لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1400/07/28

تلفن فروشگاه / شرکت: -88916155-44389540-44389537-44389546-88932155-88911993- 44389549-88932212-(88932155تماس 24 ساعت )اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-1630 62,000,000 21 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON DS-530 110,000,000 21 ساعت پیش مادیران 2 سال
اپسون EPSON DS-870 137,000,000 21 ساعت پیش مادیران 2 سال
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 19,000,000 21 ساعت پیش کانولا 2 سال
اپسون EPSON Perfection V370 45,000,000 21 ساعت پیش مادیران 2 سال
اپسون EPSON V550 Perfection 72,000,000 21 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 77,000,000 21 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON V800 210,000,000 21 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon CanoScan LiDE 220 24,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon CANOSCAN LIDE 300 EMEA 21,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon DR-C225 115,500,000 21 ساعت پیش کانولا 2 سال
کانن Canon DR-F120 69,500,000 21 ساعت پیش کانولا 2 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 125,300,000 21 ساعت پیش کانولا 2 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 134,000,000 21 ساعت پیش کانولا 2 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 10,000,000 21 ساعت پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,900,000 21 ساعت پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 1 روز پیش رایان 1 سال
Micronits 82inch 53,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 57,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82N 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 54,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 53,500,000 1 روز پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 1 روز پیش  سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P70 IRD 57,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 50,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84 new Plus 56,000,000 1 روز پیش  
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 1 روز پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 790,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,300,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آويز 150 * 150 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 12,000,000 1 روز پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 8,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 12,100,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 24,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 16,500,000 1 روز پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 8,150,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,700,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 11,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,100,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 1 روز پیش  سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,800,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,700,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 9,900,000 1 روز پیش  
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,000,000 1 روز پیش  
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 14,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی برقی 300 * 300 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 11,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 10,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 1 روز پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 5,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EcoTank L3160 58,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 44,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 138,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON Stylus Photo P50 75,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 7612 58,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M130FW 57,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS MF237w 79,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 401dw 105,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise P3015dn 45,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 77,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet P4015N 185,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 15 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 36,500,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 40,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET PRO M15W 38,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 24 ماه
اچ پی HP M102A 27,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402n 184,000,009 21 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro 400 M401 115,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP PRO M15A 27,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 38,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M251nw 118,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 21 ساعت پیش مادیران 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 66,200,000 1 روز پیش رایان 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 43N5000 43inch 62,800,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 55KS8500 55Inch 190,000,000 21 ساعت پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ELPLP67 9,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON ELPLP78 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON ELPLP88 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS-504 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سانیو SANYO سانیو SANYO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سانیو SANYO PLC-XU73 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 12,800,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX120 14,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-X1250 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
شیائومی Xiaomi شیائومی Xiaomi
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شیائومی Xiaomi Haylou Solar LS05 Black 9,500,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 21 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 21 ساعت پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
XP-Pen Star G960 19,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1/5M 600,000 1 روز پیش  
10M 1,200,000 1 روز پیش  
15M 1,200,000 1 روز پیش  
3m 600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
5m 140,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی اس کو TSCO تی اس کو TSCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی اس کو TSCO TC 76 10m 1,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی اس کو TSCO TC 76 10m 1,600,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10متری 1,500,000 1 روز پیش شرکتی 36 ماه
15M ( پانزده متر ) 1,600,000 1 روز پیش  
20M ( بیست متر ) 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
MIT SATA to ESATA 30cm 300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Gloview 3D Touch 13,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG Galaxy A31 128GB 74,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG Galaxy A71 Dual Sim 128GB 119,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG Galaxy Note 10 PLUS 256GB 242,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 5,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایه متحرک برد هوشمند 9,000,000 1 روز پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP 4200 48,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBP 4300 44,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ماژول وایرلس ELPAP10 24,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 8,600,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
ای فور تک A4Tech ای فور تک A4Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای فور تک A4Tech Mi-10 4,500,000 21 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
BOYA BY-DM10 UC 20,000,000 21 ساعت پیش  
boya BY-DM2 14,000,000 21 ساعت پیش  
یقه ای boya BY-M1DM 6,500,000 21 ساعت پیش  
یقه ای boya BY-M3 8,000,000 21 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
boya BY-DM200 16,000,000 21 ساعت پیش  
بیسیم boya BY-WM4 Pro-K2 44,000,000 21 ساعت پیش  
بیسیم boya BY-WM4 Pro-K3 39,000,000 21 ساعت پیش  
میکروفن boya BY-WM8 Pro-K1 35,000,000 21 ساعت پیش  
یقه ای pro sound EM-M1 5,800,000 21 ساعت پیش  
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 8,000,000 21 ساعت پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek pvr006 8,800,000 21 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma H181X 30,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma 3200Lumens Full HD 3D HD29Darbee 265,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپتما Optoma DS331 41,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma H180X 190,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD142 140,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD144X 195,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD146X 197,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپتما Optoma HD23 30,900,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD26 160,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD27 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD28DSE 160,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 265,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M565S 41,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S310e 11,400,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S313 13,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S331 90,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 48,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S545 47,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma UHD40 370,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X342e 52,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 77,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e Plus 77,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 