لیست قیمت‌های آی پی سورنا 1400/05/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-58926پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-HDV100 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-HDV130 12,450,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-HDV230 30,900,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 14,500,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NT551 16,900,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 92,700,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-HTS32 47,400,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBA 165,800,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBP 155,800,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBX 1,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA200 164,800,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 303,800,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE620 228,700,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 52,500,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-DT333 38,850,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 15,300,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 20,300,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T343 56,700,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7636 46,400,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 10,700,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 11,800,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 9,600,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 7,700,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-PRW110 46,400,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF380 26,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX - TG8011 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX - TG8022 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX_TG6711 9,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 4,050,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 4,300,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 6,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG1911 1,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG2511 9,300,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3411 6,100,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3522BX 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 7,850,000 28 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611BX 8,200,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3661 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 8,540,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3712 12,900,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 12,850,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 13,450,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 24,150,000 28 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3822 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 21,270,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6532 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6561 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6561 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6643 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6644 1,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6645 1,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 26,460,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 54,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 9,800,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 18,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 1,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG8611 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9311 1,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9582 75,200,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGB110 5,900,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGC220 16,500,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGC420 16,500,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGD310 13,400,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGD322 26,200,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGE210 13,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF120 22,500,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF310 22,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF320 Dect 35,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF340 30,100,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 29,900,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF350 24,700,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 33,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 3,350,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS520 10,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS580 7,100,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5290 44,300,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5174 24,200,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت لینک KX-NS5130 7,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 19,600,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 19,600,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic 8Portکارت خط شهری-KX-TDA1180 29,900,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Analogue trunk card KX-TDA1186 8port 29,900,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Caller ID Card KX-TDA0193-8Port 27,800,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Caller ID card KX-TES82494 4,500,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5180 20,100,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Disa Card KX-TES82491 13,100,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 42,300,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Hybrid IP Card KX-TDA6174-16 Port 36,000,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NS5110 Voip Card 43,800,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NS5170 1,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NS5172 23,200,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0170 8Port-Extension Card 23,700,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 23,700,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0192 پیغام گیر 8,550,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0196 Remote Card 27,800,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0290-24port 49,500,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA6382 کارت خطوط شهری 106,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES82483 3Port analogue line 25,800,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TVM502 50,500,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Memory Expander Card KX-TDA6110 65,900,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Memory Expander Card KX-TDA6110 72,100,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 33,500,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA0177 16Port 54,600,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA1178 24Port 57,700,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 24,200,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic SLT extension card KX-TDA6178 24port 80,300,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P105 2,000,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری نیم قلمی HHR-P107 2,800,000 1 ماه و 8 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت ارتباطی Connection Card KX-TDA6111 62,000,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0110 Voip DSP Card 55,100,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0111 Voip Card 176,200,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط Start Trunk Card KX-TDA0181 16Port 59,700,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط شهری KX-TDA0484 Voip Card 10,000,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط داخلی Single line Card KX-TDA0174-16Port 39,600,000 12 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کنسول KX-DT590 20,300,000 1 ماه و 8 روز پیش  
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Proscend G.SHDSL 1210H 48,400,000 1 ماه و 8 روز پیش  

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/04/19
هرچه به معرفی نسل بعدی آیفون‌ها نزدیکتر می‌شویم، اطلاعات و تصاویر بیشتری از آن‌ها منتشر می‌شود. پس از انتشار تصاویری از کیس این محصولات، حالا شاهد افشای عکس‌های قالب خانواده آیفون ۱۳ هستیم.
1400/04/16
هواوی در نهایت تبلت هیبریدی میت پد 11 را با سیستم‌ عامل هارمونی 2 معرفی کرده است که قیمت مدل پایه‌ی آن از ۳۸۱ دلار شروع می‌شود.
1400/04/13
دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌ خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت 5 ساله واردات لوازم‌ خانگی دست‌کم برای یک دوره پنج ساله در برنامه هفتم توسعه به منظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد.
