لیست قیمت محصولات برند ال جی LGکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG DV-5590PM 1,450,000 1,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DV-K6580PM 1,830,000 1,830,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG GC-933S 25,800,000 26,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG GC-935S 28,200,000 28,600,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG LH-110SPK 6,100,000 6,100,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG Laptop Screen 15.6 Inch 1,950,000 1,950,000 22 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG BP450 3,150,000 3,420,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG OPTIMUS L06-C 32Gb 8.9inch 4,850,000 4,850,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 105UC9T 105inch 29,400,000 29,400,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55EA9700 55inch 81,800,000 82,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55EC9300 55inch 75,500,000 76,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55EG910T 55inch 52,000,000 52,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55UC9700 55inch 56,900,000 56,900,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55UC97000 55inch 58,700,000 60,000,000 2 روز پیش
ال جی LG 55UG870 55inch 55,700,000 55,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 56,600,000 63,100,000 2 روز پیش
ال جی LG 65UG870 65inch 75,500,000 75,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG 65UG87000 65inch 92,990,000 94,500,000 2 روز پیش
ال جی LG 65UG87000GI 65inch 95,000,000 95,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 77EG970T 77inch 230,000,000 230,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 79UG88000 79inch 198,500,000 200,000,000 2 روز پیش
ال جی LG 79UG88000GI 79inch 179,000,000 179,000,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 55EA9800 55inch 3D خمیده 122,500,000 124,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55EG91000GI 55inch 69,000,000 69,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55EG92000GI 55inch منحنی 85,000,000 88,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG OLED55B6GI 55inch 83,000,000 83,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG OLED65E6GI 65inche 3D 176,500,000 176,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG OLED65G6T 65inch 340,000,000 340,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG خمیده 65EG960T 65inch 234,000,000 238,770,000 2 روز پیش
ال جی LG منحنی 55EC93000GI 55inch 78,000,000 78,000,000 2 روز پیش
ال جی LG هوشمند خمیده 65EC970T 65inch 215,000,000 230,000,000 2 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,300,000 17,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,100,000 23,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,300,000 38,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 36,700,000 40,800,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 55UF77000GI 55inch 43,400,000 48,000,000 2 روز پیش
ال جی LG 65UB98000 65inch 88,900,000 89,990,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 49UH61700GI 49inch 31,800,000 31,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG "47 - 47LED8600 44,000,000 44,000,000 11 روز پیش
ال جی LG 32LB55100GI 32Inches 10,000,000 10,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 32LB56100GI 32Inches 10,700,000 10,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 32LF51000GI 32inch 10,600,000 11,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 32LF550 32inch 8,400,000 8,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 32LF560 32inch 8,600,000 8,600,000 1 ماه پیش
ال جی LG 32LF56000 32inch 11,000,000 12,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 32LH51300GI 32inch 11,500,000 11,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 42LB56100 42Inches 15,700,000 15,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42LB58200 42Inche 18,700,000 18,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42LF551 42inch 13,800,000 13,800,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 42LF5600 42inch 16,800,000 16,800,000 2 روز پیش
ال جی LG 42LF56000 42inch 15,600,000 16,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 43LF51000GI 43Inch 16,100,000 16,500,000 2 روز پیش
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,000,000 22,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 43LH51300GI 43inch 16,600,000 16,600,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 43LH59000GI 43inch 18,400,000 18,400,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 43LH60000GI 43inch 19,800,000 19,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 43LH60200GI 43inch 20,600,000 20,600,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 43LX310 43inch 13,300,000 13,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 43UF64000GI 43inch 21,200,000 21,500,000 2 روز پیش
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 23,000,000 26,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 43UH65200GI 43inch 234,100,000 234,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 47LB56100GI 47Inches 20,000,000 20,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 49LB551T 49inch 18,500,000 18,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG 49LF51000GI 49Inch 21,200,000 21,500,000 2 روز پیش
ال جی LG 49LF55000 49inch 22,200,000 22,550,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 49LF63000 49inch 24,900,000 25,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 49LH51300GI 49inch 21,300,000 21,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 49LH54100GI 49inch 21,500,000 21,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 49LH55500GI 49inch 31,800,000 31,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 49LH60000GI 49inch 25,800,000 25,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 49LH62000GI 49inch 23,500,000 23,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 49LX310 49inch 18,600,000 18,600,000 1 ماه پیش
