خدمات سایت

لیست قیمت‌های نمایندگی گلدیران مرزداران 1395/08/07

تلفن فروشگاه / شرکت: 44220508ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DV-5590PM 1,700,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DV-K6580PM 1,830,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG GC-933S 26,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GC-935S 28,600,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-110SPK 6,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BP450 3,420,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 105UC9T 105inch 298,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55EA9700 55inch 82,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55EA9800 55inch 124,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55EC9300 55inch 76,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55EC93000GI 55inch 91,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55EG92000GI 55inch 83,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55UC97000 55inch 60,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55UG87000GI 55inch 57,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 سال
ال جی LG 65EC970T 65inch 215,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 65EG960T 65inch 238,770,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 65UG87000 65inch 96,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 سال
ال جی LG 79UG88000 79inch 200,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 43LF54000GI 43inch 16,890,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LF54000GI 49inch 22,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49UB83000 49inch 38,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49UF77000GI 49inch 37,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55UF77000GI 55inch 44,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 65UB98000 65inch 89,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
43LH54100GI 43inch 17,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 32LF51000GI 32inch 10,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 32LF56000 32inch 12,320,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 32LH51300GI 32inch 12,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 42LF5600 42inch 16,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 42LF56000 42inch 16,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 43LF51000GI 43Inch 16,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 43LF63000 43inch 20,600,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 43LH51300GI 43inch 17,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 43LH60200GI 43inch 21,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 43UF64000GI 43inch 21,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 43UF69000GI Smart 43Inch 23,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LF51000GI 49Inch 21,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LF55000 49inch 22,550,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LF63000 49inch 25,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LH51300GI 49inch 22,600,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LH54100GI 49inch 23,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LH55500GI 49inch 23,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LH62000GI 49inch 25,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49UF64000 49inch 27,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49UF69000GI Smart 49Inch 30,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55UF68000GI 55inch 41,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 60LF56000 60inch 37,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 84LM96000 84Inches 340,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 98UB9800 98inch 1,300,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 42LF62000GI 42inch 18,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 42LF65000 42inch 22,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 47LB65200 47inch 30,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LB62300 49inch 23,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49LF62000 49inch 24,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 49UF85000GI 49inch 39,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 50PB56000 50inch 17,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55LA9700 55inch 65,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55LF65000 55inch 36,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55UF85000GI 55inch 52,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55UF86000GI 55inch 54,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 55UF95000GI 55inch 65,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 60UB85000 60inch 53,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 65UB980 65inche 100,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 65UF85000GI 65inch 87,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 65UF86000GI 65inch 90,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 65UF95000GI 65inch 99,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 79UB98000GI 148,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG PN45000 42inch 14,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG VB-4220 HRF 4,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VB-7120H 7,270,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VB-7320H 8,480,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VB-7520H 9,890,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VB-7720 RoboSense 12,940,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VN-2115C 2,720,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VN-2320 4,240,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VN2720 4,740,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VN2721 4,940,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VN-2820 5,750,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG VN-2822H 6,260,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG مخصوص تخت خواب VB-9000 8,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG CB24 INVERTER 54,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG CB18CB18 INVERTER 51,520,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TB-H186HSS 34,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TB-H246HSS 36,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TB-H306GSS 42,320,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TB-H366GSS 50,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TB-H368GSS 50,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TB-H488RSS 63,480,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TB-H608RSS 71,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG UB30 INVERTER 58,880,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG UB36-1 INVERTER تک فاز 72,600,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG UB36-3 INVERTER سه فاز 78,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG UB42-1 INVERTER تک فاز 91,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG UB42-3 INVERTER سه فاز 99,360,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG UB48-1 INVERTER تک فاز 103,040,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG UB48-3 INVERTER سه فاز 103,040,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG UB60-1 INVERTER تک فاز 106,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG UB60-3 INVERTER سه فاز 106,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Airjet PS-S200WCC 7,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Airjet PS-S200WCW 7,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Aqua PH-U450WN 17,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Blackhole PS-T450WN 15,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG PS-P800WF 20,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG PS-R450WN 10,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG PS-V219 Montblanc 12,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WB-S040BPM 8,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-349HTS Home Theater 13,600,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-930 HTS 7,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-K928HTS 8,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ARX10 33,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ARX5500 15,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ARX8500 19,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-355XBH 9,700,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-369XBH 14,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-738 HTS 5,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-940HTS 10,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-945 HTS 11,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-960 XBH 10,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-970XBH 13,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-975XBH 9,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-980XBH 15,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-982 XBH 15,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-985XBH 23,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-K938HTS 7,560,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-K948HTS 9,020,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-K958XBH 8,750,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-W995 XBH 