لیست قیمت‌های توتال شبکه 1398/04/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 88900320 - 88900452داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5216AN-S2 18,720,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-XVR5232AN-S2 32,110,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4108HS 5,400,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4116HS 9,620,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH1750EXT 36,410,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ENH710EXT Wireless N600 22,560,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ENH900EXT 37,618,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ENS202 Client Bridge 3,370,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS660AP 25,079,000 9 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 9,818,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 5,390,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 3,350,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ENS500 3,500,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ENS500EXT 4,500,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ENS500EXT 4,400,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 4,200,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EnStationAC 4,900,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS370AP 23,580,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS650AP 19,080,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS650AP 14,200,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 2,966,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 1,020,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EPA5006GP 1,550,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EPE-4818 1,040,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EPE-4818G 1,500,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EPE-5818GAF 2,000,000 9 ساعت پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-POE200 Adapter Kit 3,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LACPI30 HIGH POWER 3,285,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LACPI30 HIGH POWER 4,800,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2312 سکتور 11,550,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA2312 سکتور 11,550,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 8,590,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 13,800,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA5315 11,550,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi 250,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424B 5,400,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 15,300,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik LHG 5 9,900,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 11,200,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 1,074,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 2,100,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HAC-HFW2231R-Z-IRE6 8,780,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1220SP 2,540,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A 3,770,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1100RP-S2 1,200,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF 2,450,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200BP-B 2,970,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200RMP-0360B 2,110,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SLP 2,020,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SP 2,460,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 5,050,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400SP 3,720,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua SD22204I-GC 9,270,000 9 ساعت پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 11,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 9,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 9,300,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH202 4,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ESR1221N2 990,000 9 ساعت پیش  
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA9500 47,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LAPN300 BUSINESS WIRELESS N300 9,600,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPN600 BUSINESS WIRELESS N600 15,220,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 17,500,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL GPON G242 4,500,000 9 ساعت پیش پرشیا سیستم 2 سال
U.TEL GPON G242 4,300,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ECB1200 8,230,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ECB1200 78,100,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ECB300 N300 Indoor 4,598,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ECB350 6,688,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ECB600 7,420,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ECB600 6,100,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 6,570,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-ECB350v2 4,010,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS300AP سقفی 3,770,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 8,060,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 11,320,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EN-OAP-ENH220EXT فضای خارجی 16,370,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ENS202EXT 3,770,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ENS620EXT indoor / outdoor 5.8GHz 8,270,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ENS620EXT indoor / outdoor 5.8GHz 12,300,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ERB300H Range Extender 2,670,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ESR300 With Built-in Switch 1,849,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS210AP 2.4 GHz Indoor 10,320,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS310AP 2.4 GHz Indoor 14,211,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS320AP 2.4/5 GHz Indoor 15,880,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 9,680,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS371AP 27,750,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 5,960,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,100,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius سقفی EAP600 8,180,000 9 ساعت پیش  
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-N12HP 5,500,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ایسوس Asus RT-N14UHP 8,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 4,500,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 3,700,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 5,900,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 12,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 3,200,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 4,200,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 1,500,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 3,100,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA2750 N600 DUAL-BAND WIRELESS 7,900,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys RE6500-EU AC1200 Mbps 4 port 12,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys E1200-M2 3,800,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E1700-EK 4,700,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E2500-M2 5,600,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E900-EE Wireless 2,860,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA6100 AC1200 DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS 6,800,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys EA6350 AC1200+ DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS 14,690,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA6900-M2 EA6900 Dual Band Wireless 16,200,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA7500 MAX-STREAM™ AC1900 MU-MIMO GIGABIT 21,900,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA8500 MAX-STREAM™ AC2600 MU-MIMO SMART WI-FI 28,400,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1200 BUSINESS AC1200 DUAL-BAND 18,800,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1200 BUSINESS AC1200 DUAL-BAND 11,630,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1750 BUSINESS AC1750 DUAL-BAND 29,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1750 BUSINESS AC1750 DUAL-BAND 17,940,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 16,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 10,850,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 18,200,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 11,290,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WAP300N Wireless N300 Dual Band 4,800,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WAP300N Wireless N300 Dual Band 3,180,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WRT1200AC DUAL-BAND WIRELESS 15,400,000 9 ساعت پیش  
لینک سیس Linksys WRT1900AC 21,300,000 9 ساعت پیش  
لینک سیس Linksys WRT1900ACS-EU Dual-Band 19,300,000 9 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys WRT3200ACM-EU 29,000,000 9 ساعت پیش  
