خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند بوش BOSCHکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH MCP3000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH MES3000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PHA2204 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHA2302 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHA2661 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHA2662 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHC2520 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHS2004 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHS2102 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHS2105 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHS2560 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH HGG24W225M چهار شعله لعاب سفید 20,600,000 20,600,000 13 روز پیش
بوش BOSCH HGG24W255M استیل N/A N/A N/A
بوش BOSCH HSG 2130ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH HSG 2160ME استیل 5 شعله N/A N/A N/A
بوش BOSCH HSG 2360ME پنج شعله استیل N/A N/A N/A
بوش BOSCH HSH23505ME فردار 5 شعله N/A N/A N/A
بوش BOSCH PCP 615B80R توکار 14,500,000 14,500,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH PCR 915B91 توکار 16,000,000 16,000,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH PRS926B70E توکار 27,000,000 27,000,000 17 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH 28000 CLASS 6000W N/A N/A N/A
بوش BOSCH 24000 CLASS 6000W 24,000,000 24,000,000 6 ساعت پیش
بوش BOSCH Classic 2421 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSR3.6V-LI-IXO-II N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PPW3120 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PPW3300 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PPW3301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TAT6004 N/A N/A N/A
بوش BOSCH TAT6901 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH 8PRO1 8,500,000 8,500,000 21 ساعت پیش
بوش BOSCH BSG 8PRO3 8,600,000 8,700,000 21 ساعت پیش
بوش BOSCH BSG81455 7,000,000 7,000,000 21 ساعت پیش
بوش BOSCH BSG81468 N/A N/A N/A
بوش BOSCH BSG82212 N/A N/A N/A
بوش BOSCH BSG82502 7,200,000 7,200,000 21 ساعت پیش
بوش BOSCH BSG82503 7,200,000 7,200,000 21 ساعت پیش
بوش BOSCH BSG82504 7,200,000 7,200,000 21 ساعت پیش
بوش BOSCH BSG82505 7,800,000 7,800,000 21 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TTA2009 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH MFW1550E N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSB10 چکشی 1,756,000 1,756,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB10RE چکشی 2,313,000 2,313,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB13 چکشی 2,550,000 2,550,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB13RE چکشی 3,566,000 3,566,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB16 چکشی 2,838,000 2,838,000 14 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PHD1150 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHD3305 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHD5712 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHD5714 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHD9760 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PHD9769 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TCC78K751 48,000,000 48,000,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH TES 71525RW 37,500,000 37,500,000 17 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH SMS 69N22EU 28,800,000 29,000,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS 69N48 30,300,000 30,500,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH Silver Inox SMS69N28EU‎ 30,300,000 30,500,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH SKS 50E32EU 17,900,000 17,900,000 20 ساعت پیش
بوش BOSCH SKS 60E12EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SKS 60E18 EU رومیزی شش نفره N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 58M98TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 58N02EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 60M12 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 63M12 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 65M52 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 68N02TR 26,000,000 27,000,000 13 روز پیش
بوش BOSCH SMS 69M22 EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69M62 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69M68 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69N42 EU 28,900,000 29,000,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS 69T42 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69T48 TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69U12 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 86M82 DE‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 88TI01E 34,300,000 35,000,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS 88TI03 36,300,000 37,000,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS58M92 N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS58N62 27,300,000 27,500,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS58N68TR 26,600,000 26,700,000 20 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS68N08 27,100,000 27,200,000 20 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS69M18GC N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69U38 EU‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69U38EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69U78 EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SRS 45T62 EU N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH WAQ 20360TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ 2844X 28,400,000 29,950,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH WAS 28840TR 28,900,000 28,900,000 13 روز پیش
بوش BOSCH WAY 32890GC N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE 20263 TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE 20467 ME‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE 20480 ME‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE 244 P2 N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE 24467ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE 24480 ME‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE 28193 N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE 284A2 N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE284 P2 N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAE28480 ME‎ 29,200,000 29,200,000 13 روز پیش
