خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند بوش BOSCHکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PHC2520 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PCP 615B80R توکار N/A N/A N/A
بوش BOSCH PCR 915B91 توکار N/A N/A N/A
بوش BOSCH PRS926B70E توکار N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH 28000 CLASS 6000W 29,900,000 29,900,000 6 ساعت پیش
بوش BOSCH 24000 CLASS 6000W 24,000,000 26,900,000 6 ساعت پیش
بوش BOSCH CLASS 6000W 35000 42,700,000 42,700,000 6 ساعت پیش
بوش BOSCH Classic 2421 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSR3.6V-LI-IXO-II N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH PPW3120 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PPW3300 N/A N/A N/A
بوش BOSCH PPW3301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TAT6901 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH BSG 8PRO3 11,800,000 12,700,000 6 روز پیش
بوش BOSCH BSG81455 7,000,000 8,300,000 6 روز پیش
بوش BOSCH BSG81468 N/A N/A N/A
بوش BOSCH BSG82212 N/A N/A N/A
بوش BOSCH BSG82502 7,200,000 8,500,000 6 روز پیش
بوش BOSCH BSG82503 7,200,000 7,200,000 6 روز پیش
بوش BOSCH BSG82504 7,200,000 7,200,000 6 روز پیش
بوش BOSCH BSG82505 7,800,000 7,800,000 6 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSB10 چکشی 1,756,000 1,756,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB10RE چکشی 2,313,000 2,313,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB13 چکشی 2,550,000 2,550,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB13RE چکشی 3,566,000 3,566,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH GSB16 چکشی 2,838,000 2,838,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH TCC78K751 N/A N/A N/A
بوش BOSCH TES 50328 N/A N/A N/A
بوش BOSCH TES 71525RW N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH SMS 69N22EU 31,500,000 31,500,000 20 روز پیش
بوش BOSCH SMS 69N48 30,300,000 30,300,000 20 روز پیش
بوش BOSCH MS53M IR 30,770,000 32,000,000 6 روز پیش
بوش BOSCH Silver Inox SMS69N28EU‎ 33,500,000 33,500,000 20 روز پیش
بوش BOSCH SKS 50E32EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 58M98TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 58N02EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 60M12 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 63M12 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 65M52 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 68N02TR 26,900,000 26,900,000 20 روز پیش
بوش BOSCH SMS 69M22 EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69M62 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69M68 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69N42 EU 28,900,000 28,900,000 20 روز پیش
بوش BOSCH SMS 69T42 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69T48 TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 69U12 EU‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 86M82 DE‏ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS 88TI01E 37,900,000 37,900,000 20 روز پیش
بوش BOSCH SMS 88TI03 37,300,000 37,300,000 20 روز پیش
بوش BOSCH SMS40C IR 23,000,000 24,300,000 6 روز پیش
بوش BOSCH SMS50E IR 24,300,000 25,600,000 6 روز پیش
بوش BOSCH SMS58M IR 26,900,000 28,200,000 6 روز پیش
بوش BOSCH SMS58M92 N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS58N62 27,300,000 27,300,000 20 روز پیش
بوش BOSCH SMS58N68TR 26,600,000 26,700,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS68M IR 33,300,000 34,639,000 6 روز پیش
بوش BOSCH SMS68N08 27,100,000 27,200,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH SMS69M IR 35,920,000 38,500,000 6 روز پیش
بوش BOSCH SMS69M18GC N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69U38 EU‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69U38EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS69U78 EU N/A N/A N/A
بوش BOSCH SMS88TI01M 44,500,000 45,990,000 6 روز پیش
بوش BOSCH SMS88TI03M 51,940,000 51,940,000 6 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH WAQ 20360TR N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ 2844X 28,400,000 28,400,000 20 روز پیش
