ساعت پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 7,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی برقی 300 * 300 20,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 11,600,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 10,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 11 ساعت پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 5,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EcoTank L3160 58,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 44,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 138,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON Stylus Photo P50 75,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 7612 58,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M130FW 57,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP لیزری MFP M225DN 185,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS MF237w 79,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 401dw 105,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise P3015dn 45,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 77,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 36,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 40,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET PRO M15W 38,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 24 ماه
اچ پی HP M102A 27,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M401A 98,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402n 74,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP P2035 95,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro 400 M401 115,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP PRO M15A 27,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 38,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M251nw 118,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 66,200,000 11 ساعت پیش رایان 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 43N5000 43inch 62,800,000 12 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 55KS8500 55Inch 190,000,000 12 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ELPLP67 9,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON ELPLP78 15,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON ELPLP88 12,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 14,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS-504 12,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سانیو SANYO سانیو SANYO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سانیو SANYO PLC-XU73 12,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 18 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 12,800,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX120 14,800,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-X1250 12,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Haylou Solar LS05 Black 9,500,000 12 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
XP-Pen Star G960 19,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1/5M 600,000 11 ساعت پیش  
10M 1,200,000 11 ساعت پیش  
15M 1,200,000 11 ساعت پیش  
3m 600,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5m 140,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی اس کو TSCO تی اس کو TSCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی اس کو TSCO TC 76 10m 1,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 3 سال
تی اس کو TSCO TC 76 10m 1,600,000 12 ساعت پیش شرکتی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10متری 1,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 36 ماه
15M ( پانزده متر ) 1,600,000 11 ساعت پیش  
20M ( بیست متر ) 1,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 300,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
MIT SATA to ESATA 30cm 300,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Gloview 3D Touch 13,900,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG Galaxy A31 128GB 74,000,000 12 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG Galaxy A71 Dual Sim 128GB 119,000,000 12 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG Galaxy Note 10 PLUS 256GB 242,000,000 12 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 5,000,000 11 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایه متحرک برد هوشمند 9,000,000 11 ساعت پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP 4200 48,000,000 12 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBP 4300 44,000,000 12 ساعت پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBP-1100P 48,000,000 12 ساعت پیش مادیران 18 سال
میوا MEVA MBP-1100P 4,800,000 12 ساعت پیش مادیران 18 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 65SM5D 65Inch 375,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ماژول وایرلس ELPAP10 18,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 8,600,000 12 ساعت پیش پارس ارتباط 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یقه ای pro sound EM-M1 5,800,000 12 ساعت پیش  
ای فور تک A4Tech ای فور تک A4Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای فور تک A4Tech Mi-10 4,500,000 12 ساعت پیش  
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 8,000,000 12 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
BOYA BY-DM10 UC 20,000,000 12 ساعت پیش  
boya BY-DM2 14,000,000 12 ساعت پیش  
boya BY-DM200 16,000,000 12 ساعت پیش  
بیسیم boya BY-WM4 Pro-K2 44,000,000 12 ساعت پیش  
یقه ای boya BY-M1DM 6,500,000 12 ساعت پیش  
یقه ای boya BY-M3 8,000,000 12 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیسیم boya BY-WM4 Pro-K3 39,000,000 12 ساعت پیش  
میکروفن boya BY-WM8 Pro-K1 35,000,000 12 ساعت پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek pvr006 8,800,000 12 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma H181X 30,500,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma 3200Lumens Full HD 3D HD29Darbee 265,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپتما Optoma DS331 41,000,000 11 ساعت پیش  
اپتما Optoma H180X 190,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD142 140,000,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD144X 195,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD23 30,900,000 11 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD26 160,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD27 160,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD28DSE 160,900,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 265,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M565S 41,000,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S310e 11,400,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S313 13,300,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S331 90,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S334e 45,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 48,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 45,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S545 47,000,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma UHD40 370,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 50,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X342e 52,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 77,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e Plus 77,000,000 12 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 175,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W05 105,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 3000 57,000,000 11 ساعت پیش  
اپسون EPSON CB-530 12,200,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB - W12 200,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 12 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-2142W 220,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 266,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-2165W 280,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2247U 210,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 360,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 320,900,000 11 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 98,000,000 11 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 480,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 90,000,000 11 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-FH52 305,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-G7905U 750,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-L1100U 1,450,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-L1100U 1,550,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-S04 56,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 94,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 70,000,000 11 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 100,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 103,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 140,500,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 180,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 320,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-W04 99,900,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 11 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W29 110,000,000 12 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W32 98,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W41 170,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 190,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 80,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 110,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 10,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 11 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 95,000,000 11 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 100,500,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 100,400,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5200 31,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 140,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 37,500,000 11 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 240,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 230,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 305,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 300,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 35,000,000 11 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 52,900,000 12 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW610 208,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 180,000,000 11 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 490,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 11 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 90,000,000 12 ساعت پیش  