بوش BOSCH WAP 24260 GC‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAP24321 N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ 28460 BY‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ2446 XME‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ2446KBY‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 24461TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 24468ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 28448 ME‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 2874 W N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 28764TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 28792 N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 32443 ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 32493 ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 32743ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 327X0 ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 32890EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS32798 ME 34,950,000 35,100,000 20 ساعت پیش
بوش BOSCH WAS327X0GC N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAT 28660 I-DOS 27,400,000 27,500,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH WAT28680GC 26,700,000 30,450,000 20 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW28640 36,500,000 364,500,000 20 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW32560GB 33,300,000 33,500,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW32590 35,400,000 35,900,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW32592NL 38,700,000 38,800,000 20 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW325X 36,900,000 37,000,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH WAY 24760TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAY 28760TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAY28790EU 33,600,000 33,700,000 16 ساعت پیش
بوش BOSCH WTE 86304 N/A N/A N/A
بوش BOSCH WTE 8630X TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH WTE 86561 BY N/A N/A N/A
بوش BOSCH WVH 28420 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH HBC86K753 38,000,000 38,000,000 20 ساعت پیش
بوش BOSCH HBG23B450Q N/A N/A N/A
بوش BOSCH HMT35M653B 29,000,000 29,000,000 20 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH DLE 40 N/A N/A N/A
بوش BOSCH DLE 70 N/A N/A N/A
بوش BOSCH GLM 100 6,850,000 6,850,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH GLM 250 VF 10,200,000 10,200,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH GLM 40 3,300,000 3,300,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH GLM 80 6,000,000 6,000,000 14 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH MCM2150 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MCM4200 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MCM5520 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MCM5525 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MCM5529 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MCM5540 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MMB11R1 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MMB2000 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MSM6280 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MSM6A70 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MSM6B150 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MSM6B700 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MSM7400 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MSM75PRO N/A N/A N/A
بوش BOSCH MUM4405 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MUM4640 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MUM46R1 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MUM4756EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH MUM84MP1 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MUM86R1 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH MFQ3520 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MFQ3550 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MFQ3560 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MFQ3570 N/A N/A N/A
بوش BOSCH MFQ3580 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH DWK09M760 33,000,000 33,000,000 17 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSN 36AI31 N/A N/A N/A
بوش BOSCH GSN 36VL30 N/A N/A N/A
بوش BOSCH GSN 36VW30G N/A N/A N/A
بوش BOSCH GSN36AW31G N/A N/A N/A
بوش BOSCH GSN36VW30 N/A N/A N/A
بوش BOSCH KDN 53A01 ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH KFN 91PJ10N‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH KGD57PI20 M N/A N/A N/A
بوش BOSCH KGN 57P75NE N/A N/A N/A
بوش BOSCH KGN56A01 NE N/A N/A N/A
بوش BOSCH KGN56AI20 M N/A N/A N/A
بوش BOSCH KSV 36AI31 N/A N/A N/A
بوش BOSCH KSV 36VL30 N/A N/A N/A
بوش BOSCH KSV 36VW30 N/A N/A N/A
بوش BOSCH KSV36AW31G N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/02/12
خودروی بدون راننده‌ی گوگل چند سالی می‌شود که در مرحله‌ی آزمایش قرار دارد و با وجود این‌که مردم تعدادی از ایالت‌های آمریکا کاملا به دیدن آن‌ها عادت کرده‌اند، اما این پروژه هنوز به‌صورت عمومی وارد بازار نشده است؛ اما تغییرات جدیدی در راه است که می‌تواند این موضوع را به مرحله‌ی اجرا نزدیک‌تر کند.
1395/02/12
نمایشگاه خودروی پکن ۲۰۱۶ از ۶ اردیبهشت ماه کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد و اکنون پس از گذشت ۵ روز از افتتاحیه‌ی این رویداد و معرفی آخرین دستاورد‌های صنعت خودرو، شرکت‌های خودروسازی محصولات معرفی شده‌ی خود را در معرض نمایش عموم قرار داده‌اند.
1395/02/11
سونی پتنت مربوط به یک لنز تماسی چشمی را ثبت کرده که در آن یک دوربین بسیار کوچک با تمام ماژول‌های مورد نیاز برای تصویربرداری و ارسال تصاویر قرار گرفته است. این دوربین با استفاده از یک سنسور حساس به پلک تصاویر را ثبت می‌کند.
1395/02/11
ال جی جی 5 دیروز در طی مراسمی در تهران به صورت رسمی در ایران رونمایی شد. در این مراسم مزدک ابراهیمیان، مدیر محصول شرکت مدیاپردازش با اعلام قیمت دو میلیون و صد هزار تومانی برای ال جی جی 5 در ایران بیان کرد این گوشی به همراه بسته‌ی ویژه به فروش خواهد رسید.