بوش BOSCH WAB2026IR 6Kg 21,500,000 21,500,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAB202S2IR 6Kg 22,100,000 22,100,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAK20200IR 7Kg 24,100,000 24,100,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAK2020SIR 7Kg 24,800,000 24,800,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAK24265IR 7Kg 24,500,000 24,500,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAK2426SIR 7Kg 25,200,000 25,200,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAP 24260 GC‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ 28460 BY‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ2446 XME‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAQ2446KBY‎ N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS 327X0 ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAS327X0GC N/A N/A N/A
بوش BOSCH WAT 28660 I-DOS 27,400,000 27,400,000 20 روز پیش
بوش BOSCH WAT24460IR 8Kg 29,000,000 29,000,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAT2446XIR 8Kg 29,600,000 29,600,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAT24661IR 8Kg 30,200,000 30,200,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAT2466XIR 8Kg 30,800,000 30,800,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAT28480IR 9Kg 34,000,000 34,000,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAT2848XIR 9Kg 33,500,000 33,500,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAT28680GC 30,400,000 30,450,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH WAT28681IR 9Kg 33,800,000 33,800,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAW28640 36,450,000 36,500,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW28640IR 8Kg 36,800,000 36,800,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAW32560GB 33,300,000 33,400,000 7 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW32590 35,900,000 37,500,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW32592NL 38,700,000 38,800,000 14 ساعت پیش
بوش BOSCH WAW325X 36,900,000 36,900,000 20 روز پیش
بوش BOSCH WAW32660IR 9Kg 37,500,000 37,500,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAW3266XIR 9Kg 38,400,000 38,400,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAY28790EU 33,600,000 33,700,000 7 ساعت پیش
بوش BOSCH WAY28791IR 8Kg 33,380,000 33,380,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAY28862IR 9Kg 37,100,000 37,100,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WAY32841IR 9Kg 39,600,000 39,600,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WTG86400IR 8Kg 40,000,000 40,000,000 6 روز پیش
بوش BOSCH WVG30460IR 8Kg 28,500,000 28,500,000 6 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH HBC86K753 N/A N/A N/A
بوش BOSCH HBG23B450Q N/A N/A N/A
بوش BOSCH HMT35M653B N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH DLE 40 N/A N/A N/A
بوش BOSCH DLE 70 N/A N/A N/A
بوش BOSCH GLM 100 6,850,000 6,850,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH GLM 250 VF 10,200,000 10,200,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH GLM 40 2,950,000 2,950,000 15 ساعت پیش
بوش BOSCH GLM 80 6,000,000 6,000,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH DWK09M760 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
بوش BOSCH GSN 36AI31 N/A N/A N/A
بوش BOSCH GSN 36VL30 N/A N/A N/A
بوش BOSCH GSN 36VW30G N/A N/A N/A
بوش BOSCH GSN36VW30 N/A N/A N/A
بوش BOSCH KDN 53A01 ME N/A N/A N/A
بوش BOSCH KSV 36AI31 N/A N/A N/A
بوش BOSCH KSV 36VL30 N/A N/A N/A
بوش BOSCH KSV 36VW30 N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
طی یکی-دو سال اخیر، مهم ترین مبحثی که در رابطه با پیشرفت تلویزیون ها می شنیدیم میزان رزولوشن آن ها بود. حالا تمام اچ دی دیگر کافی نیست و بهترین تلویزیون های بازار 4K هستند. اما آیا 4K همان تغییر بزرگی است که همه انتظارش را دارند؟
1395/06/02
طی سال جاری، شایعات پیرامون مدل های آیفون 2016 به اوج خود رسید و تا چندی پیش نیز از مدل «پرو» با صفحه نمایشگر OLED صحبت می شد...
1395/05/31
مدت هاست که شمار زیادی از استارتاپ ها تلاش دارند ایده ساخت ماشین های خودران را به واقعیت بدل کنند و تا کنون نیز نسخه های مختص به خود از آنها را ساخته و مورد آزمایش قرار داده اند.
1395/05/31
G5 پرچمدار امسال شرکت کره‌ای ال‌جی است. این کمپانی در نظر دارد نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۷.۰ نوقا را به‌زودی در اختیار برخی از کاربران جی 5 قرار دهد.
