لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1400/05/08

تلفن فروشگاه / شرکت: -88916155-44389540-44389537-44389546-88932155-88911993- 44389549-88932212-(88932155تماس 24 ساعت )اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON DS-1630 62,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON DS-530 110,000,000 1 روز پیش مادیران 2 سال
اپسون EPSON DS-870 137,000,000 1 روز پیش مادیران 2 سال
اپسون EPSON Perfection V19 Photo 19,000,000 1 روز پیش کانولا 2 سال
اپسون EPSON Perfection V370 45,000,000 1 روز پیش مادیران 2 سال
اپسون EPSON V550 Perfection 72,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON V600 Photo Scanner 77,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON V800 210,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon CanoScan LiDE 220 24,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon CANOSCAN LIDE 300 EMEA 21,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon DR-C225 115,500,000 1 روز پیش کانولا 2 سال
کانن Canon DR-F120 69,500,000 1 روز پیش کانولا 2 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 125,300,000 1 روز پیش کانولا 2 سال
کانن Canon FORMULA DR-C130 134,000,000 1 روز پیش کانولا 2 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBS - 3615 10,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
میوا MEVA MBS - 4680 6,900,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 1 روز پیش رایان 1 سال
IQ-Board ET series 51,900,000 1 روز پیش  
Micronits 82inch 53,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 57,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82N 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 54,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 53,500,000 1 روز پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 1 روز پیش  سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P70 IRD 57,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 50,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84 new Plus 56,000,000 1 روز پیش  
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 1 روز پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,700,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 790,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,300,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آويز 150 * 150 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 12,000,000 1 روز پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 8,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 12,100,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 24,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 16,500,000 1 روز پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 8,150,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 6,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,700,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,500,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 11,000,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,100,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 1 روز پیش  سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,800,000 1 روز پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,700,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 9,900,000 1 روز پیش  
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,000,000 1 روز پیش  
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 8,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 14,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 7,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی برقی 300 * 300 20,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 11,600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 10,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 1 روز پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 5,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EcoTank L3160 58,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON L382 Multifunction Inkjet 44,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON Stylus Photo 1410 138,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON Stylus Photo P50 75,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 7612 58,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M130FW 57,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS MF237w 79,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP 401dw 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Enterprise P3015dn 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP Laserjet P1102W سیاه و سفید 77,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet P4015N 185,000,000 1 روز پیش شرکتی 15 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12A 36,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LaserJet Pro M12w Wireless 40,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP LASERJET PRO M15W 38,000,000 1 روز پیش شرکتی 24 ماه
اچ پی HP M102A 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP M402n 74,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اچ پی HP Pro 400 M401 115,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP PRO M15A 27,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
کانن Canon کانن Canon
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کانن Canon i-SENSYS LBP6030 38,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اچ پی HP اچ پی HP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اچ پی HP M251nw 118,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MP-3615 صفحه لمسی 45,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 66,200,000 1 روز پیش رایان 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 43N5000 43inch 62,800,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 55KS8500 55Inch 190,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ELPLP67 9,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON ELPLP78 15,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON ELPLP88 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS504 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS-504 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سانیو SANYO سانیو SANYO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سانیو SANYO PLC-XU73 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY DX-120 12,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX120 14,800,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-X1250 12,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Haylou Solar LS05 Black 9,500,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON TM-T20 12,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON TM-T88V 11,500,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
XP-Pen Star G960 19,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1/5M 600,000 1 روز پیش  
10M 1,200,000 1 روز پیش  
15M 1,200,000 1 روز پیش  
3m 600,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
5m 140,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی اس کو TSCO تی اس کو TSCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی اس کو TSCO TC 76 10m 1,500,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
تی اس کو TSCO TC 76 10m 1,600,000 1 روز پیش شرکتی 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
10متری 1,500,000 1 روز پیش شرکتی 36 ماه
15M ( پانزده متر ) 1,600,000 1 روز پیش  
20M ( بیست متر ) 1,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
MIT SATA to ESATA 30cm 300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Gloview 3D Touch 13,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG Galaxy A31 128GB 74,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG Galaxy A71 Dual Sim 128GB 119,000,000 1 روز پیش  
سامسونگ SAMSUNG Galaxy Note 10 PLUS 256GB 242,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 5,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایه متحرک برد هوشمند 9,000,000 1 روز پیش  
میوا MEVA میوا MEVA
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میوا MEVA MBP 4200 48,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
میوا MEVA MBP 4300 44,000,000 1 روز پیش مادیران 18 ماه
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON ماژول وایرلس ELPAP10 18,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TD-W8961N 8,600,000 1 روز پیش پارس ارتباط 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
یقه ای pro sound EM-M1 5,800,000 1 روز پیش  
ای فور تک A4Tech ای فور تک A4Tech
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای فور تک A4Tech Mi-10 4,500,000 1 روز پیش  
سنهایزر Sennheiser سنهایزر Sennheiser
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سنهایزر Sennheiser Head-Worn Microphone 3Pin Connector - HS 2 8,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
BOYA BY-DM10 UC 20,000,000 1 روز پیش  
boya BY-DM2 14,000,000 1 روز پیش  
boya BY-DM200 16,000,000 1 روز پیش  
بیسیم boya BY-WM4 Pro-K2 44,000,000 1 روز پیش  
یقه ای boya BY-M1DM 6,500,000 1 روز پیش  
یقه ای boya BY-M3 8,000,000 1 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بیسیم boya BY-WM4 Pro-K3 39,000,000 1 روز پیش  
میکروفن boya BY-WM8 Pro-K1 35,000,000 1 روز پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek pvr006 8,800,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma H181X 30,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma 3200Lumens Full HD 3D HD29Darbee 265,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپتما Optoma DS331 41,000,000 1 روز پیش  
