لیست قیمت‌های پایتخت ماشین 1399/07/10

تلفن فروشگاه / شرکت: -88916155-44389540-44389537-44389546-88932155-88911993- 44389549-88932212-(88932155تماس 24 ساعت )کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ENO Electromagnetic 11,700,000 10 ساعت پیش رایان 1 سال
IQ-Board ET series 51,900,000 10 ساعت پیش  
Micronits 82inch 53,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
PG 83" PERSIAN GULF 19,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ZIMATEC IR8086 13,500,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اس تی بورد STboard اس تی بورد STboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اس تی بورد STboard ST- PA series-IR 57,000,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE 82inch 45,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard ای بورد eBoard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ای بورد eBoard 82N 75,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ای بورد eBoard D-85 30,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
آی ای بورد IEBOARD آی ای بورد IEBOARD
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آی ای بورد IEBOARD Series TY 54,500,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TI Series مادون قرمز 53,500,000 10 ساعت پیش تکفام 1 سال
آی ای بورد IEBOARD TX 13,500,000 10 ساعت پیش  سال
پراگرس progress پراگرس progress
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پراگرس progress P70 IRD 57,000,000 10 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
پروسنس ProSense پروسنس ProSense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پروسنس ProSense الکترومغناطیسی PS-EM79S 12,800,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرومتین Promethean پرومتین Promethean
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پرومتین Promethean 78" ABV378E100 50,000,000 10 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 3 سال
جی اس بورد GSboard جی اس بورد GSboard
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی اس بورد GSboard X88Neo 20,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سیترو SITRO سیترو SITRO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیترو SITRO IR84 new Plus 56,000,000 10 ساعت پیش  
سیترو SITRO IR84new 18,600,000 10 ساعت پیش  
وانتک VanTek وانتک VanTek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
وانتک VanTek VT-EM83 12,900,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سقفی 101-63 1,700,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سقفی 43-65 سانتی متری 790,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE چرخدار ساده 6,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 180cm 1,900,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی 100cm 1,300,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سقفی 65cm 1,000,000 10 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
آويز 150 * 150 6,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 12,000,000 10 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 58,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 8,000,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,500,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 12,100,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 24,000,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 16,500,000 10 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 8,150,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 6,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,700,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,500,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 11,000,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,800,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,100,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 10 ساعت پیش  سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 8,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,800,000 10 ساعت پیش  
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,700,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
تتیس tetis تتیس tetis
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تتیس tetis برقی دیواری 180 9,900,000 10 ساعت پیش  
رفلکتا reflecta رفلکتا reflecta
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,000,000 10 ساعت پیش  
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 8,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 14,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 7,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی برقی 300 * 300 20,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 11,600,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 10,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,500,000 10 ساعت پیش  
مابی MABI مابی MABI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 5,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
انو ENO انو ENO
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
انو ENO TabPro 8inch 66,200,000 10 ساعت پیش رایان 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG 43N5000 43inch 62,800,000 10 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
1/5M 600,000 10 ساعت پیش  
10M 1,200,000 10 ساعت پیش  
15M 1,200,000 10 ساعت پیش  
5m 140,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
15M ( پانزده متر ) 1,600,000 10 ساعت پیش  
20M ( بیست متر ) 1,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
5M ( پنج متر ) 300,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کابل افزایش طول USB 3M 48,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Gloview 3D Touch 13,900,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Pen Grand Master PGM-110 7,100,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG Galaxy A31 128GB 74,000,000 10 ساعت پیش  
سامسونگ SAMSUNG Galaxy Note 10 PLUS 256GB 242,000,000 10 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
باکس محافظ توری دیتا 5,000,000 10 ساعت پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پایه متحرک برد هوشمند 9,000,000 10 ساعت پیش  
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma H181X 30,500,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma 3200Lumens Full HD 3D HD29Darbee 144,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپتما Optoma DS331 41,000,000 10 ساعت پیش  
اپتما Optoma HD142 140,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD142X 140,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD144X 180,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD23 30,900,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma HD26 160,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma HD27 160,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD28DSE 160,900,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma HD29 Darbee 165,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma M445S 11,300,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M565S 41,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M845X 55,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma M865X 47,500,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma S310e 11,400,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S312 12,300,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپتما Optoma S313 13,300,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S334e 45,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 48,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S341 Plus 45,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma S545 47,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپتما Optoma UHD40 4,205,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X341 50,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X342e 52,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e 77,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپتما Optoma X343e Plus 77,000,000 10 ساعت پیش مادیران 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2065 175,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W05 105,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON 3000 57,000,000 10 ساعت پیش  
اپسون EPSON CB-530 12,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-1970W 280,000,000 10 ساعت پیش  
اپسون EPSON EB-2165W 195,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2247U 210,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 360,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 120,900,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-595Wi 98,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-965H 90,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-G7905U 750,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-L1100U 1,150,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 19 ماه
اپسون EPSON EB-S04 56,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S05 54,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S31 70,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-S41 74,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-S41 75,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EB-U04 140,500,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-U05 180,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-U42 230,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 2 سال