اپسون EPSON VS250 67,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS345 25,500,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 11 ساعت پیش  
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 11 ساعت پیش  
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 11 ساعت پیش  
ان ای سی NEC VE281G 48,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X115H 103,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117H 45,000,000 12 ساعت پیش  
ایسر Acer X118H 41,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X127H 90,000,000 12 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 74,000,000 11 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 74,000,000 11 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus P3B Portable 50,000,000 11 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus S1 Portable 60,000,000 11 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 80,800,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
اینکو inGCO اینکو inGCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اینکو inGCO EB-L400U 567,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EH600 250,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ i500 Smart 25,500,000 11 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MH550 140,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 82,500,000 11 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 82,500,000 12 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 49,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 49,900,000 12 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 50,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS532 49,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 64,700,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 41,000,000 12 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 57,000,000 11 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX532 52,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX535 105,000,000 12 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MX535 99,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX535 107,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ mx550 95,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 11 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ TH670 130,000,000 11 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TK800 300,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ TK800M 400,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1050 108,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 11 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 11 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1090 108,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ w11000 500,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1210 100,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W2000 120,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,000,000 11 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 11 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 958,000,000 11 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 280,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 680,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 330,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 24 ماه
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 195,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EZ590 975,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 110,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 90,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 105,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 200,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 99,000,000 12 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 30,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 160,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW376 187,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 810,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW341R 46,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW343R 222,500,000 12 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 250,000,000 12 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 198,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 114,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 44,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 140,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 150,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 179,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 54,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 209,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 240,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 210,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 36,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ HD5451 350,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ S2240 70,000,000 12 ساعت پیش  
ریکو Ricoh PJ S2440 45,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2240 81,600,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 109,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X5460 109,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 80,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 40,000,000 11 ساعت پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX220 120,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX240 55,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 141,400,000 12 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 120,000,000 12 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 125,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 905,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX295 26,600,000 11 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 210,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX455 180,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 290,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 190,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-A142 441,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-A257 Slim 363,000,000 12 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-H1750 83,800,000 11 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 88,000,000 12 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PA503X 100,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek DH913 120,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 150,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-AW2505 160,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EW301N 26,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251 48,500,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 54,000,000 11 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 52,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 80,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4022WN 68,000,000 11 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 680,000,000 12 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
المو ELMO المو ELMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
المو ELMO P10 170,000,000 12 ساعت پیش شرکتی 1 سال
وسترن دیجیتال Western Digital وسترن دیجیتال Western Digital
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وسترن دیجیتال Western Digital RE Gold 6TB 29,000,000 12 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/21
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و ...
1400/01/21
اواخر ۲۰۲۰ بود که اپل از چهار گوشی سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و حالا طبق جدیدترین گزارش Counterpoint Research، نسخه استاندارد این خانواده به پرفروش‌ترین گوشی جهان در ژانویه ۲۰۲۱ تبدیل شده است.
1400/01/21
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
1400/01/18
سیگنال در حال آزمایش سیستم جدید پرداخت ارز دیجیتال به نام «Signal Payments» است که بر بستر پلتفرم «MobileCoin» اجرا می‌شود.
1400/01/16
با گسترش گوشی های هوشمند و تبلت ها، پاوربانک ها (شارژرهای قابل حمل) طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. پاوربانک دستگاه مناسبی برای شارژ کردن گوشی های هوشمند و تبلت ها در زمان هایی که دسترسی به پریز برق و شارژر ندارید و یا به مسافرت رفته اید، هستند.
1400/01/16
شایعاتی که پیش‌تر درباره پایان کار بخش موبایل ال‌جی منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان‌دهی متوالی کسب و کار تلفن‌های هوشمند این شرکت بالاخره مشکل‌ساز شد...
1400/01/15
در سال ۲۰۱۴ از اوبر به خاطر تبعیض قائل شدن علیه افراد نابینا و سگ‌های راهنمای این افراد شکایت شد و این شرکت در نهایت دو سال بعد پذیرفت که جریمه‌ای ۲.۶ میلیون دلاری را بابت این پرونده پرداخت کند...
1400/01/11
تراشه‌های ARM در محصولات مختلفی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی سرورهای ابری هم به چنین چیپ‌هایی مجهز شده‌اند.
1400/01/11
در میان لیست کنسول های بازی پرطرفدار در بازار، 10 محصول را باید جزو گران‌ترین موارد به شمار آورد.
‌گزیده اخبار روز
1400/01/31
گفته می‌شود سامسونگ گلکسی فلیپ ۳ در هشت رنگ خاکستری، سفید، آبی پررنگ، صورتی، بنفش، سبز، مشکی و بژ عرضه خواهد شد.
1400/01/29
معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی کرونا با بیان اینکه فعلا از وضعیت قرمز خارج نخواهیم شد، گفت: حدود ۲۱ هزار نفر هم افرادی بودند که مثبت بودند و سفر رفتند و نقض قرنطینه کردند.
1400/01/29
هلیکوپتر «نبوغ» ناسا قرار بود ۲۵ فروردین در آسمان مریخ به پرواز در بیاید، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا ناسا رسما اعلام کرده که آزمایش پرواز نبوغ را ۳۰ فروردین انجام می‌دهد.
1400/01/29
با سقوط قیمت بیت کوین به ۵۲ هزار دلار، معادل ۹٫۲ میلیارد دلار رمزارز در خرید استقراضی در یک ساعت لیکوید شد.
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/28
ریگ استخراج اسیک اتر جدیدی در راه است؛ آیا اما عرضه‌‌ی آن مشکل کمبود کارت‌ گرافیک انویدیا را حل خواهد کرد؟
1400/01/28
قیمت دوج‌کوین دیروز با یک جهش تقریبا ۲۰۰ درصدی تا حوالی ۴۵ سنت بالا رفت، بنابراین میزان رشد این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۱ از ۶۰۰۰ درصد بیشتر شده است.
1400/01/25
کمپانی گوگل در تاریخ 15 ژوئن 2021 اقدام به حذف برنامه Play Movie از تلویزیون هوشمند ال جی، سامسونگ و Vizio و همچنین دستگاه های Roku خواهد کرد و خرید فیلم در این تلویزیون ها و دستگاه ها به برنامه YouTube منتقل می شود.
1400/01/25
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق‌ این شهر باشیم.
1400/01/25
در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند.