ليست قيمت فروش تبلت Tablet اپل Apple


اپل Apple
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی تصویر کالا سابقه قیمت مقایسه
اپل Apple iPad Pro 4G 32Gb 9.7inch 26,690,000 29,480,000 10 روز پیش
اپل Apple iPad Pro 9.7inch WiFi 256Gb 35,350,000 35,350,000 2 ماه و 27 روز پیش
اپل Apple iPad Air 2 4G 64Gb 24,850,000 24,850,000 2 ساعت پیش
اپل Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB 2,000,000 2,000,000 2 ساعت پیش
اپل Apple iPad Air 2-Wi-Fi-128GB 2,000,000 26,490,000 2 ساعت پیش
اپل Apple iPad Air 4G - 64Gb 23,400,000 23,400,000 14 روز پیش
اپل Apple iPad Air Wi-Fi - 128Gb 20,950,000 20,950,000 2 ماه و 27 روز پیش
اپل Apple iPad Air Wi-Fi - 32Gb 16,490,000 16,490,000 2 ماه و 27 روز پیش
اپل Apple iPad Air2 4G -128Gb 23,800,000 25,890,000 16 دقیقه پیش
اپل Apple iPad mini 2 retina 4G 16Gb 8Inches 2,000,000 2,000,000 2 ساعت پیش
اپل Apple iPad mini 2 retina Wi-Fi 32Gb 8Inches 2,000,000 2,000,000 2 ساعت پیش
اپل Apple iPad mini 2 retina 4G 32Gb 8Inches 16,890,000 16,890,000 2 ماه و 27 روز پیش
اپل Apple iPad mini 3 4G 128Gb 7.9inch 24,400,000 38,250,000 16 دقیقه پیش
اپل Apple iPad mini 3 4G 64Gb 7.9inch -1 -1 3 روز پیش
اپل Apple iPad Mini 3 Wifi 16Gb 7.9inch 15,490,000 15,490,000 2 ماه و 27 روز پیش
اپل Apple iPad Mini 3 Wifi 64Gb 7.9inch 38,250,000 38,250,000 2 ساعت پیش
اپل Apple iPad mini 4 4G 16Gb 7.9inch 16,590,000 16,590,000 2 ماه و 21 روز پیش
اپل Apple iPad Mini wifi - 16Gb 13,780,000 24,500,000 2 ساعت پیش
اپل Apple iPad Pro 9.7inch WiFi 32GB 22,650,000 22,650,000 2 ماه و 27 روز پیش
اپل Apple iPad Pro 9.7inch WiFi 128Gb 26,890,000 33,590,000 16 دقیقه پیش
اپل Apple iPad Pro 12.9inch WiFi 256Gb 44,950,000 44,950,000 2 ماه و 27 روز پیش
‌اخبار مرتبط با گروه کالا