29,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG LH-140SPK 8,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ARX5000 16,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-130SPK 8,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-170SPK 18,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-180SPK 16,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LH-947 SPK 8,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG AP-W48GTA ایستاده 81,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG LW1811ER 18,000 BTU 15,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TPH808FLA5 125,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 18000 S186TC 28,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 24000 S246TC 23,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 34000 S366TC 36,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096MTQ 9000 سرد و گرم 27,150,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Artcool AV096STQ 9000 سرد و گرم نقره ای 22,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG Artcool AV126MTQ 12000 سرد و گرم آئینه ای 30,130,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Artcool AV126STQ 12000 آرت کول سرد و گرم سیلور 25,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG Artcool AV186MTQ 18000 سرد و گرم 39,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Artcool AV186STQ 18000 سرد و گرم سیلور 36,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG Artcool AV246MTQ 12000 سرد و گرم آینه ای 48,600,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG BV096STQ NEXT PLUS 31,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG BV186STQ NextPlus 46,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG BV246STQ NextPlus 53,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG LP-H508TCO ایستاده 72,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG New Titan NB096TQ 21,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG New Titan NB126TQ 23,850,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TC 30,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG New Titan NB186TQ 32,130,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TC 33,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG New Titan NB246TQ 35,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG NEXT PLUS BV126STQ 32,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG NV096TQ 25,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG NV126TQ 25,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG NV186TQ 35,370,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG NV246TQ 43,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG S306TC 28000 30,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Titan Big II S366TC2 57,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Titan II S306TC2 53,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Titan Inverter SV246STQ3‎ 41,290,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Titan SV096STQ 9000 سرد و گرم 18,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG Titan SV126STQ 9000 سرد و گرم 16,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG Titan SV186STQ 18000 سرد و گرم 22,650,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG Titan SV246STQ 24000 سرد و گرم 27,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV186STQسرد 35,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Titan Tropical Inverter RV246STQ سرد 41,350,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TV306STQ TitanBig 58,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C096WQ/ NQ / MQ/ RQ 23,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C186WQ/ NQ/ MQ/ RQ 39,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool C246WQ/ NQ/ MQ/ RQ 45,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1262Q 27,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG آرت کول Art Cool E1863Q 40,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG ایستاده سرد و گرم 50000 LP-H50STC0 65,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG تایتان اسمارت اینورتر - TITAN Smart INVERTER V 34,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG تایتان اینورتر اسمارت TV-096 STQ 18,450,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 SV096STQ2 20,440,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126MQ 16,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 12000 S126TQ 23,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186MQ 21,150,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 18000 S186TQ 22,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246MQ 24,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 24000 S246TQ 27,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 30000 S306TQ 45,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 34000 S366TQ 40,350,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096TQ 14,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG سرد و گرم 9000 S096MQ 14,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG سقفی 18000 LT- H186ELF1 36,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG سقفی 28000 LT- H286HLF1 47,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG سقفی 36000 LT-H368DLF1 54,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG سقفی 24000 LT- H246HLF1 44,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
هایسنس Hisense هایسنس Hisense
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
هایسنس Hisense HI-09HVL 15,800,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-09VQ 17,600,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-12TG 19,770,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-18TG 28,600,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HIH-24TG 32,400,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-12DB 15,100,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-18DB 19,400,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRC-30VQ 33,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-09DB 14,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-12DB 15,900,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-18DB 19,990,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HRH-24DB 24,200,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HS-30CUHN 31,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HS-30HUHN 31,700,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense HS-36CVQ 36,500,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
هایسنس Hisense ایستاده HF-45HFL 45,000,000 1 روز پیش زرین نمای کاسپین 5 سال
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG DC32T 27,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC32W 25,980,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC34T 28,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC34W 27,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC35T 31,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC35W 29,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC45T 32,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC45W 31,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC65W 34,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC75B 41,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC75T 38,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DC75W 36,890,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DE14W 22,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DE24T 25,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG DE24W 24,850,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-810NT 21,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-811NW 21,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-812NW 22,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-823NT 27,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-824ST 31,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-824SW 29,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-826ST 34,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-826SW 34,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-827SS 36,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-827ST 36,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG KD-827SW 36,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Titan WT-L84NT 29,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Titan WT-L84NW 28,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-124SS 35,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-260NT 6Kg 18,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-260NW 17,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-270NW 16,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG WM326T 19,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM326W 18,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-372NT 20,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-372NW 20,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-378NT 22,450,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-378NW 21,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-380NT 23,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-380NW 23,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-382NT 25,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-382NW 23,790,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-388CT 31,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM407W 18,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-412SW 