لیست قیمت‌های فروشگاه رزداری 1398/03/05

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188311778کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
BMDC EC.140 14,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Catiga CL-458 11,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Karuna KT900 19,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ProTech EC-140 13,000,000 17 ساعت پیش متم اف 1 سال
برقی ProTech EC-160 17,000,000 17 ساعت پیش متم اف 1 سال
دستی Eco CW-100 7,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX مکس MAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مکس MAX EC30A 9,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX EC310C 18,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX EC70 18,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX EC90 31,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX دستی RC-20S 11,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MX-14 9,900,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita CW 1405 الکترونیکی 9,000,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نمدی پرفراژ چک EC90-EC70 مکس 1,600,000 17 ساعت پیش  
نمدی پرفراژ چک کاتیگا و مهر 450,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نمدی پرفراژ چک نیپو 650,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN 350DPN 6,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN 355DPN 7,500,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CT512 600,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SLD-100N 200,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SLD-1010II جیبی 190,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SLD-1012II 355,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SR-270XGR 650,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SR-270XPU 750,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP CS-2122H 22,000,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP CS-2130 2,100,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP CS-2130 850,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP CS-4194HC 25,000,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-2135 950,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP EL-2135 900,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP EL-2607P 9,500,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-421M 650,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-506W 1,500,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-520W 675,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-531WH 980,000 17 ساعت پیش مادیران 1 سال
کاسی CASI کاسی CASI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسی CASI CA-015 460,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-030 760,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-082 360,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-1189B 4,300,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-175 690,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-2135 1,100,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-217 690,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-221 650,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-231C 750,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-292 760,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-310 780,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-315D 850,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-326 680,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-347 760,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-355A 850,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-365 365,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-369 860,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-379 690,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-385 765,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-428 690,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-438 765,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-472 780,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-474 760,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-512 398,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-580 750,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-666 ll 850,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-871C 960,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-885 860,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-935R 365,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-981B 860,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-987P 960,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio DJ-220 D 2,200,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DJ-240 D 2,100,000 14 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DS-1TS GD 1,900,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio JJ-120 D 550,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-20S 350,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio AX-120ST 690,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio AX-12S 377,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio Casio FX-CP400 ClassPadII 13,900,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio Classpad 330 PLUS 18,000,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DM-1200MS 1,200,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DM-1400s 1,450,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DM-1600B 2,800,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DM-1600s 2,300,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DR-120 TM 8,100,000 14 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DR-140TM 9,000,000 14 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DR-240TM 14,000,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS120TV 2,550,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS-120TV 3,200,000 14 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS-2TS GD 2,100,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DS-3B 2,180,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS-3TS 2,300,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DX-120S 650,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DX-120ST 650,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DZ-12S 950,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FC-100V 1,980,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FC-200 V 2,550,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-100-MS 870,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-350 ES Plus 650,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-3650P 2,200,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-4500PA 2,100,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-570 ES PLUS 1,950,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FX-570 MS 980,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-5800P 3,800,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-82 MS 750,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FX-82-ES PLUS 750,000 17 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-85MS 760,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FX-9860 GIISD 9,500,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-991 MS 980,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-991ES PLUS 1,750,000 14 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio fx-991EX 1,950,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-CG20L 8,600,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio GX-120S 760,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio GX-16s 1,800,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio GZ-12S 650,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio HL-4A 195,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio HL-4W 190,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio HR-100TM 4,500,000 14 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio HR-150TM 5,800,000 14 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio HR-8TM 3,500,000 14 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio JV-220 755,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MJ-100D 550,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MJ-100D Plus 750,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio MJ-120D 850,000 14 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-10VC 520,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio MS-20 NC 590,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-6 VC 460,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-6NC 520,000 17 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio MX-12S 350,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio NJ-120D 390,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-1000TW 360,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100NC 360,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100NC 360,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100VC 390,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100VC 360,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-1110 TV 450,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-315 TV 360,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-320 TV 460,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio WD-220 MS 980,000 17 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/03/02
​موزیلا طراح مرورگر فایرفاکس می‌گوید با افزودن قابلیت‌هایی به مرورگر یادشده آن را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد سریع‌تر خواهد کرد.
1398/02/31
شرکت سامسونگ الکترونیکس اعلام کرد تمامی مدل‌های ۲۰۱۹ تلویزیون هوشمند این شرکت و تعدادی از مدل‌های منتخب سال ۲۰۱۸ از امروز و پس از بروزرسانی Firmware، در بیش از ۱۰۰ کشور، مجهز به اپلیکیشن Apple TV خواهند شد و در ۱۷۶ کشور نیز از AirPlay ۲ پشتیبانی خواهند کرد
1398/02/30
سینمای خانگی مجموعه ای از ابزارها هستند که حس دیدن فیلم در سینما را برای شما در خانه تداعی می کنند. سینمای خانگی ابزارهایی مانند بلندگوها و دستگاه های پخش صدا هستند که در اطراف سالن خانه قرار گرفته و با پخش شدن فیلم از تلویزیون صدا به صورت سه بعدی به گوش می رسد.
