خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند بوش BOSCHکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PHC2520 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PCP 615B80R توکار N/A N/A N/A
بوش BOSCH PCR 915B91 توکار N/A N/A N/A
بوش BOSCH PRS926B70E توکار N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH 28000 CLASS 6000W 29,900,000 29,900,000 16 روز پیش
بوش BOSCH 24000 CLASS 6000W 24,000,000 26,900,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH CLASS 6000W 35000 42,700,000 42,700,000 16 روز پیش
بوش BOSCH Classic 2421 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSR3.6V-LI-IXO-II N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PPW3120 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PPW3300 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PPW3301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TAT6901 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH BSG 8PRO3 12,700,000 12,800,000 2 روز پیش
بوش BOSCH BSG81455 7,000,000 8,300,000 2 روز پیش
بوش BOSCH BSG81468 N/A N/A N/A
بوش BOSCH BSG82212 N/A N/A N/A
بوش BOSCH BSG82502 7,200,000 8,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH BSG82503 7,200,000 7,200,000 4 روز پیش
بوش BOSCH BSG82504 7,200,000 7,200,000 4 روز پیش
بوش BOSCH BSG82505 7,800,000 7,800,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSB10 چکشی 1,756,000 1,756,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB10RE چکشی 2,313,000 2,313,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB13 چکشی 2,550,000 2,550,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB13RE چکشی 3,566,000 3,566,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB16 چکشی 2,838,000 2,838,000 17 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TCC78K751 N/A N/A N/A
بوش BOSCH TES 50328 N/A N/A N/A
بوش BOSCH TES 71525RW N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH SMS 69N22EU 36,000,000 36,000,000 2 روز پیش
بوش BOSCH SMS 69N48 36,800,000 36,800,000 2 روز پیش
بوش BOSCH MS53M IR N/A N/A N/A
بوش BOSCH Silver Inox SMS69N28EU‎ 36,500,000 36,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH SKS 50E32EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 58M98TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 58N02EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 60M12 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 63M12 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 65M52 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 68N02TR 28,900,000 28,900,000 2 روز پیش
بوش BOSCH SMS 69M22 EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69M62 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69M68 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69N42 EU 30,300,000 30,300,000 2 روز پیش
بوش BOSCH SMS 69T42 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69T48 TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69U12 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 86M82 DE‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 88TI01E 47,000,000 47,000,000 2 روز پیش
بوش BOSCH SMS 88TI03 48,500,000 48,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH SMS40C IR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS50E IR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS58M IR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS58M92 N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS58N62 29,300,000 29,300,000 2 روز پیش
بوش BOSCH SMS58N68TR 29,500,000 29,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH SMS68M IR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS68N08 30,500,000 30,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH SMS69M IR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69M18GC N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69U38 EU‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69U38EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69U78 EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS88TI01M N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS88TI03M N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH WAQ 20360TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ 2844X 36,500,000 36,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAB2026IR 6Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAB202S2IR 6Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAK20200IR 7Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAK2020SIR 7Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAK24265IR 7Kg 26,500,000 26,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAK2426SIR 7Kg 28,500,000 28,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAP 24260 GC‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ 28460 BY‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ2446 XME‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ2446KBY‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 327X0 ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS327X0GC N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAT 28660 I-DOS 37,500,000 37,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAT24460IR 8Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAT2446XIR 8Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAT24661IR 8Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAT2466XIR 8Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAT28480IR 9Kg 41,000,000 41,000,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAT2848XIR 9Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAT28680GC 30,400,000 30,400,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAT28681IR 9Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAW28640 39,000,000 39,000,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAW28640IR 8Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAW32560GB 33,300,000 33,400,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW32590 37,500,000 37,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAW32592NL 44,500,000 44,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAW325X 44,500,000 44,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAW32660IR 9Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAW3266XIR 9Kg 41,500,000 41,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WAY28790EU 33,600,000 33,600,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH WAY28791IR 8Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAY28862IR 9Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAY32841IR 9Kg 41,000,000 41,000,000 2 روز پیش
بوش BOSCH WTG86400IR 8Kg N/A N/A N/A
بوش BOSCH WVG30460IR 8Kg N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH HBC86K753 N/A N/A N/A
بوش BOSCH HBG23B450Q N/A N/A N/A
بوش BOSCH HMT35M653B N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH DLE 40 N/A N/A N/A
بوش BOSCH DLE 70 N/A N/A N/A
بوش BOSCH GLM 100 6,850,000 6,850,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH GLM 250 VF 10,200,000 10,200,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH GLM 40 2,950,000 2,950,000 17 ساعت پیش
بوش BOSCH GLM 80 6,000,000 6,000,000 17 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH DWK09M760 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSN 36AI31 71,500,000 71,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH GSN 36VL30 71,500,000 71,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH GSN 36VW30G 74,500,000 74,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH GSN36VW30 N/A N/A N/A
بوش BOSCH KDN 53A01 ME 49,500,000 49,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH KSV 36AI31 71,500,000 71,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH KSV 36VL30 71,500,000 71,500,000 2 روز پیش
بوش BOSCH KSV 36VW30 74,500,000 74,500,000 2 روز پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/07/06
کنسول های اکس باکس وان اس و پلی استیشن 4 پرو تجربه گیمینگ HDR را برای بازیکنان جهان فراهم کرده اند...