اپتما Optoma H180X 190,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD142 140,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD144X 195,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD23 30,900,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD26 160,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD27 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD28DSE 160,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 265,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M565S 41,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S310e 11,400,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S313 13,300,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S331 90,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 48,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S545 47,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma UHD40 370,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X342e 52,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 77,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e Plus 77,000,000 1 روز پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 260,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W05 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 3000 57,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON CB-530 12,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB - W12 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON EB-2142W 266,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-2142W 220,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2165W 280,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2247U 210,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 360,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 320,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 98,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 480,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 90,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-992F 287,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON EB-E01 108,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-FH52 305,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-G7905U 750,000,000 1 روز پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-L1100U 1,550,000,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EB-L1100U 1,450,000,000 1 روز پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-S04 56,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 94,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 70,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 103,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 100,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 140,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 340,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-W04 99,900,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W29 110,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W32 98,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W41 170,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 190,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 80,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 110,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 10,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 95,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 145,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 139,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X51 138,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5200 31,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 140,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 37,500,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 295,202,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 305,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 300,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 35,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 52,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW610 208,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 180,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 90,000,000 1 روز پیش  
اپسون EPSON VS250 67,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS345 25,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 1 روز پیش  
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 1 روز پیش  
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 1 روز پیش  
ان ای سی NEC VE281G 48,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X115H 103,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X117H 45,000,000 1 روز پیش  
ایسر Acer X118H 41,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ایسر Acer X127H 90,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 74,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 74,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus P3B Portable 50,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus S1 Portable 60,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus ZenBeam E1 Pocket 80,800,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
اینکو inGCO اینکو inGCO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اینکو inGCO EB-L400U 567,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EH600 250,000,000 1 روز پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ i500 Smart 25,500,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MH550 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 82,500,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MS506 82,500,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 49,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 49,900,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 50,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS532 49,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MW855 Ultra Short Throw 41,000,000 1 روز پیش  
بنکیو BenQ MX503 100,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 57,000,000 1 روز پیش  سال
بنکیو BenQ MX532 52,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX535 105,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MX535 99,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX535 107,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ mx550 95,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 1 روز پیش  سال
بنکیو BenQ TH670 130,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TK800 300,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ TK800M 400,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1050 108,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 1 روز پیش  سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1090 108,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ w11000 500,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1210 100,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W2000 120,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,000,000 1 روز پیش  سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 958,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 280,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 680,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 195,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EZ590 975,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 110,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 90,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 105,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 200,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 99,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 30,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW375 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW376 187,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 810,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW341R 46,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW343R 222,500,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 250,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 198,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 114,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 44,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 140,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 179,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 54,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 209,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 240,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 210,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 36,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ HD5451 350,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ S2240 70,000,000 1 روز پیش  
ریکو Ricoh PJ S2440 45,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2240 81,600,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 109,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X5460 109,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 80,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 40,000,000 1 روز پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX220 120,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX240 55,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 141,400,000 1 روز پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 120,000,000 1 روز پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 125,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 905,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX435 210,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX455 180,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 290,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 190,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-A142 441,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-A257 Slim 363,000,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
کاسیو Casio XJ-H1750 83,800,000 1 روز پیش لایف سرویس 3 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 88,000,000 1 روز پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
ویو سونیک ViewSonic PA503X 90,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek DH913 120,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 150,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-AW2505 160,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EW301N 26,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251 48,500,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 54,000,000 1 روز پیش پایتخت ماشین 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 52,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 80,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4022WN 68,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 680,000,000 1 روز پیش آواژنگ 1 سال
المو ELMO المو ELMO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
المو ELMO P10 170,000,000 1 روز پیش شرکتی 1 سال
وسترن دیجیتال Western Digital وسترن دیجیتال Western Digital
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وسترن دیجیتال Western Digital RE Gold 6TB 29,000,000 1 روز پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/04/19
هرچه به معرفی نسل بعدی آیفون‌ها نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. پس از انتشار تصاویری از کیس این محصولات، حالا شاهد افشای عکس‌های قالب خانواده آیفون ۱۳ هستیم.