1400/04/09
اولین ایرباد بی‌سیم استارتاپ Nothing با نام Nothing Ear (1) در تاریخ ۲۷ جولای (۵ مرداد) معرفی خواهد شد.
1400/04/08
اپل از برخی تیم‌های کاری خود خواسته تا برای جلوگیری از افشای اسرار محرمانه و تجاری شرکت، در حین کار از دوربین مخصوصی شبیه به دوربین پلیس استفاده کرده و در محل کار حاضر شوند.
1400/04/08
شرکت سامسونگ الکترونیکس در جریان کنگره جهانی موبایل (MWC) از نسخه جدید رابط کاربری خود با نام One UI Watch برای ساعت‌های هوشمند خود رونمایی و اعلام کرد که تجربه استفاده از گلکسی واچ‌ها و گوشی‌های هوشمند را بیش از پیش عمیق خواهد کرد.
1400/04/07
ساعت‌ هوشمند رومیزی جدید لنوو با نام «اسمارت کلاک ۲» (Smart Clock 2) مجهز به داک مخصوص شارژ بی‌سیم معرفی شد که از دستیار هوشمند گوگل پشتیبانی می‌کند.
1400/04/02
توییتر در انتهای سال ۲۰۲۰ آزمایش قابلیتی را آغاز کرد که اجازه می‌داد کاربران توییت‌های خود را در استوری‌های صفحه اینستاگرام‌شان به اشتراک بگذارند.
1400/03/31
جدیدترین مانیتورهای گیمینگ Odyssey سامسونگ ابعاد مختلفی از ۲۴ اینچ تا ۲۸ اینچ دارند و از پنل تخت و نسبت تصویر ۱۶:۹ بهره می‌برند.
‌گزیده اخبار روز
1400/05/06
خودروی شاسی‌بلند بنتلی بنتایگا ۲۰۲۲ تا اواخر سال جاری میلادی بزرگ‌ترین رینگ‌های فیبر کربنی تولیدی جهان را دریافت خواهد کرد که بسیار سبک‌وزن و دارای استحکامی بیشتر از رینگ‌های آلومینیومی هستند.
1400/05/06
اینستاگرام با هدف جلب رضایت کاربران خود و رقابت با تیک تاک، مدت زمان ویدیوهای ریلز (Reels) را از ۳۰ ثانیه به یک دقیقه افزایش داد و این زمان را دو برابر کرد.
1400/05/05
آمازون شایعه‌ی مبنی بر برنامه‌های این شرکت برای پذیرش رمزارز از مشتریان خود را رد کرد؛ اما همچنان تأکید دارد که به حوزه رمزارز علاقه‌مند است.
1400/05/05
گزارش‌ها نشان می دهد که برای خرید چانگان CS ۳۵ در بازار باید ۴۸۷ میلیون تومان باید هزینه کرد.
1400/05/05
تسلا اخیرا جدیدترین گزارش مالی‌اش را منتشر کرده و در جلسه مربوط به آن، مدیرعاملش یعنی ایلان ماسک دوبار از باارزش‌ترین کمپانی دنیا، اپل انتقاد کرده است.
1400/05/05
محققان با مطالعاتی که اخیرا انجام دادند، توانستند ابزاری پوشیدنی بسازند که به فرد خطر سکته و یا حمله قلبی را اطلاع می‌دهد.
1400/05/05
گلکسی A52s با شماره مدل SM-A528B که نسخه‌ی جدید گلکسی A52 محسوب می‌شود، با تراشه‌ی اسنپدراگون 778G در گیک‌بنچ دیده شده است.
1400/05/04
نمونه اولیه پردازنده Core i9-12900K اینتل در مقایسه با Ryzen 9 5950X شرکت AMD، در بنچمارک‌های تک و چند تردی Cinebench سرعت بیشتری داشته است.
1400/05/03
مجموعه قهوه ساز تمام اتوماتیک اسمگ به عنوان Bean to Cup برای تهیه قهوه تنها با لمس یک دکمه به بازار معرفی شد.
1400/05/03
شیائومی اعلام کرده است که قصد دارد در هفته آینده لوازم خانگی هوشمند خود را به بازار عرضه نماید.