ليست قيمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور


قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
2*2 متر دیواری سقفی 18,900,000 18,900,000 5 ساعت پیش
3x3m دیواری سقفی 28,200,000 28,200,000 5 ساعت پیش
Electric ceiling 250 * 250 سقفی 29,900,000 29,900,000 5 ساعت پیش
FUJITA FO100-D 100INCH 12,000,000 20,700,000 4 ساعت پیش
SUPAR 6*4 70,000,000 70,000,000 9 ساعت پیش
Tripod 2.5x2.5m پایه دار 24,500,000 24,500,000 5 ساعت پیش
آويز 150 * 150 5,000,000 6,000,000 1 ساعت پیش
برقی سقفی FUJITA FO100-B 100INCH 66,000,000 66,000,000 4 ساعت پیش
برقی سقفی FUJITA FO123 123INCH 78,000,000 78,000,000 4 ساعت پیش
برقی سقفی FUJITA FO148-B 148INCH 81,600,000 81,600,000 4 ساعت پیش
برقی سقفی Scope 150*113 11,000,000 11,000,000 4 ساعت پیش
برقی سقفی Scope 180*135 12,300,000 12,300,000 4 ساعت پیش
پرده نمايش پايه دار 250 * 250 12,000,000 18,000,000 1 ساعت پیش
سقفی FUJITA FO120 120INCH 21,600,000 72,000,000 4 ساعت پیش
سقفی برقی GRANDVIEW 100inch 70,000,000 70,000,000 4 ساعت پیش
سقفی برقی GRANDVIEW 84inch 67,500,000 67,500,000 4 ساعت پیش

قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور های اسکوپ SCOPE

اسکوپ SCOPE
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 400 48,000,000 70,000,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE 100اینچ آویز 7,700,000 7,700,000 9 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE 148 اینچ برقی 24,800,000 24,800,000 4 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE 84 اینچ پایه دار 7,500,000 7,500,000 9 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE برقی درجه یک 123 اینچ 19,800,000 19,800,000 4 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 150 * 150 8,000,000 11,000,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 180 * 180 9,150,000 11,800,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 200 * 200 10,300,000 18,000,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 250 * 250 13,500,000 24,000,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE برقی دیواری / سقفی 300 * 300 15,000,000 29,650,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE برقی سقفی 200*150 15,000,000 15,000,000 4 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE پایه دار 150 * 150 6,000,000 8,300,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE پایه دار 180 * 180 5,500,000 9,500,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE پایه دار 200 * 200 7,300,000 9,800,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE پایه دار 244 * 244 11,000,000 11,500,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE پایه دار 250*250 11,000,000 16,000,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE ثابت دیواری 120inch 120,000,000 120,000,000 4 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 180 * 180 5,000,000 6,800,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 200 * 200 6,000,000 7,500,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE دیواری / سقفی 244 * 244 10,500,000 10,500,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE دیواری ثابت 100inch 110,000,000 110,000,000 4 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 350*350 66,000,000 66,000,000 4 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE سقفی برقی 6 * 4 340,000,000 500,000,000 3 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 150 * 150 5,000,000 8,000,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 250 * 250 11,000,000 18,000,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE سقفی دستی 3 * 3 13,000,000 20,000,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE سقفی-برقی 2.5*2.5 15,000,000 24,000,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE سقفی-دستی 2*2 6,000,000 7,600,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE سه پایه دار 2*2 6,700,000 15,400,000 1 ساعت پیش
اسکوپ SCOPE منحنی-ثابت 120inch 150,000,000 150,000,000 4 ساعت پیش

قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور های تتیس tetis

تتیس tetis
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
تتیس tetis برقی دیواری 2*2 17,000,000 17,000,000 7 ساعت پیش
تتیس tetis برقی دیواری 180 9,900,000 9,900,000 1 ساعت پیش

قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور های رفلکتا reflecta

رفلکتا reflecta
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
رفلکتا reflecta پایه دار 200 * 200 8,000,000 8,000,000 9 ساعت پیش
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 2*2 6,000,000 8,000,000 1 ساعت پیش
رفلکتا reflecta 180*180 5,000,000 5,800,000 1 ساعت پیش
رفلکتا reflecta 200 * 200 دیواری-سقفی 6,000,000 16,900,000 7 ساعت پیش
رفلکتا reflecta 300*400 برقی 55,000,000 55,000,000 9 ساعت پیش
رفلکتا reflecta پایه دار 250 * 250 12,500,000 14,000,000 1 ساعت پیش
رفلکتا reflecta دیواری دستی 180 * 180 5,000,000 7,500,000 1 ساعت پیش
رفلکتا reflecta سقفی برقی 250 * 250 13,250,000 13,250,000 4 ساعت پیش
رفلکتا reflecta سقفی برقی 300 * 300 20,000,000 20,000,000 1 ساعت پیش
رفلکتا reflecta سقفی-برقی2*2 9,900,000 17,500,000 1 ساعت پیش
رفلکتا reflecta سقفی-دستی 3*3 10,000,000 17,500,000 1 ساعت پیش
رفلکتا reflecta سه پایه دار 1.5*1.5 6,000,000 6,500,000 1 ساعت پیش

قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور های سوپار sopar

سوپار sopar
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
سوپار sopar برقی 600 * 400 قیمت ندارد قیمت ندارد ندارد

قیمت پرده نمایش ویدئو پروژکتور های مابی MABI

مابی MABI
کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
مابی MABI 180 * 180 سقفی دستی 5,300,000 5,300,000 6 ساعت پیش
مابی MABI 200 * 200 سقفی دستی 5,200,000 6,000,000 1 ساعت پیش
مابی MABI 3پایه دار 180*180 6,800,000 6,800,000 6 ساعت پیش
مابی MABI 3پایه دار 200*200 8,300,000 8,300,000 6 ساعت پیش
مابی MABI سقفی برقی 180*180 5,300,000 5,300,000 6 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا