خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند سونی SONYکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DVP-FX810 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-NS618 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-NS718 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-NS758 2,100,000 2,100,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY DVP-S7700 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-SR510 N/A N/A N/A
سونی SONY DVP-SR510P N/A N/A N/A
سونی SONY HX 980 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY PSP AC 150,000 350,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Bluetooth ICF-CS20BT N/A N/A N/A
سونی SONY BSP10 N/A N/A N/A
سونی SONY SRS-A3 / B N/A N/A N/A
سونی SONY SRS-BTS50 portable N/A N/A N/A
سونی SONY SRSBTV5 Portable Bluetooth Wireless N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY XS-GTF1638 260W N/A N/A N/A
سونی SONY XS-GTF6938 420W N/A N/A N/A
سونی SONY XS-N6940 500W N/A N/A N/A
سونی SONY XS-N6950 600W N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 13.3S Series 4,200,000 4,200,000 7 روز پیش
سونی SONY 14CW Series 1,750,000 1,750,000 7 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 14.1" SERIES C N/A N/A N/A
سونی SONY 14.1" SERIES CR N/A N/A N/A
سونی SONY 15" SERIES A N/A N/A N/A
سونی SONY 15.4" N/A N/A N/A
سونی SONY 15.5" N/A N/A N/A
سونی SONY 16.4" SERIES FW N/A N/A N/A
سونی SONY B160HW02 V.0 16.0 Inches N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NH-AA-B2EN 2500mA N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BP2R N/A N/A N/A
سونی SONY BPS23 N/A N/A N/A
سونی SONY BPS24 1,200,000 1,220,000 14 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP2E N/A N/A N/A
سونی SONY PCGA-BP2NX 750,000 750,000 14 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP2S 750,000 750,000 14 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP2T 990,000 990,000 14 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP2V 850,000 850,000 14 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP4V N/A N/A N/A
سونی SONY PCGA-BP51 1,050,000 1,050,000 14 ساعت پیش
سونی SONY PCGA-BP71 750,000 750,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP - BPS 12 1,030,000 1,030,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP - BPS 13 810,000 820,000 7 روز پیش
سونی SONY VGP - BPS 21 1,300,000 1,300,000 7 روز پیش
سونی SONY VGP - BPS 22 810,000 1,050,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP- BPS8 850,000 1,050,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BP2V 850,000 850,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPL2 470,000 1,050,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS1 N/A N/A N/A
سونی SONY VGP-BPS12 1,030,000 1,030,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS13A N/A N/A N/A
سونی SONY VGP-BPS2 450,000 750,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS21A 1,300,000 1,300,000 7 روز پیش
سونی SONY VGP-BPS26 810,000 940,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS3 1,050,000 1,050,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS4 1,150,000 1,150,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS5 1,150,000 1,150,000 14 ساعت پیش
سونی SONY VGP-BPS9 810,000 1,100,000 14 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NH-AAA-B2EN 900mA N/A N/A N/A
سونی SONY NH-AAA-B2KN 800mA N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BDP-S1100 N/A N/A N/A
سونی SONY BDP-S4100 Smart 3D 4,000,000 4,500,000 3 روز پیش
سونی SONY BDP-S480 3,800,000 4,200,000 3 روز پیش
سونی SONY BDP-S5200 4,600,000 4,600,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BDCTD03VB N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY قاب دار 50GB N/A N/A N/A
سونی SONY بدون قاب 25GB N/A N/A N/A
سونی SONY بدون قاب 50GB N/A N/A N/A
سونی SONY قاب دار 25GB N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY PlayStation 3 - 160GB 8,900,000 8,900,000 17 ساعت پیش
سونی SONY PlayStation Portable (PSP) - 3000 N/A N/A N/A
سونی SONY Pro 1Tb N/A N/A N/A
سونی SONY PS 1 800,000 900,000 1 ساعت پیش
سونی SONY PS 1 Small N/A N/A N/A
سونی SONY PS4 Slim 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY PSP 3004 3,900,000 3,900,000 5 روز پیش
سونی SONY Slim 160Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Slim 320Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Vita 6,500,000 7,000,000 17 ساعت پیش
سونی SONY پلی استیشن 3 - 320GB 8,500,000 9,500,000 1 روز پیش
سونی SONY پلی استیشن 4 ( Playstation 4 ( PS4 10,200,000 16,800,000 1 ساعت پیش
