خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند سونی SONYکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DVP-FX720 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-FX730 پرتابل N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-FX810 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-FX850 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-FX930 پرتابل N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-NS618 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-NS628 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-NS718 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-NS728 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-NS758 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-S7700 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-SR200 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-SR400 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-SR510 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-SR510P N/A N/A N/A
سونی SONY HX 980 N/A N/A N/A
سونی SONY RDR-HX780+Recorder N/A N/A N/A
سونی SONY RDR-HX980+Recorder N/A N/A N/A
سونی SONY VRD-MC6 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY PSP AC 150,000 280,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Bluetooth ICF-CS20BT N/A N/A N/A
سونی SONY BSP10 2,200,000 2,200,000 1 روز پیش
سونی SONY SRS-A3 / B N/A N/A N/A
سونی SONY SRS-BTS50 portable N/A N/A N/A
سونی SONY SRSBTV5 Portable Bluetooth Wireless N/A N/A N/A
سونی SONY SRS-D5 /B N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY XS-GTF1638 260W N/A N/A N/A
سونی SONY XS-GTF6938 420W N/A N/A N/A
سونی SONY XS-N6940 500W N/A N/A N/A
سونی SONY XS-N6950 600W N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 13.3S Series N/A N/A N/A
سونی SONY 14CW Series N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 14.1" SERIES C N/A N/A N/A
سونی SONY 14.1" SERIES CR N/A N/A N/A
سونی SONY 15" SERIES A N/A N/A N/A
سونی SONY 15.4" N/A N/A N/A
سونی SONY 15.5" N/A N/A N/A
سونی SONY 16.4" SERIES FW N/A N/A N/A
سونی SONY B160HW02 V.0 16.0 Inches N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY prs-300 N/A N/A N/A
سونی SONY prs-600 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NH-AA-B2EN 2500mA N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BP2R 420,000 420,000 10 روز پیش
سونی SONY BPS23 N/A N/A N/A
سونی SONY BPS24 1,200,000 1,200,000 18 روز پیش
سونی SONY PCGA-BP2E N/A N/A N/A
سونی SONY PCGA-BP2NX N/A N/A N/A
سونی SONY PCGA-BP2S 420,000 420,000 10 روز پیش
سونی SONY PCGA-BP2T N/A N/A N/A
سونی SONY PCGA-BP2V 530,000 530,000 1 روز پیش
سونی SONY PCGA-BP4V N/A N/A N/A
سونی SONY PCGA-BP51 N/A N/A N/A
سونی SONY PCGA-BP71 N/A N/A N/A
سونی SONY VGP - BPS 12 N/A N/A N/A
سونی SONY VGP - BPS 13 780,000 850,000 2 روز پیش
سونی SONY VGP - BPS 21 930,000 930,000 18 روز پیش
سونی SONY VGP - BPS 22 780,000 950,000 2 روز پیش
سونی SONY VGP- BPS8 770,000 800,000 10 روز پیش
سونی SONY VGP-BP2V N/A N/A N/A
سونی SONY VGP-BPL2 500,000 500,000 2 روز پیش
سونی SONY VGP-BPS1 N/A N/A N/A
سونی SONY VGP-BPS12 N/A N/A N/A
سونی SONY VGP-BPS2 400,000 500,000 2 روز پیش
سونی SONY VGP-BPS21A 930,000 1,500,000 10 روز پیش
سونی SONY VGP-BPS26 780,000 850,000 2 روز پیش
سونی SONY VGP-BPS3 N/A N/A N/A
سونی SONY VGP-BPS4 N/A N/A N/A
سونی SONY VGP-BPS5 N/A N/A N/A
سونی SONY VGP-BPS9 770,000 850,000 2 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NH-AAA-B2EN 900mA N/A N/A N/A
سونی SONY NH-AAA-B2KN 800mA N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BDP-S1100 N/A N/A N/A
سونی SONY BDP-S4100 Smart 3D 4,000,000 4,600,000 3 ساعت پیش
سونی SONY BDP-S480 3,200,000 3,800,000 3 ساعت پیش
سونی SONY BDP-S5200 4,200,000 5,000,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BDCTD03VB N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY قاب دار 50GB N/A N/A N/A
سونی SONY بدون قاب 25GB N/A N/A N/A
سونی SONY بدون قاب 50GB N/A N/A N/A
سونی SONY قاب دار 25GB N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DPP-F700 N/A N/A N/A
سونی SONY DPP-FP67 N/A N/A N/A
سونی SONY DPP-FP75 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY PlayStation 3 - 160GB 8,900,000 8,900,000 1 روز پیش
سونی SONY Playstation 3 - PS3 - 120 Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Playstation 3 - PS3 - 250 Gb 12,000,000 12,000,000 1 روز پیش
سونی SONY PlayStation Portable (PSP) - 3000 4,000,000 4,000,000 1 روز پیش
سونی SONY PS 1 650,000 680,000 15 ساعت پیش
سونی SONY PS 1 Small 1,100,000 1,100,000 15 ساعت پیش
سونی SONY PSP 3004 3,900,000 4,200,000 1 روز پیش
سونی SONY PSP GO 3,400,000 5,300,000 1 روز پیش
سونی SONY PSP3004 PB 2,800,000 2,800,000 1 روز پیش
سونی SONY Slim 160Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Slim 320Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Sony PlayStation 2 4,100,000 4,200,000 1 روز پیش
سونی SONY Vita 6,100,000 7,000,000 1 روز پیش
سونی SONY پلی استیشن 3 - 320GB 8,500,000 10,200,000 1 روز پیش
سونی SONY پلی استیشن 4 ( Playstation 4 ( PS4 12,000,000 16,000,000 15 ساعت پیش
سونی SONY پلی استیشن PSP1000 2,670,000 3,100,000 1 روز پیش
سونی SONY پلی استیشن پرتابل PSP Fat 1004 2,800,000 2,800,000 1 روز پیش