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 17,900,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys XAC1900-EK 25,300,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP ac lite 5,500,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik hAP lite 4,400,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 44,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 7,300,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 13,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB411AH 7,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 11,000,000 1 روز پیش توتال شبکه 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius Gateway Wireless Router 4-Port Switch EPG600 9,000,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EN-MSW-EWS2910P 7,380,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS1200-52T 48Port 19,320,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS1200-52T 48Port 21,850,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 4,500,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 6,700,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Switch TL-SG1005D - 5Ports 2,300,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK Switch TL-SG1008D - 8Ports 3,100,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 950,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,200,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,200,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 4,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 3,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 8,000,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 10,950,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 15,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 4,120,000 9 ساعت پیش  
لینک سیس Linksys LGS308 8-PORT BUSINESS SMART GIGABIT 8,590,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 3,940,000 9 ساعت پیش  
لینک سیس Linksys LGS116 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 12,180,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS124 24-Port 15,940,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS318 18-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 13,555,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS326 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 23,820,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS528 28-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT 26,260,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys SE2500 5-PORT GIGABIT 3,940,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys SE2800 8-PORT GIGABIT 4,650,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys SE4008 WRT 8Port 6,260,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EGS2110P 8,360,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EGS5110P 13,375,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EGS7228FP 40,960,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EGS7228P 21,574,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EGS7252FP 48 Port 62,690,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS5912FP 19,400,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS5912FP 19,400,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 30,380,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS7928FP 28,380,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 23,580,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS7928P 24,000,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 63,270,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius EWS7952FP 62,370,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 8,700,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 12,800,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS528P-EU 28PORT 49,800,000 9 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys LGS108P 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 11,460,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS116P 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 18,620,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS124P 24-PORT BUSINESS GIGABIT 26,320,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 16,110,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS318P 18-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 25,645,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS326P 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART SWITCH 43,880,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS552P 52-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT 98,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,200,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 750,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,150,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 2,500,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 1,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,800,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 2,150,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 2,650,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys AC1200 WUSB6300 6,150,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys AE1200 1,460,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys AE2500 3,360,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys AE6000 Selectable Dual Band 3,300,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys WUSB6100M 5,600,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 1,710,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius SFP2185-05 1,180,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,560,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 1,280,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 7,900,000 1 روز پیش آواژنگ 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 2,200,000 9 ساعت پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 4,300,000 9 ساعت پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 4,300,000 1 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL V304F 4,500,000 9 ساعت پیش پرشیا سیستم 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N12E_C1 Wireless N300 3,800,000 1 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ایسوس Asus DSL-N12U_C1 3,800,000 1 روز پیش آونگ 2 سال
ایسوس Asus DSL-N14U 4,500,000 1 روز پیش تابا 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys X6200 AC750 12,180,000 9 ساعت پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 9,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 10,500,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 8,590,000 9 ساعت پیش  
ان جنیوس engenius SA2216 13,800,000 1 روز پیش شرکتی 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LAPAC2600 Dual-Band 48,350,000 9 ساعت پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC2600 Dual-Band 29,890,000 1 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys RE3000W-EK 3,900,000 9 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE4100W-EU 6,000,000 9 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE6300-EU Wireless 7,520,000 9 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE6400-EU AC1200 Wireless 9,310,000 9 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE6700-EG 12,890,000 9 ساعت پیش آواژنگ 24 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.
1398/04/22
شرکت هایسنس برای نخستین بار از تلویزیون های ال سی دی دولایه خود در نمایشگاه CES سال جاری رونمایی کرد.
1398/04/22
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که قیمت کالاها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.
1398/04/20
یکی از عادت های خوب غذایی بخارپز کردن مواد غذایی است که طرفداران زیادی دارد. بخارپز، آب پز، کبابی کردن از بهترین روش های طبخ غذا هستند که این روزها به خوبی از آن ها استقبال می شود. یک شرکتی به تولید خوراک پز و آرام پز پرداخته که فرآیند پخت و پز را برای کاربران خود راحت کرده است.
1398/04/18
IBM پتنتی برای یک ساعت هوشمند ثبت کرده است که قابلیت تبدیل‌شدن به گوشی‌ هوشمند و همچنین تبلت‌ را دارد.
1398/04/17
خرید یک فلش مموری برای نیازهای شما ضروری است، مهم نیست که به چه منظوری از این ابزار استفاده می کنید، در اینجا میخواهیم نگاهی داشته باشیم به بهترین فلش مموری ها برای ذخیره فایل های شما، که به شما کمک کند تا...
1398/04/17
موزیلا به‌خاطر آزمایش‌های مربوط‌به استفاده از پروتکل DoH در مرورگر فایرفاکس، لقب خراب‌کار اینترنت را از نهادهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی در بریتانیا کسب کرد.
1398/04/11
از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.
‌گزیده اخبار روز
1398/04/31
زباله الکتریکی، به دستگاه‌های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپیوترها و… که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند، گفته می‌شود. این وسایل در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده‌کننده خطرناک محیط زیست به‌شمار می‌روند.
1398/04/31
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، گوگل را به‌دلیل نقض قوانین مربوط‌ به حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال در یوتیوب جریمه کرد.
1398/04/29
سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره ادعای خرید و فروش بیت‌کوین توسط صرافی‌ها گفت: هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کند
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/25
اپراتور اول تلفن همراه کشور برای معرفی و ارائه آخرین محصولات و سرویس‌های مبتنی بر اینترنت پرسرعت، در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) شرکت می‌کند.
1398/04/25
به نظر می‌رسد که گوگل در تلاش است تا یک شبکه اجتماعی جدید تحت عنوان Shoelace را توسعه دهد که به باور آن، قادر است تحولات مثبتی را در زندگی اجتماعی کاربران ایجاد کند.
1398/04/25
بیت کوین در آخرین دور از معاملات، ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داد.
1398/04/23
اگر شما هم یکی از آن میلیون‌ها نفر در جهان هستید که از راه دور کار خود را انجام می‌دهند، سرعت اینترنت یکی از مهمترین نکاتی است که با آن درگیر خواهید بود. اما آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده‌اید که سرعت اینترنت در کشور ما در مقایسه با معیار جهانی چگونه است؟
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.