ال جی LG 49LX341C 49inch 18,500,000 18,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 49UF64000 49inch 28,990,000 28,990,000 2 روز پیش
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 30,000,000 30,500,000 2 روز پیش
ال جی LG 49UF770 49inch 29,000,000 29,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 49UH65200GI 49inch 30,990,000 30,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55LB552 55inch 27,700,000 27,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55LB5610 55inch 26,700,000 26,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55LB5630 55inch 27,100,000 27,100,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55LF631 55inch 30,500,000 30,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55LH54500GI 55inch 31,000,000 31,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55LH60000GI 55inch 34,500,000 34,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55UF68000GI 55inch 40,000,000 45,000,000 2 روز پیش
ال جی LG 55UH61700GI 55inch 39,000,000 39,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55UH65200GI 55inch 41,990,000 41,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 60LB56100GI UHD 36,800,000 38,000,000 7 روز پیش
ال جی LG 84LM96000 84Inches 33,600,000 340,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 98UB9800 98inch 128,500,000 1,300,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LF560 60inch 33,500,000 33,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG LF590 49inch 21,000,000 21,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG LX541 43inch 14,000,000 14,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG LX541 49inch 19,500,000 19,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG UF670 55inch 29,500,000 29,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG with IPS panel 47LB580V-TA 19,800,000 19,800,000 1 ماه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG LF653 55inch 29,500,000 29,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42 LB620V 42inch 18,700,000 18,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42LA620 42inch 19,700,000 19,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42LB650 42inch 19,500,000 19,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42LB65200 42inch 18,700,000 18,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42LB6700 42inch 26,600,000 26,600,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42LB67000 42inche 26,100,000 26,100,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42LB69000 42inch 26,200,000 26,200,000 1 ماه پیش
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 17,800,000 18,800,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 42LF65000 42inch 20,700,000 22,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 47LA620 47inch 27,700,000 27,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 47LB650 47inch 26,700,000 26,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 47LB65200 47inch 26,700,000 30,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 47LB6700 47inch 34,000,000 34,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 47LB67000 47inch 35,400,000 35,400,000 1 ماه پیش
ال جی LG 47LB6900 47inch 24,100,000 24,100,000 1 ماه پیش
ال جی LG 47LB69000 47inch 35,800,000 35,800,000 1 ماه پیش
ال جی LG 49LB62300 49inch 23,100,000 23,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 49LF6200 49inch 19,500,000 19,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG 49LF62000 49inch 24,300,000 25,400,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 49UF850 49inch 31,800,000 31,800,000 1 ماه پیش
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 38,500,000 42,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 50LF6500 50inch 26,600,000 26,600,000 1 ماه پیش
ال جی LG 50LF651 50inch 24,700,000 24,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG 50PB56000 50inch 17,200,000 17,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55LA9700 55inch 64,500,000 65,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55LB6700 55inch 38,000,000 38,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55LF65000 55inch 36,100,000 36,990,000 2 روز پیش
ال جی LG 55UB8300 55inch 40,500,000 40,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55UB85000 55inch 52,000,000 52,300,000 7 روز پیش
ال جی LG 55UF850 55inch 39,000,000 39,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 49,500,000 59,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 55UF851 55inch 39,000,000 39,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55UF86000GI 55inch 53,500,000 63,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 55UF950 55inch 46,000,000 46,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 63,100,000 77,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 60UB85000 60inch 52,500,000 66,380,000 2 روز پیش
ال جی LG 65UB980 65inche 98,900,000 100,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 65UC97000 80,000,000 80,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 60,100,000 86,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 65UF851 65inch 74,900,000 74,900,000 1 ماه پیش
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 89,000,000 103,300,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 65UF950 65inch 83,800,000 83,800,000 1 ماه پیش
