لیست قیمت‌های توتال شبکه 1399/04/19

تلفن فروشگاه / شرکت: 88900320 - 88900452داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR5216AN-S2 18,720,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-XVR5232AN-S2 32,110,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4108HS 5,400,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua XVR4116HS 9,620,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS660AP 27,700,000 8 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK EAP320 AC1200 9,818,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH500 Wireless 3,350,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ENS500 9,500,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS500EXT 16,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS500EXT 1,400,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EnStation5 N300 17,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EnStationAC 4,900,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS650AP 24,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS650AP 14,200,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK CPE210 8,966,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EPA5006GP 2,800,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EPA5006GP 1,550,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EPE-4818G 2,700,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EPE-5818GAF 2,000,000 8 روز پیش  
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-200 3,000,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LACPI30 HIGH POWER 3,285,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LACPI30 HIGH POWER 4,800,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2312 سکتور 11,550,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA2312 سکتور 11,550,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 18,590,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius SA5219 سکتور 18,800,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SA5315 11,400,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi 250,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-ANT2424B 5,400,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik DynaDish 5 15,300,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik LHG 5 18,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT SA5 19,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 1,074,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK AC TL-PoE150S 2,800,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
HAC-HFW2231R-Z-IRE6 8,780,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1220SP 2,540,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A 3,770,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1100RP-S2 1,200,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1100RP-VF 2,450,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200BP-B 2,970,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200RMP-0360B 2,110,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SLP 2,020,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SP 2,460,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1220RP-VF-IRE6 5,050,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400SP 3,720,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
داهوآ dahua SD22204I-GC 9,270,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik Metal 5SHPN 11,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT 5HPND 19,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik SXT Lite5 18,300,000 8 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ENH202 4,000,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ESR1221N2 1,700,000 8 روز پیش  
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA9500 47,000,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LAPN300 BUSINESS WIRELESS N300 9,600,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPN600 BUSINESS WIRELESS N600 15,220,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik QRT 5- 5GHz-23 dBi 32,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL GPON G242 4,500,000 8 روز پیش پرشیا سیستم 2 سال
U.TEL GPON G242 4,800,000 8 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius ECB1200 78,100,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ECB600 6,100,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EN-IAP-EAP1200H 18,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 27,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EN-IAP-EWS350AP 11,320,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius ENS202EXT 13,500,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS620EXT indoor / outdoor 5.8GHz 26,900,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius ENS620EXT indoor / outdoor 5.8GHz 12,300,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS210AP 2.4 GHz Indoor 10,320,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS310AP 2.4 GHz Indoor 14,211,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS320AP 2.4/5 GHz Indoor 28,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS360AP 2.4 GHz Indoor 27,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS510AP N600 Dual-Radio Wireless 4,100,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus RT-N12HP 11,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ایسوس Asus RT-N14UHP 17,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer C2 AC750 4,900,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK ARCHER C20 Wireless Dual Band 4,700,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer C9 AC1900 12,500,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP115-Wall 300Mbps 3,600,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK EAP225 V2 AC1350 12,500,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-MR6400 14,500,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA801ND 4,500,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA830RE Wireless Range Extender 3,000,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WA901ND 6,300,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WDR3600 Dual Band Wireless N600 3,900,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR840N Wireless 2,500,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WR940N 4,100,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK WDR3500 N600 3,000,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys EA2750 N600 DUAL-BAND WIRELESS 7,900,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys RE6500-EU AC1200 Mbps 4 port 12,000,000 8 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys E1200-M2 3,800,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E1700-EK 4,700,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E2500-M2 5,600,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys E900-EE Wireless 2,860,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA6100 AC1200 DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS 6,800,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys EA6350 AC1200+ DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS 14,690,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA6900-M2 EA6900 Dual Band Wireless 16,200,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA7500 MAX-STREAM™ AC1900 MU-MIMO GIGABIT 21,900,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys EA8500 MAX-STREAM™ AC2600 MU-MIMO SMART WI-FI 28,400,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1200 BUSINESS AC1200 DUAL-BAND 18,800,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1200 BUSINESS AC1200 DUAL-BAND 11,630,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1750 BUSINESS AC1750 DUAL-BAND 29,000,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC1750 BUSINESS AC1750 DUAL-BAND 17,940,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 16,000,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT214 BUSINESS GIGABIT WITH VPN 10,850,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 18,200,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LRT224 11,290,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WAP300N Wireless N300 Dual Band 4,800,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WAP300N Wireless N300 Dual Band 3,180,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys WRT1200AC DUAL-BAND WIRELESS 15,400,000 8 روز پیش  