سونی SONY پلی استیشن PSP1000 2,670,000 2,700,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Xperia SGPT121A1/S N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia SGPT122A1/S N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia SGPT131A1/S N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia SGPT133A1/S N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z LTE 16Gb 10.1inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z2 16Gb 10.1inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY X8505C 55inch 3D 4K 119,000,000 119,000,000 4 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BRAVIA KDL- 40W600B 40inch 17,000,000 22,600,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY BRAVIA KDL- 48W600B 48inch 25,900,000 26,300,000 1 روز پیش
سونی SONY EX650-46inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 24R402 24inch N/A N/A N/A
سونی SONY 40LF570 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY 40R350 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY 40r452 - 40 inch N/A N/A N/A
سونی SONY 42W658 42inch 23,300,000 23,300,000 1 روز پیش
سونی SONY 46EX430 46Inches N/A N/A N/A
سونی SONY 46r452 - 46inch 21,000,000 21,000,000 1 روز پیش
سونی SONY 46W708 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY 46W708A 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY 48R550C 48inch 23,100,000 23,100,000 4 روز پیش
سونی SONY 48R560C 48inch 23,300,000 25,900,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY 48W700C 48inch 30,000,000 30,000,000 4 روز پیش
سونی SONY 49LB551 49inche N/A N/A N/A
سونی SONY 50W708 50inch N/A N/A N/A
سونی SONY 60W605B 60inch 48,800,000 48,800,000 3 روز پیش
سونی SONY BRAVIA Full HD EX640 60inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA FULL HD KDL-40R470 40Inch 15,000,000 16,400,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY Bravia KDL-40R450 16,200,000 16,200,000 1 روز پیش
سونی SONY BRAVIA KDL-60W600B 60inch 47,000,000 47,900,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY BRAVIA KLV-32R402 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA KLV-32R422B 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia KLV46R452A 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA R450 46inch 22,500,000 22,500,000 1 روز پیش
سونی SONY BRAVIA R472A 40Inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA R472A 46Inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia W904 55 N/A N/A N/A
سونی SONY BX350 22inch N/A N/A N/A
سونی SONY EX330 32 N/A N/A N/A
سونی SONY EX430 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY EX630 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY EX650-40 N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-24R400 24inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-32EX650 N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-32R300 32inch 10,700,000 10,900,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-32R400A 32inch 10,500,000 10,600,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-32W670A 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-40R470B 40Inch 15,200,000 16,400,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-40W605 40inch 19,000,000 19,500,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-42W653A 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL42W670 42Inches N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-42W670A 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-42W674 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-42W700B 42Inches N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-46W700A WiFi 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL60W600B 60inch 42,500,000 47,600,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY KLV-24EX430 24inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV-32R402A 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV-32R422A 32inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV40R452A 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV-40R472A 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV40R472B 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY KLV-48R472B 48inch N/A N/A N/A
سونی SONY R303 32inch Full HD 9,500,000 10,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY R470 46inch 23,500,000 23,500,000 1 روز پیش
سونی SONY R553C 48inch 22,700,000 23,500,000 3 روز پیش
سونی SONY W650D 40inch 17,000,000 20,400,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY W670A 32inch - internet N/A N/A N/A
سونی SONY W700 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY W705C 48inche 25,900,000 26,100,000 3 روز پیش
سونی SONY X8305C 49inch 4K android 33,500,000 38,500,000 3 روز پیش