اپسون EPSON EB-W04 99,900,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W28 24,300,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-W29 110,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-W32 98,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 190,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 80,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X04 80,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EB-X05 86,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X05 84,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X17 16,500,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X27 55,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EB-X41 110,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EB-X41 120,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5200 31,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5300 140,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5350 37,500,000 10 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 240,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5600 230,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 305,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال
اپسون EPSON EH-TW5650 300,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW570 35,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW5910 52,900,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH-TW610 167,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON EH-TW6600 180,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON EH‑TW9400 490,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
اپسون EPSON TW-9200 114,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
اپسون EPSON VS230 14,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS240 14,900,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS250 67,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS330 14,200,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON VS345 25,500,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ان ای سی NEC ان ای سی NEC
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان ای سی NEC NP-M402X 60,900,000 10 ساعت پیش  
ان ای سی NEC NP-V302X 45,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC NP-V311X 29,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ان ای سی NEC P350WG 61,000,000 10 ساعت پیش  
ان ای سی NEC P501X 69,500,000 10 ساعت پیش  
ان ای سی NEC VE281G 48,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ایسر Acer ایسر Acer
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسر Acer X117H 45,000,000 10 ساعت پیش  
ایسر Acer X118H 41,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus B1M 74,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus B1MR Wireless 74,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ایسوس Asus P3B Portable 50,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
ایسوس Asus S1 Portable 60,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MW824 21,900,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ EH600 250,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 18 ماه
بنکیو BenQ i500 Smart 25,500,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MH550 140,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MS506 32,500,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MS506 32,500,000 10 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
بنکیو BenQ MS524 SVGA 49,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 2 سال
بنکیو BenQ MS527 49,900,000 10 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MS531 50,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 2 سال
بنکیو BenQ MS532 49,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ ms550 64,700,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX525 XGA DLP 57,000,000 10 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ MX532 52,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ MX535 76,000,000 10 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 18 ماه
بنکیو BenQ MX535 75,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX535 75,500,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
بنکیو BenQ mx550 65,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
بنکیو BenQ MX660 18,100,000 10 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ TH670 130,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ TH683 128,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ TK800 300,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ TK800M 400,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1050 108,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 10 ساعت پیش  سال
بنکیو BenQ W1070 Home Theater 150,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1090 108,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 2 سال
بنکیو BenQ w11000 500,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W1210 100,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
بنکیو BenQ W2000 120,000,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,000,000 10 ساعت پیش  سال
پاناسونیک Panasonic LB 412 150,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 281,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 958,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-EX520 280,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 333,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 195,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB303 67,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB353 90,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB383 105,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LB423 43,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-LW333 99,000,000 10 ساعت پیش  
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 30,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-TW341R 46,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 131,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 198,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 34,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 44,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 140,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 150,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 179,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 54,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 185,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 240,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VZ580 210,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
پاناسونیک Panasonic VW-350 36,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh ریکو Ricoh
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ریکو Ricoh PJ HD5451 350,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ S2440 45,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2240 11,600,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJ X2440 109,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJ X5460 109,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 130,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
ریکو Ricoh PJX2340 51,000,000 10 ساعت پیش  
سونی SONY سونی SONY
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سونی SONY MP-CL1 Mobile قابل حمل 40,000,000 10 ساعت پیش ایران رهجو 18 ماه
سونی SONY VPL DX220 120,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL DX240 55,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL DX240 21,400,000 10 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-CH375 120,000,000 10 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-CW275 84,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-DX221 125,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-DX270 95,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
سونی SONY VPL-EX295 26,600,000 10 ساعت پیش نیک آوا 1 سال
سونی SONY VPL-EX575 370,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سونی SONY VPL-SX630 190,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio XJ-H1750 83,800,000 10 ساعت پیش لایف سرویس 3 سال
ویو سونیک ViewSonic ویو سونیک ViewSonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویو سونیک ViewSonic PA503S 3600-Lumen 48,000,000 10 ساعت پیش بدرالکتریک (( بهینه سرویس ایرانیان )) 1 سال
ویوی تک VIVItek ویوی تک VIVItek
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ویوی تک VIVItek DH913 120,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ویوی تک VIVItek QUMI Q6 22,800,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI هیتاچی HITACHI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هیتاچی HITACHI CP-AW2505 160,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EW301N 26,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251 48,500,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX251N 54,000,000 10 ساعت پیش پایتخت ماشین 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-EX252N 52,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-Ex303 80,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
هیتاچی HITACHI CP-WX4022WN 68,000,000 10 ساعت پیش شرکتی 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 740,000,000 10 ساعت پیش آواژنگ 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/05
سامسونگ به زودی اولین گوشی با دوربین پنچ‌گانه خود را معرفی خواهد کرد. نکته مهم اینجاست که چنین اتفاقی برای اولین بار در یک پرچمدار رخ نمی‌دهد
1399/06/31
شرکت علی بابا از کوچکترین رایانه ابری شخصی با وزن 60 گرم با نام «Wuying» رونمایی کرد. این رایانه کوچک با ابعادی به اندازه کف دست، در قلب خود سیستم قدرتمندی دارد و می‌‌تواند به راحتی جایگزین سیستم‌های دسکتاپ امروزی شود.