سونی SONY پلی استیشن پرتابل اسلیم PSP Slim 4,200,000 4,200,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Xperia SGPT121A1/S N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia SGPT122A1/S N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia SGPT131A1/S N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia SGPT133A1/S N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z LTE 16Gb 10.1inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z2 16Gb 10.1inch N/A N/A N/A
سونی SONY Z SGP311A2 16G 10.1inch N/A N/A N/A
سونی SONY Z SGP312A2 32G 10.1inch N/A N/A N/A
سونی SONY Z SGP321A2 16G 10.1inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BRAVIA KDL- 40W600B 40inch 16,500,000 22,700,000 3 ساعت پیش
سونی SONY BRAVIA KDL- 48W600B 48inch 25,600,000 30,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY EX650-46inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 24R402 24inch N/A N/A N/A
سونی SONY 40LF570 40inch 12,200,000 12,200,000 1 ماه و 17 روز پیش
سونی SONY 40R350 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY 40r452 - 40 inch N/A N/A N/A
سونی SONY 42W658 42inch 23,300,000 23,300,000 1 روز پیش
سونی SONY 46EX430 46Inches N/A N/A N/A
سونی SONY 46EX700 N/A N/A N/A
سونی SONY 46NX700 N/A N/A N/A
سونی SONY 46r452 - 46inch 21,000,000 21,000,000 1 روز پیش
سونی SONY 46W708 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY 46W708A 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY 48R550C 48inch 23,400,000 26,300,000 1 ماه و 16 روز پیش
سونی SONY 48R560C 48inch 24,900,000 27,200,000 2 ساعت پیش
سونی SONY 48W700C 48inch 30,000,000 32,500,000 2 ساعت پیش
سونی SONY 49LB551 49inche N/A N/A N/A
سونی SONY 50W708 50inch N/A N/A N/A
سونی SONY 52EX700 N/A N/A N/A
سونی SONY 52NX700 N/A N/A N/A
سونی SONY 60W605B 60inch 45,000,000 45,000,000 1 روز پیش
سونی SONY BRAVIA Full HD EX640 60inch 46,000,000 46,000,000 5 ماه و 2 روز پیش
سونی SONY BRAVIA FULL HD KDL-40R470 40Inch 14,500,000 17,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY Bravia KDL-40R450 16,100,000 16,200,000 1 روز پیش
سونی SONY Bravia KDL-42W656 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA KDL-60W600B 60inch 44,000,000 53,100,000 15 ساعت پیش
سونی SONY BRAVIA KLV-32R402 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA KLV-32R422B 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia KLV46R452A 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA R450 46inch 19,500,000 22,500,000 3 ساعت پیش
سونی SONY BRAVIA R472A 40Inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA R472A 46Inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia W904 55 89,000,000 89,000,000 1 روز پیش
سونی SONY BX350 22inch N/A N/A N/A
سونی SONY EX330 32 N/A N/A N/A
سونی SONY EX430 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY EX630 55inch 34,300,000 34,300,000 5 ماه و 14 روز پیش
سونی SONY EX650-40 N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-24R400 24inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-32EX650 N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-32R300 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-32R400A 32inch 8,000,000 11,200,000 3 ساعت پیش
سونی SONY KDL-32W670A 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-40R470B 40Inch 15,400,000 16,400,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-40W605 40inch 16,600,000 19,500,000 15 ساعت پیش
سونی SONY KDL-42W653A 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL42W670 42Inches N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-42W670A 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-42W674 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-42W700B 42Inches 20,000,000 20,000,000 3 ماه و 16 روز پیش
سونی SONY KDL-46W700A WiFi 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-48W605B 48inch 24,100,000 30,800,000 3 ساعت پیش
سونی SONY KDL60W600B 60inch 44,500,000 89,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY KLV-24EX430 24inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV-32R402A 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV-32R422A 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV40R452A 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV-40R472A 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV40R472B 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV-48R472B 48inch N/A N/A N/A
سونی SONY R470 46inch 23,000,000 23,500,000 1 روز پیش
سونی SONY W670A 32inch - internet N/A N/A N/A
سونی SONY W700 46inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 47W800 47inch 37,800,000 37,800,000 15 ساعت پیش
سونی SONY KD-55X8500C 55inch 53,000,000 66,500,000 2 ساعت پیش
سونی SONY "40 - 46NX720 N/A N/A N/A
سونی SONY "46 - 46HX925 N/A N/A N/A
سونی SONY "55 - 55HX925 N/A N/A N/A
سونی SONY "60 - 46NX720 N/A N/A N/A
سونی SONY 32HX750 - 32 inch HD N/A N/A N/A
سونی SONY 40 HX855 inch N/A N/A N/A
سونی SONY 40nx720 براویا N/A N/A N/A
سونی SONY 42W800 42inch 22,000,000 23,500,000 1 روز پیش
سونی SONY 46-HX750 N/A N/A N/A
سونی SONY 4K 55X8504 55inch 83,000,000 83,000,000 2 ساعت پیش
سونی SONY 4K Ultra HD KD55X8500B 53,500,000 84,500,000 2 ساعت پیش
سونی SONY 4K Ultra KD-55X9004A 55inch 102,500,000 128,900,000 2 ساعت پیش
سونی SONY 4K Ultra KD65X8504A N/A N/A N/A
سونی SONY 4K Ultra KD79X9000B 79inch N/A N/A N/A
سونی SONY 4K Ultra KD85X9500B 85inch N/A N/A N/A
سونی SONY 50W700 50Inches N/A N/A N/A
سونی SONY 50W828 50inch 32,500,000 34,500,000 3 ساعت پیش
سونی SONY 55W800 55inch 38,500,000 45,500,000 3 ساعت پیش
سونی SONY 55W900 55inch 67,800,000 80,000,000 1 روز پیش
سونی SONY 55x9000C 55inch 80,000,000 98,000,000 2 ساعت پیش