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 98,000,000 112,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 70LB65600GI 70inch 98,000,000 98,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG 79UB98000GI 146,000,000 148,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 79UF95000GI 189,000,000 189,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG IPS panel 42LB6230 42inche 18,700,000 18,700,000 1 ماه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG VI-3870HTS 11,500,000 11,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VB-4220 HRF 4,900,000 4,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VB-7120H 7,270,000 7,270,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VB-7320H 8,480,000 8,480,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VB-7520H 9,890,000 9,890,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VB-7720 RoboSense 12,940,000 12,940,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VB-8320HRF 9,490,000 9,490,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VB-8320HTS 9,490,000 9,490,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VB-8520HRF 11,890,000 11,890,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VB-8520HTS 11,890,000 11,890,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VN-2115C 2,720,000 2,720,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VN-2320 4,240,000 4,240,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VN2720 4,740,000 4,740,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VN2721 4,940,000 4,940,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VN-2820 5,750,000 5,750,000 10 ساعت پیش
ال جی LG VN-2822H 6,260,000 6,260,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG مخصوص تخت خواب VB-9000 8,200,000 8,200,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG CB24 INVERTER 58,960,000 58,960,000 2 روز پیش
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 58,500,000 58,500,000 2 روز پیش
ال جی LG TB-H186HSS 37,310,000 37,310,000 2 روز پیش
ال جی LG TB-H246HSS 40,040,000 40,040,000 2 روز پیش
ال جی LG TB-H306GSS 46,410,000 46,410,000 2 روز پیش
ال جی LG TB-H366GSS 54,140,000 54,140,000 2 روز پیش
ال جی LG TB-H368GSS 50,500,000 50,500,000 2 روز پیش
ال جی LG TB-H488RSS 70,070,000 70,070,000 2 روز پیش
ال جی LG TB-H608RSS 79,170,000 79,170,000 2 روز پیش
ال جی LG UB30 INVERTER 63,360,000 63,360,000 2 روز پیش
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 78,300,000 78,300,000 2 روز پیش
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 86,990,000 86,990,000 2 روز پیش
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 10,990,000 10,990,000 2 روز پیش
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 110,000,000 110,000,000 2 روز پیش
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 113,500,000 113,500,000 2 روز پیش
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 113,500,000 113,500,000 2 روز پیش
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 117,900,000 117,900,000 2 روز پیش
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 117,900,000 117,900,000 2 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG AirBus AS70GPWF1 21,150,000 21,150,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,000,000 7,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,300,000 7,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Aqua AM30GUWF1 17,600,000 17,600,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,000,000 17,400,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,700,000 15,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG PS-P800WF 19,900,000 20,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 10,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 12,500,000 2 روز پیش
ال جی LG WB-S040BPM 8,300,000 8,300,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG GH - 24 550,000 550,000 5 روز پیش
ال جی LG INTERNAL SATA 24X GH24LS70 470,000 550,000 22 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG GHX 616 3,400,000 3,400,000 1 دقیقه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG LH-349HTS Home Theater 13,600,000 13,600,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-930 HTS 7,500,000 7,500,000 2 روز پیش
ال جی LG LH-K928HTS 8,000,000 8,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG ARX10 33,500,000 33,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG ARX5500 15,500,000 15,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG ARX8500 19,300,000 19,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG BH4530T 7,800,000 7,800,000 1 ساعت پیش
ال جی LG BH6730 3D 8,200,000 8,200,000 1 ساعت پیش
ال جی LG DH6630 86,000,000 86,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG DH6635 7,700,000 7,700,000 1 ساعت پیش
ال جی LG DH7530 3D 11,000,000 11,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG LH-355XBH 9,500,000 9,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-369XBH 14,700,000 14,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-940HTS 10,000,000 10,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-945 HTS 11,000,000 11,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-960 XBH 11,350,000 11,350,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-970XBH 13,900,000 13,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-980XBH 17,000,000 17,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-982 XBH 16,900,000 16,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 23,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-W995 XBH 29,000,000 29,000,000 2 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG LH-140SPK 8,900,000 8,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG ARX5000 16,000,000 16,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-130SPK 8,900,000 8,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-170SPK 18,800,000 18,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-180SPK 16,500,000 16,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LH-947 SPK 8,990,000 8,990,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG AP-W48GTA ایستاده 81,200,000 86,500,000 2 روز پیش
ال جی LG LW1811ER 18,000 BTU 15,200,000 15,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG PV286STQ ایستاده 64,600,000 64,600,000 11 روز پیش
ال جی LG TPH808FLA5 122,500,000 125,200,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG Titan Big II S366TQ2 54,200,000 54,200,000 11 روز پیش
ال جی LG 18000 S186TC 26,490,000 27,400,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 24000 S246TC 23,200,000 23,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG 34000 S366TC 35,700,000 36,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 24,600,000 26,800,000 1 ساعت پیش
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,200,000 22,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 27,000,000 30,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,200,000 25,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 37,400,000 39,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 36,500,000 36,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 47,700,000 48,600,000 1 ساعت پیش
ال جی LG Big Inverter 30000 TB307SK1 63,650,000 63,650,000 10 ساعت پیش
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 27,700,000 33,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG BV186STQ NextPlus 41,600,000 46,800,000 1 ساعت پیش
ال جی LG BV246STQ NextPlus 50,500,000 55,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG Goldfin NEO PLASMA 26000 BTU 21,400,000 21,400,000 11 روز پیش
ال جی LG LP-H508TCO ایستاده 62,500,000 72,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG New Titan NB096TQ 19,000,000 21,200,000 1 ساعت پیش
ال جی LG New Titan NB126TQ 21,500,000 23,800,000 1 ساعت پیش
ال جی LG New Titan NB186TC 29,800,000 31,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG New Titan NB186TQ 28,770,000 32,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG New Titan NB246TC 30,500,000 35,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG New Titan NB246TQ 32,800,000 35,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG NEXT PLUS BV126STQ 29,500,000 32,240,000 2 روز پیش
ال جی LG Next Plus II Inverter 12000 NP127SK1 34,290,000 34,290,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Next Plus II Inverter 18000 NP187SK1 49,500,000 49,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Next Plus II Inverter 24000 NP247SK1 58,520,000 58,520,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Next Plus II Inverter 27000 NP277SK1 60,990,000 60,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG NEXT PLUS II INVERTER 9000 NP097SK1 31,800,000 31,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG NF187SKT1 18000 39,200,000 39,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG NF247SKT1 24000 42,990,000 42,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG NT097SK1 28,340,000 28,340,000 10 ساعت پیش
ال جی LG NT127SK1 29,920,000 29,920,000 10 ساعت پیش
ال جی LG NT187SK3 41,370,000 41,370,000 10 ساعت پیش
ال جی LG NT247SK3 49,000,000 49,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG NV096TQ 21,500,000 26,100,000 1 ساعت پیش
ال جی LG NV126TQ 24,300,000 25,900,000 1 ساعت پیش
ال جی LG NV186TQ 32,700,000 36,900,000 1 ساعت پیش
ال جی LG NV246TQ 41,000,000 44,230,000 1 ساعت پیش
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 30,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Titan Big II S306TQ2 49,600,000 49,600,000 11 روز پیش
ال جی LG Titan Big II S366TC2 52,700,000 57,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Titan II S306TC2 52,700,000 52,700,000 11 روز پیش
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 40,800,000 41,290,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 18,000,000 18,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,500,000 16,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,200,000 22,650,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 26,500,000 27,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV186STQسرد 35,500,000 35,500,000 11 روز پیش
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV246STQ سرد 40,900,000 40,900,000 11 روز پیش
ال جی LG TV306STQ TitanBig 55,200,000 59,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 23,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 39,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 45,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 27,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 40,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 63,500,000 65,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 34,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,100,000 18,450,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد 24000 NF247SKT3-C 41,370,000 41,370,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد NF187SKT3-C 18000 36,200,000 36,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 20,440,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 14,470,000 16,600,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 19,990,000 23,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 20,800,000 21,150,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 21,700,000 22,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 23,600,000 24,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 26,600,000 27,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 44,500,000 45,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 39,900,000 40,350,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,200,000 14,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 14,600,000 14,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 35,700,000 36,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 46,700,000 47,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 53,600,000 54,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 43,700,000 44,000,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG K10 Dual SIM 16Gb 5.3inch 5,290,000 5,290,000 5 روز پیش