سونی SONY X8500D 55Inch 4K 42,500,000 45,900,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY X8500D 65Inch 4K android 70,500,000 86,500,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY X8500D 75inch 4K 180,000,000 218,000,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 47W800 47inch N/A N/A N/A
سونی SONY KD-55X8500C 55inch 58,000,000 77,990,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY X8505C 65inch 4K 100,000,000 101,000,000 3 روز پیش
سونی SONY "40 - 46NX720 N/A N/A N/A
سونی SONY "46 - 46HX925 N/A N/A N/A
سونی SONY "60 - 46NX720 N/A N/A N/A
سونی SONY 32HX750 - 32 inch HD N/A N/A N/A
سونی SONY 40 HX855 inch N/A N/A N/A
سونی SONY 40nx720 براویا N/A N/A N/A
سونی SONY 42W800 42inch 22,000,000 22,000,000 1 روز پیش
سونی SONY 46-HX750 N/A N/A N/A
سونی SONY 4K 55X8504 55inch 83,000,000 83,000,000 4 روز پیش
سونی SONY 4K Ultra HD KD55X8500B 60,000,000 60,000,000 4 روز پیش
سونی SONY 4K Ultra KD-55X9004A 55inch 128,400,000 128,400,000 3 روز پیش
سونی SONY 4K Ultra KD65X8504A N/A N/A N/A
سونی SONY 4K Ultra KD79X9000B 79inch N/A N/A N/A
سونی SONY 4K Ultra KD85X9500B 85inch N/A N/A N/A
سونی SONY 50W700 50Inches N/A N/A N/A
سونی SONY 50W828 50inch N/A N/A N/A
سونی SONY 55W800 55inch 35,500,000 35,500,000 4 روز پیش
سونی SONY 55W900 55inch 80,000,000 80,000,000 1 روز پیش
سونی SONY 55x9000C 55inch 72,000,000 82,000,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY 60R550 60inch N/A N/A N/A
سونی SONY Android X9005C 65Inch 122,000,000 1,162,000,000 3 روز پیش
سونی SONY BRAVIA KD-65X9004A 65inch 145,300,000 145,300,000 3 روز پیش
سونی SONY Bravia KDL-50R550 50inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA W850B 60Inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA 42W800B 42 inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA EX720 32Inches N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA Full HD HX925 65inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia KDL46W905 46Inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA KDL50W829 50inche N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia KDL-55W807 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 - 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 47inche N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 50inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 60inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R500 70inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia R550 70 inch 108,000,000 108,000,000 1 روز پیش
سونی SONY Bravia W804 - 47inche N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia W804 - 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY BRAVIA W900A 46inch 55,000,000 60,000,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY Bravia W904 - 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia X9004 55inch 100,000,000 100,000,000 1 روز پیش
سونی SONY HX750-40 20,000,000 20,000,000 4 روز پیش
سونی SONY HX750-55 N/A N/A N/A
سونی SONY HX850-46inch N/A N/A N/A
سونی SONY HX850-55 N/A N/A N/A
سونی SONY HX855 46inch N/A N/A N/A
سونی SONY HX855 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY KD-49X8300C 49inch 32,800,000 38,000,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY KD-49X8500C 49inch N/A N/A N/A
سونی SONY KD-65X8500C 78,500,000 93,000,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY KDL 55W807A 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-32W700B N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-42R500 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-43W800C 43inch 21,600,000 24,700,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-47R500 47inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-50R550A 50inch 39,000,000 39,000,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-50W800B 50 Inch 30,000,000 34,300,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL50W800B 50inch 30,000,000 30,000,000 4 روز پیش
سونی SONY KDL-50W800C 50inch 30,500,000 35,500,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY KDL55W800B 55inch 35,500,000 39,900,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-55W800C 55inch 34,700,000 39,500,000 57 دقیقه پیش
سونی SONY KDL-55W828B 55inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-60R550A 60inch 64,000,000 64,000,000 1 روز پیش
سونی SONY KDL-70R550Aah 70inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL70W850B 70inch N/A N/A N/A
سونی SONY R550 Internet 60inch N/A N/A N/A
سونی SONY Ultra HD X9004 65inch 168,500,000 170,000,000 1 روز پیش
سونی SONY W804 42inch N/A N/A N/A
سونی SONY W805C 43inch Android 22,500,000 23,200,000 3 روز پیش
سونی SONY W805C Android 50inch 31,700,000 32,500,000 3 روز پیش