35,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM427T 19,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM427W 19,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-527T 22,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-527W 21,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM548T 8Kg 25,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM548W 8Kg 23,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM828T 8Kg 27,730,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG WM828W 8Kg 26,670,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG WM-B124SS 37,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-B124SW 35,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-C70NW 17,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-K70NW 17,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-L1050ST 33,360,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-L1050SW 31,970,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WML1055CS 36,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WML1055CW 34,810,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-L85NT 29,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-L85NW 28,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-L85ST 30,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-L85SW 30,700,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-M62NT 19,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-M62NW 18,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-M72NW 20,280,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WM-M78NT 7Kg 23,850,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG WM-M78NW 7Kg 22,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG WM-M80NT 8Kg 25,490,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG WM-M80NW 24,380,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG WT-L84ST 30,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG WT-L84SW 29,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG 24MT45000 24inch 7,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG 29MT45000 29inch 8,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Persian SolarDom SD-3858WCR 17,650,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MC62BCR 12,790,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG MC62BCR 12,790,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MC62SCR 12,790,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG MC62SCR 12,790,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MG-2313S 6,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MG-2313W 5,700,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MG41S 6,200,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MG41W 5,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG MG41W 5,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MG44S 7,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MG44W 7,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG MG44W 7,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MG47SM 8,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG MG47SM 8,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MG47WM 8,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG MG47WM 8,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MS91SR 15,250,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MS91WR 14,700,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MS93SCR 15,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MS93WCR 15,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MS95SCR 18,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MS95WCR 17,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MS97BCR 22,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MS97TCR 22,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MS97WCR 21,950,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SD-3855WCR 14,170,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SD-3859BCR 21,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SD-3859CR SolarDOM Persia Plus 21,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SD-3859WCR 20,700,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG SC-3242SR 10,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG SC-3242WR 10,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SC-3246BCR 12,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SC-3246CR 12,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SC-3246SCR 12,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SC-3246WCR 12,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SD-3853CR 15,250,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SD-3853SCR 17,350,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SD-3853WCR 14,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SD-3853WR 14,850,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SD-3858SCR 17,350,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG BF-214PT 28,150,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG BF-214PW 29,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG BF-U223T 39,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG BF-U223W 38,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GR-F445WFX 69,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PS 28,150,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GT-B2014PT 28,150,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG GT-B2014PW 24,960,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCB 23,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCT 38,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3018DCW 23,400,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCB Refrigerator 33,110,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCT 30,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3020DCW 31,110,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCB Refrigerator 32,180,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCT Refrigerator 32,170,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3022DCW Refrigerator 32,180,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG GTF3029GLX 401,920,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LF1020SRX-LF1021SFX دو قلو 73,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG LF1020WRX-LF1021WFX دو قلو 69,610,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Signature FX634SS 109,100,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Signature FX634WS 110,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TF34TS 33,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TF57WB 44,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TF58WB 46,300,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TF-G327BD Refrigerator 43,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TF-G327TD Refrigerator 44,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TF-G329BD Refrigerator 46,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG TF-G329TD Refrigerator 46,660,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG دو قلو GR-F445SFX 73,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG ال جی LG
کالا قیمت (ریال) بروزرسانی ضمانت مدت ضمانت
ال جی LG Bentlee SXB55SS 90,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG Bentlee SX-B528W 80,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B532S 92,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG Bentlee SX-B534S 106,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG Bentlee SX-B534W 101,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 5 سال
ال جی LG MDN76SS مدل Next 130,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MDN76W مدل Next 125,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG MDP86DB 139,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-K426T 58,700,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P428W 69,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG P-Bentlee SX-P432S 86,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG P-Bentlee SX-P432W 81,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SX5428TB 75,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SX5528TB 81,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SX5528WB 78,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SX5532SB 88,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SX5532WB 87,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SX5534SB 97,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SX5534WB 92,990,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SX-B528T 82,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SXB53W 79,800,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG SXB55WB 87,700,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 10 سال
ال جی LG SX-P428T 74,500,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SXP45SS 84,900,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG SXP45WB 81,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 سال
ال جی LG WP834SF 143,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734SN 126,000,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه
ال جی LG چهار درNext MD734WN 119,700,000 1 روز پیش گلدیران (( منطقه آزاد چابهار )) 18 ماه

‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/08/06
«پانوس پانای» در رویداد مایکروسافت از «Surface Studio» پرده برداشت؛ رایانه ای قدرتمند که عنوان نخستن کامپیوتر All-in-One ساخته شده توسط مایکروسافت را یدک می کشد.