1395/07/06
برای اولین بار، شرکت « کن» به عنوان یک شرکت ایرانی تولید کننده لوازم خانگی که موفق به کسب جایزه بزرگ طراحی صنعتی دنیا شده بود،در حوزه داخلی هم توانست فاتح مسابقات طراحی صنعتی ایران شود.
1395/07/04
گوگل در جریان مراسم ۱۳ مهرماه خود در کنار گوشی‌های هوشمند پیکسل، سیستم عامل Andromeda را به عنوان سیستم عاملی جدید معرفی می‌کند.
1395/07/03
سریع و ناگهانی اتفاق می افتد. یک چاله آب در خیابان، یا شاید کنار ساحل دریا ایستاده اید و تلفن از دست تان رها می شود. تلفن های قدیمی تر که اصلا مقاومتی در برابر آب از خود نشان نمی دادند اما با این حال...
1395/07/03
ایرانسل به عنوان یکی از پیشگامان عرصه مخابراتی در ایران، پیوسته در حال آزمون و خطای فناوری های جدیدی است تا برای مشترکین خود استفاده از آن ها را امکان پذیر سازد. از همین رو، این شرکت در جدیدترین اقدام خود، به آزمایش فناوری VoWiFi پرداخته است.
1395/07/03
امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران دیروز جمعه گفته است نخستین سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از امروز سوم مهرماه در سراسر کشور آغاز می شود.
1395/06/31
اینستاگرام همراستا با تست هایی که امسال روی قابلیت های مختلف پلتفرم خود انجام داد، چندی پیش تایید نمود که ویژگی تازه ای تحت عنوان Save Draft را به تمامی کاربرانش عرضه می کند.
1395/06/31
با اینکه بر سر ضرورت برخورد با قاچاق کالا بین همه مسئولان اتفاق نظر وجود دارد، درباره تبعات و هزینه‌های این مبارزه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
1395/06/28
شرکت ال جی در نمایشگاهی در آمریکا از بزرگترین تلویزیون OLED دنیا با صفحه نمایشگر ۷۷ اینچی رونمایی کرد.
1395/06/27
اگر به خاطر داشته باشید، هفته گذشته شرکت اپل از دومین نسل ساعت هوشمند خود با قابلیت‌های ریز و درشت رونمایی کرد.
‌گزیده اخبار روز
1395/07/06
شیائومی امروز از دو موبایل پرچمدار به نام های Mi 5s و Mi 5s Plus پرده برداشت که اگر خبرها را دنبال کرده باشید حتما از احتمال معرفی و امکانات پیش بینی شده برای آنها اطلاع دارید
1395/07/06
همانطور که احتمالاً از پیش می دانید، گوگل برنامه دارد سیزدهم مهرماه، علاوه بر موبایل های جدید پیکسل، که جایگزینی برای سری نکسوس به شمار می روند، از یک هدست واقعیت مجازی ...
1395/07/06
شاید بسیاری از مخاطبان، آشنایی زیادی با برند Sonos و لوازم صوتی آن نداشته باشند اما محصولات این کمپانی، یکی از بهترین تجارب شنیداری را برای مشتریان به ارمغان می آورند.
1395/07/06
فناوری سیم کارت NFC فراهم‌کننده بستری است که از طریق آن می‌توان از فضای سیم کارت و بستر شبکه ارتباطی، انواع خدمات پرداخت و بانکداری همراه را ارائه کرد.
1395/07/06
کنسول های اکس باکس وان اس و پلی استیشن 4 پرو تجربه گیمینگ HDR را برای بازیکنان جهان فراهم کرده اند...
1395/07/06
برای اولین بار، شرکت « کن» به عنوان یک شرکت ایرانی تولید کننده لوازم خانگی که موفق به کسب جایزه بزرگ طراحی صنعتی دنیا شده بود،در حوزه داخلی هم توانست فاتح مسابقات طراحی صنعتی ایران شود.
1395/07/04
گوگل در جریان مراسم ۱۳ مهرماه خود در کنار گوشی‌های هوشمند پیکسل، سیستم عامل Andromeda را به عنوان سیستم عاملی جدید معرفی می‌کند.
1395/07/04
سفر به مریخ در آینده‌ای نه چندان دور صورت خواهد گرفت اما پستی و بلندی‌های این سفر چیست و مسیر سفر چگونه خواهد بود؟
1395/07/04
معاون مرکز ملی فضای مجازی در مورد انتقال سرور پیام رسان های خارجی به داخل کشور در راستای ساماندهی پیام رسان های خارجی گفته است: ما در سند ساماندهی پیام رسان ها جهت گیری اصلی‌یمان حمایت از پیام رسان های داخلی است و در قالب این سند همچنین به میزان همکاری پیام رسان های خارجی در داخل کشور تاکید شده است.
1395/07/04
شرکت ایسوس به عنوان یکی از باسابقه ترین تولیدکنندگان سخت افزار شبکه، به تازگی از سریعترین سوئیچ خود با نام XG-U2008 رونمایی کرده است.