ليست قيمت میکروفون تخصصی ، حرفه ای


قیمت میکروفون تخصصی ، حرفه ای های

کالا کم‌ترین قیمت (ریال) بیش‌ترین قیمت (ریال) به‌روزرسانی تصویر کالا مقایسه
یقه ای boya BY-M1 2,550,000 4,850,000 1 ساعت پیش
Azden SGM-250CX Shotgun 54,900,000 54,900,000 1 ساعت پیش
Azden SGM-PDII Shotgun 38,900,000 38,900,000 1 ساعت پیش
BOYA BY-WM8 Pro-K2 53,000,000 53,000,000 6 ساعت پیش
BOYA BY-BM2021 8,330,000 8,330,000 2 ساعت پیش
BOYA BY-BM3030 15,000,000 15,000,000 1 ساعت پیش
BOYA BY-BM3031 17,400,000 17,400,000 2 ساعت پیش
BOYA BY-BM57 13,500,000 13,500,000 1 ساعت پیش
BOYA BY-BM58 12,750,000 13,500,000 1 ساعت پیش
Boya BY-BM6040 Shotgun 28,500,000 28,500,000 1 ساعت پیش
Boya BY-BM6060 Shotgun 23,000,000 29,500,000 1 ساعت پیش
boya BY-M1 Pro 4,370,000 4,550,000 2 ساعت پیش
boya BY-M1000 26,460,000 26,850,000 1 ساعت پیش
boya BY-M800 20,850,000 20,900,000 2 ساعت پیش
BOYA BY-MM1 Plus 8,700,000 8,700,000 1 ساعت پیش
BOYA BY-MM1 Pro Shotgun 13,800,000 13,800,000 1 ساعت پیش
boya BY-PM700SP 26,000,000 41,990,000 1 ساعت پیش
Boya BY-PVM3000S 47,500,000 47,500,000 1 ساعت پیش
BOYA BY-UM2 5,590,000 5,590,000 4 ساعت پیش
BOYA BY-VM600 8,500,000 8,500,000 6 ساعت پیش
Boya BY-WHM8 Pro 32,500,000 32,500,000 4 ساعت پیش
Boya BY-WM3U 33,000,000 33,000,000 1 ساعت پیش
BOYA BY-WM4 Pro Wireless 26,000,000 26,000,000 1 ساعت پیش
boya BY-WM6S 54,000,000 54,000,000 1 ساعت پیش
BY-HM2 دستی 23,500,000 23,500,000 1 ساعت پیش
COMICA BoomX-D D1 59,500,000 79,000,000 1 ساعت پیش
COMICA CVM-VM20 Shotgun 49,000,000 49,000,000 1 ساعت پیش
COMICA CVM-VS09 MI shotgun 19,000,000 19,000,000 1 ساعت پیش
COMICA CVM-VS09 TC shotgun 22,000,000 22,000,000 1 ساعت پیش
COMICA CVM-VS10 7,900,000 7,900,000 1 ساعت پیش
COMICA DUAL.LAV D03 28,000,000 28,000,000 1 ساعت پیش
COMICA SIG.LAV V05 یقه ای 11,500,000 11,500,000 1 ساعت پیش
COMICA STM01 59,000,000 59,000,000 1 ساعت پیش
Godox VD-Mic Ultracompact 17,000,000 17,000,000 1 ساعت پیش
Maono AU-A101 CONDENCER 3,440,000 3,440,000 2 ساعت پیش
Maono AU-PM422 CONDENCER 27,440,000 27,440,000 2 ساعت پیش
Marantz Pro Audio Scope SG-17P 61,900,000 61,900,000 1 ساعت پیش
Marantz Scope SG-9P 38,900,000 38,900,000 1 ساعت پیش
Redragon SEYFERT GM100 Gaming 9,300,000 9,300,000 4 ساعت پیش
Saramonic Blink500 Pro B2 یقه ای 91,990,000 91,990,000 2 ساعت پیش
Saramonic LavMicro 2M یقه ای 19,220,000 19,220,000 2 ساعت پیش
Saramonic SR-MV2000 25,880,000 25,880,000 2 ساعت پیش
SM-777 یقه ای 2,100,000 2,100,000 7 ساعت پیش
Yanmai Gamepro T1 22,880,000 22,880,000 7 ساعت پیش
Yanmai SF-900 24,950,000 25,990,000 2 ساعت پیش
YinWEi YW-001 550,000 550,000 2 ساعت پیش
بیسیم boya BY-WM4 Pro-K2 34,000,000 34,000,000 1 ساعت پیش
بیسیم boya BY-WM4 Pro-K6 51,000,000 51,000,000 1 ساعت پیش
بیسیم COMICA BoomX-D UC2 63,000,000 63,000,000 1 ساعت پیش
فرستنده COMICA BoomX-D TX 31,000,000 31,000,000 1 ساعت پیش
میکروفن boya BY-WM8 Pro-K1 30,950,000 46,000,000 2 ساعت پیش
یقه ای boya BY-M3D 12,500,000 12,500,000 1 ساعت پیش
یقه ای boya BY-M4C 9,000,000 9,000,000 1 ساعت پیش
یقه ای COMICA CVM-M-O2 13,000,000 13,000,000 1 ساعت پیش
یقه ای COMICA CVM-SM-O1 7,150,000 13,000,000 1 ساعت پیش
یقه ای pro sound EM-M1 6,000,000 6,000,000 6 ساعت پیش
یقه ای Saramonica LavMicro U1B 12,150,000 12,150,000 2 ساعت پیش