لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1399/04/23

تلفن فروشگاه / شرکت: -88916155-44389540-44389537-44389546-88932155-88911993- 44389549-88932212-(88932155تماس 24 ساعت )کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 1 ساعت پیش رایان 1 سال
IQ-Board ET series 51,900,000 1 ساعت پیش  
Micronits 82inch 53,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 57,000,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 45,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 54,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 53,500,000 1 ساعت پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 1 ساعت پیش  سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P70 IRD 57,000,000 1 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 50,000,000 1 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84 new Plus 56,000,000 1 ساعت پیش  
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 1 ساعت پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,700,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 790,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 6,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,300,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,800,000 1 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آويز 150 * 150 6,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 12,000,000 1 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 5 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 8,000,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,500,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 12,100,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 24,000,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 16,500,000 1 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 8,150,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 6,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,700,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,500,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 11,000,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,100,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 1 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 8,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,800,000 1 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,700,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 9,900,000 1 ساعت پیش  
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,000,000 1 ساعت پیش  
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 8,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 14,000,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 7,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی برقی 300 * 300 20,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 11,600,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 10,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 1 ساعت پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 5,200,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 66,200,000 1 ساعت پیش رایان 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1/5M 600,000 1 ساعت پیش  
10M 1,200,000 1 ساعت پیش  
15M 1,200,000 1 ساعت پیش  
5m 140,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 1,600,000 1 ساعت پیش  
20M ( بیست متر ) 1,200,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 300,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Gloview 3D Touch 13,900,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 5,000,000 1 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایه متحرک برد هوشمند 9,000,000 1 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma H181X 30,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma 3200Lumens Full HD 3D HD29Darbee 144,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپتما Optoma DS331 41,000,000 1 ساعت پیش  
اپتما Optoma HD142 140,000,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD142X 140,000,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD144X 180,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD23 30,900,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD26 160,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD27 160,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD28DSE 160,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 165,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M445S 11,300,000 1 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 41,000,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 55,000,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 47,500,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S310e 11,400,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S313 13,300,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S334e 45,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 48,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 45,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S545 47,000,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma UHD40 4,205,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 50,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X342e 52,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 57,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e Plus 57,000,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 175,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W05 105,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 3000 57,000,000 1 ساعت پیش  
اپسون EPSON CB-530 12,200,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 5 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-2165W 195,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2247U 210,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 360,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 120,900,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 98,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 90,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-G7905U 750,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-L1100U 1,150,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-S04 56,000,000 5 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 54,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 70,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 65,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 65,000,000 5 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 140,500,000 5 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 180,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 280,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-W04 99,900,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W29 110,000,000 5 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W32 98,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 108,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 80,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 80,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 70,000,000 5 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 70,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 55,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 90,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 94,000,000 5 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5200 31,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 140,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 37,500,000 1 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 260,000,000 5 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 250,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 182,000,000 5 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 180,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 35,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 52,900,000 5 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW610 167,500,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 180,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 490,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 1 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 14,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS250 67,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS345 25,500,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 1 ساعت پیش  
ان ای سی NEC NP-V302X 45,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 1 ساعت پیش  
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 1 ساعت پیش  
ان ای سی NEC VE281G 48,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117H 45,000,000 5 ساعت پیش  
ایسر Acer X118H 41,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 74,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 74,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus P3B Portable 50,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus S1 Portable 60,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EH600 280,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ i500 Smart 25,500,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MH550 140,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 32,500,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 32,500,000 5 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 49,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 49,900,000 5 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 50,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS532 49,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 64,700,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 57,000,000 1 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX532 52,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX535 59,000,009 5 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MX535 53,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ mx550 65,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 1 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ TH670 130,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 128,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ TK800 300,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1050 108,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 1 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1090 108,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ w11000 500,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1210 100,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W2000 120,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,000,000 1 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 1 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 958,000,000 1 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 280,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 333,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 195,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 67,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 90,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 85,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 43,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 99,000,000 5 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 30,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW341R 46,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 131,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 198,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 34,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 44,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 140,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 150,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 179,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 54,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 185,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ470 190,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 240,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 210,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 36,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ HD5451 350,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ S2440 45,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2240 11,600,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 68,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X5460 109,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 130,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 51,000,000 1 ساعت پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 40,000,000 1 ساعت پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX220 53,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX240 55,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 21,400,000 5 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 120,000,000 5 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX127 20,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 125,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 95,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX295 26,600,000 1 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 25,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 190,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-H1750 83,800,000 1 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 48,000,000 5 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek DH913 120,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 22,800,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-AW2505 160,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EW301N 26,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251 48,500,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 54,000,000 1 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 52,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 80,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4022WN 68,000,000 1 ساعت پیش شرکتی 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/04/22
انواع خاصی از نمایشگرها هستند که ویژگیهای خاصی برای برخی کاربردهای خاص در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهند. قیمت این گونه مانیتورها به دلیل همین ویژگیها با قیمت مانیتورهای معمولی متفاوت است...