سونی SONY 60R550 60inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA KD-65X9004A 65inch 143,500,000 143,500,000 2 ساعت پیش
سونی SONY Bravia KDL-50R550 50inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA W850B 60Inch 54,000,000 74,390,000 3 ساعت پیش
سونی SONY BRAVIA 42W800B 42 inch 21,400,000 27,700,000 3 ساعت پیش
سونی SONY BRAVIA EX720 32Inches N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA Full HD HX925 65inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia KDL46W905 46Inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA KDL50W829 50inche N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia KDL-55W807 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia KDL-55W905A 55Inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 - 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 47inche N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 50inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 60inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 70inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R550 70 inch 108,000,000 108,000,000 1 روز پیش
سونی SONY Bravia W804 - 47inche N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia W804 - 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA W900A 46inch 55,000,000 60,000,000 1 روز پیش
سونی SONY Bravia W904 - 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia X9004 55inch 17,000,000 129,900,000 3 ساعت پیش
سونی SONY HX750-40 N/A N/A N/A
سونی SONY HX750-55 N/A N/A N/A
سونی SONY HX850-46inch N/A N/A N/A
سونی SONY HX850-55 N/A N/A N/A
سونی SONY HX855 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY HX855 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY KD-49X8300C 49inch 41,000,000 57,000,000 2 ساعت پیش
سونی SONY KD-49X8500C 49inch 53,000,000 57,000,000 2 ساعت پیش
سونی SONY KD-65X8500C 98,000,000 104,000,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL 55W807A 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-32W700B N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-42R500 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-42W828B 42inch 21,000,000 24,500,000 3 ساعت پیش
سونی SONY KDL-43W800C 43inch 24,300,000 33,000,000 2 ساعت پیش
سونی SONY KDL-47R500 47inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-50R550A 50inch 39,000,000 48,800,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-50W800B 50 Inch 32,300,000 45,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY KDL50W800B 50inch 33,300,000 45,000,000 2 ساعت پیش
سونی SONY KDL-50W800C 50inch 33,900,000 45,700,000 2 ساعت پیش
سونی SONY KDL55W800B 55inch 38,500,000 49,500,000 3 ساعت پیش
سونی SONY KDL-55W800C 55inch 38,800,000 56,000,000 2 ساعت پیش
سونی SONY KDL-55W828B 55inch 42,400,000 43,000,000 2 ساعت پیش
سونی SONY KDL-60R550A 60inch 64,000,000 81,000,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-60W855B 60inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-70R550Aah 70inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL70W850B 70inch 12,500,000 149,990,000 3 ساعت پیش
سونی SONY R550 Internet 60inch N/A N/A N/A
سونی SONY Ultra HD X9004 65inch 145,000,000 189,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY W804 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY X Series BRAVIA 4K KD-55X8504A 83,000,000 83,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY X Series BRAVIA 4K KD-65X8500B 65inch 133,500,000 133,800,000 1 روز پیش
سونی SONY X Series BRAVIA 4K KD-85X9500B 85inch N/A N/A N/A
سونی SONY X Series BRAVIA KD-65X9000B 65inch 188,000,000 188,000,000 6 روز پیش
سونی SONY X8500B 49inch 53,000,000 59,800,000 2 ساعت پیش
سونی SONY XSeries BRAVIA 4K KD-65X9004A 143,000,000 188,000,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY "32 - 32CX520 N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia KDL46BX450 46-inch N/A N/A N/A
سونی SONY BX450 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-46R450 46inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY micro value flash usb - 16Gb N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DRX-S90U N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VGN - A130B Driver For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - CR 231E For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - CS118E For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - SZ320CQ For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - SZ420N For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - SZ440 For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - SZ740 Driver For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - Z530N For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VPCCW14FX For Win XP N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SWR30 4,900,000 4,900,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Dock Clock Radio ICF-DS15 iPN N/A N/A N/A
سونی SONY ICF-F12S 3 Band Portable N/A N/A N/A
سونی SONY ICF-SW11 1,850,000 1,850,000 6 روز پیش
سونی SONY ترانزیستور ICF-J1 950,000 950,000 6 روز پیش
سونی SONY ترانزیستوری ICF-J40 3,000,000 3,000,000 6 روز پیش
سونی SONY دو بانده ICF-F10 600,000 600,000 6 روز پیش
سونی SONY ساعت ICF-C205 1,000,000 1,000,000 6 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY ICD-PX333 2,100,000 2,890,000 6 ساعت پیش
سونی SONY ICD-SX750 2GB N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-AX412F 2Gb 3,000,000 3,000,000 1 روز پیش
