لیست قیمت‌های توتال شبکه 1399/01/21

تلفن فروشگاه / شرکت: 88900320 - 88900452داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5216AN-S2 18,720,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-XVR5232AN-S2 32,110,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4108HS 5,400,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4116HS 9,620,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS660AP 25,079,000 29 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 9,818,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 3,350,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ENS500 7,500,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS500EXT 13,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS500EXT 4,400,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 13,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EnStationAC 4,900,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS650AP 24,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS650AP 14,200,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 2,966,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 2,800,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EPA5006GP 1,550,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EPE-4818G 2,700,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EPE-5818GAF 2,000,000 29 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 3,000,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LACPI30 HIGH POWER 3,285,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LACPI30 HIGH POWER 4,800,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2312 سکتور 11,550,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA2312 سکتور 11,550,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 18,590,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 13,800,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA5315 11,400,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi 250,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424B 5,400,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 15,300,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik LHG 5 9,900,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 12,000,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 1,074,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 2,100,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HAC-HFW2231R-Z-IRE6 8,780,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1220SP 2,540,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A 3,770,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1100RP-S2 1,200,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF 2,450,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200BP-B 2,970,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200RMP-0360B 2,110,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SLP 2,020,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SP 2,460,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 5,050,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400SP 3,720,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua SD22204I-GC 9,270,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 11,000,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 9,000,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 8,300,000 29 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH202 4,000,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ESR1221N2 1,200,000 29 روز پیش  
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA9500 47,000,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LAPN300 BUSINESS WIRELESS N300 9,600,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPN600 BUSINESS WIRELESS N600 15,220,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 17,500,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL GPON G242 4,500,000 29 روز پیش پرشیا سیستم 2 سال
U.TEL GPON G242 4,300,000 29 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ECB1200 78,100,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ECB600 6,100,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 18,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 27,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 11,320,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ENS202EXT 13,500,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS620EXT indoor / outdoor 5.8GHz 23,900,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS620EXT indoor / outdoor 5.8GHz 12,300,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS210AP 2.4 GHz Indoor 10,320,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS310AP 2.4 GHz Indoor 14,211,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS320AP 2.4/5 GHz Indoor 28,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 27,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,100,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-N12HP 7,500,000 29 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ایسوس Asus RT-N14UHP 8,500,000 29 روز پیش توتال شبکه 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 4,500,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 3,700,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C60 5,900,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 12,500,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP115-Wall 300Mbps 3,600,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 12,500,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 12,500,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 3,200,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA830RE Wireless Range Extender 3,000,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 4,750,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDR3600 Dual Band Wireless N600 3,900,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 1,500,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 3,100,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WDR3500 N600 3,000,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA2750 N600 DUAL-BAND WIRELESS 7,900,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys RE6500-EU AC1200 Mbps 4 port 12,000,000 29 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys E1200-M2 3,800,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E1700-EK 4,700,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E2500-M2 5,600,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E900-EE Wireless 2,860,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA6100 AC1200 DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS 6,800,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys EA6350 AC1200+ DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS 14,690,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA6900-M2 EA6900 Dual Band Wireless 16,200,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA7500 MAX-STREAM™ AC1900 MU-MIMO GIGABIT 21,900,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA8500 MAX-STREAM™ AC2600 MU-MIMO SMART WI-FI 28,400,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1200 BUSINESS AC1200 DUAL-BAND 18,800,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1200 BUSINESS AC1200 DUAL-BAND 11,630,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1750 BUSINESS AC1750 DUAL-BAND 29,000,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1750 BUSINESS AC1750 DUAL-BAND 17,940,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 16,000,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 10,850,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 18,200,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 11,290,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WAP300N Wireless N300 Dual Band 4,800,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WAP300N Wireless N300 Dual Band 3,180,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WRT1200AC DUAL-BAND WIRELESS 15,400,000 29 روز پیش  
لینک سیس Linksys WRT1900AC 21,300,000 29 روز پیش  
