لیست قیمت‌های شرکت canz 1400/11/08

تلفن فروشگاه / شرکت: 22384730داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR4104HS-I 22,550,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-NVR108-P 31,680,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR1B04-4P 30,280,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR1B08 21,440,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR4104HS-4KS2 32,020,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR4232-4KS2 72,400,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5216-16P-4KS2E 165,680,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5216-4KS2 108,600,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5232-4KS2 119,740,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5432-4KS2 167,070,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR5832-4KS2 247,130,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR608-32-4KS2 256,180,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-NVR608-64-4KS2 438,583,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-XVR1B08-I 22,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aten VS184A 4 Port 4K HDMI 56,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Celexon 150*150 سقفی - برقی 25,475,000 2 روز پیش کنز 1 سال
Celexon 180*180 سقفی برقی 29,837,500 2 روز پیش کنز 1 سال
Celexon CS150M -150*150 17,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
Celexon CW200M 200*113 دستی-سقفی 29,600,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS150A 150*150 22,880,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS180A 150*150 26,900,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS200A 200*200 33,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS300A 300*300 55,700,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CS400A 400*300 182,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG150A Chromakey 150*150 25,475,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG180A Chromakey 180*180 29,837,500 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG200A Chromakey 200*200 38,400,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG250A Chromakey 250*250 54,637,500 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON CSG300A Chromakey 300*300 61,950,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON Wide CS600A 600*400 87,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی CELEXON Wide CW200A 200*113 37,440,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی240*135 celexon CW240A WIDE 47,240,000 2 روز پیش کنز 1 سال
برقی240*135 celexon CW240A WIDE 47,240,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار 180*180 CELEXON CSG180T Chromakey 26,250,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CSG150T Chromakey150*150 24,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CSG200T Chromakey 200*200 34,950,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CSG250T Chromakey 250*250 48,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CST150 150*150 21,450,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CST180 180*180 23,400,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CST200 200*200 31,250,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پایه دار CELEXON CST250 250*250 49,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی 150*15 CELEXON CSG150M Chromakey 19,487,500 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی 200*200 Celexon 25,600,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی 250*250 Celexon 44,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CS180M 180*180 21,450,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CS200M 200*200 30,625,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CS250M 250*250 37,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CS300M 300*300 39,200,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CSG180M Chromakey 180*180 23,912,500 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CSG200M Chromakey 200*200 29,325,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CSG250M Chromakey 250*250 37,075,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON CSG300M Chromakey 300*300 43,675,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON Wide CW180M 180*102 26,800,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی CELEXON Wide CW300M 200*113 42,640,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی- دیواری سقفی Celexon CW240M 240*135 36,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
دستی -سقفی 180*180 Celexon 26,800,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی 200*200 Celexon 23,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی 250*250 Celexon 44,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی 300*300 Celexon 61,950,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی Celexon CW180A 180*102 30,430,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سقفی برقی Celexon CW300A 300x166 58,300,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB150A 150*150 34,450,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB180A 180*180 37,370,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB200A 200*200 46,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB250A 250*250 84,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB300A 300*300 84,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB300M 300*300 57,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی برقی CELEXON CSB400A 300*400 253,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی دستی CELEXON CSB150M 150*150 25,350,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی دستی CELEXON CSB180M 180*180 28,400,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی دستی CELEXON CSB200M 200*200 34,400,000 2 روز پیش کنز 1 سال
مشکی دستی CELEXON CSB250M 250*250 44,700,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE اسکوپ SCOPE
