ليست قيمت فروش ذخیره کننده NAS Storage کیونپ QNAP


کیونپ QNAP
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
کیونپ QNAP TS-431P 47,370,000 47,370,000 10 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-451Plus-2G 70,020,000 70,020,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-863U-RP-4G 231,540,000 277,000,000 18 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS 1277 1600 8G Diskless 349,480,000 355,410,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS 677 1600 8G Diskless 253,810,000 258,110,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-1232XU-RP 4GB 218,030,000 221,730,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-1253BU-RP 291,430,000 291,430,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-231P 27,920,000 33,840,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-231P2 38,890,000 38,930,000 10 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-251 2-BAY 59,970,000 59,970,000 18 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-328 Diskless 40,950,000 41,640,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-431P2 53,050,000 53,050,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-431X2 52,940,000 52,940,000 18 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-431X-2G Diskless 52,940,000 59,840,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-453BU-RP 175,320,000 175,320,000 18 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-831XU-RP-4G Diskless 137,780,000 137,780,000 19 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-832XU-RP 4GB 182,020,000 185,110,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-853A-4G 117,300,000 152,000,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-853BU-RP-4G Nas - Diskless 262,090,000 262,090,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-863XU-RP 261,540,000 265,980,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-873U-RP 296,020,000 296,020,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-877-1600-8G Diskless 283,870,000 288,690,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-932X 2GB 99,520,000 101,210,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TS-963X 2GB 111,710,000 111,710,000 17 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS 1282 i5 16G NAS Diskless 480,000,000 480,000,000 16 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS 473 8G Diskless 159,000,000 159,000,000 18 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS 882 i3 8G NAS Diskless 248,700,000 248,700,000 16 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS-1271U-RP i7 32GB 12-Bay Diskless 179,000,000 179,000,000 19 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS-863 4G Diskless 186,260,000 194,100,000 16 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS-863 8G 161,790,000 161,790,000 18 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS-882 i5 16G 301,000,000 301,000,000 16 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS-882BR 404,410,000 407,460,000 16 ساعت پیش
کیونپ QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP-16G-R2 Diskless 1,099,140,000 1,099,140,000 16 ساعت پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا