لیست قیمت‌های فروشگاه رزداری 1398/01/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188311778کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
BMDC EC.140 14,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Catiga CL-458 11,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
Karuna KT900 19,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
ProTech EC-140 13,000,000 5 روز پیش متم اف 1 سال
برقی ProTech EC-160 17,000,000 5 روز پیش متم اف 1 سال
دستی Eco CW-100 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX مکس MAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مکس MAX EC30A 9,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX EC310C 18,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX EC70 18,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX EC90 31,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX دستی RC-20S 11,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MX-14 9,900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita CW 1405 الکترونیکی 9,000,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نمدی پرفراژ چک EC90-EC70 مکس 1,600,000 5 روز پیش  
نمدی پرفراژ چک کاتیگا و مهر 450,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
نمدی پرفراژ چک نیپو 650,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN 350DPN 6,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN 355DPN 7,500,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CT512 600,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SLD-100N 200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SLD-1010II جیبی 190,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SLD-1012II 355,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SR-270XGR 650,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SR-270XPU 750,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP CS-2122H 22,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP CS-2130 2,100,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP CS-2130 850,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP CS-4194HC 25,000,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-2135 950,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP EL-2135 900,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP EL-2607P 9,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-421M 650,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-506W 1,500,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-520W 675,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-531WH 980,000 5 روز پیش مادیران 1 سال
کاسی CASI کاسی CASI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسی CASI CA-015 460,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-030 760,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-082 360,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-1189B 4,300,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-175 690,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-2135 1,100,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-217 690,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-221 650,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-231C 750,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-292 760,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-310 780,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-315D 850,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-326 680,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-347 760,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-355A 850,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-365 365,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-369 860,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-379 690,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-385 765,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-428 690,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-438 765,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-472 780,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-474 760,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-512 398,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-580 750,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-666 ll 850,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-871C 960,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-885 860,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-935R 365,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-981B 860,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-987P 960,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio DJ-220 D 2,200,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DJ-240 D 2,100,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DS-1TS GD 1,900,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio JJ-120 D 550,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-20S 350,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio AX-120ST 690,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio AX-12S 377,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio Casio FX-CP400 ClassPadII 13,900,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio Classpad 330 PLUS 18,000,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DM-1200MS 1,200,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DM-1400s 1,450,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DM-1600B 2,800,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DM-1600s 2,300,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DR-120 TM 8,100,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DR-140TM 9,000,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DR-240TM 14,000,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS120TV 2,550,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS-120TV 3,200,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS-2TS GD 2,100,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DS-3B 2,180,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS-3TS 2,300,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DX-120S 650,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DX-120ST 650,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DZ-12S 950,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FC-100V 1,980,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FC-200 V 2,550,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-100-MS 870,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-350 ES Plus 650,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-3650P 2,200,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-4500PA 2,100,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-570 ES PLUS 1,950,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FX-570 MS 980,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-5800P 3,800,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-82 MS 750,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FX-82-ES PLUS 750,000 5 روز پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-85MS 760,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FX-9860 GIISD 9,500,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-991 MS 980,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-991ES PLUS 1,750,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio fx-991EX 1,950,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-CG20L 8,600,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio GX-120S 760,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio GX-16s 1,800,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio GZ-12S 650,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio HL-4A 195,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio HL-4W 190,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio HR-100TM 4,500,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio HR-150TM 5,800,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio HR-8TM 3,500,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio JV-220 755,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MJ-100D 550,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MJ-100D Plus 750,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio MJ-120D 850,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-10VC 520,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio MS-20 NC 590,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-6 VC 460,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-6NC 520,000 5 روز پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio MX-12S 350,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio NJ-120D 390,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-1000TW 360,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100NC 360,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100NC 360,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100VC 390,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100VC 360,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-1110 TV 450,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-315 TV 360,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-320 TV 460,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio WD-220 MS 980,000 5 روز پیش دایا سیستم 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/20
نوشیدن چای برای ایجاد آرامش، خستگی، رفع بوی بد دهان، افزایش سوخت و ساز و…موثر است.دم کردن یک چای نیازمند آبی است که به نقطه جوش رسیده باشد و برگ های چایی که به آنها اجازه داده شود در زمان مناسب دم بکشند.
1397/12/20
به تازگی آسیب پذیری جدیدی در مرورگر اینترنتی گوگل کروم یافت شده است که خطرات متعددی را برای حریم خصوصی کاربران به وجود خواهد آورد.
1397/12/18
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: اکنون با توجه به حل مشکل رجیستری و بازگشت به شرایط قبلی قیمت‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد افت داشتند واکنون با ورود گوشی‌های مصادره‌ای این شیب ارزان شدن، شدت بیشتری خواهد گرفت.
1397/12/14
چند روز گذشته اپل میزبان نشست سالانه سهام دارانش بود و آنطور که بلومبرگ گزارش داده تیم کوک مدیرعامل این شرکت در جریان نشست اخیر در رابطه با آینده اپل و محصول بعدی آن که میتواند عینک هوشمند اپل باشد صحبت کرده.
‌گزیده اخبار روز
1397/12/27
دنیا در حال تغییره و اگر ما هم همزمان با تغییرات دنیا خود را منطبق نکنیم یا کسب و کار خود را با آن سازگار نکنیم - دیری نمی گذره که از گردونه رقابت خارج می شیم.
1397/12/27
میوه های خشک بهترین تنقلات برای پذیرایی از میهمان ها هستند.این روزها دستگاه های میوه و سبزی خشک کنی به وفور در بازار یافت می شوند که با خرید آنها می توان در خانه میوه و یا سبزی ها را خشک کرد.
1397/12/27
به مناسبت آغاز سال جدید، همراه اول امسال نیز به تمامی مشترکان خود عیدی می دهد.
1397/12/27
برنامه کاربردی yourphone که توسط مایکروسافت ارائه شده، سبب اتصال کامل گوشی‌های اندروید به صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ و دسترسی کامل به تمام اجزای موبایل شده است.
1397/12/25
قیمت خودروهای داخلی در کارخانه و بازار ایران چقدر است؟ در ادامه، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و مدیران خودرو را در 25 اسفند 97 بررسی می‌کنیم.
1397/12/25
کاربرد دیسک بلو ری بیشتر برای ذخیره ویدئو با وضوح بسیار بالا است. این دیسک ها توسط گروهی از شرکت های ارائه دهنده لوازم الکترونیکی، سخت افزار کامپیوتر و شرکت های تولیدکننده تصاویر متحرک عرضه می گردد.
1397/12/25
این گزارش به بررسی مهم‌ترین نشانه‌های هک شدن گوشی هوشمند کاربران می پردازد.
1397/12/25
اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که استفاده زیادی از تلفن همراه‌‎تان می‌کنید و همیشه نگران خاموش‌شدن گوشی‌تان هستید، می‌توانید با خرید یک دستگاه پاوربانک به راحتی این مشکل را برطرف کنید.
1397/12/21
شرکت تحقیقاتی Chainanalysis تخمین زد که ۲۰ درصد تمام بیت کوین ها برای همیشه از بین رفته اند. در حال حاضر حدود ۳.۸ میلیون بیت کوین را دیگر نمی‌توان بازیابی کرد. بسیاری نمی دانند از چه طرقی بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال آنها از دست می روند پس در این مقاله، به تمام احتمالاتی که می‌توان کوین را از دست داد اشاره می کنیم.
1397/12/20
بهترین مقاصد گردشگری را در نزدیکی ایران داریم که هم هزینه به صرفه‌ای دارند و هم بسیار پر‌طرفدار هستند. در این روز‌های آخر اسفند می‌توانید برای چند روز سفر و استراحت در یکی از کشور‌های ترکیه یا گرجستان برنامه‌ریزی کنید.