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 20,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 30,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 10,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 10,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 12,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 17,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 20,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-XVR1A08 20,700,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-XVR1B04-I 18,170,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-XVR5116H-I2 66,100,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-XVR5216AN-4KL-X 111,400,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH IPC HFW2431TP ZS 4MP 21,100,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200EMP-A 11,100,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-B2B20P-ZS 27,150,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW1230EP 20,400,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S 29,900,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW2831RP-ZS 82,200,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230SP 7,400,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230T1P-ZS 34,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1330SP 20,900,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1431SP 27,900,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW2431Sp-S 29,950,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW4431EP-SE 41,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW5831EP-ZE 105,300,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-K100W 19,420,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-SD29204UE-GN 67,600,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-SD49225XA-HNR 159,420,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-SD59230U-HNI 266,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-SD5A232XA-HNR 281,940,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-HAC-B1A21P 3,480,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-B2A21P 7,350,000 2 روز پیش شرکتی 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200MP-0360B 9,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1200TLP-A 4,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1230TLP-A 15,300,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400EMP-A 7,950,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1400MP 6,400,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HDW1500EMP-A 19,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200DP 12,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200SP 7,770,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200THP-I8 11,830,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP 4,100,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1200TP-A 9,600,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1230TP 13,300,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400DP 17,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1400THP-I8 14,800,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-HFW1500THP-I8 16,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-ME1200EP-LED 13,100,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-ME1500CP 22,620,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-T1A21P 3,480,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-HAC-T2A21P 3,480,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-B1B20P 17,450,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-B1B40P 22,280,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-B2B40P-ZS 31,330,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW2531EP-S 34,800,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDBW3441EP-AS 40,930,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDW1431T1P 22,200,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HDW3449TMP-AS-LED 40,030,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1230S1P 18,300,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW1239S1P-LED 20,250,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-HFW3441EP-SA 39,200,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-IPC-T2B20P-ZS 27,150,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua HFW1239TP-LED 13,900,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua داهوآ dahua
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
داهوآ dahua DH-PFS3010-8ET-96 8port 38,500,000 2 روز پیش کنز 1 سال
داهوآ dahua DH-PFS3102-1T 2port 14,620,000 2 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
celexon CC01 1.5M 1,375,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC01G 1M 1,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC03 3M 1,981,250 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC03G 3M 1,725,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC05 5M 2,162,500 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC10 10M 6,250,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC1815 15M 5,580,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC1820 20M 6,600,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CC20 20M 10,200,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE01 1M 1,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE03 3M 1,725,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE05 5M 1,800,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE1805 5M 3,750,000 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CE1810 10M 4,412,500 2 روز پیش کنز 1 سال
celexon CP10 10M 7,050,000 2 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
DS02 300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
FS06 300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
FS07 300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
FS08 400,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
MS01 400,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
MS02 300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
TOUCH STAND T01 300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus تجاري SD433 43inch 190,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
65″ VESTEL Ultra HD UHH65UG12 450,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
VESTEL PDM49UG32/6 49INCH 330,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
Vestel UHH65UG32 65INCH 450,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
VESTEL UHM65UG32/6 65INCH 480,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43SM5B-B 43 INCH 220,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 43SM5D 43Inch 190,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 47LS55A 47inch 280,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 47LV35A 600,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 49SM5B 49inch 300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 49VL5B 49Inch 550,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55LV35A 55inch 640,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55LV75A 55inch 750,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55LV77A 780,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55SM5 55 inch 420,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55SM5D 55Inch 430,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55UH5-F 55INCH 420,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 55VM5E-A 55INCH 980,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 65VS10 65inch 540,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG 86BH5C 720,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ایسوس Asus ایسوس Asus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ایسوس Asus SD554-YB 55inch 380,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ PL490 49inch 560,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic 47LF6NW 47INCH 390,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic LH-32RM1MX 80,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic LH-43RM1MX 290,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic LH-49RM1MX 49 inch 320,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic TH-43LFE8 220,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic TH-48LFE8W 48inch 460,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic TH-50CQ1U 50INCH 330,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus GDS-49KU45 49inch 300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GDS-55KU45 55inch 380,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GDS-86KU45 86inch 1,330,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG PM49H 49Inch 270,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG PM55H 55Inch 380,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG QM55H 55INCH 450,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG QM65 65inch 560,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG UH46F5 46Inch 450,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch سی تاچ Seetouch
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سی تاچ Seetouch 55INCH touch 71,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 55INCH touch 495,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 65INCH touch 110,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 65INCH touch 803,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 75INCH touch 125,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 75INCH touch 102,300,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 75INCH touch 1,023,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سی تاچ Seetouch 86inch touch 1,089,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
شارپ SHARP شارپ SHARP
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
شارپ SHARP PN-VU551 450,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
شارپ SHARP PN-Y436 310,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Aten VS381B HDMI 3PORT 40,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
Celexon Fixed Frame CF120 16,120,000 2 روز پیش کنز 1 سال
EZCast M2 HDMI 9,900,000 2 روز پیش کنز 1 سال
فریم سینمایی دکوراتیو 102*180 celexon CF180W 57,770,000 2 روز پیش کنز 1 سال
فریم سینمایی دکوراتیو 160*180 celexon CF180WZ 45,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
TS01 300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
TS03 400,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
TS04 400,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
TS05 400,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus GSB-65JB 65 INCH 600,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GSB-75JB 75 INCH 860,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GSB-86JB 86 INCH 1,300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus GSB-98JB 98 INCH 2,000,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپتما Optoma اپتما Optoma
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپتما Optoma HD146X 187,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپتما Optoma M570s 93,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپتما Optoma UHD38 382,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-2250U 460,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-2265U 480,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-535W 287,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-685W 300,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-982W 214,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-992F 274,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-E01 116,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-E10 120,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-FH06 243,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-FH52 267,900,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-L200F 490,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-L200W 424,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-W42 204,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-W51 194,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-X06 140,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-X49 150,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EB-X51 147,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON EH-TW750 220,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG ProBeam BF50NST 584,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ بنکیو BenQ
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
بنکیو BenQ MS527 83,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ ms550 93,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ MX560 124,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ TK700STi 440,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
بنکیو BenQ TK800M 360,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic پاناسونیک Panasonic
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
پاناسونیک Panasonic PT-VW360 204,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX430 190,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
پاناسونیک Panasonic PT-VX610 274,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
اپسون EPSON اپسون EPSON
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
اپسون EPSON EB-L510U 620,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
جی پلاس Gplus جی پلاس  Gplus
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
جی پلاس Gplus GVL-55JH35 54.64inch 660,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال
سامسونگ SAMSUNG سامسونگ SAMSUNG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
سامسونگ SAMSUNG UE46D 46inch 400,000,000 2 روز پیش کنز 1 سال

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1400/11/05
بنچمارک دو پردازنده‌ی میان‌رده‌ی لپ‌تاپ سری Alder Lake اینتل توسط یکی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی ویبو منتشر شد.
1400/11/05
کاهش درخورتوجه اخیر در قیمت ارزهای دیجیتال باعث شده قیمت برخی کارت گرافیک‌ها کاهش یابد که این موضوع برای گیمرها خبر خوبی محسوب می‌شود.
1400/11/05
«مارک زاکربرگ»، مدیرعامل متا (فیسبوک سابق) ادعا کرد که این شرکت به عنوان بخشی از برنامه‌های خود برای ساخت متاورس، در حال ساخت سریع ترین ابرکامپیوتر هوش مصنوعی جهان است.
1400/11/03
وب‌سایت‌های انویدیا در اروپا قیمت جدید کارت‌های گرافیک RTX 30 Founders Edition را بروزرسانی کردند و کاربران در این کشورها با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو شده‌اند.
1400/11/02
در حالی که بسیاری از پرچمدارهای اندرویدی به دوربین پریسکوپی مجهز شده‌اند، اپل هنوز در چنین مسیری گام برنداشته و آیفون‌ها توانایی زوم بالایی ندارند.
1400/10/29
بر‌‌ اساس گزارشی جدید، شیائومی در‌ حال ساخت یک گوشی تاشو جدید ارزان‌قیمت است که این محصول برای رقابت با گلکسی زد فلیپ ۳ سامسونگ روانه‌ی بازار خواهد شد.