1399/06/31
گوشی هوشمند میان رده «ال‌ جی K42» با بهره‌مندی از چیپست هلیو P22، دکمه اختصاصی دستیار گوگل و دوربین چهارگانه در پنل پشتی رونمایی شد.
1399/06/31
تریو، شارژر بی‌سیم سامسونگ است که به‌صورت هم‌زمان توانایی شارژ سه دستگاه را دارد. بر اساس اعلام رسمی، تریو می‌تواند گوشی‌های سامسونگ را با توان خروجی ۹ وات شارژ کند.
1399/06/26
سونی با رد شایعات در مورد میزان تولید پلی استیشن ۵ اعلام کرد که از زمان شروع تولید انبوه هیچ‌گونه کاهش ظرفیتی اعمال نشده است.
1399/06/25
سامسونگ در دو سال گذشته از چندین سنسور شامل سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی ایزوسل HM1 گوشی گلکسی S20 اولترا رونمایی کرده و حالا شاهد معرفی سنسورهای دوربین جدید این برند کره‌ای هستیم.
1399/06/25
در حالی که بازار خودرو با نبود مشتری روبروست و خرید و فروش اندکی در بازار صورت می‎گیرد، عقب نشینی قیمت‌ها در این بازار قطره چکانی و با سرعتی بسیار آهسته صورت می‌گیرد.
1399/06/24
ارزیابی قدرت ملی سایبری کشورها براساس گزارش جدید دانشگاه هاروارد می گوید که ایران در رتبه ۲۳ دنیا قرار گرفته است.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/08
صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر پیشرفت چشمگیری در زمینه اشکال، رنگ، ابعاد، فناوری و غیره داشته است. رنگ لوازم خانگی برای اکثر افراد بسیار اهمیت دارد زیرا مصرف کنندگان رنگ لوازم خود را مطابق با سلیقه و فضای منزل انتخاب می کنند...
1399/07/08
از قرار معلوم، سیستم‌عامل و فضای رزرو شده‌ی ایکس‌باکس سری ایکس به‌صورت پیش‌فرض حدودا ۲۰۰ گیگابایت از فضای ذخیره‌سازی کنسول را اشغال می‌کند تا ۸۰۰ گیگابایتِ بقیه دردسترس گیمرها قرار گیرد.
1399/07/08
ایلان ماسک به‌تازگی اعلام کرده است که طی ۱۰ سال آینده، فروش سالیانه تسلا به ۲۰ میلیون خودرو برقی خواهد رسید. این میزان، ۵۰ برابر تولید تسلا در سال ۲۰۱۹ است.
1399/07/07
کارت حافظه‌ی میکرو SD یک ترابایتی وسترن دیجیتال که با ضمانت سه ساله به بازار عرضه می‌شود طول عمر ۱۶ ساله دارد، برپایه‌ی حافظه‌ی ۹۶ لایه‌ی 3D NAND ساخته شده و مخصوص کارهای نظارتی است.
1399/07/07
کرونا از چندین ماه پیش تبدیل به بزرگترین بحران بشر شده و روزبه‌روز بر شمار مبتلایان و قربانیان آن افزوده می‌شود. اکنون این ویروس جان بیش از ۱ میلیون نفر را گرفته است.
1399/07/07
دانشمندان در یکی از جدیدترین روش‌های درمان سرطان از حمله مخفیانه مانند اسب تروا استفاده و سلول‌های سرطانی را بدون استفاده از دارو تخریب کردند.
1399/07/06
طبق گفته‌ی مقام‌های فیسبوک، مهندسان اینستاگرام موفق به برطرف‌کردن یک حفره امنیتی شده‌اند.
1399/07/06
پشتیبانی از حافظه DDR5 کمک فراوانی به APU جدید شرکت AMD برای کنار زدن پردازنده‌های گرافیکی پایین‌رده خواهد کرد.
1399/07/06
نسل جدید هواوی پی اسمارت که در نسل‌های قبلی از گوشی‌های شناخته شده و محبوب بازار ایران بود، معرفی شده و به زودی در برخی بازارهای اروپا عرضه می‌شود.
1399/07/06
مدیرعامل بورس تهران از لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس خبر داد و گفت: این مصوبه از امروز قابلیت اجرایی دارد.