لیست قیمت‌های آی پی سورنا 1400/01/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 021-58926پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-HDV100 10,500,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-HDV130 13,600,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-HDV230 29,350,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NT511 15,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NT551 17,100,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 88,200,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-HTS32 49,750,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBA 170,100,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBP 169,780,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBX 75,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA200 165,370,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA600 120,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE200 214,980,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 325,230,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDE620 235,200,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TEM824 64,570,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 40,890,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-T346 52,500,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT333 38,850,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 15,960,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 20,160,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T343 42,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7630 15,750,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7633 21,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7636 47,250,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 10,700,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 11,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 8,300,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 7,700,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic KX-PRW110 40,790,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF380 31,970,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX - TG8011 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX - TG8022 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX_TG6711 8,650,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 4,050,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 4,800,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 6,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG1911 6,050,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG2511 9,450,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3411 6,100,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3522BX 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 7,660,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611BX 7,660,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3661 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 8,540,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3712 12,120,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 13,450,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 13,450,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3811 17,400,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 24,150,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG3822 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 21,270,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6532 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6561 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6561 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6643 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6644 1,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6645 1,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 26,460,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 49,600,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 9,600,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 15,750,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 1,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG8611 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9311 1,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9382T 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9385 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9391 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9471 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TG9582 61,420,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGB110 6,000,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGC220 13,850,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGD322 25,700,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF120 19,840,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF320 Dect 28,660,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF340 27,560,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 30,870,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF350 27,560,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 34,170,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 3,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS520 10,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TS580 6,940,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5290 45,320,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5174 23,170,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت لینک KX-NS5130 6,380,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 19,420,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 19,420,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic 8Portکارت خط شهری-KX-TDA1180 31,970,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Analogue trunk card KX-TDA1186 8port 31,970,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Caller ID Card KX-TDA0193-8Port 28,660,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Caller ID card KX-TES82494 4,400,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic CARD KX-NS5180 19,570,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Disa Card KX-TES82491 14,880,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 49,600,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Hybrid IP Card KX-TDA6174-16 Port 38,580,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-NS5110 Voip Card 45,830,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NS5170 26,260,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-NS5172 22,660,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-T7640 کنسول تمام دیجیتال 3,500,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0170 8Port-Extension Card 24,800,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 17,080,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0192 پیغام گیر 8,750,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0196 Remote Card 28,660,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0290-24port 52,500,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0470 Voip Extension Card 16Port 110,300,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0490 187,420,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TDA6382 کارت خطوط شهری 108,040,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic KX-TES82483 3Port analogue line 25,900,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic KX-TVM502 52,920,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Memory Expander Card KX-TDA6110 79,360,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Memory Expander Card KX-TDA6110 79,380,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 36,380,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA0177 16Port 56,220,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA1176 16Port 45,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA1178 24Port 61,740,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic Slt Card KX-TES82480 2Port 24,800,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic SLT extension card KX-TDA6178 24port 61,740,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P105 1,650,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic باتری نیم قلمی HHR-P107 2,300,000 1 روز پیش کامتل 1 سال
پاناسونیک Panasonic کارت ارتباطی Connection Card KX-TDA6111 72,760,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0110 Voip DSP Card 61,350,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0111 Voip Card 167,580,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط Loop Start Co Trunk Card KX-TDA6181-16Port 35,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط Start Trunk Card KX-TDA0181 16Port 63,390,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط شهری KX-TDA0484 Voip Card 55,000,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کارت خط داخلی Single line Card KX-TDA0174-16Port 40,790,000 1 روز پیش  
پاناسونیک Panasonic کنسول KX-DT590 19,950,000 1 روز پیش کامتل 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/21
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و ...
1400/01/21
اواخر ۲۰۲۰ بود که اپل از چهار گوشی سری آیفون ۱۲ رونمایی کرد و حالا طبق جدیدترین گزارش Counterpoint Research، نسخه استاندارد این خانواده به پرفروش‌ترین گوشی جهان در ژانویه ۲۰۲۱ تبدیل شده است.
1400/01/21
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
1400/01/18
سیگنال در حال آزمایش سیستم جدید پرداخت ارز دیجیتال به نام «Signal Payments» است که بر بستر پلتفرم «MobileCoin» اجرا می‌شود.
1400/01/16
با گسترش گوشی های هوشمند و تبلت ها، پاوربانک ها (شارژرهای قابل حمل) طرفداران بسیاری پیدا کرده اند. پاوربانک دستگاه مناسبی برای شارژ کردن گوشی های هوشمند و تبلت ها در زمان هایی که دسترسی به پریز برق و شارژر ندارید و یا به مسافرت رفته اید، هستند.
1400/01/16
شایعاتی که پیش‌تر درباره پایان کار بخش موبایل ال‌جی منتشر شده بود درست از آب درآمد و زیان‌دهی متوالی کسب و کار تلفن‌های هوشمند این شرکت بالاخره مشکل‌ساز شد...
1400/01/15
در سال ۲۰۱۴ از اوبر به خاطر تبعیض قائل شدن علیه افراد نابینا و سگ‌های راهنمای این افراد شکایت شد و این شرکت در نهایت دو سال بعد پذیرفت که جریمه‌ای ۲.۶ میلیون دلاری را بابت این پرونده پرداخت کند...
1400/01/11
تراشه‌های ARM در محصولات مختلفی از گوشی‌های هوشمند گرفته تا لپ‌تاپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و حتی برخی سرورهای ابری هم به چنین چیپ‌هایی مجهز شده‌اند.
1400/01/11
در میان لیست کنسول های بازی پرطرفدار در بازار، 10 محصول را باید جزو گران‌ترین موارد به شمار آورد.
‌گزیده اخبار روز
1400/01/29
معاون بهداشت وزارت بهداشت و سخنگوی ستاد ملی کرونا با بیان اینکه فعلا از وضعیت قرمز خارج نخواهیم شد، گفت: حدود ۲۱ هزار نفر هم افرادی بودند که مثبت بودند و سفر رفتند و نقض قرنطینه کردند.
1400/01/29
هلیکوپتر «نبوغ» ناسا قرار بود ۲۵ فروردین در آسمان مریخ به پرواز در بیاید، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا ناسا رسما اعلام کرده که آزمایش پرواز نبوغ را ۳۰ فروردین انجام می‌دهد.
1400/01/29
با سقوط قیمت بیت کوین به ۵۲ هزار دلار، معادل ۹٫۲ میلیارد دلار رمزارز در خرید استقراضی در یک ساعت لیکوید شد.
1400/01/28
تحولات اخیر سیاست خارجی و احتمال رفع تحریم‌ها، بار دیگر احتمال بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازم‌ خانگی به‌ویژه برندهای مطرح کره‌ای را قوت بخشیده است.
1400/01/28
ریگ استخراج اسیک اتر جدیدی در راه است؛ آیا اما عرضه‌‌ی آن مشکل کمبود کارت‌ گرافیک انویدیا را حل خواهد کرد؟
1400/01/28
قیمت دوج‌کوین دیروز با یک جهش تقریبا ۲۰۰ درصدی تا حوالی ۴۵ سنت بالا رفت، بنابراین میزان رشد این رمزارز از ابتدای سال ۲۰۲۱ از ۶۰۰۰ درصد بیشتر شده است.
1400/01/25
کمپانی گوگل در تاریخ 15 ژوئن 2021 اقدام به حذف برنامه Play Movie از تلویزیون هوشمند ال جی، سامسونگ و Vizio و همچنین دستگاه های Roku خواهد کرد و خرید فیلم در این تلویزیون ها و دستگاه ها به برنامه YouTube منتقل می شود.
1400/01/25
فعالیت دوباره مزرعه بزرگ رمز ارز رفسنجان با شرکای چینی این نگرانی را ایجاد کرده است که بار دیگر در آستانه فصل گرما شاهد قطعی‌های متعدد برق‌ این شهر باشیم.
1400/01/25
در شرایطی که صحبت‌هایی مبنی بر بازگشت خودروسازان خارجی، به خصوص فرانسوی‌ها به صنعت خودرو ایران شده است، کارشناسان در این زمینه، نظرات مختلفی دارند.
1400/01/24
بررسی بازار نشان می‌دهد در پی رونمایی انویدیا از پردازنده‌ی مرکزی گریس، ارزش سهام اینتل با افت ۴٫۱۸ درصدی مواجه شده؛ اما ارزش سهام انویدیا افزایش پیدا کرده است.