سونی SONY ICD-BX140 N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-MX20 8GB N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-PX312 2Gb N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-PX440 2,200,000 3,530,000 6 ساعت پیش
سونی SONY ICD-PX820 2Gb N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-SX713 2Gb N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-TX50 4,300,000 4,300,000 1 روز پیش
سونی SONY ICD-TX650 خبرنگاری 4,850,000 7,100,000 6 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX200 2GB N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX300 4GB 3,100,000 3,100,000 1 روز پیش
سونی SONY ICD-UX400 8GB N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX512F 2Gb N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX513 B/N/R 4Gb N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX522 2,900,000 2,900,000 1 روز پیش
سونی SONY ICD-UX523F N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX533 3,300,000 3,300,000 1 روز پیش
سونی SONY ICD-UX534F N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX543 3,500,000 4,400,000 1 روز پیش
سونی SONY PCM-M10/B 4Gb 9,450,000 9,450,000 1 روز پیش
سونی SONY Walkman NWZ-B172 2Gb N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DUALSHOCK®4 1,700,000 1,900,000 1 روز پیش
سونی SONY Playstation2 Dualshock Controller 129,000 200,000 1 روز پیش
سونی SONY Playstation3 Dualshock Wireless Controller 500,000 1,250,000 1 روز پیش
سونی SONY PS2 Controller 85,000 650,000 1 روز پیش
سونی SONY PS3 Controller 650,000 1,500,000 1 روز پیش
سونی SONY Wireless Ps2 Gamepad 250,000 250,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SNC-EP521 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Cybershot DSC-QX10 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-QX100 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY EVI-D70 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Cyber shot DSC W800 2,950,000 2,950,000 1 روز پیش
سونی SONY Cyber shot DSC W810 4,250,000 4,250,000 6 روز پیش
سونی SONY Cybershot DSC-H200 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-H400 14,000,000 14,000,000 6 روز پیش
سونی SONY Cyber-shot DSC-HX400h 14,500,000 19,200,000 1 روز پیش
سونی SONY Cybershot DSC-HX90V N/A N/A N/A
سونی SONY Cyber-Shot DSC-TX100V N/A N/A N/A
سونی SONY Cyber-Shot DSC-TX20 N/A N/A N/A
سونی SONY Cyber-Shot DSC-TX200V N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-WX200 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-WX220h 9,350,000 9,350,000 6 روز پیش
سونی SONY Cybershot Hx300 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot HX50v N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot WX300 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot WX60 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot WX80 N/A N/A N/A
سونی SONY DSC-H300 N/A N/A N/A
سونی SONY DSC-T99 N/A N/A N/A
سونی SONY DSC-W730 N/A N/A N/A
سونی SONY DSC-W830 N/A N/A N/A
سونی SONY W710 2,950,000 2,950,000 6 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY HVR-Z5E N/A N/A N/A
سونی SONY HXR-MC1500 N/A N/A N/A
سونی SONY HXR-MC2500 43,000,000 43,000,000 1 روز پیش
سونی SONY HXR-NX3 95,000,000 95,000,000 1 روز پیش
سونی SONY HXR-NX30 N/A N/A N/A
سونی SONY HXR-NX5E N/A N/A N/A
سونی SONY HXR-NX70P N/A N/A N/A
سونی SONY NEX-EA50H‎ N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DCR-SX22E N/A N/A N/A
سونی SONY FDR-AX100 N/A N/A N/A
سونی SONY FDR-AXP35 36,000,000 36,000,000 1 روز پیش
سونی SONY HDR PJ270E N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX190 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX220 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX240 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX290 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX405 7,600,000 7,600,000 1 روز پیش
سونی SONY HDR-CX900 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ230 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ340 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ380 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ410 12,800,000 12,800,000 1 روز پیش
سونی SONY HDR-PJ430 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ540 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ820 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DVD+R باکس 50 عددی N/A N/A N/A
سونی SONY DVD-R باکس 50 عددی N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BC-5500H 550,000 550,000 10 روز پیش
سونی SONY IDE 12.7mm 600,000 600,000 10 روز پیش
سونی SONY IDE Eject N/A N/A N/A
سونی SONY SATA AD-7580S 550,000 550,000 10 روز پیش
سونی SONY SATA Eject 550,000 550,000 10 روز پیش
سونی SONY SLIM IDE Eject 800,000 800,000 10 روز پیش
سونی SONY SLIM SATA Eject 800,000 800,000 10 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY XS-GTX121LT 1350W N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SW2 Canvas Band 3,100,000 3,100,000 6 ساعت پیش
سونی SONY SW2 Metal Band 3,500,000 3,500,000 6 ساعت پیش
سونی SONY SW2 Plastic Band 3,200,000 3,200,000 1 روز پیش
سونی SONY SWR50 7,350,000 7,350,000 1 روز پیش
سونی SONY SWR50 Metal Band 7,100,000 8,200,000 6 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY GCM10 Game Control Mount 1,000,000 1,000,000 1 روز پیش
سونی SONY Micro USB Male to USB Female S-K07 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 52X شیرینگ N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CMT-S40D 7,500,000 7,500,000 6 روز پیش
سونی SONY SHAKE 6 20,000,000 29,800,000 3 ساعت پیش
سونی SONY SHAKE-7 24,500,000 34,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY ZS-RS70 4,000,000 4,000,000 6 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BDV-E2100 N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-E4100 13,000,000 14,300,000 3 ساعت پیش
سونی SONY BDV-E6100 15,800,000 21,800,000 3 ساعت پیش
سونی SONY BDV-E970 سه بعدی - بلو ری Blu - ray N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-E985 3D Blu-ray Disc N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-IZ1000W 3D 20,200,000 25,000,000 1 روز پیش
سونی SONY BDV-N8100W N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-N890 N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-N9100 3D N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-N9200W 25,600,000 27,700,000 15 ساعت پیش
سونی SONY BDV-N9200WL 27,500,000 28,200,000 1 روز پیش
سونی SONY BDV-N9900 N/A N/A N/A
سونی SONY DAV-DZ350 N/A N/A N/A
سونی SONY DAV-DZ640 N/A N/A N/A
سونی SONY DAV-DZ650 1,150,000 11,600,000 3 ساعت پیش
سونی SONY DAV-DZ940 N/A N/A N/A
سونی SONY DAVTZ140 5.1 CH 5,400,000 5,400,000 3 ساعت پیش
سونی SONY DAVTZ150 N/A N/A N/A
سونی SONY DAV-TZ215 N/A N/A N/A
سونی SONY DV-E3100 10,400,000 10,400,000 3 ساعت پیش
سونی SONY DZ950 13,600,000 14,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY E690 N/A N/A N/A
سونی SONY HT-M3 N/A N/A N/A
سونی SONY SHAKE-44D 26,000,000 26,500,000 2 ساعت پیش
سونی SONY SHAKE-88D 36,500,000 37,200,000 2 ساعت پیش
سونی SONY SHAKE-X7 N/A N/A N/A
سونی SONY STR-K7SW N/A N/A N/A
سونی SONY SZ1000 16,000,000 18,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY TZ715 8,700,000 10,000,000 3 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 4AA - 2700mA + Refresh - HRMF4N N/A N/A N/A
سونی SONY 2AAA 900mA - HS2KA N/A N/A N/A
سونی SONY 4AA 2000mA - HLD4KN N/A N/A N/A
سونی SONY 4AA 2500mA - HLD4EN N/A N/A N/A
سونی SONY Lithium CP-AL/C - USB Charger N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VAIO 16V 4A N/A N/A N/A
سونی SONY 16V 3.75A N/A N/A N/A
سونی SONY 19.5V 3.9A 380,000 500,000 2 روز پیش
سونی SONY 19.5V 4.1A 80W 420,000 420,000 10 روز پیش
سونی SONY 19.5V 6.15A 580,000 650,000 2 روز پیش
سونی SONY 19.5V 6.2A 550,000 600,000 2 روز پیش
سونی SONY Laptop Charger - 19.5V- 4.7A - PCGA-AC19V10 380,000 450,000 2 روز پیش
سونی SONY Orginal 19.5V-7.7A N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CDX-G1053UR N/A N/A N/A
سونی SONY CDX-G1150U N/A N/A N/A
سونی SONY CDX-G1151U N/A N/A N/A
سونی SONY CDX-GT500U USB Compatible N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VAIO VGN CS 450,000 450,000 18 روز پیش
سونی SONY VAIO VGN-CW 450,000 450,000 18 روز پیش
سونی SONY SZ Series 450,000 450,000 18 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DPF-D72N BZ N/A N/A N/A
سونی SONY DPF-D92 N/A N/A N/A
سونی SONY DPF-E72 N/A N/A N/A
سونی SONY DPF-V1000 N/A N/A N/A
سونی SONY DPF-X1000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VGN-NS Series LCD Video Cable N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY AV 25,000 40,000 15 ساعت پیش
سونی SONY HDMI Cable For PS3 200,000 200,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY PCEH 15.6" Genuine Touchpad Ribbon Cable N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VGN-CR Series Mic and Cable N/A N/A N/A
سونی SONY VGN-CS33H/Z Video Cable N/A N/A N/A
سونی SONY VGN-FW Multi Media Ribbon Cable N/A N/A N/A
سونی SONY VGN-NR Series VGN-NR38 Touchpad Ribbon Cable N/A N/A N/A
سونی SONY VGN-SZ SERIES AUDIO FLEX RIBBON CABLE N/A N/A N/A
سونی SONY VPCEG N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Vaio SVJ20215CVB Ci5 4G 500Gb 43,800,000 43,800,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY FJ Series N/A N/A N/A
سونی SONY N Series N/A N/A N/A
سونی SONY NR Series 800,000 800,000 2 روز پیش
سونی SONY S Series 350,000 650,000 2 روز پیش
سونی SONY VGN SR Series 350,000 350,000 10 روز پیش
سونی SONY CW-Series 350,000 350,000 10 روز پیش
سونی SONY FE Series N/A N/A N/A
سونی SONY FS Series N/A N/A N/A
سونی SONY FW Series Black 400,000 550,000 2 روز پیش
سونی SONY FW Series white 400,000 550,000 2 روز پیش
سونی SONY NW-Series 500,000 500,000 10 روز پیش
سونی SONY VAIO SVE14 1,100,000 1,100,000 10 روز پیش
سونی SONY Vaio VGN-CR N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VGN-SR N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VGN-SZ N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO VPC-CB N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VPC-EA 500,000 500,000 10 روز پیش
سونی SONY Vaio VPC-EB 500,000 700,000 2 روز پیش
سونی SONY Vaio VPC-EH 500,000 670,000 2 روز پیش
سونی SONY VGN-FZ 350,000 600,000 2 روز پیش
سونی SONY VGN-Z 950,000 950,000 10 روز پیش
سونی SONY VPC-EG N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Carry Bag for PS2 250,000 250,000 1 روز پیش
سونی SONY Travell Bag For PS3 150,000 400,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY PS3 Move Navigation Controller 800,000 850,000 1 روز پیش
سونی SONY PS3 Starter Pack 1,800,000 1,800,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Xperia E3 Dual D2212 4.5inch N/A N/A N/A
سونی SONY Desire 310 N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia C MT6589 4Gb 5inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia C3 Dual SIM N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia C5 Ultra 16Gb 6inch 10,050,000 10,050,000 6 ساعت پیش
