لیست قیمت‌های فروشگاه رزداری 1398/04/31

تلفن فروشگاه / شرکت: 02188311778کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
BMDC EC.140 14,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Catiga CL-458 11,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
Karuna KT900 19,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
ProTech EC-140 13,000,000 5 ساعت پیش متم اف 1 سال
برقی ProTech EC-160 17,000,000 5 ساعت پیش متم اف 1 سال
دستی Eco CW-100 7,500,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX مکس MAX
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مکس MAX EC30A 9,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX EC310C 18,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX EC70 18,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX EC90 31,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مکس MAX دستی RC-20S 11,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
مهر Mehr مهر Mehr
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
مهر Mehr MX-14 9,900,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نیکیتا Nikita نیکیتا Nikita
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نیکیتا Nikita CW 1405 الکترونیکی 9,000,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
نمدی پرفراژ چک EC90-EC70 مکس 1,600,000 5 ساعت پیش  
نمدی پرفراژ چک کاتیگا و مهر 450,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
نمدی پرفراژ چک نیپو 650,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN سیتی زن CITIZEN
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سیتی زن CITIZEN 350DPN 6,500,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN 355DPN 7,500,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN CT512 600,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SLD-100N 200,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SLD-1010II جیبی 190,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SLD-1012II 355,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SR-270XGR 650,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
سیتی زن CITIZEN SR-270XPU 750,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP CS-2122H 22,000,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP CS-2130 2,100,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP CS-2130 850,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP CS-4194HC 25,000,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-2135 950,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP EL-2135 1,100,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
شارپ SHARP EL-2607P 9,500,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-421M 650,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-506W 1,500,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-520W 675,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
شارپ SHARP EL-531WH 980,000 5 ساعت پیش مادیران 1 سال
کاسی CASI کاسی CASI
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسی CASI CA-015 460,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-030 760,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-082 360,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-1189B 4,300,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-175 690,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-2135 1,100,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-217 690,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-221 650,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-231C 750,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-292 760,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-310 780,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-315D 850,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-326 680,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-347 760,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-355A 850,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-365 365,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-369 860,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-379 690,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-385 765,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-428 690,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-438 765,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-472 780,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-474 760,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-512 398,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-580 750,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-666 ll 850,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-871C 960,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-885 860,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-935R 365,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-981B 860,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسی CASI CA-987P 960,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio کاسیو Casio
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
کاسیو Casio DJ-220 D 8,650,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DJ-240 D 2,400,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio DS-1TS GD 1,900,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio JJ-120 D 550,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-20S 350,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio AX-120ST 690,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio AX-12S 377,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio Casio FX-CP400 ClassPadII 13,900,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DM-1200MS 1,200,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DM-1400s 1,450,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DM-1600B 2,800,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DM-1600s 2,300,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DR-120 TM 12,150,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DR-140TM 9,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DR-240TM 14,000,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS120TV 2,550,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS-120TV 2,450,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS-2TS GD 2,100,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DS-3B 2,180,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio DS-3TS 2,300,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DX-120S 650,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DX-120ST 650,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio DZ-12S 950,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FC-100V 1,980,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FC-200 V 2,550,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-100-MS 870,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-350 ES Plus 650,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-3650P 2,200,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-4500PA 2,100,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-570 ES PLUS 1,950,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FX-570 MS 980,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-5800P 3,800,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-82 MS 750,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FX-82-ES PLUS 750,000 5 ساعت پیش شرکتی 1 سال
کاسیو Casio FX-85MS 760,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio FX-9860 GIISD 9,500,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-991 MS 980,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-991ES PLUS 2,050,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio fx-991EX 1,950,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio FX-CG20L 8,600,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio GX-120S 760,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio GX-16s 1,800,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio GZ-12S 650,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio HL-4A 195,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio HL-4W 190,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio HR-100TM 4,250,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio HR-150TM 5,800,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio HR-8TM 3,500,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio JV-220 755,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MJ-100D 1,200,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MJ-100D Plus 750,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio MJ-120D 850,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-10VC 520,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio MS-20 NC 590,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-6 VC 460,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio MS-6NC 520,000 5 ساعت پیش لایف سرویس 1 سال
کاسیو Casio MX-12S 350,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio NJ-120D 390,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-1000TW 360,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100NC 360,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100NC 360,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100VC 390,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-100VC 360,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-1110 TV 450,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-315 TV 360,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio SL-320 TV 460,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال
کاسیو Casio WD-220 MS 980,000 5 ساعت پیش دایا سیستم 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.