ال جی LG K4 Dual SIM 8Gb 4.5inch 3,450,000 3,450,000 5 روز پیش
ال جی LG K8 K350 Dual SIM 8Gb 5.0inch 4,690,000 4,690,000 5 روز پیش
ال جی LG Stylus 2 DualSIM 16Gb 5.7inch 6,900,000 6,900,000 5 روز پیش
ال جی LG V20 64Gb 5.7inch 20,500,000 20,500,000 5 روز پیش
ال جی LG X Cam Dual SIM 16Gb 5.2inch 8,270,000 8,270,000 5 روز پیش
ال جی LG X Screen 16Gb 4.9inch 6,590,000 6,590,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG DC32T 28,000,000 28,400,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC32W 26,700,000 27,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC34T 28,300,000 29,400,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC34W 26,600,000 28,370,000 2 روز پیش
ال جی LG DC35T 29,450,000 29,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC35W 28,700,000 29,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC45T 31,900,000 32,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC45W 29,900,000 31,270,000 2 روز پیش
ال جی LG DC65T 34,200,000 34,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC65W 33,600,000 34,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC75B 40,100,000 40,600,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC75T 37,600,000 38,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG DC75W 35,700,000 36,200,000 2 روز پیش
ال جی LG DE14W 22,500,000 24,600,000 2 روز پیش
ال جی LG DE24T 24,600,000 26,750,000 2 روز پیش
ال جی LG DE24W 24,300,000 25,690,000 2 روز پیش
ال جی LG KD-811NW 19,900,000 19,900,000 1 ماه پیش
ال جی LG KD-812NW 20,600,000 20,600,000 1 ماه پیش
ال جی LG KD-823NT 23,000,000 23,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG KD-824ST 30,400,000 30,400,000 1 ماه پیش
ال جی LG KD-824SW 27,500,000 29,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG KD-826ST 31,900,000 32,980,000 10 ساعت پیش
ال جی LG KD-826SW 33,400,000 34,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG KD-827SS 33,300,000 36,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG KD-827ST 31,700,000 36,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG KD-827SW 35,000,000 36,000,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 10b8 15,900,000 15,900,000 1 ماه پیش
ال جی LG 10C3 13,600,000 13,600,000 1 ماه پیش
ال جی LG F1496TDT23 16,700,000 20,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG Titan WT-L104ST 36,000,000 36,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG Titan WT-L104SW 29,700,000 29,700,000 1 ماه پیش
ال جی LG Titan WT-L84NT 28,000,000 29,000,000 2 روز پیش
ال جی LG Titan WT-L84NW 27,300,000 28,100,000 2 روز پیش
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 35,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-260NT 6Kg 18,500,000 18,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-260NW 16,000,000 17,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 16,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM326T 18,900,000 19,300,000 2 روز پیش
ال جی LG WM326W 17,800,000 18,100,000 2 روز پیش
ال جی LG WM-372NT 20,400,000 20,400,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 20,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 22,450,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-378NW 21,990,000 21,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-380NT 23,500,000 23,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-380NW 23,000,000 23,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM407W 18,100,000 18,500,000 2 روز پیش
ال جی LG WM-412SW 32,000,000 38,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM427T 19,500,000 19,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM427W 18,700,000 19,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-513TS 27,000,000 27,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-513TW 24,800,000 24,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-527T 22,100,000 22,500,000 2 روز پیش
ال جی LG WM-527W 20,900,000 21,300,000 2 روز پیش
ال جی LG WM548T 8Kg 25,000,000 25,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM548W 8Kg 23,500,000 23,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM828T 8Kg 27,400,000 27,730,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM828W 8Kg 26,300,000 26,670,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-B124SS 12Kg 36,300,000 36,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-B124SW 12Kg 34,500,000 35,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-C70NW 17,000,000 17,250,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-K70NW 17,000,000 17,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-L104SW 33,500,000 33,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG WM-L1050ST 34,900,000 35,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG WM-L1050SW 32,800,000 34,000,000 1 ساعت پیش
ال جی LG WML1055CS 37,600,000 37,990,000 2 روز پیش
ال جی LG WML1055CW 35,990,000 35,990,000 2 روز پیش