سونی SONY X Series BRAVIA 4K KD-55X8504A 83,000,000 83,000,000 4 روز پیش
سونی SONY X Series BRAVIA 4K KD-65X8500B 65inch N/A N/A N/A
سونی SONY X Series BRAVIA 4K KD-85X9500B 85inch N/A N/A N/A
سونی SONY X Series BRAVIA KD-65X9000B 65inch 187,000,000 187,000,000 3 روز پیش
سونی SONY X8500B 49inch 51,000,000 57,000,000 3 روز پیش
سونی SONY X8500C 75inch 4K 285,000,000 285,000,000 3 روز پیش
سونی SONY X8505C 4K 55inch 57,500,000 58,000,000 4 روز پیش
سونی SONY X9300D 55inch 68,000,000 85,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY X9300D 65inch 4K 108,000,000 135,000,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY X9400C 75Inch 4K 190,000,000 198,500,000 1 ساعت پیش
سونی SONY X9400D 75inch 4K 193,500,000 250,000,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY XSeries BRAVIA 4K KD-65X9004A 187,000,000 187,000,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY "32 - 32CX520 N/A N/A N/A
سونی SONY Bravia KDL46BX450 46-inch N/A N/A N/A
سونی SONY BX450 40inch N/A N/A N/A
سونی SONY KDL-46R450 46inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DRX-S90U N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VGN - A130B Driver For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - CR 231E For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - CS118E For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - SZ320CQ For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - SZ420N For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - SZ440 For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - SZ740 Driver For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VGN - Z530N For Win XP N/A N/A N/A
سونی SONY VPCCW14FX For Win XP N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SWR30 4,100,000 4,100,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Dock Clock Radio ICF-DS15 iPN N/A N/A N/A
سونی SONY ICF-F12S 3 Band Portable N/A N/A N/A
سونی SONY ICF-SW11 N/A N/A N/A
سونی SONY ترانزیستور ICF-J1 N/A N/A N/A
سونی SONY ترانزیستوری ICF-J40 N/A N/A N/A
سونی SONY دو بانده ICF-F10 N/A N/A N/A
سونی SONY ساعت ICF-C205 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY ICD-PX333 2,350,000 2,750,000 19 ساعت پیش
سونی SONY ICD-AX412F 2Gb 3,000,000 3,000,000 19 ساعت پیش
سونی SONY ICD-BX140 N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-MX20 8GB N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-PX312 2Gb N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-PX440 2,350,000 2,650,000 2 ساعت پیش
سونی SONY ICD-TX50 4,400,000 4,400,000 19 ساعت پیش
سونی SONY ICD-TX650 خبرنگاری 4,650,000 6,400,000 15 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX200 2GB N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX300 4GB 3,150,000 3,150,000 19 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX400 8GB N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX512F 2Gb N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX522 2,850,000 2,850,000 19 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX523F N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX533 3,450,000 3,450,000 19 ساعت پیش
سونی SONY ICD-UX534F N/A N/A N/A
سونی SONY ICD-UX543 4,150,000 4,990,000 19 ساعت پیش
سونی SONY PCM-M10/B 4Gb 9,450,000 9,450,000 19 ساعت پیش
سونی SONY Walkman NWZ-B172 2Gb N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DUALSHOCK®4 1,650,000 1,900,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Playstation2 Dualshock Controller 129,000 380,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Playstation3 Dualshock Wireless Controller 450,000 1,550,000 1 ساعت پیش
سونی SONY PS2 Controller 85,000 330,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Wireless Ps2 Gamepad 250,000 380,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SNC-EP521 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Cybershot DSC-QX10 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-QX100 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY EVI-D70 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Cyber shot DSC W800 3,800,000 3,800,000 1 روز پیش
سونی SONY Cyber shot DSC W810 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-H200 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-H400 N/A N/A N/A
سونی SONY Cyber-shot DSC-HX400h N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-HX90V N/A N/A N/A
سونی SONY Cyber-Shot DSC-TX100V N/A N/A N/A
سونی SONY Cyber-Shot DSC-TX20 N/A N/A N/A