1395/05/30
فروشگاه های «اپل استور» همواره چیزی بیشتر از یک فروشگاه معمولی بودند؛
1395/05/27
گفته می‌شود که کمپانی گوگل از ماه آینده، گوشی‌های هوشمند جدیدی را با برند گوگل در برخی از بازارها عرضه خواهد کرد. احتمالا این گوشی‌ها نسخه‌ی تغییر نام یافته‌ی نکسوس‌های جدید باشند.
1395/05/26
شیائومی قصد دارد تا یک محصول جدید که در دسته بندی کالاهای خانگی قرار می‌گیرد را روانه بازار کند.
1395/05/24
دانشمندان موفق به توسعه یک تکنیک جدید شدند که می‌تواند به مقامات کمک کند تا در هنگام رسیدگی به جرائم، داده‌های گوشی‌های هوشمند را جمع آوری کنند.
1395/05/24
یکی از جدیدترین محصولات آزمایشگاه MIT Media Lab که «DuoSkin» نام داشته و با همکاری واحد تحقیقات مایکروسافت طراحی شده، نوعی تتوی موقت با قابلیت اتصال به ابزارهای هوشمند است.
‌گزیده اخبار روز
1395/06/06
موج ویرانگری از زلزله‌ها در سراسر جهان در سال ۲۰۱۶ دانشمندان را برآن داشته تا به پیش‌بینی درباره زلزله‌های احتمالی در جهان دست بزنند و بر اساس آخرین اظهارات، در تهران، استانبول و لس‌آنجلس احتمال وقوع زلزله مرگبار بیش از نقاط دیگر دنیا وجود دارد.
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
این اتفاق کم‌سابقه در حواشی اخیر، از اصل برگزاری کنسرت پراهمیت‌تر است، چرا که دیگر مسئله صرفاً برگزاری کنسرت موسیقی نیست، بلکه استقرار و اجرای قانون در سراسر کشور و جلوگیری از اجرا یا عدم اجرای یک قانون واحد در نقاط مختلف کشور و جلوگیری از بخش بخش شدن حاکمیت در کشور است.
1395/06/06
زنده‌یاد داود رشیدی، بازیگر و کارگردان شناخته شده و محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون صبح جمعه 5 شهریور و در سن 83 سالگی از میان ما رفت اما نام و یادش همیشه در عرصه فرهنگ و هنر ایران جاوید است.
1395/06/06
طی یکی-دو سال اخیر، مهم ترین مبحثی که در رابطه با پیشرفت تلویزیون ها می شنیدیم میزان رزولوشن آن ها بود. حالا تمام اچ دی دیگر کافی نیست و بهترین تلویزیون های بازار 4K هستند. اما آیا 4K همان تغییر بزرگی است که همه انتظارش را دارند؟
1395/06/06
همزمان با مجادله میان «اینتل در برابر AMD» و «انویدیا در برابر AMD» باید به یک سوال بسیار مهم دیگر هم فکر کرد: چه زمانی برای خرید قطعات جدید مناسب است؟
1395/06/06
محمدعلی کشاورز بازیگر پیشکسوت با انتشار متنی از سال‌ها دوستی خود با زنده‌یاد داود رشیدی گفت؛ رفاقتی که حالا پذیرش مرگ این هنرمند را برای کشاورز سخت کرده است.
1395/06/06
یک شرکت چینی جدیدترین گوشی ۱۰ هسته ای خود را رونمایی کرد.
1395/06/06
این روزها کشف سیاره‌ای شبیه سیاره کره زمین که به دور نزدیکترین ستاره به خورشید می‌درخشد جنجالی شده است.
1395/06/06
پزشکان در دانشگاه کالیفرنیا(UCLA)، لس‌آنجلس در حال آزمایش یک درمان جدید هستند و با موفقیت توانستند با استفاده از امواج فراصوت یک بیمار 25 ساله را از حالت کما خارج کنند.