لینک سیس Linksys WRT1900AC 21,300,000 8 روز پیش  
لینک سیس Linksys WRT1900ACS-EU Dual-Band 19,300,000 8 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys WRT3200ACM-EU 29,000,000 8 روز پیش  
لینک سیس Linksys XAC1200-EK 18,200,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik hAP ac lite 12,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik hAP lite 6,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB1100AHx2 44,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951Ui-2HnD 13,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik میکروتیک MikroTik
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
میکروتیک MikroTik RB2011UiAS-RM 13,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB411AH 7,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
میکروتیک MikroTik RB951G-2HnD 15,000,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS1200-52T 48Port 21,850,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS1200D-10T 6,700,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK SF1024D 24Port 4,700,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1005D 5Port 1,100,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008D 8Port 1,300,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1008P 8 Port 7,200,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016 16Port 4,500,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016D 3,000,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1016DS 3,800,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1024 8,000,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SF1048 14,500,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1005D - 5Ports 2,300,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008D - 8Ports 3,500,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016 10,950,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1016D 10,700,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024 15,500,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1024D 10,000,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1048 36,000,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG105 2,900,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG108 3,300,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
سیسکو Cisco سیسکو Cisco
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیسکو Cisco SG110D-08 4,690,000 8 روز پیش توتال شبکه 1 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS108 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 7,300,000 8 روز پیش  
لینک سیس Linksys LGS308 8-PORT BUSINESS SMART GIGABIT 8,590,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS105 5-Port 6,500,000 8 روز پیش  
لینک سیس Linksys LGS116 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 14,500,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS124 24-Port 15,940,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS318 18-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 13,555,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS326 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 23,820,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS528 28-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT 26,260,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys SE2500 5-PORT GIGABIT 3,940,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys SE2800 8-PORT GIGABIT 4,650,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys SE4008 WRT 8Port 6,260,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius EWS5912FP 30,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS5912FP 19,400,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7928FP 94,600,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS7928FP 47,000,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7928P 49,500,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS7928P 45,000,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius EWS7952FP 100,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius EWS7952FP 86,000,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008P 8,700,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-SG1008PE 12,800,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LGS528P-EU 28PORT 49,800,000 8 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys LGS108P 8-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 11,460,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS116P 16-PORT BUSINESS DESKTOP GIGABIT 21,160,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS124P 24-PORT BUSINESS GIGABIT 26,320,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS308P-EU 8 Ports 16,110,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS318P 18-PORT BUSINESS GIGABIT SMART 25,645,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS326P 26-PORT BUSINESS GIGABIT SMART SWITCH 43,880,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys LGS552P 52-PORT MANAGED BUSINESS GIGABIT 98,000,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK TG-3468 1,600,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer T2U 1,900,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK Archer T4U 4,200,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL - WN725N 750,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN781ND 1,150,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN8200ND 2,500,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN821N 1,300,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN822N 1,800,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK TL-WN881ND N300 PCI Express 2,150,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
تی پی لینک TP-LINK USB WN-7200ND 2,650,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys AC1200 WUSB6300 6,150,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys AE1200 1,460,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys AE2500 3,360,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys AE6000 Selectable Dual Band 3,300,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys WUSB6100M 5,600,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SFP2185-05 1,710,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius SFP2185-05 1,180,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 2,560,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius SFP2213-10 Fiber Module 1,280,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK MC210CS 7,900,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
U.TEL A304 4,700,000 8 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL A304 4,900,000 8 روز پیش پرشیا سیستم 3 سال
U.TEL V304F 4,900,000 8 روز پیش پرشیا سیستم 2 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus DSL-N12E_C1 Wireless N300 3,800,000 8 روز پیش توتال شبکه 2 سال
ایسوس Asus DSL-N14U 13,000,000 8 روز پیش تابا 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK Archer MR200 18,500,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK M7300 LTE-Advanced 9,000,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
تی پی لینک TP-LINK M7350 LTE 4G Mobile 13,500,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
ان جنیوس engenius ان جنیوس engenius
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ان جنیوس engenius SA2216 18,000,000 8 روز پیش  
ان جنیوس engenius SA2216 13,800,000 8 روز پیش شرکتی 2 سال
تی پی لینک TP-LINK تی پی لینک TP-LINK
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
تی پی لینک TP-LINK WA855RE 3,200,000 8 روز پیش آواژنگ 2 سال
لینک سیس Linksys لینک سیس Linksys
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
لینک سیس Linksys LAPAC2600 Dual-Band 48,350,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys LAPAC2600 Dual-Band 29,890,000 8 روز پیش آواژنگ 3 سال
لینک سیس Linksys RE3000W-EK 3,900,000 8 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE4100W-EU 6,000,000 8 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE6300-EU Wireless 7,520,000 8 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE6400-EU AC1200 Wireless 9,310,000 8 روز پیش آواژنگ 24 ماه
لینک سیس Linksys RE6700-EG 12,890,000 8 روز پیش آواژنگ 24 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
بر اساس گزارش‌های مالی رسمی شرکت ال‌جی، به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و سود عملیاتی محصولات این کمپانی طی بازه زمانی سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.