1399/04/22
وقتی موبایل شارژ ندارد به این فکر می‌کنیم که باید هر طور که شده یک پیریز برق پیدا کنیم، بدون اینکه فکر کنیم نباید موبایل خود را در «هر جا» به شارژ بزنیم.
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
بر اساس گزارش‌های مالی رسمی شرکت ال‌جی، به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و سود عملیاتی محصولات این کمپانی طی بازه زمانی سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.
1399/04/16
MSI عضو جدیدی در خانواده‌ی نمایشگرهای حرفه‌ای خود معرفی کرد که قابلیت‌های متنوع و حرفه‌ای را درکنار بازدهی درخورتوجه مصرف نیرو ارائه می‌کند.
1399/04/16
باج‌افزاری موسوم به ThiefQuest یا EvilQuest کاربران سیستم‌عامل مک را تهدید می‌کند که ظاهرا از توانایی‌هایی برای استخراج رمز عبور کارت‌های اعتباری نیز برخوردار است.
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده دو کمپانی مخابراتی چینی هواوی و ZTE را به عنوان «تهدید امنیت ملی» شناسایی و دسترسی آنها به میلیاردها دلار کمک هزینه دولتی گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی را قطع کرد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
‌گزیده اخبار روز
1399/04/22
انواع خاصی از نمایشگرها هستند که ویژگیهای خاصی برای برخی کاربردهای خاص در اختیار مصرف کنندگان قرار میدهند. قیمت این گونه مانیتورها به دلیل همین ویژگیها با قیمت مانیتورهای معمولی متفاوت است...
1399/04/22
مایکروسافت در حال همکاری با گوگل برای اطمینان از تعامل میان ابزارهای این دو شرکت و کمک به توسعه‌‌دهندگان برای افزودن وب اپلیکیشن‌های پیش رونده یا PWA به پلی استور است.
1399/04/22
وقتی موبایل شارژ ندارد به این فکر می‌کنیم که باید هر طور که شده یک پیریز برق پیدا کنیم، بدون اینکه فکر کنیم نباید موبایل خود را در «هر جا» به شارژ بزنیم.
1399/04/21
برنامه‌های گوگل برای افزایش نرخ به‌روزرسانی به نسخه‌های جدید اندروید تقریبا موفق بوده‌اند و اندروید ۱۰ اکنون سریع‌ترین نرخ به‌روزرسانی را دارد.
1399/04/18
دانش و فناوری کلید اصلی رفع وابستگی به درآمدهای نفتی است که از زمان شیوع ویروس کرونا و پیامدهای حاصل از آن ، اهمیت این موضوع بیشتر ملموس بوده است.
1399/04/18
بررسی کدهای داخلی فیسبوک مسنجر نشان می‌دهد که این پیام‌رسان به‌زودی قابلیت پشتیبانی از چت مشترک با واتساپ را اضافه خواهد کرد.
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
اداره اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دانشجویان بین المللی که برای ترم پاییز ۲۰۲۰ ثبت نام کرده‌اند، باید در کلاس‌های دانشگاه یا کالج خود حضور داشته باشند.
1399/04/17
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۲هزار و ۶۳۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته گفت: متاسفانه ۲۰۰ تن از بیماران جان خود را از دست دادند.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.