1395/02/11
ال‌جی در سه ماهه اول امسال با ضرر‌دهی بخش موبایل روبرو بود. اما بخش لوازم خانگی این شرکت، فروش بالایی داشته و درآمد کلی این شرکت ۶۶ درصد افزایش یافته است.
1395/02/07
در سال های اخیر خبرهای نگران کننده ای از تعرض و تجاوز به زنان در هند منتشر شده است که نگرانی مردم محلی و جوامع بین المللی مدافع حقوق زنان را در پی داشت.
1395/02/07
ماه هاست که مناقشه عجیبی بین قیمت تمام شده خودرو، درصد تورم، شرایط اقتصادی، دیوار تعرفه خودروهای وارداتی و وجود یا عدم وجود انحصار در بازار خودرو وجود دارد.
1395/02/05
ال جی جی 5 دو ماه قبل در جریان کنگره جهانی موبایل بارسلون معرفی شد، ولی با وجود اینکه مدت‌ها است وارد بازار جهانی شده، تا به امروز وارد ایران نشده است. اما بالاخره ال‌جی اعلام کرد که روز جمعه با برگزاری مراسمی، ال‌جی جی ۵ به صورت رسمی وارد بازار ایران خواهد شد.
1395/02/05
این روزها با بیشتر شدن امکانات دستگاه های موبایل، شاید رایج ترین شکوه و گلایه کاربران عمر اندک باتری تلفن های همراه باشد که البته این گلایه نیز کاملا به جاست: هیچ چیز بدتر از آن نیست که ...
1395/02/04
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت گفت: بیش از یک میلیون کارت خرید کالا به افراد تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشور ، تأمین اجتماعی و کارکنان آموزش و پرورش در طرح کارت خرید کالا تعلق می گیرد.
‌گزیده اخبار روز
1395/02/13
به‌زودی سونی دو گوشی هوشمند خود را باهدف تسخیر بازار دوربین‌های سلفی معرفی می‌کند.
1395/02/13
کمپانی شائومی در تازه‌ترین ابتکار خود، ساعت هوشمند برای کودکان ساخت.
1395/02/13
اگر نتوانستیم وارد سیستم رایانه‌ای کمپانی شما شویم، برای همه شما کیک می‌خریم!
1395/02/12
رئیس بنیاد مستضعفان اعلام کرد که تسهیلات ارزان قیمت برای اشتغال‌زایی در مناطق محروم اختصاص می‌یابد. این وام با سود تسهیلات ۱۲ درصدی به افراد واجد شرایط در مناطق محروم پرداخت می‌شود.
1395/02/12
صدای مادر برای نوزاد تنها منبع آرامش نیست، بلکه طبق پژوهش های مختلف می تواند عاملی برای توسعه و رشد مغزشان هم باشد.
1395/02/12
اغلب فروشنده ها این روزها با چندین تب باز روی مرورگر خود باید مدام میان ایمیل، تقویم، لینکدین، سیلزفورس، تلفن هوشمند و میلیونها ابزار فروش دیگری که برای «کمک» به آنها ساخته شده در رفت و آمد باشند.
1395/02/12
خودروی بدون راننده‌ی گوگل چند سالی می‌شود که در مرحله‌ی آزمایش قرار دارد و با وجود این‌که مردم تعدادی از ایالت‌های آمریکا کاملا به دیدن آن‌ها عادت کرده‌اند، اما این پروژه هنوز به‌صورت عمومی وارد بازار نشده است؛ اما تغییرات جدیدی در راه است که می‌تواند این موضوع را به مرحله‌ی اجرا نزدیک‌تر کند.
1395/02/12
نمایشگاه خودروی پکن ۲۰۱۶ از ۶ اردیبهشت ماه کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد و اکنون پس از گذشت ۵ روز از افتتاحیه‌ی این رویداد و معرفی آخرین دستاورد‌های صنعت خودرو، شرکت‌های خودروسازی محصولات معرفی شده‌ی خود را در معرض نمایش عموم قرار داده‌اند.
1395/02/11
از مجموع 290 کرسی مجلس دهم، 121 کرسی به نامزدهای لیست امید و 83 کرسی به نامزدهای اصولگرا رسید.
1395/02/11
سونی پتنت مربوط به یک لنز تماسی چشمی را ثبت کرده که در آن یک دوربین بسیار کوچک با تمام ماژول‌های مورد نیاز برای تصویربرداری و ارسال تصاویر قرار گرفته است. این دوربین با استفاده از یک سنسور حساس به پلک تصاویر را ثبت می‌کند.