1399/04/16
MSI عضو جدیدی در خانواده‌ی نمایشگرهای حرفه‌ای خود معرفی کرد که قابلیت‌های متنوع و حرفه‌ای را درکنار بازدهی درخورتوجه مصرف نیرو ارائه می‌کند.
1399/04/16
باج‌افزاری موسوم به ThiefQuest یا EvilQuest کاربران سیستم‌عامل مک را تهدید می‌کند که ظاهرا از توانایی‌هایی برای استخراج رمز عبور کارت‌های اعتباری نیز برخوردار است.
1399/04/14
پس از سه روز ابراز گلایه نسبت به افزایش یافتن قیمت اینترنت اپراتورهای موبایل، امروز ۱۴تیرماه، سازمان تنظیم مقررات به این موضوع واکنش نشان داده است.
1399/04/11
کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده دو کمپانی مخابراتی چینی هواوی و ZTE را به عنوان «تهدید امنیت ملی» شناسایی و دسترسی آنها به میلیاردها دلار کمک هزینه دولتی گسترش زیرساخت‌های ارتباطاتی را قطع کرد.
1399/04/11
معروف ترین فروشگاه های عمده فروشی کالای دیجیتال در ایران را می‌شناسید؟ برای مغازه‌داران و ویزیتورها آشنایی با بهترین فروشگاه های اینترنتی پخش عمده با قیمت همکار قطعا مفید است.
1399/04/09
وزیر ارتباطات در مراسم افتتاحیه بزرگترین دیتاسنتر شمال غرب و غرب کشور توسط همراه اول اعلام کرد که تجهیزات فناوری 5G وارد ایران شده‌اند و تا پایان شهریورماه در ۵ نقطه تهران این خدمات عرضه خواهند شد.
1399/04/07
رک محفظه ای است که معمولا از جنس فلز یا پلاستیک فشرده ساخته میشود. کامپیوتر سرور یا متعلقات شبکه مانند سوییچ، روتر، مودم و …
‌گزیده اخبار روز
1399/04/18
دانش و فناوری کلید اصلی رفع وابستگی به درآمدهای نفتی است که از زمان شیوع ویروس کرونا و پیامدهای حاصل از آن ، اهمیت این موضوع بیشتر ملموس بوده است.
1399/04/18
بررسی کدهای داخلی فیسبوک مسنجر نشان می‌دهد که این پیام‌رسان به‌زودی قابلیت پشتیبانی از چت مشترک با واتساپ را اضافه خواهد کرد.
1399/04/18
اینستاگرام قابلیت پین کردن کامنت‌ها به بالای صفحه را برای تمام کاربران دنیا فعال کرد. از این پس کاربران می‌توانند حداکثر ۳ نظر را به بالای صفحه سنجاق کنند.
1399/04/17
اداره اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دانشجویان بین المللی که برای ترم پاییز ۲۰۲۰ ثبت نام کرده‌اند، باید در کلاس‌های دانشگاه یا کالج خود حضور داشته باشند.
1399/04/17
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۲هزار و ۶۳۷ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته گفت: متاسفانه ۲۰۰ تن از بیماران جان خود را از دست دادند.
1399/04/17
احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز رسماً اعلام می‌کند که محدودیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورویی لغو خواهد شد.
1399/04/16
MSI عضو جدیدی در خانواده‌ی نمایشگرهای حرفه‌ای خود معرفی کرد که قابلیت‌های متنوع و حرفه‌ای را درکنار بازدهی درخورتوجه مصرف نیرو ارائه می‌کند.
1399/04/16
باج‌افزاری موسوم به ThiefQuest یا EvilQuest کاربران سیستم‌عامل مک را تهدید می‌کند که ظاهرا از توانایی‌هایی برای استخراج رمز عبور کارت‌های اعتباری نیز برخوردار است.
1399/04/15
محققانی که سرگرم تحقیق روی سطح ماه برای کشف نشانه‌هایی از آب بودند، به صورت اتفاقی با حجم بسیار زیادی از فلز مواجه شدند. این اکتشاف ...
1399/04/15
موضوع بیمه افراد در فضای دورکار به بخش‌نامه‌ای برای سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد و تا امروز اجرای این بخش‌نامه زمان برده است.