لینک سیس Linksys WRT1900ACS-EU Dual-Band 19,300,000 29 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys WRT3200ACM-EU 29,000,000 29 روز پیش  
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 18,200,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys XAC1900-EK 25,300,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP ac lite 5,500,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik hAP lite 3,500,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 44,000,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 7,300,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 13,000,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB411AH 7,000,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 11,000,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS1200-52T 48Port 21,850,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 6,700,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 4,700,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 950,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,200,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,200,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 4,500,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 3,000,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 3,800,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 8,000,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 14,500,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 2,300,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 3,100,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 10,950,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 10,700,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 15,500,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 10,000,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 36,000,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 2,900,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 3,300,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SG110D-08 4,690,000 29 روز پیش توتال شبکه 1 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 7,300,000 29 روز پیش  
لینک سیس Linksys LGS308 8-PORT BUSINESS SMART GIGABIT 8,590,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 6,500,000 29 روز پیش  
لینک سیس Linksys LGS116 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 14,500,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS124 24-Port 15,940,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS318 18-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 13,555,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS326 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 23,820,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS528 28-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT 26,260,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys SE2500 5-PORT GIGABIT 3,940,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys SE2800 8-PORT GIGABIT 4,650,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys SE4008 WRT 8Port 6,260,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS5912FP 19,400,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS5912FP 19,400,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 47,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS7928FP 47,000,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 49,500,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS7928P 45,000,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 100,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS7952FP 86,000,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 8,700,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 12,800,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS528P-EU 28PORT 49,800,000 29 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys LGS108P 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 11,460,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS116P 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 21,160,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS124P 24-PORT BUSINESS GIGABIT 26,320,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 16,110,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS318P 18-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 25,645,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS326P 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART SWITCH 43,880,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS552P 52-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT 98,000,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,200,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 1,900,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 3,500,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 750,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,150,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 2,500,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 1,000,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,800,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 2,150,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 2,650,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys AC1200 WUSB6300 6,150,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys AE1200 1,460,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys AE2500 3,360,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys AE6000 Selectable Dual Band 3,300,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys WUSB6100M 5,600,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 1,710,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius SFP2185-05 1,180,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,560,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 1,280,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 7,900,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A154 2,200,000 29 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 2,700,000 29 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 4,300,000 29 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL V304F 4,500,000 29 روز پیش پرشیا سیستم 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N12E_C1 Wireless N300 3,800,000 29 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ایسوس Asus DSL-N12U_C1 5,800,000 29 روز پیش آونگ 2 سال
ایسوس Asus DSL-N14U 5,800,000 29 روز پیش تابا 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK ARCHER VR400 VDSL2/ADSL2 PLUS 9,800,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 15,500,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TD-W9960 4,000,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys X6200 AC750 12,180,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 9,000,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 10,500,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 18,000,000 29 روز پیش  
ان جنیوس engenius SA2216 13,800,000 29 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK WA855RE 3,200,000 29 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LAPAC2600 Dual-Band 48,350,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC2600 Dual-Band 29,890,000 29 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys RE3000W-EK 3,900,000 29 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE4100W-EU 6,000,000 29 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE6300-EU Wireless 7,520,000 29 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE6400-EU AC1200 Wireless 9,310,000 29 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE6700-EG 12,890,000 29 روز پیش آواژنگ 24 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.
1399/01/13
بینکیو به‌تازگی یک نمایشگر گیمینگ جدید را با نام Zowie XL2746S با امکانات جدید و پیشرفته مجهز به پنل TN معرفی کرده است
1399/01/11
سامسونگ در وبسایت امارات از گوشی اقتصادی سامسونگ گلکسی M11 رونمایی کرده که از دوربین سه گانه و باتری با ظرفیت بالا بهره می برد.
