لیست قیمت محصولات برند پاناسونیک Panasonicکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic MJ-W176P 3,490,000 3,490,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic ES-ED94 5,800,000 5,800,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-EU10-V 1,800,000 1,800,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-EU20-P 2,400,000 2,400,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-WD42 2,800,000 2,800,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-WD71 4,700,000 4,700,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-WD74 5,000,000 5,000,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic NI-WJ650 2,290,000 2,290,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic NI-WJ660 2,090,000 2,090,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic NI-WJ670 3,090,000 3,090,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic KV-S1057C 39,000,000 39,000,000 6 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KV-SL1056 25,000,000 25,000,000 6 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KV-SL1066 36,000,000 36,000,000 6 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KV-SS081 25,000,000 25,000,000 6 روز پیش
پاناسونیک Panasonic S1015C 14,500,000 16,000,000 38 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic S1026C 16,000,000 17,500,000 38 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic S1027C 25,500,000 26,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic S5046H 109,500,000 109,500,000 6 روز پیش
پاناسونیک Panasonic S5076H 138,000,000 138,000,000 6 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic KX-MB2025 چهارکاره لیزری 7,900,000 9,100,000 10 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-MB2030 9,100,000 9,500,000 15 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-MB2275 11,160,000 11,160,000 21 ثانیه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic MK-J1800P 8,690,000 8,690,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic ER115 650,000 650,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ER-GN30 750,000 750,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic KX-TVM50 16,800,000 19,500,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic صندوق صوتی KX-TVM200w 37,000,000 37,000,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic Fax FX-FP 215 3,250,000 4,150,000 21 ثانیه پیش
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FG 2452 4,600,000 4,600,000 15 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FL612 8,850,000 18,500,000 21 ثانیه پیش
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FM 365 CX 3,550,000 4,400,000 21 ثانیه پیش
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FP 218 3,000,000 3,300,000 15 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FP206 2,750,000 4,200,000 22 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FP701FX 3,560,000 4,000,000 1 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic Fax KX-FT937 3,100,000 3,100,000 22 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic FM-388CX 4,550,000 4,600,000 11 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic FP-365CX 4,600,000 4,600,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX FM388 4,050,000 4,800,000 11 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FC206CX 3,520,000 3,520,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FC265 6,450,000 6,450,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FC275 5,250,000 5,250,000 15 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FL501 3,150,000 3,250,000 13 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FP388 5,000,000 5,000,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FP701 3,400,000 4,100,000 21 ثانیه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FP711CX 3,600,000 4,300,000 21 ثانیه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FT981CX 2,800,000 3,280,000 1 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FT987CX 3,050,000 3,900,000 22 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic چندکاره KX-MB2090 9,000,000 12,000,000 11 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic لیزری چند کاره KX-MB2085CX 5,600,000 11,000,000 21 ثانیه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic FA136A کاربن 120,000 120,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic FX FA55X 45,000 70,000 11 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX FA136 80,000 120,000 11 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX FA52E 45,000 60,000 11 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX FA54E 45,000 75,000 10 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX FA57E 45,000 65,000 10 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX FA67 70,000 90,000 10 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic KX-NS500 14,500,000 18,500,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100 11,500,000 11,500,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100D 17,500,000 17,500,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBA 35,000,000 35,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDA100DBP 22,300,000 22,300,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDE100 37,000,000 37,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDE200 49,400,000 50,300,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDE600 71,300,000 75,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TEM616 11,550,000 11,550,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TEM824 13,300,000 15,650,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TES824 615,000 6,200,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic KX-FA83 100,000 300,000 1 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FA85 180,000 450,000 15 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic KX-FAT411A 100,000 1,170,000 1 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic KX-T346 7,150,000 7,150,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX_NT321 IP 3,300,000 5,200,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-DT333 4,250,000 4,250,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-DT343 3,650,000 3,650,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-DT346X 5,100,000 5,100,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-DT543 3,250,000 3,400,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-DT546 4,100,000 4,200,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-NT343 IP 3,300,000 3,300,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-T343 6,100,000 6,100,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-T7665 1,700,000 1,850,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-T7730 1,700,000 1,750,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TS880 1,240,000 15,500,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic تحت شبکه KX_NT346 6,800,000 6,800,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic KX-TGF380 4,100,000 4,100,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TS4100 3,100,000 3,900,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TSC62 750,000 1,050,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX -TG1311BX‎ 900,000 1,125,000 9 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX TG4772 4,050,000 4,050,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX_TG6711 1,250,000 1,250,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX_TG7851 1,250,000 1,580,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-PRD262 6,950,000 7,250,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-PRL260 5,950,000 5,950,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-PRL262 7,350,000 7,350,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-PRS120 4,650,000 4,650,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-PRW120 6,200,000 6,200,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-PRX120 6,500,000 6,500,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-T2378 1,650,000 1,650,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-T7703 760,000 900,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-T7705X 1,250,000 1,250,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 890,000 1,200,000 9 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 1,070,000 1,070,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG2711 1,290,000 1,290,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG2721 1,550,000 1,650,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG3411 1,000,000 1,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 1,180,000 1,350,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 1,400,000 1,500,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 1,800,000 1,900,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 2,850,000 3,100,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 2,850,000 3,250,000 9 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG4711 1,790,000 1,790,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG5522 1,950,000 1,950,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG6458BX 2,650,000 2,650,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 3,000,000 3,050,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG6611 CXB 1,250,000 1,250,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 3,950,000 4,050,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 4,450,000 4,670,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 1,500,000 1,650,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 2,000,000 2,090,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG6841 3,000,000 3,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG6881 1,400,000 1,400,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG7841 3,390,000 3,390,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG7861 1,990,000 1,990,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG7872 4,050,000 4,300,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG8061 2,000,000 2,000,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG8162 2,900,000 2,900,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG8280 3,650,000 3,650,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG8611 2,610,000 2,610,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9321 3,300,000 3,300,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9322 4,630,000 4,630,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9381 قابلیت هدست بلوتوث 6,000,000 6,500,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9382T 7,150,000 10,300,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9385 6,160,000 6,200,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9391 5,900,000 5,900,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9392 8,000,000 8,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9472 7,750,000 7,800,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9541 6,050,000 6,300,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TG9581B 7,750,000 7,800,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGB110 1,150,000 1,150,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGC210 1,250,000 1,250,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGC212 1,900,000 1,950,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGC220 2,050,000 2,050,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGC222 2,900,000 2,900,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGD212 2,600,000 2,600,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGD220 2,000,000 2,000,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGD222 2,500,000 2,950,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGE232 3,750,000 3,750,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGE240 3,300,000 3,300,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGE242 4,300,000 4,300,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGE243 3,650,000 4,550,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGE262 2,990,000 3,400,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGE263 3,300,000 3,400,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGE272 3,550,000 3,650,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGF342 4,050,000 4,050,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGF350 3,600,000 3,650,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGF352 3,900,000 3,950,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 4,100,000 4,100,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGF382 4,150,000 4,250,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TGH262 4,140,000 4,850,000 17 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TS3282 4,300,000 4,300,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TS500 490,000 620,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TS560MX 800,000 800,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TS580 1,240,000 1,240,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TSC 11 750,000 860,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic 8Port -KX-TDA0180 8,900,000 8,900,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic Caller ID Card KX-TDA0193-8Port 4,500,000 4,500,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic Extension Card 16 Port KX-TDA0172 5,300,000 5,300,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0170 8Port-Extension Card 6,400,000 6,400,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0190 3 Port Options Card 5,000,000 5,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0290-24port 11,500,000 11,500,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic KX-TDA0490 49,000,000 49,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic Message Card KX-TDA0191 4port 10,000,000 10,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic P-P501PA 3,500,000 3,500,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic Single Line Extension Card KX-TDA0177 16Port 12,000,000 12,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P104 380,000 380,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P105 380,000 380,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P301A 380,000 380,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic باتری HHR-P513A 450,000 450,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic باتری P-P102 280,000 280,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic باتری نیم قلمی HHR-P107 380,000 380,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0110 Voip DSP Card 10,000,000 10,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic کارت خط KX-TDE0111 Voip Card 39,000,000 39,000,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic کارت خط Start Trunk Card KX-TDA0181 16Port 8,900,000 8,900,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic کارت خط داخلی Single line Card KX-TDA0174-16Port 6,700,000 6,700,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic کنسول KX-DT590 3,800,000 3,800,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic ER1611 5,600,000 5,800,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ER206 1,800,000 1,800,000 6 روز پیش