1398/04/22
شرکت هایسنس برای نخستین بار از تلویزیون های ال سی دی دولایه خود در نمایشگاه CES سال جاری رونمایی کرد.
1398/04/22
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد که قیمت کالاها تا پایان تابستان امسال ثابت باقی بماند.
1398/04/20
یکی از عادت های خوب غذایی بخارپز کردن مواد غذایی است که طرفداران زیادی دارد. بخارپز، آب پز، کبابی کردن از بهترین روش های طبخ غذا هستند که این روزها به خوبی از آن ها استقبال می شود. یک شرکتی به تولید خوراک پز و آرام پز پرداخته که فرآیند پخت و پز را برای کاربران خود راحت کرده است.
1398/04/18
IBM پتنتی برای یک ساعت هوشمند ثبت کرده است که قابلیت تبدیل‌شدن به گوشی‌ هوشمند و همچنین تبلت‌ را دارد.
1398/04/17
خرید یک فلش مموری برای نیازهای شما ضروری است، مهم نیست که به چه منظوری از این ابزار استفاده می کنید، در اینجا میخواهیم نگاهی داشته باشیم به بهترین فلش مموری ها برای ذخیره فایل های شما، که به شما کمک کند تا...
1398/04/17
موزیلا به‌خاطر آزمایش‌های مربوط‌به استفاده از پروتکل DoH در مرورگر فایرفاکس، لقب خراب‌کار اینترنت را از نهادهای ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی در بریتانیا کسب کرد.
1398/04/11
از اواخر هفته گذشته، اختلالاتی در سیستم GPS پیش آمد که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب‌وکارها منجر شد، به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این اختلال عمدی است.
‌گزیده اخبار روز
1398/04/31
زباله الکتریکی، به دستگاه‌های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپیوترها و… که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند، گفته می‌شود. این وسایل در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده‌کننده خطرناک محیط زیست به‌شمار می‌روند.
1398/04/31
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، گوگل را به‌دلیل نقض قوانین مربوط‌ به حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال در یوتیوب جریمه کرد.
1398/04/29
سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره ادعای خرید و فروش بیت‌کوین توسط صرافی‌ها گفت: هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کند
1398/04/29
نتایج نظرسنجی‌ اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰ درصد مردم ایران، حداقل از یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی استفاده می‌کنند.
1398/04/29
یخچال و فریزر مدل « HM34 » از گروه یخچال‌ و فریزرهای ساید بای‌ ساید شرکت معتبر سامسونگ است. مصرف انرژی A+این دستگاه، آن را در گروه دستگاه‌های کم‌مصرف قرار می‌دهد. ظاهر زیبای این دستگاه با همراهی دو دسته‌ی عمودی ِساده تکمیل می‌شود.
1398/04/25
اپراتور اول تلفن همراه کشور برای معرفی و ارائه آخرین محصولات و سرویس‌های مبتنی بر اینترنت پرسرعت، در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) شرکت می‌کند.
1398/04/25
به نظر می‌رسد که گوگل در تلاش است تا یک شبکه اجتماعی جدید تحت عنوان Shoelace را توسعه دهد که به باور آن، قادر است تحولات مثبتی را در زندگی اجتماعی کاربران ایجاد کند.
1398/04/25
بیت کوین در آخرین دور از معاملات، ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داد.
1398/04/23
اگر شما هم یکی از آن میلیون‌ها نفر در جهان هستید که از راه دور کار خود را انجام می‌دهند، سرعت اینترنت یکی از مهمترین نکاتی است که با آن درگیر خواهید بود. اما آیا تابه حال به این موضوع فکر کرده‌اید که سرعت اینترنت در کشور ما در مقایسه با معیار جهانی چگونه است؟
1398/04/22
شرکت اسمگ با یک عکاس و فیلمساز آفریقایی برای تولید یخچال هایی با طرح قدیمی بر روی بدنه‌ی آنها شروع به همکاری کرده است.