1395/08/04
کاربرانی که از آیفون ۵ یا مدل های جدیدتر این تلفن هوشمند استفاده می کنند اکنون قادر به دریافت iOS 10.1 برای ابزارهای خود هستند.
1395/08/02
ظاهرا فیسبوک در حال توسعه ویژگی جدیدی با نام !Go Insta برای اپلیکیشن محبوب اینستاگرام (Instagram) است که به واسطه آن کاربران می‌توانند ویدیوهای خود را به شکلی متفاوت به اشتراک بگذارند
1395/08/02
اگرچه تاکنون چندین بار شاهد معرفی مدل های مختلفی از کفش های ساخته شده با تکنولوژی چاپ سه بعدی بوده ایم، اما حالا به نظر می رسد کمپانی ریباک به مرحله تولید محدود و عرضه عمومی آنها رسیده است.
1395/08/01
شورای رقابت سقف مجاز افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر گران شدن برخی از خودروهای داخلی مانند پراید و تیبا منتشر شده بود.
1395/08/01
اینستاگرام برای افزایش تعداد کاربران Stories، این ویژگی نوپا را به تب Explore در اپلیکیشن خود اضافه کرده است.
1395/07/27
قيمت رنو كوييد در ايران حدود ٣٠ ميليون تومان خواهد بود
1395/07/27
بعد از مشکلات پیش آمده برای گلسی نوت 7، سامسونگ 7 میلیون مشتری خود را از دست خواهد داد.
1395/07/25
به‌جای استفاده از سطوح امواج مغناطیسی در حافظه/Memory کامپیوترها می‌توان از T-rays یا همان امواج تراهرتز استفاده کرد که درنتیجه می‌توان حافظه رایانه‌ها را 1000 برابر سرعت فعلی کرد.
1395/07/25
به تازگی شرکت تسلا موتورز (Tesla Motors) با انتشار گزارش مالی مربوط به سه ماهه سوم سال 2016 از فروش 9،156 دستگاه خودروی تسلا مدل اس (Model S) و افزایش عرضه این خودرو تا 59 درصد خبر داد.
‌گزیده اخبار روز
1395/08/06
«پانوس پانای» در رویداد مایکروسافت از «Surface Studio» پرده برداشت؛ رایانه ای قدرتمند که عنوان نخستن کامپیوتر All-in-One ساخته شده توسط مایکروسافت را یدک می کشد.
1395/08/05
مایکروسافت دقایقی پیش بخشی از کنفرانس اختصاصی خود را به ارایه‌ی آمار مخاطبان سیستم عامل ویندوز ۱۰، اختصاص داد.
1395/08/05
احتمال دارد معمای مثلث برمودا پس از سال ها توسط گروهی از هواشناسان ماهواره ای حل شده باشد. در طول سال های متمادی، برای ناپدید شدن کشتی ها و هواپیماها در منطقه ای به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع بین میامی، پورتو ریکو و برمودا، هیچ گونه توضیحی وجود نداشت.
1395/08/04
دارندگان آیفون 7 پلاس با ورود آی او اس 10.1 خیلی خوش به حالشان شده است.
1395/08/04
گوگل اعلام کرد از این پس با همکاری ویزا و مسترکارد خدمات پرداخت موبایلی خود موسوم به اندروید پی را ارائه می‌کند.
1395/08/04
کاربرانی که از آیفون ۵ یا مدل های جدیدتر این تلفن هوشمند استفاده می کنند اکنون قادر به دریافت iOS 10.1 برای ابزارهای خود هستند.
1395/08/03
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با قاچاق کالا باید به صورت ریشه ای انجام شود و برخورد صرف با اصناف مشکلی را حل نمی کند.
1395/08/03
وحیده ربانی از محققان ایرانی که این روزها در فرانسه مشغول به کار است، از یافتن نسل جدید داروی ضدپلاکت خبر داد که مشکلات داروی آسپرین در آن برطرف شده است.
1395/08/03
دیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: نوزاد سه ماهه که چند روز پیش بر اثر تحویل اشتباه داروی تجویز شده پزشک، دچار تشنج شده بود با تلاش پزشکان بیمارستان طالقانی گرگان از مرگ رهایی یافت.
1395/08/03
کمپانی اپل برای توسعه جدیدترین نسل آیفون، از دو چیپ شبکه (مودم) متفاوت استفاده کرده است: مدل GSM/WCDMA/LTE ساخته ی اینتل و مدل GSM/CDMA/WCDMA/TDSCDMA/LTE ساخته ی کوالکام.