ال جی LG WM-L85NT 8Kg 27,400,000 27,950,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-L85NW 26,300,000 26,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-L85ST 8Kg 30,300,000 30,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-L85SW 29,350,000 29,790,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M62NT 16,900,000 17,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M62NW 17,100,000 17,400,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M71NW 18,500,000 18,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M72NT 19,400,000 19,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M72NW 18,400,000 18,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M78NT 7Kg 21,400,000 21,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M78NW 7Kg 20,400,000 20,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M80NT 8Kg 22,300,000 22,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M80NW 21,500,000 21,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M84NT 8Kg 24,500,000 26,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WM-M84NW 24,100,000 25,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WT-L84ST 29,700,000 32,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG WT-L84SW 29,000,000 30,200,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG 19M35A 18.5inch 3,550,000 3,580,000 22 ساعت پیش
ال جی LG 19M37A 18.5inch 3,550,000 3,550,000 3 روز پیش
ال جی LG 19M45A 19Inches 3,700,000 3,700,000 6 روز پیش
ال جی LG 20EN33S 5,800,000 5,800,000 3 روز پیش
ال جی LG 20M37A 19.5inch 3,900,000 4,300,000 3 روز پیش
ال جی LG 20M47A 19.5inch 4,000,000 4,000,000 1 ماه و 19 روز پیش
ال جی LG 20MP38A 20inch 4,000,000 4,150,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 22MP57HQ IPS 6,450,000 6,450,000 6 روز پیش
ال جی LG 22MP58VQ-PB IPS 22inch 6,400,000 6,400,000 5 روز پیش
ال جی LG 24MT45000 24inch 7,500,000 7,900,000 2 روز پیش
ال جی LG 25UM65-P "25 5,850,000 5,850,000 17 روز پیش
ال جی LG 29MT45000 29inch 8,250,000 8,990,000 2 روز پیش
ال جی LG 29UM65 29inch 11,450,000 12,900,000 3 روز پیش
ال جی LG 29UM68 29inch 13,290,000 13,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG 31MU97 31inch 32,590,000 32,590,000 21 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG M4214T 42inch 39,800,000 39,800,000 5 روز پیش
ال جی LG M4716t 47inch 46,800,000 46,800,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 17,650,000 17,650,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MC62BCR 12,500,000 12,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MC62SCR 12,500,000 12,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MC62WCR 12,500,000 12,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MG-2313S 5,700,000 6,000,000 2 روز پیش
ال جی LG MG-2313W 5,500,000 5,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MG41S 6,000,000 6,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MG41W 5,600,000 5,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MG44S 7,600,000 7,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MG44W 7,200,000 7,400,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MG47SM 8,500,000 8,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MG47WM 8,200,000 8,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MH1042GL 5,500,000 5,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG MH8040SM 5,600,000 5,600,000 1 ماه پیش
ال جی LG MS91SR 14,900,000 15,250,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS91WR 14,400,000 14,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS93SCR 15,100,000 16,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS93WCR 14,700,000 15,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS94SCR 17,500,000 17,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS94WCR 17,000,000 17,400,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS95SCR 17,700,000 20,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS95WCR 17,500,000 19,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS97BCR 21,600,000 22,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS97TCR 22,100,000 22,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MS97WCR 21,600,000 22,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 14,170,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 21,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 20,700,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 10,400,000 2 روز پیش
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 10,100,000 2 روز پیش
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 12,400,000 2 روز پیش
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 12,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 12,400,000 2 روز پیش
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 12,100,000 2 روز پیش
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 15,250,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 17,350,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SD-3853WCR 14,990,000 14,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 14,850,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SD-3858SCR 17,350,000 17,350,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG PA70G 23,500,000 25,000,000 55 ثانیه پیش
ال جی LG PB60G 21,000,000 21,000,000 11 دقیقه پیش
ال جی LG PH300 14,400,000 16,300,000 1 ثانیه پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG BF-214PT 27,500,000 28,150,000 10 ساعت پیش
ال جی LG BF-214PW 29,500,000 29,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG BF76TS 41,500,000 42,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG BF76W 40,900,000 41,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 39,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 38,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG GT-B2014PS 27,800,000 28,150,000 10 ساعت پیش
ال جی LG GT-B2014PT 26,000,000 28,150,000 10 ساعت پیش
ال جی LG GT-B2014PW 23,900,000 26,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG GTF3018DCB 23,000,000 23,000,000 1 ماه پیش
ال جی LG GTF3018DCT 24,500,000 24,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG GTF3018DCW 22,900,000 22,900,000 1 ماه پیش
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 32,500,000 33,110,000 10 ساعت پیش
ال جی LG GTF3020DCT 29,800,000 30,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG GTF3020DCW 30,300,000 31,110,000 10 ساعت پیش