260,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W05 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 3000 57,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON CB-530 12,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB - W12 200,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON EB-2142W 220,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 266,000,000 21 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-2165W 280,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2247U 210,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 360,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 320,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 98,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 480,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 90,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-992F 284,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-E01 108,000,000 21 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-FH52 305,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-G7905U 750,000,000 1 روز پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-L1100U 1,450,000,000 1 روز پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-L1100U 1,550,000,000 21 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-S04 56,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 94,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 70,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 100,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 103,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 140,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 340,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-W04 99,900,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W29 110,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W32 98,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W41 170,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 190,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 80,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 110,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X06 140,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 95,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 145,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 149,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X49 158,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-X51 145,000,000 21 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X51 145,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5200 31,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 140,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 37,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 295,202,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 305,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 300,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 35,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 52,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW610 208,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 180,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 90,000,000 21 ساعت پیش  
اپسون EPSON VS250 67,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS345 25,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 1 روز پیش  
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 1 روز پیش  
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 1 روز پیش  
ان ای سی NEC VE281G 48,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X115H 103,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117H 45,000,000 1 روز پیش  
ایسر Acer X118H 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X127H 90,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 74,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 74,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus P3B Portable 50,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus S1 Portable 60,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 80,800,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
اینکو inGCO اینکو inGCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اینکو inGCO EB-L400U 567,000,000 21 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EH600 250,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ i500 Smart 25,500,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MH550 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 82,500,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 82,500,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 49,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 49,900,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS532 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 41,000,000 21 ساعت پیش  
بنکیو BenQ MX503 100,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 57,000,000 1 روز پیش  سال
بنکیو BenQ MX532 52,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX535 105,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MX535 99,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX535 107,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ mx550 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 1 روز پیش  سال
بنکیو BenQ TH670 130,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TK800 300,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ TK800M 400,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1050 108,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 1 روز پیش  سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1090 108,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ w11000 500,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1210 100,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W2000 120,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,000,000 1 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 958,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 280,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 680,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 195,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EZ590 975,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 110,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 90,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 99,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 30,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 160,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW376 187,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 810,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW341R 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW343R 222,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 250,000,000 21 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 198,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 114,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 44,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 179,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 54,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 209,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 240,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 370,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 36,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ HD5451 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ S2240 70,000,000 21 ساعت پیش  
ریکو Ricoh PJ S2440 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2240 81,600,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 109,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X5460 109,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 80,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 40,000,000 1 روز پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX220 120,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX240 55,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 141,400,000 1 روز پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 120,000,000 1 روز پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 905,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 210,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX455 180,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 190,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-A142 441,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-A257 Slim 363,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-H1750 83,800,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 88,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PA503X 90,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek DH913 120,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-AW2505 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EW301N 26,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251 48,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 54,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 52,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 80,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4022WN 68,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 680,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
المو ELMO المو ELMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
المو ELMO P10 170,000,000 21 ساعت پیش شرکتی 1 سال
وسترن دیجیتال Western Digital وسترن دیجیتال Western Digital
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وسترن دیجیتال Western Digital RE Gold 6TB 29,000,000 21 ساعت پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/07/27
پس از حدود سه سال، سرانجام PS5 موفق شد اولین کنسولی باشد که فروش آن در ایالات متحده آمریکا از نینتندو سوئیچ بیشتر است.
1400/07/24
جک دورسی به‌تازگی اعلام کرده که شرکت اسکوئر هم ممکن است به قطار استخراج بیت کوین بپیوندد و برای این منظور سیستمی ویژه بسازد.
1400/07/24
ایلان ماسک اخیرا در توییتی اعلام کرده که سرویس استارلینک شرکت اسپیس ایکس می‌تواند اینترنتی پرسرعت و با تاخیر پایین را در اختیار مسافران هواپیماها قرار دهد.