پاناسونیک Panasonic ER217 2,100,000 2,500,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ER2405 3,200,000 3,200,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ER-GB50 3,800,000 3,800,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic ER-GB37-K 1,900,000 1,900,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ER-GB40-S 2,600,000 2,600,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES8243A 7,800,000 7,800,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-GA20 3,500,000 4,000,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-LA93 9,500,000 9,500,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-LF51 6,800,000 6,800,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-LT50 5,500,000 5,500,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-LV6N 11,000,000 11,000,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-LV95 11,000,000 11,000,000 6 روز پیش
پاناسونیک Panasonic ES-LV9N 12,000,000 12,000,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-RT30 2,700,000 2,700,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic ES-RT60 3,762,000 3,762,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic ES-ST25-K 4,200,000 4,300,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic P.A. systems WM-KC20N 34,500,000 34,500,000 22 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پاناسونیک Panasonic PT-LB300 19,000,000 22,000,000 10 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX42Z 37,300,000 37,300,000 22 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic LB 382 23,400,000 25,500,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic LB 412 28,500,000 34,000,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT DZ-680 269,000,000 281,000,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT LB332 22,000,000 23,000,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT- LB360 20,300,000 23,500,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT VZ575 73,500,000 88,000,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-AE7000U 118,000,000 118,000,000 22 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic PT-AE8000 84,900,000 95,000,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-AT6000E 95,000,000 95,000,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic PT-CW230 45,000,000 45,000,000 22 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-DZ770 25,000,000 240,000,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-EX12k 340,000,000 345,000,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic PT-EX16K 460,000,000 460,000,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-EX500 93,000,000 93,000,000 14 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-EX510 68,700,000 83,000,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-EX600 80,000,000 98,000,000 14 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-EX610E 82,000,000 86,000,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-EX620 90,000,000 92,000,000 15 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z 115,200,000 139,000,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-EX800ZL 150,000,000 150,000,000 6 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-LB280 15,000,000 17,500,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-LB330 19,000,000 21,500,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-LS26 11,150,000 11,150,000 7 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-LW362 27,800,000 30,000,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-LX22 12,500,000 12,500,000 24 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-LX270 13,250,000 13,300,000 22 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-LX271 17,600,000 17,600,000 14 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-LX300 15,200,000 21,800,000 14 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-RZ370 123,000,000 130,000,000 16 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic PT-RZ470 145,000,000 145,000,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-RZ570 215,000,000 215,000,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-RZ670 673,900,000 673,900,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-TW230 32,700,000 32,700,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-TW350 40,000,000 40,000,000 13 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-TX402 39,000,000 39,000,000 13 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VW355N 43,500,000 43,500,000 1 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX400 32,500,000 32,500,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX400NT 41,000,000 41,000,000 14 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX410Z 31,500,000 31,500,000 3 روز پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX415NZ 37,900,000 37,900,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX420 35,000,000 38,500,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX425NZ 37,200,000 49,000,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX42Z 26,400,000 32,000,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX500 47,000,000 52,500,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX510 47,800,000 57,900,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX600 48,900,000 55,000,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX600a 48,900,000 62,000,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VX605N 67,500,000 67,500,000 23 ساعت پیش
پاناسونیک Panasonic PT-VZ570 69,000,000 72,000,000 7 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic VW-350 32,300,000 36,000,000 6 دقیقه پیش
پاناسونیک Panasonic VW-530 52,700,000 58,100,000 7 دقیقه پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/02/03
نوکیا امروز نسخه جدیدی از ساعت Withings Steel HR را با بند چرمی معرفی کرد. این دستگاه در واقع یک ساعت آنالوگ است که به حسگرهای پایش سلامت مجهز شده. کمپانی فنلاندی معتقد است این نسخه سفارشی با بند چرمی، هدیه بسیار خوبی برای بانوان خواهد بود.
1396/02/02
پنچر شدن لاستیک وسیله نقلیه همیشه واقعه ای بسیار ناراحت کننده و دردسر ساز است. با انگیزه خلاصی از این مشکل مهندسین کمپانی بریجستون اقدام به طراحی یک تایر بی نیاز از باد کرده اند که تمام خصوصیات تایرهای معمولی را دارا است.
1396/02/02
ایرانسل در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی پس از راه‌اندازی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، تعرفه مصرف آزاد اینترنت را برای دریافت محتوای برخی وب‌سایت‌های ایرانی به نصف کاهش داد.
1396/01/28
از طریق بانداژ هوشمند، پزشکان قادر به ردیابی زخم‌های بیمار با اتصالات 5G خواهند بود.
1396/01/28
به نظر می رسد گوگل برنامه ریزی هایی را انجام داده تا بتواند شانه به شانه سرویس هایی نظیر «گرین هاوس»، «جابوایت» و غیره پیش رود.