ال جی LG GTF3022DCB Refrigerator 31,500,000 31,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG GTF3022DCT Refrigerator 30,900,000 30,900,000 1 ماه پیش
ال جی LG GTF3022DCW Refrigerator 29,100,000 29,100,000 1 ماه پیش
ال جی LG GTF3027GBX 37,900,000 37,900,000 1 ماه پیش
ال جی LG GTF3027GLX 39,200,000 39,200,000 1 ماه پیش
ال جی LG GTF3029GBX 40,600,000 40,600,000 1 ماه پیش
ال جی LG GTF3029GLX 41,100,000 41,920,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 71,700,000 77,480,000 10 ساعت پیش
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 59,000,000 73,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Signature FX634SS 108,000,000 109,100,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Signature FX634WS 101,000,000 110,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF33TS 30,900,000 31,300,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF33WB 29,400,000 29,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF34TS 33,500,000 33,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF34WB 31,100,000 31,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF56TS 42,400,000 42,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF56WB 40,500,000 41,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF57TS 44,800,000 47,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF57WB 43,000,000 45,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF58TS 47,000,000 49,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF58WB 45,500,000 47,900,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF66TS 45,500,000 46,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 42,100,000 43,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 39,500,000 44,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 39,500,000 46,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 39,500,000 46,660,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG Bentlee SXB55SS 86,000,000 91,200,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Bentlee SX-B528W 77,800,000 82,260,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Bentlee SX-B532S 89,100,000 94,810,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Bentlee SX-B534S 105,500,000 108,070,000 10 ساعت پیش
ال جی LG Bentlee SX-B534W 100,500,000 103,420,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MDF62NS Door-in-Door 72,800,000 72,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MDF62W Door-in-Door 69,500,000 69,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MDN73GS Door-in-Door 113,000,000 113,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MDN73NS Door-in-Door 110,500,000 110,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MDN73W Door-in-Door 105,500,000 105,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG MDN76SS مدل Next 102,600,000 121,980,000 2 روز پیش
ال جی LG MDN76W مدل Next 115,400,000 120,900,000 2 روز پیش
ال جی LG MDP86DB 138,900,000 139,980,000 1 ساعت پیش
ال جی LG P-Bentlee SX-K426T 57,800,000 57,800,000 1 ماه پیش
ال جی LG P-Bentlee SX-K426W 55,500,000 55,500,000 1 ماه پیش
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 69,400,000 73,700,000 10 ساعت پیش
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 85,600,000 88,590,000 10 ساعت پیش
ال جی LG P-Bentlee SX-P432W 80,600,000 83,960,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SX5428TB 74,000,000 75,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SX5528TB 80,000,000 80,000,000 11 روز پیش
ال جی LG SX5528WB 77,100,000 77,100,000 11 روز پیش
ال جی LG SX5532SB 87,000,000 87,000,000 11 روز پیش
ال جی LG SX5532WB 86,000,000 86,000,000 11 روز پیش
ال جی LG SX5534SB 97,000,000 97,000,000 11 روز پیش
ال جی LG SX5534WB 92,900,000 92,900,000 11 روز پیش
ال جی LG SX-B528T 78,500,000 85,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SXB53TS Door-in-Door 80,800,000 80,800,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SXB53W Door-in-Door 73,000,000 76,600,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SXB55WB Door-in-Door 81,800,000 86,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SX-P428T 74,000,000 77,390,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SXP45SS 81,300,000 84,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SXP45WB 77,000,000 80,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SXS33TS 69,990,000 69,990,000 10 ساعت پیش
ال جی LG SXS33W 66,500,000 66,500,000 10 ساعت پیش
ال جی LG WP834SF 142,000,000 145,000,000 2 روز پیش
ال جی LG چهار درNext MD734SN 123,300,000 124,000,000 10 ساعت پیش
ال جی LG چهار درNext MD734WN 116,000,000 117,400,000 10 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
ال جی LG GR-R65WSF شش فوتی 8,400,000 9,500,000 1 ساعت پیش
ال جی LG KF-8102SF 13,700,000 13,700,000 11 روز پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1396/02/04
سال گذشته آدیداس از نخستین کفش های تولید شده از بازیافت زباله های اقیانوس رونمایی کرد. حال این شرکت به مناسبت روز زمین از محصولات تازه ای رونمایی کرده که یک بار دیگر با همکاری «پارلی» (Parley) توسعه یافته اند.
1396/02/04
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پایگاه اینترنتی استعلام شناسه بین المللی تلفن همراه و سامانه پیامکی 30008887 تنها مراجع معتبر برای تشخیص موبایل های قاچاق به شمار می روند.
1396/02/03
نوکیا امروز نسخه جدیدی از ساعت Withings Steel HR را با بند چرمی معرفی کرد. این دستگاه در واقع یک ساعت آنالوگ است که به حسگرهای پایش سلامت مجهز شده. کمپانی فنلاندی معتقد است این نسخه سفارشی با بند چرمی، هدیه بسیار خوبی برای بانوان خواهد بود.
1396/02/02
پنچر شدن لاستیک وسیله نقلیه همیشه واقعه ای بسیار ناراحت کننده و دردسر ساز است. با انگیزه خلاصی از این مشکل مهندسین کمپانی بریجستون اقدام به طراحی یک تایر بی نیاز از باد کرده اند که تمام خصوصیات تایرهای معمولی را دارا است.