سونی SONY Xperia E C1605 N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia E Dual 4Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia E1 N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia M Dual Sim 4Gb 3G N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia M2 Aqua 4.8inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia M2 dual 8Gb 3G N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia M5 16Gb 5inch 12,100,000 12,100,000 6 ساعت پیش
سونی SONY Xperia Miro N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia SL 6,050,000 6,050,000 6 روز پیش
سونی SONY Xperia SP 4.6inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia T2 Ultra 8Gb 4G 9,950,000 9,950,000 6 روز پیش
سونی SONY Xperia T2 Ultra Dual D5322 N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia T3 D5102 N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia V N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z 10,500,000 10,500,000 6 روز پیش
سونی SONY Xperia Z Ulltra N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z1 16Gb 12,800,000 12,800,000 6 روز پیش
سونی SONY Xperia Z1 Compact 16Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z2 16Gb 12,000,000 20,000,000 6 روز پیش
سونی SONY Xperia Z3 Dual 5.2inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z3v D6708 5.2inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia ZR 8Gb 4G N/A N/A N/A
سونی SONY Z3 Compact 16Gb 4.6inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SVD11215CVB i5 4G 128GbSSD 12Inches N/A N/A N/A
سونی SONY SVD13211SAB 4G 128Gb-SSD N/A N/A N/A
سونی SONY SVD13217PGB i7 4G 256Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVE15135CV/B i3 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF 15213 i3 4G 500Gb 1G 23,500,000 28,500,000 8 ساعت پیش
سونی SONY SVF 1532-4200U i5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF 15328 4200U i5 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY SVF i7-3537U 12G 1Tb+8Gb SSD 2Gb 64,900,000 64,900,000 1 روز پیش
سونی SONY SVF14213SGB i3 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SV-F14218SA i5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF14218SG/B/W i5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF14219SG i5 4G 750Gb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY Svf15212 CX i3 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF15216SG/W i3 4G 500Gb 26,800,000 26,800,000 1 روز پیش
سونی SONY SV-F15218SA/B i5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF1521BYA Plus i3 4G 320Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF1521BYGB i3 2G 320Gb 20,800,000 20,800,000 1 روز پیش
سونی SONY SVF1521F4E i5 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVP13218PG/B i7 4G 256Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY SVS13133CV i5 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVT11213CG 3560Y 2G 128SSD 26,900,000 26,900,000 1 روز پیش
سونی SONY SVT13137CVS Ci7 4G 256Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO i5 460M 4G 128Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO AMD A10-5745M 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Core i3 3217U 6G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio Core I7 4500 8Gb 750Gb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY vaio E14 116 Ci5 6G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio E14 12 CCX Ci5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO E15 11 HFXW Ci5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO E15 12 GCX Ci5 8G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO E15 129 Ci7 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO E17 115FG Ci7 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO F22M1E Ci7 6G 640Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO F23 Z1E Ci7 8G 640Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit 14E SVF1432ACX i7 8G 750Gb 47,000,000 48,500,000 8 ساعت پیش
سونی SONY VAIO Fit 15E AMD 8G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit 15E i7 8G 1Tb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit 15E i7 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit 15E i7-4500U 16G 1Tb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit 15E SVF1532SG i7 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit multi-flip 13A i5 4G 128Gb SSD SVF13N12SGS N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO i7-4500U 8G 128Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Multi Flip i5 4G 1Tb+16G SSD-SVF15N12 N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Pro 13 i5 8G 128Gb SSD SVP13215CD N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Pro 13 SVP13215PX i7 8Gb 256 Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio SVD Duo Hybrid Ultrabook i7-4650U 8G 256GB N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVE15 115EG Ci3 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVE1512 Ci7 8G 1Tb N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio SVF 14 3290 i7 8G1Tb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF i5-4200U 4G 128Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF14325CXW i5 6G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF15213SAB i3 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF15216 i3-3227U 4G 500Gb 26,800,000 26,800,000 1 روز پیش