1398/02/29
اگر برای نخستین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده‌اید، ممکن است با سوالات زیادی روبه‌رو ‌شوید.
1398/02/28
همه کامپیوترها دارای سخت افزار گرافیکی هستند و این بخش گرافیکی مسئولیت مهمی را به عهده دارد. اکثر کامپیوترهای جدید از واحد پردازش گرافیکی (GPU) اینتل، انویدیا یا AMD بهره می برند.
1398/02/26
یخچال فریزر بکو مدل TSE1231 با ظرفیت ۶ فوت و امکاناتی مانند سیستم بدون برفک در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این یخچال با طراحی ساده ای که دارد از یخچال های موجود در بازار ایران و محصول شرکت بکو است.
1398/02/26
آسیب‌پذیری جدیدی در اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ به تازگی کشف و اعلام شده است که برای مدتی طولانی امکان سواستفاده از اطلاعات خصوصی کاربران را به هکرها داده است.
1398/02/26
در هفته‌های اخیر، اپراتورها قیمت بسته‌های اینترنت را افزایش دادند رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی نمی‌داند و معتقد است که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.
1398/02/25
رایانه ما انبار ذخیره اطلاعات نیست! از این موضوع خیلی‌ها آگاهند و البته می‌دانند که نه حافظه دستگاه‌شان آنقدرها می‌کشد ‌و جوابگو است و نه یک رایانه با حافظه پر و پیمان خوب کار می‌کند.
1398/02/24
پلوپز یکی از لوازم پرکاربرد آشپزخانه است. استفاده از این دستگاه کار کاربران را راحت کرده و در صرفه جویی وقت، مخصوصا در میهمانی های پر جمعیت تاثیر بسزایی داشته است.
‌گزیده اخبار روز
1398/03/02
​موزیلا طراح مرورگر فایرفاکس می‌گوید با افزودن قابلیت‌هایی به مرورگر یادشده آن را بین ۴۰ تا ۸۰ درصد سریع‌تر خواهد کرد.
1398/03/02
اینستاگرام از جمله اپلیکیشن‌های کاربردی محسوب می‌شود که برای کاربران ایرانی محبوبیت فراوان دارد و گفتنی است این شبکه اجتماعی اجازه انتشار ویدئوهای کمتر از یک دقیقه را برای کاربران فراهم می‌کند.
1398/02/31
ساعاتی پیش شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه سقف برداشت از خودپرداز بانک‌ها از امروز با یک آپدیت سیستمی از دویست هزار تومان به پانصد هزار تومان رسیده است.
1398/02/31
شرکت سامسونگ الکترونیکس اعلام کرد تمامی مدل‌های ۲۰۱۹ تلویزیون هوشمند این شرکت و تعدادی از مدل‌های منتخب سال ۲۰۱۸ از امروز و پس از بروزرسانی Firmware، در بیش از ۱۰۰ کشور، مجهز به اپلیکیشن Apple TV خواهند شد و در ۱۷۶ کشور نیز از AirPlay ۲ پشتیبانی خواهند کرد
1398/02/31
برای داشتن یک سفر بی نظیر و به یادماندنی به ترکیه، این مطلب را بخوانید
1398/02/30
سینمای خانگی مجموعه ای از ابزارها هستند که حس دیدن فیلم در سینما را برای شما در خانه تداعی می کنند. سینمای خانگی ابزارهایی مانند بلندگوها و دستگاه های پخش صدا هستند که در اطراف سالن خانه قرار گرفته و با پخش شدن فیلم از تلویزیون صدا به صورت سه بعدی به گوش می رسد.
1398/02/30
مشترکان ایرانسل به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی، یک گیگابایت اینترنت رایگان دریافت می‌کنند.
1398/02/29
اگر برای نخستین بار به فکر خرید یک دوربین عکاسی افتاده‌اید، ممکن است با سوالات زیادی روبه‌رو ‌شوید.
1398/02/28
همه کامپیوترها دارای سخت افزار گرافیکی هستند و این بخش گرافیکی مسئولیت مهمی را به عهده دارد. اکثر کامپیوترهای جدید از واحد پردازش گرافیکی (GPU) اینتل، انویدیا یا AMD بهره می برند.
1398/02/26
یخچال فریزر بکو مدل TSE1231 با ظرفیت ۶ فوت و امکاناتی مانند سیستم بدون برفک در اختیار مشتریان قرار می گیرد. این یخچال با طراحی ساده ای که دارد از یخچال های موجود در بازار ایران و محصول شرکت بکو است.