ليست قيمت فروش ذخیره کننده NAS Storage کیونپ QNAP


کیونپ QNAP
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
کیونپ QNAP TES-1885U-D1521 8GR Diskless 595,630,000 595,630,000 9 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-1263U-RP-4G 285,120,000 285,120,000 9 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-231P2 38,890,000 38,890,000 12 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-877-1600-8G Diskless 287,910,000 287,910,000 9 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS-873e 4G 194,200,000 194,200,000 9 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS-882BR 404,410,000 404,410,000 9 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP-8GE-R2 Diskless 1,099,140,000 1,099,140,000 12 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا