ليست قيمت فروش سیستم ماینینگ Asic mining


کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
+ Dayun Zig Z1 600,000,000 600,000,000 18 ساعت پیش
A9 ZMaster 500,000,000 500,000,000 18 ساعت پیش
Antminer D3 50,000,000 50,000,000 18 ساعت پیش
Antminer DR3 170,000,000 170,000,000 18 ساعت پیش
Antminer T9+ 70,000,000 70,000,000 18 ساعت پیش
Antminer Z9 mini 170,000,000 170,000,000 18 ساعت پیش
Baikal BK-G28 250,000,000 250,000,000 18 ساعت پیش
BITMAIN Antminer S9i 14.5TH/s 59,490,000 59,490,000 18 ساعت پیش
BITMAIN Antminer S9j 14.5TH/s 58,990,000 60,500,000 16 ساعت پیش
Dayun Zig Z1 550,000,000 550,000,000 18 ساعت پیش
Innosilicon S11 SiaMaster 165,000,000 165,000,000 18 ساعت پیش
Innosilicon T2 Turbo 32TH/s 235,000,000 235,000,000 18 ساعت پیش
Whatsminer M10 350,000,000 350,000,000 18 ساعت پیش
Whatsminer M3 60,000,000 60,000,000 18 ساعت پیش
Whatsminer M3v2 12.5 Th/s 43,900,000 43,900,000 18 ساعت پیش