لیست قیمت محصولات برند بوش BOSCHکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PHS2004 1,460,000 1,590,000 9 دقیقه پیش
بوش BOSCH PHS2102 1,700,000 1,700,000 9 دقیقه پیش
بوش BOSCH PHS2105 1,420,000 1,590,000 9 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH MCP3500 1,300,000 1,390,000 9 دقیقه پیش
بوش BOSCH MCP72GMB 3,160,000 4,130,000 9 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH RDW1370 8,470,000 8,470,000 20 دقیقه پیش
بوش BOSCH RDW1571 9,570,000 9,570,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH MCP72GPW 3,000,000 3,000,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH MES25A0 4,100,000 4,500,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH MES3500 5,060,000 5,060,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH MES4010 8,500,000 9,990,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PHA2204 1,420,000 1,420,000 9 دقیقه پیش
بوش BOSCH PHA2302 1,500,000 2,770,000 9 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PPW3300 1,940,000 1,940,000 9 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TAT3A014 1,930,000 1,940,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH TAT8613 3,850,000 4,170,000 10 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH BBH22042 7,440,000 7,700,000 9 دقیقه پیش
بوش BOSCH BBH22451 8,360,000 8,360,000 9 دقیقه پیش
بوش BOSCH BBHMOVE6 5,970,000 5,970,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH BGC11550 8,240,000 8,240,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH BGL72294 12,130,000 13,990,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH BGL82294IR 12,220,000 12,500,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH BGL8PRO4 15,400,000 15,660,000 10 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TTA2010‏ 3,180,000 3,180,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH TTA2201 3,330,000 3,380,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH TTA5883 4,100,000 4,200,000 10 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH MFW22010 3,500,000 3,500,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH MFW68640 7,760,000 8,450,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH MFW68660 9,180,000 9,180,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH WTG86480 36,570,000 37,500,000 20 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PHD9760 2,200,000 2,370,000 9 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TES60729RW 49,980,000 64,990,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH tka8011 4,270,000 4,430,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH TKA8013 4,600,000 5,250,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TWK 6801‏ 2,680,000 3,050,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH TWK 8611 3,260,000 3,740,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH TWK3A037 2,200,000 2,200,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH TWK6831 2,880,000 2,880,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH TWK7804 2,640,000 2,640,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH TWK7808 2,800,000 2,800,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH Filter 150,000 150,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH SKS62E28 26,529,000 26,529,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS 58N08 TR 29,000,000 29,000,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS45I Front Control 31,480,000 33,700,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH SMS46CW01E 34,920,000 36,190,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS46MI01B 34,700,000 37,960,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH SMS46MW01B 32,800,000 35,830,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH SMS58M0IR 28,560,000 32,960,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH SMS67MI01B 39,000,000 41,470,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH SMS-69N72 37,900,000 37,900,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS88TI01M 43,230,000 46,600,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH SMS88TI03T 2,550,000 41,980,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH SMS88TI26E 42,000,000 42,000,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS88TW05 45,900,000 45,900,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH WAK20200IR 7Kg 21,100,000 21,200,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH WAK2020SIR 7Kg 23,800,000 29,990,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH WAT2446XIR 8Kg 30,180,000 30,180,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAT28480IR 9Kg 31,260,000 31,700,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAT2848XIR 9Kg 34,710,000 34,710,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAT28561IR 9Kg 34,580,000 34,580,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAW28640 42,000,000 42,000,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW28640IR 8Kg 41,470,000 41,470,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAW32560GB 33,400,000 33,400,000 1 روز پیش
بوش BOSCH WAW3256XGC 38,900,000 47,500,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW32590 37,580,000 39,900,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAW32660IR 9Kg 43,800,000 45,900,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAW3266XIR 9Kg 48,170,000 48,170,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAY28790EU 33,600,000 33,600,000 1 روز پیش
بوش BOSCH WAY28791IR 8Kg 42,680,000 43,800,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAY28862IR 9Kg 45,480,000 46,277,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WAY32841IR 9Kg 46,600,000 48,370,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH WVG30460IR 8Kg 39,480,000 39,480,000 10 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH MCM640604 8,450,000 9,800,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH MCM68885 8,900,000 9,860,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH MMB42G0B 4,220,000 4,690,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH MMB42G1B 4,490,000 4,490,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH MMB64G3M 5,440,000 5,440,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH MUM54251 15,000,000 15,000,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH MUM57B224 15,450,000 15,950,000 23 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH 60A40NE استیل 69,950,000 69,950,000 1 ساعت پیش
بوش BOSCH KAD80A104 94,010,000 94,010,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH KAD80A404 103,520,000 103,520,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH KAG90AI204 79,950,000 90,000,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH KAN58A704 79,700,000 89,900,000 10 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSN36VW30 74,860,000 74,860,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH GSN54AW304 45,840,000 45,840,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH KDD56P304 42,970,000 42,970,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH KDD56V204 38,780,000 38,780,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH KDN46VL204 29,270,000 29,270,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH KGN56AI204 48,000,000 48,000,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH KGN56AW204 46,340,000 49,950,000 10 دقیقه پیش
بوش BOSCH KGN56LB304 59,650,000 59,650,000 23 ساعت پیش
بوش BOSCH دوقلو KSV36VB304+GSN36VB304 77,450,000 85,510,000 10 دقیقه پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/10/26
گوشی Honor 7X روز گذشته توسط کمپانی هواوی به طور رسمی در ایران رونمایی شد.
