ليست قيمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور


قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
Celexon 150*150 سقفی - برقی 22,880,000 25,475,000 1 روز پیش
Celexon 180*180 سقفی برقی 21,450,000 37,370,000 1 روز پیش
Celexon 240*135 سقفی 36,000,000 36,000,000 1 روز پیش
Celexon CS150M -150*150 17,500,000 17,500,000 1 روز پیش
Celexon CW200M 200*113 دستی-سقفی قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
FUJITA FO100-D 100INCH 20,700,000 20,700,000 1 روز پیش
SUPAR 6*4 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
Tripod 2.5x2.5m پایه دار 25,000,000 25,000,000 8 ساعت پیش
آويز 150 * 150 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON CS150A 150*150 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON CS180A 150*150 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON CS200A 200*200 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON CS300A 300*300 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON CS400A 400*300 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON CSG150A Chromakey 150*150 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON CSG180A Chromakey 180*180 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON CSG200A Chromakey 200*200 38,400,000 41,450,000 7 ساعت پیش
برقی CELEXON CSG250A Chromakey 250*250 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON CSG300A Chromakey 300*300 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON Wide CS600A 600*400 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی CELEXON Wide CW200A 200*113 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
برقی آویز 113*200 Celexon 37,440,000 37,440,000 1 روز پیش
برقی سقفی FUJITA FO100-B 100INCH 66,000,000 66,000,000 1 روز پیش
برقی سقفی FUJITA FO123 123INCH 85,800,000 85,800,000 1 روز پیش
برقی سقفی FUJITA FO148-B 148INCH 140,500,000 140,500,000 1 روز پیش
برقی240*135 celexon CW240A WIDE قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
پایه دار 180*180 CELEXON CSG180T Chromakey قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
پایه دار CELEXON CSG150T Chromakey150*150 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
پایه دار CELEXON CSG200T Chromakey 200*200 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
پایه دار CELEXON CSG250T Chromakey 250*250 45,200,000 48,000,000 7 ساعت پیش
پایه دار CELEXON CST150 150*150 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
پایه دار CELEXON CST180 180*180 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
پایه دار CELEXON CST200 200*200 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
پایه دار CELEXON CST250 250*250 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 22,500,000 27,000,000 1 روز پیش
ثابت 182*137 Celexon 45,000,000 45,000,000 1 روز پیش
دستی 150*15 CELEXON CSG150M Chromakey قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی 200*200 Celexon 25,600,000 34,400,000 1 روز پیش
دستی 250*250 Celexon 38,000,000 50,000,000 1 روز پیش
دستی CELEXON CS180M 180*180 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی CELEXON CS200M 200*200 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی CELEXON CS250M 250*250 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی CELEXON CS300M 300*300 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی CELEXON CSG180M Chromakey 180*180 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی CELEXON CSG200M Chromakey 200*200 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی CELEXON CSG250M Chromakey 250*250 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی CELEXON CSG300M Chromakey 300*300 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی CELEXON Wide CW180M 180*102 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی CELEXON Wide CW300M 200*113 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی- دیواری سقفی Celexon CW240M 240*135 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
دستی -سقفی 180*180 Celexon 26,800,000 28,400,000 1 روز پیش
سقفی FUJITA FO120 120INCH 30,000,000 79,000,000 1 روز پیش
سقفی برقی 200*200 Celexon 23,000,000 46,020,000 1 روز پیش
سقفی برقی 250*250 Celexon 44,000,000 60,000,000 1 روز پیش
سقفی برقی 300*300 Celexon 55,700,000 61,950,000 1 روز پیش
سقفی برقی Celexon CW180A 180*102 30,430,000 30,530,000 1 روز پیش
سقفی برقی Celexon CW300A 300x166 58,300,000 58,400,000 1 روز پیش
سقفی برقی GRANDVIEW 100inch 77,800,000 77,800,000 1 روز پیش
سقفی برقی GRANDVIEW 84inch 35,890,000 35,890,000 1 روز پیش
مشکی برقی CELEXON CSB150A 150*150 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی برقی CELEXON CSB180A 180*180 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی برقی CELEXON CSB200A 200*200 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی برقی CELEXON CSB250A 250*250 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی برقی CELEXON CSB300A 300*300 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی برقی CELEXON CSB300M 300*300 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی برقی CELEXON CSB400A 300*400 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی دستی CELEXON CSB150M 150*150 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی دستی CELEXON CSB180M 180*180 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی دستی CELEXON CSB200M 200*200 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
مشکی دستی CELEXON CSB250M 250*250 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد
‌اخبار مرتبط با گروه کالا