1399/01/09
رئیس اتحادیه لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: قیمت بازار لوازم خانگی بستگی به نرخ ارز دارد و نمی‌توان آن را پیش بینی کرد.
1399/01/05
مینگ چی کو یکی از تحلیلگران نامدار بازار است که به صورت اختصاصی، گام‌های بعدی اپل را پیشبینی می‌کند. او اخیرا گفته یکی از آیفون‌های امسال که احتمالا ۶.۷ اینچی خواهد بود، از تکنولوژی لرزشگیر دست «سنسور شیفت» استفاده می‌کند.
1398/12/29
گوگل امروز اعلام کرده که ارائه نسخه‌های جدید مرورگر کروم و سیستم عامل کروم او اس را به دلیل تغییرات جدیدی که در وضعیت کاری پرسنلش انجام گرفته، موقتا متوقف خواهد کرد.
‌گزیده اخبار روز
1399/01/21
مایکروسافت اخیرا از تصاحب دامنه‌ی corp.com خبر داده است. ردموندی‌ها می‌گویند هدفشان از خرید corp.com این است که این دامنه‌ی خطرناک به‌دست افراد سودجو نیفتد.
1399/01/21
در عصر 4G عمده تمرکز صنعت موبایل روی انتقال سریعتر دیتا قرار گرفت و کمتر به بهبود تماس های تلفنی سنتی اهمیت داده شد؛ به همین خاطر ...
1399/01/20
گلکسی فولد 2 یکی از موردانتظارترین گوشی‌های امسال است. بر اساس جدیدترین شنیده‌ها، این گوشی هوشمند تاشو به نمایشگر بزرگتری در مقایسه با نسل گذشته مجهز می‌شود و در نسخه‌ای با 256 گیگابایت حافظه داخلی و قیمت کمتر نسبت به نسل قبلی به فروش می‌رسد.
1399/01/19
آی ماینر (iminer) یک شرکت معتبر ثبت شده ایرانی در حوزه اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که برای شما این امکان را فراهم می‎کند تا بدون نیاز به دانش فنی و صرف وقت ، به استخراج بیت کوین و همچنین کسب درآمد از طریق استخراج ارزهای دیجیتال بپردازید.
1399/01/19
اپل با اضافه کردن یک اسکنر لایدار به آیپد پرو ۲۰۲۰، به نوعی دوربین ۳ گانه را به تبلت حرفه‌ای‌تر خود آورد.
1399/01/17
کسانی که به کارهای بازرگانی علاقمند هستند و قصد انجام مناقصات و مزایدات را دارند در اولین قدم باید اقدام به دریافت کارت بازرگانی نمایند.کارت بازرگانی در واقع مجوزی است که دارنده آن می تواند در عرصه و واردات و صادرات به تجارت بپردازد...
1399/01/17
هکر کلاه‌سفیدی به‌نام رایان پیکرن توانسته با یافتن باگی در دوربین آیفون‌های اپل، جایزه‌ی ۷۵هزار دلاری از این شرکت دریافت کند.
1399/01/16
مهمترین مشکلاتی که ممکن است برای افراد در زمینه استفاده از گوشی پیش بیاید در خصوص مشکلات باتری بلک بری است، زیرا در حال حاضر این گوشی ها بسیار پرکاربرد بوده از این رو ما سعی کرده ایم در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت کنیم.
1399/01/15
شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از مردم در کشورهای مختلف قرنطینه شوند و در خانه بمانند. این کار استفاده از شبکه‌های اجتماعی را افزایش داده.
1399/01/13
تنها چند روز پس از رونمایی پرچمدار هواوی، حالا آنر هم از موبایل میان‌رده‌ی 30S رونمایی کرد. این محصول اگرچه قوی‌ترین عضو خانواده 30 آنر نیست اما مشخصات قابل توجهی مانند بدنه‌ای از شیشه و آلومینیوم دارد و به لطف چیپست «کرین ۸۲۰» از حالت 5G دوگانه بهره می‌برد.