1400/07/21
لوکا دی مئو مدیرعامل رنو اخیرا نسبت به افزایش هزینه‌های خودروسازان اخطار داده و گفته این امر روز به روز در حال گرفتن شتاب بیشتری است.
1400/07/21
به گفته یکی از تحلیلگران، اپل به‌طور قطعی از نمایشگر مینی ال‌ای‌دی مشابه نمونه به‌کاررفته در آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی در مک‌بوک پرو ۲۰۲۱ استفاده خواهد کرد.
1400/07/21
در روزهای گذشته و با وجود رکود و نبود مشتری ، بر قیمت برخی از تلویزیون‌ها در بازار ایران افزوده شده به طوری که گران‌ترین محصول این بازار 220 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
1400/07/20
گزارش ها از بازار خودرو نشان می دهد که قیمت دناپلاس تیپ دو دنده ای به ۳۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
1400/07/18
یک خریدار در لهستان سپتامبر سال گذشته میلادی یک کارت گرافیک RTX 3080 سفارش می‌دهد اما بنابر دلایل مختلفی این محصول به آن تحویل داده نمی‌شود.
1400/07/18
گوشی‌های سری آیفون ۱۳ با دوربین‌های بهبودیافته نسبت به نسل قبلی وارد بازار شده‌اند و بررسی‌های DxOMark هم چنین موضوعی را تایید می‌کنند.
1400/07/14
ایسر یک مدل لپ‌تاپ به‌ نام Aspire Vero معرفی کرده که در ساخت آن از پلاستیک بازیافتی استفاده شده است و ویندوز ۱۱ را اجرا می‌کند.
‌گزیده اخبار روز
1400/07/28
کارخانه تولیدی اخوان یکی از کارخانه های نام آشنا در کشور است که با سابقه درخشان خود چند سال پیاپی در زمینه تولید انواع سینک های ظرفشویی، روشویی، اجاق گاز و انواع هودهای آشپزخانه فعالیت می کند.
1400/07/27
طبق اخبار منتشرشده، گوشی سخت‌ جان Ulefone Armor 14 به تراشه‌ی هلیو جی ۳۵ مدیاتک به‌ همراه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ ذخیره‌سازی مجهز شده است.
1400/07/27
اپل بعد از رویداد معرفی نسل جدید مک بوک پرو،‌ تراشه‌های M1‌ پرو M1 مکس و نسل سوم ایرپاد، از عرضه پارچه مخصوص تمیز کردن محصولات خود با قیمت ۱۹ دلار خبر داد.
1400/07/27
اپل پارسال با عرضه آیفون ۱۲ از شارژر ۱۲۹ دلاری MagSafe Duo رونمایی کرد که می‌تواند به‌طور همزمان آیفون و اپل واچ را شارژ کند. ولی ظاهرا این شارژر قادر به شارژ سریع جدیدترین نسل ساعت هوشمند اپل نیست.
1400/07/27
هر فصلی از سال ملزومات خاص خود را می‌طلبد و لباس زمستانی طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ملزومات فصل سرما است. خرید لباس زمستانی همواره یکی از لذت بخش‌ترین کارهایی است که افراد با پایان فصل گرما و شروع دوره جدیدی از سال به استقبال آن می‌روند.
1400/07/27
در سال ۲۰۰۸ مایکروسافت به بیل گیتس گفت از ارسال ایمیل‌ «نامناسب» به یکی از کارمند زن دست بردارد؛ اما ماجرا از چه قرار بود؟
1400/07/25
بر اساس نظریه‌ای به نام مجموعه‌ی سببی ممکن است جهان هیچ آغازی نداشته باشد و بیگ‌بنگ تنها یکی از مراحل تکامل جهان باشد.
1400/07/25
در سال ۲۰۱۵ میلادی گروه جدیدی از داروها معرفی شد که می‌توانستند تاثیر بسیار زیادی روی پروسه افزایش سن و کاهش سرعت آن بگذارند.
1400/07/24
قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمزارز جهان روز شنبه با خوش‌بینی به چراغ سبز سازمان بورس و ارواق بهادار آمریکا به اولین بورس تجارت رمزارز این کشور، به روند رشد چند روز اخیر خود ادامه داد.
1400/07/24
به‌تازگی تحقیقاتی انجام شده است که ثابت می‌کند آمازون کالاهای برند خود را در جایگاهی بالاتر از محصولات دیگر شرکت‌ها قرار می‌‌دهد.