سونی SONY Vaio SVF15218SG/W i5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF152190X i7 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF1531GSA i7 4G 1Tb 2G 48,900,000 48,900,000 1 روز پیش
سونی SONY VAIO SVP Touchscreen Ultrabook Intel Core i7-4500U 8Gb 256Gb SSD 74,900,000 74,900,000 1 روز پیش
سونی SONY Vaio SVT11 125 CVS Ci5 4G 500Gb SSD 12Inches N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Touchscreen i7 8G 1Tb +8GB SSD-SVF15A16CXB N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VGN-SZ58GN/C CORE 2DUO 2G 160Gb N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SWR510 1,450,000 1,450,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Sport Pack for PS3 12 in 1 Move Motion Control 150,000 150,000 4 روز پیش
سونی SONY برچسب محافظ ال سی دی PSP LCD / پروتکتور 18,000 30,000 1 روز پیش
سونی SONY پایه نگهدارنده PS2 40,000 50,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CR390 N/A N/A N/A
سونی SONY CS215J N/A N/A N/A
سونی SONY MBX-224 For SONY VAIO VPC-EB 2,500,000 2,500,000 10 روز پیش
سونی SONY MBX-226 for Vaio VPC-CW2 2,800,000 2,800,000 10 روز پیش
سونی SONY SVE14A27C N/A N/A N/A
سونی SONY V6-3000 3,300,000 3,300,000 10 روز پیش
سونی SONY VAIO VGN-FZ 2,200,000 2,200,000 10 روز پیش
سونی SONY Vaio VGN-SZ N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VPCEH 4,000,000 4,000,000 10 روز پیش
سونی SONY Vaio VPC-F11 2,500,000 2,500,000 10 روز پیش
سونی SONY Vaio VPCZ1 N/A N/A N/A
سونی SONY Vgn fw 2,200,000 2,200,000 10 روز پیش
سونی SONY vgn sr 4,300,000 4,300,000 10 روز پیش
سونی SONY VGN-NW270 2,200,000 2,200,000 10 روز پیش
سونی SONY VPC F13 2,500,000 2,500,000 10 روز پیش
سونی SONY VPC-EA 2,500,000 2,500,000 10 روز پیش
سونی SONY VPC-EL 5,500,000 5,500,000 10 روز پیش
سونی SONY Vpc-S 3,000,000 3,000,000 10 روز پیش
سونی SONY VPC-SA N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NWZ-B173 N/A N/A N/A
سونی SONY NWZ-S545/B 16Gb N/A N/A N/A
سونی SONY NWZ-W273 Walkman headphone N/A N/A N/A
سونی SONY NWZ-X1060/B 32Gb N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Memory Stick PRO - HG Duo 16Gb 400,000 640,000 15 ساعت پیش
سونی SONY Memory Stick PRO - HG Duo 4Gb 130,000 130,000 4 روز پیش
سونی SONY Memory Stick PRO - HG Duo 8Gb 300,000 460,000 15 ساعت پیش
سونی SONY PS2 8MB MEMORY CARD 100,000 100,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY ECM-C115 یقه ای N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY HD-E1 1Tb USB 3.0 N/A N/A N/A
سونی SONY HDEG5/B 500Gb USB 3.0 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SBH60 2,650,000 2,650,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SBH20 1,100,000 1,100,000 6 ساعت پیش
سونی SONY MBH20 890,000 1,100,000 6 ساعت پیش
سونی SONY MDR-NC31EM 1,450,000 1,450,000 1 روز پیش
سونی SONY SBH50 N/A N/A N/A
سونی SONY SBH70 2,550,000 2,550,000 1 روز پیش
سونی SONY SBH80 3,050,000 3,050,000 6 ساعت پیش
سونی SONY STH30 850,000 850,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CW275 72,000,000 115,000,000 11 روز پیش
سونی SONY CX275 68,000,000 68,000,000 11 روز پیش
سونی SONY DX-100 12,200,000 15,900,000 11 ساعت پیش
سونی SONY DX120 13,400,000 16,200,000 11 ساعت پیش
سونی SONY MP-CL1 Mobile N/A N/A N/A
سونی SONY PL-EW225 28,000,000 28,000,000 11 روز پیش
سونی SONY SX235 38,000,000 39,000,000 2 روز پیش
سونی SONY VPL DX-102 12,900,000 13,900,000 9 ساعت پیش
سونی SONY VPL-CH375 81,000,000 83,000,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-CW275 85,000,000 85,000,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-CX276 74,000,000 74,000,000 2 روز پیش
سونی SONY VPL-DX122 14,100,000 15,200,000 9 ساعت پیش
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 19,200,000 19,200,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-DX126 16,000,000 22,400,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-DX127 17,200,000 19,500,000 9 ساعت پیش
سونی SONY VPLDX140 N/A N/A N/A
سونی SONY VPL-DX142 18,000,000 18,000,000 11 روز پیش
سونی SONY VPL-DX146 18,900,000 27,500,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-DX147 19,600,000 21,000,000 9 ساعت پیش
سونی SONY VPL-EW226 29,000,000 29,000,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-EX100 12,400,000 15,500,000 1 روز پیش
سونی SONY VPL-EX120 N/A N/A N/A
سونی SONY VPL-EX145 19,000,000 25,000,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-EX242 24,000,000 28,500,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-EX255 22,000,000 24,900,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-EX276 N/A N/A N/A
سونی SONY VPL-EX295 25,250,000 29,800,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-EX345 34,700,000 36,990,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-FX30 60,000,000 72,000,000 1 روز پیش
سونی SONY VPL-FX35 65,000,000 87,000,000 11 ساعت پیش
سونی SONY VPL-FX37 82,000,000 86,100,000 12 ساعت پیش
سونی SONY VPL-HW40ES 89,000,000 89,000,000 2 روز پیش
سونی SONY VPL-SW635C 57,200,000 57,200,000 1 روز پیش
سونی SONY VPL-SX125 N/A N/A N/A
سونی SONY VPL-SX630 48,000,000 53,000,000 11 ساعت پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1394/11/21
هنگامی که صحبت از ابزارهای کمکی برای افرادی که دچار سکته شده اند به میان می آید، عموما شاهد اسکلت های بیرونی و انواع داروهای مملو از ریزذرات لخته کننده ی خون هستیم. اما به تازگی، دانشمندان دانشگاه همپتون جنوبی و امپریال کالج لندن با همکاری یکدیگر گجتی ساخته اند که با این ابزارها کاملا فرق دارد.