1396/02/02
ایرانسل در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی پس از راه‌اندازی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، تعرفه مصرف آزاد اینترنت را برای دریافت محتوای برخی وب‌سایت‌های ایرانی به نصف کاهش داد.
1396/01/28
از طریق بانداژ هوشمند، پزشکان قادر به ردیابی زخم‌های بیمار با اتصالات 5G خواهند بود.
1396/01/28
به نظر می رسد گوگل برنامه ریزی هایی را انجام داده تا بتواند شانه به شانه سرویس هایی نظیر «گرین هاوس»، «جابوایت» و غیره پیش رود.
1396/01/27
از بدو اختراع دوربین‌ دیجیتال، جدال سنگینی میان سازندگان سنسور برای رسیدن به رزولوشن بالاتر در عکس‌ وجود داشته است. آیا واقعا به هنگام خرید یک دوربین عکاسی، باید به این موضوع توجه کنیم؟
1396/01/26
یکی از قابلیت‌های جالبی که گوگل در اختیار کاربرانش گذاشته است، بی‌شک قابلیت تایپ متن‌ها به صورت صوتی می‌باشد. جالب است بدانید که این ویژگی از تایپ صوتی به زبان فارسی نیز پشتیبانی می‌کند.
1396/01/26
برای رهایی از دردسرهای مشاهده و دانلود ویدیو از یوتیوب، میتوانید از ربات تلگرامی YouTube Downloader استفاده کنید.
‌گزیده اخبار روز
1396/02/04
سال گذشته آدیداس از نخستین کفش های تولید شده از بازیافت زباله های اقیانوس رونمایی کرد. حال این شرکت به مناسبت روز زمین از محصولات تازه ای رونمایی کرده که یک بار دیگر با همکاری «پارلی» (Parley) توسعه یافته اند.
1396/02/04
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پایگاه اینترنتی استعلام شناسه بین المللی تلفن همراه و سامانه پیامکی 30008887 تنها مراجع معتبر برای تشخیص موبایل های قاچاق به شمار می روند.
1396/02/03
نوکیا امروز نسخه جدیدی از ساعت Withings Steel HR را با بند چرمی معرفی کرد. این دستگاه در واقع یک ساعت آنالوگ است که به حسگرهای پایش سلامت مجهز شده. کمپانی فنلاندی معتقد است این نسخه سفارشی با بند چرمی، هدیه بسیار خوبی برای بانوان خواهد بود.
1396/02/02
پنچر شدن لاستیک وسیله نقلیه همیشه واقعه ای بسیار ناراحت کننده و دردسر ساز است. با انگیزه خلاصی از این مشکل مهندسین کمپانی بریجستون اقدام به طراحی یک تایر بی نیاز از باد کرده اند که تمام خصوصیات تایرهای معمولی را دارا است.
1396/02/02
ایرانسل در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید محتوای داخلی پس از راه‌اندازی فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، تعرفه مصرف آزاد اینترنت را برای دریافت محتوای برخی وب‌سایت‌های ایرانی به نصف کاهش داد.
1396/01/30
باوجود نرم‌افزارهایی مثل فتوشاپ، دنیای عکاسی صحنه‌ی درخشش تصاویری پر رنگ و لعاب‌تر شده است، اما گاهی زمین و زمان دست به دست هم داده و تصاویری تماشایی می‌آفرینند که بدون هیچ دستکاری، جذاب و مسحور کننده هستند.
1396/01/29
نوزادان به طور متوسط روزانه بین 10 تا 12 ساعت می خوابند، انسان در سنین کودکی و نوزادی بیشتر از هر زمان دیگری در طول عمر خود می خوابد و این میزان خواب برای رشد بهتر نوزاد نیاز است.
1396/01/28
از طریق بانداژ هوشمند، پزشکان قادر به ردیابی زخم‌های بیمار با اتصالات 5G خواهند بود.
1396/01/28
به نظر می رسد گوگل برنامه ریزی هایی را انجام داده تا بتواند شانه به شانه سرویس هایی نظیر «گرین هاوس»، «جابوایت» و غیره پیش رود.
1396/01/28
با گذشت چندین روز از فعال شدن سرویس تماس صوتی در شبکه اجتماعی تلگرام و اختلال گاه و بیگاه در آن به دلایل نامشخص، بالاخره از ساعاتی قبل طبق دستور قضایی دسترسی تمام کاربران به این ویژگی مسدود شد.