1396/01/27
از بدو اختراع دوربین‌ دیجیتال، جدال سنگینی میان سازندگان سنسور برای رسیدن به رزولوشن بالاتر در عکس‌ وجود داشته است. آیا واقعا به هنگام خرید یک دوربین عکاسی، باید به این موضوع توجه کنیم؟
1396/01/26
یکی از قابلیت‌های جالبی که گوگل در اختیار کاربرانش گذاشته است، بی‌شک قابلیت تایپ متن‌ها به صورت صوتی می‌باشد. جالب است بدانید که این ویژگی از تایپ صوتی به زبان فارسی نیز پشتیبانی می‌کند.
1396/01/26
برای رهایی از دردسرهای مشاهده و دانلود ویدیو از یوتیوب، میتوانید از ربات تلگرامی YouTube Downloader استفاده کنید.
1396/01/23
در کنار تمامی کنترلرهای تحت لیسانس دوال شاک ۴، اخیرا شرکت ژاپنی Hori، تولید کننده لوازم جانبی، از کنترلر تازه ای برای پلی استیشن ۴ پرده برداشته است که ظاهر بسیار عجیب و غیر متعارفی دارد.
1396/01/23
ویندوز ویستا را باید یک جهش مخصوصا از لحاظ ظاهری و زیبایی در مقایسه با نسخه‌های پیشین ویندوز دانست که متاسفانه با وجود تلاش‌های مایکروسافت، به دلیل عدم کارایی مناسب نزد کاربران به محبوبیت کافی نرسید.
‌گزیده اخبار روز
1396/02/03
نوکیا امروز نسخه جدیدی از ساعت Withings Steel HR را با بند چرمی معرفی کرد. این دستگاه در واقع یک ساعت آنالوگ است که به حسگرهای پایش سلامت مجهز شده. کمپانی فنلاندی معتقد است این نسخه سفارشی با بند چرمی، هدیه بسیار خوبی برای بانوان خواهد بود.
1396/02/02
پنچر شدن لاستیک وسیله نقلیه همیشه واقعه ای بسیار ناراحت کننده و دردسر ساز است. با انگیزه خلاصی از این مشکل مهندسین کمپانی بریجستون اقدام به طراحی یک تایر بی نیاز از باد کرده اند که تمام خصوصیات تایرهای معمولی را دارا است.
1396/02/02
ایرانسل در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی پس از راه‌اندازی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، تعرفه مصرف آزاد اینترنت را برای دریافت محتوای برخی وب‌سایت‌های ایرانی به نصف کاهش داد.
1396/01/30
باوجود نرم‌افزارهایی مثل فتوشاپ، دنیای عکاسی صحنه‌ی درخشش تصاویری پر رنگ و لعاب‌تر شده است، اما گاهی زمین و زمان دست به دست هم داده و تصاویری تماشایی می‌آفرینند که بدون هیچ دستکاری، جذاب و مسحور کننده هستند.
1396/01/29
نوزادان به طور متوسط روزانه بین 10 تا 12 ساعت می خوابند، انسان در سنین کودکی و نوزادی بیشتر از هر زمان دیگری در طول عمر خود می خوابد و این میزان خواب برای رشد بهتر نوزاد نیاز است.
1396/01/28
از طریق بانداژ هوشمند، پزشکان قادر به ردیابی زخم‌های بیمار با اتصالات 5G خواهند بود.
1396/01/28
به نظر می رسد گوگل برنامه ریزی هایی را انجام داده تا بتواند شانه به شانه سرویس هایی نظیر «گرین هاوس»، «جابوایت» و غیره پیش رود.
1396/01/28
با گذشت چندین روز از فعال شدن سرویس تماس صوتی در شبکه اجتماعی تلگرام و اختلال گاه و بیگاه در آن به دلایل نامشخص، بالاخره از ساعاتی قبل طبق دستور قضایی دسترسی تمام کاربران به این ویژگی مسدود شد.
1396/01/27
یکی از گلایه های مشترکی که از زبان اکثر مسافرین هواپیماها می شنوید، پایین بودن کیفیت غذای ارائه شده در طول پرواز است. اما دانشمندان پاسخی غیر منتظره برای این شکایت شما دارند.
1396/01/27
خانه‌های تاریخی زیبایی هستند که اکنون به کافه تبدیل شده و مکانی بسیار جذاب برای جوانان امروزی و دیروزی است تا از کافه گردی بهاری لذت ببرند.