1396/10/25
دعوتنامه تکمیل وجه پژو پارس اتوماتیک TU5، توسط ایرا خودرو برای خریداران ارسال شد.
1396/10/25
فریجیدیر در پی رونمایی از محصولات جدید خود در نمایشگاه CES2018، 100سالگی خود را نیز جشن گرفت.
1396/10/25
بازدیدکنندگان نمایشگاه CSE2018 با حضور در راهرویی شامل پنل‌های OLED ال‌جی برگرفته از ساختار دره کنیون (Grand Canyon)، بسیار شگفت زده شدند.
1396/10/25
ال جی الکترونیک در نمایشگاه CES 2018 از نسل جدید لوازم خانگی هوشمند خود رونمایی کرد.
1396/10/24
به تازگی اجاق گاز هوشمندی تولید شد که شعله آن بسته به نوع مواد غذایی به طور خودکار تنظیم می شود.
1396/10/24
واشنگتن پست اعلام کرد، تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا در دسترس عموم قرار گرفت.
1396/10/23
خودروی سایپا کوییک از روز سه شنبه 26 دی‌ماه به صورت اینترنتی و یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سایپا به فروش می رسد.
1396/10/23
وارن بافت سرمایه گذار و تاجر موفق آمریکایی که با فروش آدامس، نوشابه کوکا کولا و مجلات هفتگی از درب منازل شروع به کار کرد و در انتها به موفق ترین سرمایه گذار دنیا تبدیل شد.
1396/10/23
جنیوس یک شرکت تولیدکننده تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی جانبی است که در سوم نوامبر سال 1983 در تایپه تایوان تاسیس شد و رتبه نوزدهم را در رتبه بندی شرکت های برتر تایوان بدست اورد.
‌گزیده اخبار روز
1396/10/26
گوشی Honor 7X روز گذشته توسط کمپانی هواوی به طور رسمی در ایران رونمایی شد.
1396/10/25
دعوتنامه تکمیل وجه پژو پارس اتوماتیک TU5، توسط ایرا خودرو برای خریداران ارسال شد.
1396/10/25
فریجیدیر در پی رونمایی از محصولات جدید خود در نمایشگاه CES2018، 100سالگی خود را نیز جشن گرفت.
1396/10/25
بازدیدکنندگان نمایشگاه CSE2018 با حضور در راهرویی شامل پنل‌های OLED ال‌جی برگرفته از ساختار دره کنیون (Grand Canyon)، بسیار شگفت زده شدند.
1396/10/25
ال جی الکترونیک در نمایشگاه CES 2018 از نسل جدید لوازم خانگی هوشمند خود رونمایی کرد.
1396/10/24
به تازگی اجاق گاز هوشمندی تولید شد که شعله آن بسته به نوع مواد غذایی به طور خودکار تنظیم می شود.
1396/10/24
واشنگتن پست اعلام کرد، تلگرام با 40 میلیون کاربر فعال در ایران مجددا در دسترس عموم قرار گرفت.
1396/10/23
خودروی سایپا کوییک از روز سه شنبه 26 دی‌ماه به صورت اینترنتی و یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سایپا به فروش می رسد.
1396/10/23
وارن بافت سرمایه گذار و تاجر موفق آمریکایی که با فروش آدامس، نوشابه کوکا کولا و مجلات هفتگی از درب منازل شروع به کار کرد و در انتها به موفق ترین سرمایه گذار دنیا تبدیل شد.
1396/10/23
جنیوس یک شرکت تولیدکننده تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی جانبی است که در سوم نوامبر سال 1983 در تایپه تایوان تاسیس شد و رتبه نوزدهم را در رتبه بندی شرکت های برتر تایوان بدست اورد.