1400/04/16
هواوی در نهایت تبلت هیبریدی میت پد 11 را با سیستم‌ عامل هارمونی 2 معرفی کرده است که قیمت مدل پایه‌ی آن از ۳۸۱ دلار شروع می‌شود.
1400/04/13
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت 5 ساله واردات لوازم‌ خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.
1400/04/09
اولین ایرباد بی‌سیم استارتاپ Nothing با نام Nothing Ear (1) در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) معرفی خواهد شد.
1400/04/08
اپل از برخی تیم‌های کاری خود خواسته تا برای جلوگیری از افشای اسرار محرمانه و تجاری شرکت، در حین کار از دوربین مخصوصی شبیه به دوربین پلیس استفاده کرده و در محل کار حاضر شوند.
1400/04/08
شرکت سامسونگ الکترونیکس در جریان کنگره جهانی موبایل (MWC) از نسخه جدید رابط کاربری خود با نام One UI Watch برای ساعت‌های هوشمند خود رونمایی و اعلام کرد که تجربه استفاده از گلکسی واچ‌ها و گوشی‌های هوشمند را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
1400/04/07
ساعت‌ هوشمند رومیزی جدید لنوو با نام «اسمارت کلاک ۲» (Smart Clock 2) مجهز به داک مخصوص شارژ بی‌سیم معرفی شد که از دستیار هوشمند گوگل پشتیبانی می‌کند.
1400/04/02
توییتر در انتهای سال ۲۰۲۰ آزمایش قابلیتی را آغاز کرد که اجازه می‌داد کاربران توییت‌های خود را در استوری‌های صفحه اینستاگرام‌شان به اشتراک بگذارند.
1400/03/31
جدیدترین مانیتورهای گیمینگ Odyssey سامسونگ ابعاد مختلفی از ۲۴ اینچ تا ۲۸ اینچ دارند و از پنل تخت و نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برند.
‌گزیده اخبار روز
1400/05/06
خودروی شاسی‌بلند بنتلی بنتایگا ۲۰۲۲ تا اواخر سال جاری میلادی بزرگ‌ترین رینگ‌های فیبر کربنی تولیدی جهان را دریافت خواهد کرد که بسیار سبک‌وزن و دارای استحکامی بیشتر از رینگ‌های آلومینیومی هستند.
1400/05/06
اینستاگرام با هدف جلب رضایت کاربران خود و رقابت با تیک تاک، مدت زمان ویدیوهای ریلز (Reels) را از ۳۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش داد و این زمان را دو برابر کرد.
1400/05/05
آمازون شایعه‌ی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای پذیرش رمزارز از مشتریان خود را رد کرد؛ اما همچنان تأکید دارد که به حوزه رمزارز علاقه‌مند است.
1400/05/05
گزارش‌ها نشان می دهد که برای خرید چانگان CS ۳۵ در بازار باید ۴۸۷ میلیون تومان باید هزینه کرد.
1400/05/05
تسلا اخیرا جدیدترین گزارش مالی‌اش را منتشر کرده و در جلسه مربوط به آن، مدیرعاملش یعنی ایلان ماسک دوبار از باارزش‌ترین کمپانی دنیا، اپل انتقاد کرده است.
1400/05/05
محققان با مطالعاتی که اخیرا انجام دادند، توانستند ابزاری پوشیدنی بسازند که به فرد خطر سکته و یا حمله قلبی را اطلاع می‌دهد.
1400/05/05
گلکسی A52s با شماره مدل SM-A528B که نسخه‌ی جدید گلکسی A52 محسوب می‌شود، با تراشه‌ی اسنپدراگون 778G در گیک‌بنچ دیده شده است.
1400/05/04
نمونه اولیه پردازنده Core i9-12900K اینتل در مقایسه با Ryzen 9 5950X شرکت AMD، در بنچمارک‌های تک و چند تردی Cinebench سرعت بیشتری داشته است.
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/05/03
شیائومی اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده لوازم خانگی هوشمند خود را به بازار عرضه نماید.