ليست قيمت فروش سیستم ماینینگ Asic mining


کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
+ Dayun Zig Z1 450,000,000 450,000,000 2 ساعت پیش
A9 ZMaster 390,000,000 390,000,000 2 ساعت پیش
Antminer D3 42,000,000 42,000,000 2 ساعت پیش
Antminer DR3 100,000,000 100,000,000 2 ساعت پیش
Antminer T9+ 43,000,000 43,000,000 2 ساعت پیش
Antminer Z9 mini 100,000,000 100,000,000 2 ساعت پیش
Baikal BK-G28 250,000,000 250,000,000 2 ساعت پیش
BITMAIN Antminer S11 20TH/s 12,000,000 94,990,000 2 ساعت پیش
BITMAIN Antminer S9i 14.5TH/s 65,000,000 65,490,000 2 ساعت پیش
BITMAIN Antminer S9j 14.5TH/s 65,490,000 82,000,000 2 ساعت پیش
Dayun Zig Z1 400,000,000 400,000,000 2 ساعت پیش
Innosilicon S11 SiaMaster 165,000,000 165,000,000 2 ساعت پیش
Innosilicon T2 Turbo 24 TH/s 180,000,000 180,000,000 2 ساعت پیش
Innosilicon T2 Turbo 32TH/s 235,000,000 235,000,000 2 ساعت پیش
WhatsMiner D1 364,000,000 364,000,000 2 ساعت پیش
Whatsminer M10 280,000,000 280,000,000 2 ساعت پیش
Whatsminer M3 32,000,000 32,000,000 2 ساعت پیش
Whatsminer M3v2 12.5 Th/s 22,490,000 31,490,000 2 ساعت پیش