لیست قیمت‌های آریاتل 1399/07/29

تلفن فروشگاه / شرکت: 021--33970098پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-HDV100 13,700,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV130 19,500,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HDV230 33,600,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 19,100,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT551 24,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TVM50 130,000,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic صندوق صوتی KX-TVM200w 278,300,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-FC265 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FL422 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FL612 99,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP388 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 32,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 3,360,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 16,000,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT983CX 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-FT987CX 18,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic FX FA55X 110,000 24 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA136 450,000 24 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA52E 280,000 24 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA54E 110,000 24 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA57E 400,000 24 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic KX FA57E 400,000 24 دقیقه پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 110,300,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-HTS32 6,510,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NS1000 120,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100 27,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100 1,000,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBA 178,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBP 155,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBX 80,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA200 210,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA600 75,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE100 175,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE200 242,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 378,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDE620 273,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM616 58,300,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TEM824 85,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 58,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-T346 56,100,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX_NT321 IP 12,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT333 12,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 24,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 25,400,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT400 Bluetooth 15,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NT400NE Colour Touch-Screen 32,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T343 12,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7630 33,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7633 38,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7636 49,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 18,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 18,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 11,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 9,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic تحت شبکه KX_NT366 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-PRW110 42,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGE110 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF380 36,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX - TG8011 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX - TG8022 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX_TG6711 10,560,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 4,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 5,700,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TC11 6,400,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 7,100,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1911 7,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG2511 10,180,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3411 7,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3522BX 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 9,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611BX 9,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3661 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 10,300,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3712 15,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 15,950,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 15,950,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3811 18,060,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 19,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3822 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 21,230,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6532 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6561 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6561 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6643 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6644 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6645 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 27,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 52,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 11,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 17,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG8611 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9311 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9382T 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9385 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9391 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9471 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG9582 60,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGB110 7,100,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGB210 7,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC210 12,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC220 14,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD320 32,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD322 26,700,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF110 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF120 21,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF320 Dect 32,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF340 29,400,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 32,400,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF350 30,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 33,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF382 1,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 3,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS520 10,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS580 7,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TSC60 4,500,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5290 50,900,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5174 26,800,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت لینک KX-NS5130 6,800,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 24,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 24,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic 8Portکارت خط شهری-KX-TDA1180 33,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Analogue trunk card KX-TDA1186 8port 33,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Caller ID Card KX-TDA0193-8Port 31,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Caller ID card KX-TES82494 5,300,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5180 23,100,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Disa Card KX-TES82491 16,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 52,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Hybrid IP Card KX-TDA6174-16 Port 47,300,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NS5110 Voip Card 54,600,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NS5170 30,500,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NS5172 2,630,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7640 کنسول تمام دیجیتال 3,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0170 8Port-Extension Card 27,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 27,300,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0192 پیغام گیر 10,400,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0196 Remote Card 34,700,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0290-24port 58,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0470 Voip Extension Card 16Port 110,300,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0490 241,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA6382 کارت خطوط شهری 13,130,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TES82483 3Port analogue line 29,400,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TVM502 59,900,000 25 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Memory Expander Card KX-TDA6110 93,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Memory Expander Card KX-TDA6110 93,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 45,200,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic P-P501PA 1,480,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA0177 16Port 65,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA1176 16Port 21,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA1178 24Port 60,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 28,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic SLT extension card KX-TDA6178 24port 75,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P104 1,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P105 1,480,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P301A 1,480,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری نیم قلمی HHR-P107 1,650,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت ارتباطی Connection Card KX-TDA6111 78,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0110 Voip DSP Card 6,620,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0111 Voip Card 205,800,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط Loop Start Co Trunk Card KX-TDA6181-16Port 35,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط Start Trunk Card KX-TDA0181 16Port 72,500,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط شهری KX-TDA0484 Voip Card 55,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت خط داخلی Single line Card KX-TDA0174-16Port 52,000,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کنسول KX-DT590 23,600,000 24 دقیقه پیش کامتل 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1399/07/27
شرکت سامسونگ دو کارت حافظه جدید معرفی کرد که برای کار در شرایط آب‌وهوایی سخت طراحی شده‌اند. اگر در محیط‌های خارج از شهر عکاسی یا فیلم‌برداری می‌کنید، قطعا به این کارت حافظه نیاز خواهید داشت.
1399/07/23
اپل در مراسم Hi, Speed اعلام کرد تمامی کسانی که مدل جدید آیفون، مک، آیپد و اپل تی وی را بخرند سه ماه اشتراک رایگان Apple Arcade دریافت می‌کنند.
1399/07/23
گوشی‌های سری آیفون ۱۲ که در چهار مدل معرفی شدند، تمرکز ویژه‌ای روی عکس‌برداری و فیلم‌برداری دارند. در ادامه نگاهی به دوربین آیفون‌های نسل جدید اپل می‌اندازیم.
1399/07/22
شرکت Nacon امروز کنترلرهای جدیدی برای کنسول ایکس باکس و گوشی‌های اندروید معرفی کرد که دو مدل آن‌ها با ایکس باکس سری ایکس و سری اس و کامپیوتر کار می‌کنند.
1399/07/22
شبکه «اچ‌بی‌او» درباره شرکت فضایی «اسپیس‌ایکس» که به دست «ایلان ماسک» تاسیس شد، یک سریال محدود می‌سازد.
1399/07/22
آزمایش واکسن کرونا ساخت شرکت دارویی «جانسون اند جانسون» در آمریکا به دلیل بیمار شدن یکی از داوطلبان این آزمایش متوقف شد.
1399/07/22
آیکون‌های آیفون ۱۲ که اپل امروز روی سرورهایش آپلود کرد، نشان می‌دهند ابعاد بریدگی نمایشگر گوشی‌های سری آیفون ۱۲ قرار است نسبت ‌به آیفون ۱۱ اندکی کوچک‌تر شود.
1399/07/21
«مینگ-چی ‌کو»، تحلیلگر معروف «TF Securities» پیش بینی می‌کند که از بین چهار مدل گوشی آیفون 12 که قرار است روز سه شنبه 22 مهرماه در رویدادی آنلاین معرفی شوند...
1399/07/20
Core i3-10100F تراشه‌ی جدید سری کامت لیک است که چهار هسته و هشت ترد دارد و گیمرهایی با بودجه‌ی محدود را هدف قرار می‌دهد. این تراشه در پی رقابت با AMD Ryzen 3 3300X است.
1399/07/16
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بخشی از این کالاهای خارجی از منازل مردم وارد بازار می‌شود، به طوری که ممکن است در سالهای اخیر و با افزایش نرخ ارز عده‌ای جهیزیه خریده و در خانه نگه داشته باشند، اما با افزایش قیمت فاحش این کالاها، آنها را به روز در بازار می‌فروشند و با پول آن کل جهیزیه را تهیه می‌کنند.
‌گزیده اخبار روز
1399/07/29
امروز اولین اطلاعات از گلکسی M02 منتشر شد؛ گوشی‌ هوشمندی که با شماره مدل SM-M025F شناخته می‌شود.
1399/07/29
«آنیکا چبرولو» دانش آموز 14 ساله تگزاسی، با ارائه راهکاری بالقوه‌ برای درمان «کووید-19»، لقب «دانشمند برگزیده جوان» را در مسابقات «3M Young Scientist Challenge» از آن خود کرد و موفق به دریافت جایزه 25 هزار دلاری شد.
1399/07/29
کاربران واتساپ با استفاده از گوشی هوشمند خود می‌توانند با دوستان یا اعضای خانواده خود تماس بگیرند و حالا به نظر می‌رسد این ویژگی به نسخه وب و دسکتاپ این پیام‌رسان نیز اضافه خواهد شد.
1399/07/28
امروزه با توجه به مشغله های کاری زیاد و کمبود زمان برای انجام امور خانه داری، بیشتر افراد ترجیح می دهند انجام کارهای روزمره مانند شستن ظروف و البسه را به ماشین ها بسپارند. از این رو یکی از لوازم خانگی رایج در هر خانه ای ماشین ظرفشویی است. به منظور ...
1399/07/28
در آغاز شکل‌گیری زمین، ماه مانند سپری از جو زمین در برابر پرتوها و بادهای مضر خورشیدی محافظت می‌کرد؛ اما چه عواملی بر این روند تأثیر داشتند؟
1399/07/28
کاربران گزارش داده‌اند که ویندوز ۱۰ بدون گرفتن مجوز از کاربر، نسخه وب اپ آفیس را روی کامپیوتر آن‌ها نصب کرده است.
1399/07/27
قرعه‌کشی برای تعیین ۹۴۰۰ برنده منتخب پنجمین مرحله از طرح فروش فوق‌العاده محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو از میان بیش از سه میلیون نفر متقاضی و همچنین ۲۲ هزار منتخب از میان ۷۱۵ هزار نفر ثبت‌نام‌کننده طرح پیش‌فروش محصولات این گروه خودروسازی که هر دو طرح به صورت همزمان برگزار شدند در حضور نهادهای نظارتی انجام شد.
1399/07/27
با تصمیم فرمانداری زنجان، آن دسته از شهروندان زنجانی که با بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی، سلامت عموم مردم را به خطر می‌اندازند، به ارائه‌ی خدمات در بخش‌های بستری بیماران کرونایی ملزم می‌شوند.
1399/07/27
شرکت سامسونگ دو کارت حافظه جدید معرفی کرد که برای کار در شرایط آب‌وهوایی سخت طراحی شده‌اند. اگر در محیط‌های خارج از شهر عکاسی یا فیلم‌برداری می‌کنید، قطعا به این کارت حافظه نیاز خواهید داشت.
1399/07/26
اخیرا اخباری مبنی بر همکاری ال جی و سامسونگ برای کمک به شرکت های کوچک در کره جنوبی منتشر شده است، که این دو غول فناوری کره جنوبی می توانند یک همکاری استراتژیک جدید را آغاز کنند.