1394/11/21
قیمت نکسوس 5 ایکس ساخت ال جی در بازار ebay به 276 دلار رسید.
1394/11/21
ظرف 15 سال آینده شاهد کنار گذاشته شدن آیفون از خط تولید اپل خواهیم بود.
1394/11/21
پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ به قیمت بیش از 32 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
1394/11/21
در روزهای گذشته به شکل رسمی اعلام شد که تلفن هوشمند G5 از LG در کنگره جهانی موبایل معرفی خواهد شد و حالا خود ال جی در حال انتشار اطلاعات تازه ای در خصوص همین موبایل است.
1394/11/20
مدت هاست که کاربران اندروید منتظر نسخه جدید اپلیکیشن 1Password هستند و امروز این امر محقق گشت.
1394/11/20
پلتفرمی با هدف ادغام سرویس های ابری و Twitch
1394/11/20
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرد :: هیچ اتفاق خاصی در مورد طرح وام ده میلیونی خرید لوازم خانگی صورت نگرفت و به نظر می آید که در کل این طرح منتفی شده است.
1394/11/20
با توجه به خبررسانی سایت Reputation Institute در سال گذشته (2015) شرکت BMW مشهورترین شرکت جهان معرفی شده است. این نتایج با استناد به پرسشنامه های 61000 مصرف کننده در 15کشور بزرگ اقتصادی جهان بدست آمده است.
1394/11/19
گوگل اخیرا تغییراتی در Hangouts ایجاد کرده و علاوه بر بهبودهای ظاهری، در باطن این سرویس نیز بهبودهای قابل توجهی ایجاد کرده است.
‌گزیده اخبار روز
1394/11/23
گلشیفته فراهانی این بار همبازی آنتنیو باندراس در یک فیلم جدید شد
1394/11/21
هنگامی که صحبت از ابزارهای کمکی برای افرادی که دچار سکته شده اند به میان می آید، عموما شاهد اسکلت های بیرونی و انواع داروهای مملو از ریزذرات لخته کننده ی خون هستیم. اما به تازگی، دانشمندان دانشگاه همپتون جنوبی و امپریال کالج لندن با همکاری یکدیگر گجتی ساخته اند که با این ابزارها کاملا فرق دارد.
1394/11/21
قیمت نکسوس 5 ایکس ساخت ال جی در بازار ebay به 276 دلار رسید.
1394/11/21
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از مسجد نصیرالملک شیراز که به خاطر استفاده از شیشه‌های رنگی به نام مسجد صورتی هم مشهور است تعلق پیدا کرده است.
1394/11/21
ظرف 15 سال آینده شاهد کنار گذاشته شدن آیفون از خط تولید اپل خواهیم بود.
1394/11/21
پژو 206تیپ 2 با دو ایربگ به قیمت بیش از 32 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.
1394/11/21
خبرگزاری میزان شایعه ای را تائید کرده که در فضای مجازی به شدت درحال انتشار است؛دوپینگ سه بازیکن سرشناس لیگ برتری!
1394/11/21
در روزهای گذشته به شکل رسمی اعلام شد که تلفن هوشمند G5 از LG در کنگره جهانی موبایل معرفی خواهد شد و حالا خود ال جی در حال انتشار اطلاعات تازه ای در خصوص همین موبایل است.
1394/11/21
بر اساس تحقیقات جدیدی که تحت رهبری پروفسور دانشگاه American University صورت گرفته، محققین به این نتیجه رسیده اند که ۹۲ درصد از دانشجویان، مطالعه کتاب های فیزیکی را به e-book ترجیح می دهند.
1394/11/20
مدت هاست که کاربران اندروید منتظر نسخه جدید اپلیکیشن 1Password هستند و امروز این امر محقق گشت.