1400/10/28
تکنولوژی Dolby Atmos به ساندبار های هایسنس اضافه شد. کمپانی هایسنس در نمایشگاه CES 2022 اعلام کرد که فناوری Dolby Atmos را به سری ساندبار های U5120G اضافه شده است.
1400/10/28
متاتگ‌هایی که در وب‌سایت سامسونگ رؤیت شده‌اند به سری گلکسی نوت اشاره می‌کنند. احتمالاً به‌زودی شاهد رونمایی مدل جدید گلکسی نوت در کنار سری گلکسی اس خواهیم بود.
1400/10/26
دانشمندان دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا، ماسک هوشمندی تولید کرده‌اند که با اضافه کردن یک سنسور کوچک به ماسک، می‌تواند ضربان قلب و بسیاری از داده‌های مهم مربوط به سلامت را اندازه‌گیری کند.
1400/10/25
اپل خودش را برای معرفی نسل سوم آیفون SE آماده می‌کند و حالا یک منبع رندرهای آیفون SE 3 را منتشر کرده که به گفته وی، مبتنی بر طرح‌های CAD این گوشی هوشمند هستند.
‌گزیده اخبار روز
1400/11/06
پروژه رمزارزی فیسبوک که ابتدا دو سال پیش تحت عنوان لیبرا معرفی شد، ظاهرا به پایان راه رسیده است.
1400/11/06
نظرسنجی گوگل اطلاعات قیمت اولیه‌ی گلکسی اس ۲۲، گلکسی اس ۲۲ پلاس و گلکسی اس ۲۲ پلاس در ایالات متحده‌ آمریکا را فاش کرد.
1400/11/06
شرکت امنیت سایبری Secureworks اطلاعاتی درباره هکرهایی که حساب‌های اینستاگرام شرکت‌ها و اینفلوئنسرها را ربوده و از آن‌ها باج می‌خواهند، منتشر کرد.
1400/11/05
جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت امروز و پس از وقفه‌ای یک ماهه برگزار می‌شود، با این تفاوت که جلسه امروز برخلاف گذشته غیرعلنی خواهد بود.
1400/11/04
شیائومی به‌زودی از نسخه جهانی گوشی‌های سری ردمی نوت 11 رونمایی می‌کند و حالا شاهد افشای مشخصات نسخه جهانی مدل استاندارد این گوشی هوشند هستیم.
1400/11/04
در پی حواشی هفته گذشته در رابطه با قیمت گذاری غیر منطقی فونیکس تیگو ۸ پرو توسط مدیران خودرو٬‌ مباحث زیادی در رابطه با شیوه قیمت گذاری خودروهای مونتاژی در کشور مطرح شده است.
1400/11/04
توییتر تلگرام قیمت کارت گرافیک انویدیا جی‌فورس RTX 3050 پیش از عرضه به‌میزان قابل‌توجهی افزایش یافت. قیمت این محصول حتی از Radeon RX 6500 XT بیشتر است.
1400/11/04
بخاری برقی یکی از وسایل گرمایشی کم مصرف است. بیشتر مدل‌های بخاری برقی برای فضاهایی با مصرف انرژی پایین طراحی می‌شوند. ابعاد و اندازه و توان مصرفی بخاری برقی در مقایسه با سایر وسایل گرمایشی تا حد زیادی کوچکتر و کمتر است...
1400/11/03
وب‌سایت‌های انویدیا در اروپا قیمت جدید کارت‌های گرافیک RTX 30 Founders Edition را بروزرسانی کردند و کاربران در این کشورها با قیمت‌های بالاتری روبه‌رو شده‌اند.
1400/11/03
وای‌فای ۶ هنوز به‌طور گسترده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چه‌ برسد به وای‌فای 6e؛ ولی شرکت‌های فناوری از همین حالا در‌ حال برنامه‌ریزی برای وای‌فای ۷ هستند.