سونی SONY Cyber-Shot DSC-TX200V N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-WX200 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot DSC-WX220h N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot Hx300 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot HX50v N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot WX300 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot WX60 N/A N/A N/A
سونی SONY Cybershot WX80 N/A N/A N/A
سونی SONY DSC-H300 N/A N/A N/A
سونی SONY DSC-T99 N/A N/A N/A
سونی SONY DSC-W730 4,000,000 4,000,000 1 روز پیش
سونی SONY DSC-W830 5,900,000 5,900,000 13 ساعت پیش
سونی SONY W710 3,100,000 3,100,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY HVR-Z5E N/A N/A N/A
سونی SONY HXR-MC1500 N/A N/A N/A
سونی SONY HXR-MC2500 46,000,000 46,000,000 1 روز پیش
سونی SONY HXR-NX3 99,500,000 99,500,000 13 ساعت پیش
سونی SONY HXR-NX30 N/A N/A N/A
سونی SONY HXR-NX5E N/A N/A N/A
سونی SONY HXR-NX70P N/A N/A N/A
سونی SONY NEX-EA50H‎ N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DCR-SX22E N/A N/A N/A
سونی SONY FDR-AX100 53,500,000 53,500,000 13 ساعت پیش
سونی SONY FDR-AXP35 37,800,000 37,800,000 1 روز پیش
سونی SONY HDR PJ270E N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX190 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX220 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX240 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX290 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX405 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-CX900 44,400,000 44,400,000 13 ساعت پیش
سونی SONY HDR-PJ230 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ340 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ380 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ410 14,400,000 14,400,000 1 روز پیش
سونی SONY HDR-PJ430 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ540 N/A N/A N/A
سونی SONY HDR-PJ810 27,500,000 27,500,000 1 روز پیش
سونی SONY HDR-PJ820 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY DVD+R باکس 50 عددی N/A N/A N/A
سونی SONY DVD-R باکس 50 عددی N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BC-5500H N/A N/A N/A
سونی SONY IDE 12.7mm N/A N/A N/A
سونی SONY IDE Eject N/A N/A N/A
سونی SONY SATA AD-7580S N/A N/A N/A
سونی SONY SATA Eject N/A N/A N/A
سونی SONY SLIM IDE Eject N/A N/A N/A
سونی SONY SLIM SATA Eject N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY XS-GTX121LT 1350W N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SW2 Canvas Band N/A N/A N/A
سونی SONY SW2 Metal Band N/A N/A N/A
سونی SONY SW2 Plastic Band N/A N/A N/A
سونی SONY SWR50 5,290,000 5,290,000 1 روز پیش
سونی SONY SWR50 Metal Band 6,190,000 6,190,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Vaio VGN-CR Series Mic and Cable N/A N/A N/A
سونی SONY VGN-CS33H/Z Video Cable N/A N/A N/A
سونی SONY VGN-FW Multi Media Ribbon Cable N/A N/A N/A
سونی SONY VGN-SZ SERIES AUDIO FLEX RIBBON CABLE N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY GCM10 Game Control Mount N/A N/A N/A
سونی SONY Micro USB Male to USB Female S-K07 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 52X شیرینگ N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CMT-S40D N/A N/A N/A
سونی SONY SHAKE 6 N/A N/A N/A
سونی SONY SHAKE-7 N/A N/A N/A
سونی SONY ZS-RS70 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY BDV-E2100 N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-E4100 14,000,000 15,900,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY BDV-E6100 17,200,000 19,000,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY BDV-E985 3D Blu-ray Disc N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-IZ1000W 3D 20,000,000 20,200,000 1 روز پیش
سونی SONY BDV-N8100W N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-N890 N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-N9100 3D N/A N/A N/A
سونی SONY BDV-N9200W 28,000,000 29,500,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY BDV-N9200WL 27,500,000 27,500,000 3 ساعت پیش
سونی SONY BDV-N9900 N/A N/A N/A
سونی SONY DAV-DZ350 N/A N/A N/A
سونی SONY DAV-DZ640 N/A N/A N/A
سونی SONY DAV-DZ650 10,700,000 12,900,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY DAV-DZ940 N/A N/A N/A
سونی SONY DAVTZ140 5.1 CH N/A N/A N/A
سونی SONY DAVTZ150 N/A N/A N/A
سونی SONY DAV-TZ215 N/A N/A N/A
سونی SONY DV-E3100 10,400,000 10,400,000 4 روز پیش
سونی SONY DZ950 13,800,000 17,900,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY E690 N/A N/A N/A
سونی SONY HT-M3 N/A N/A N/A
سونی SONY SHAKE-44D 25,900,000 26,000,000 3 ساعت پیش
سونی SONY SHAKE-88D 39,990,000 39,990,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY SHAKE-X7 41,500,000 41,500,000 3 روز پیش
سونی SONY STR-K7SW 48,100,000 48,100,000 3 روز پیش
سونی SONY SZ1000 16,000,000 17,900,000 58 دقیقه پیش
سونی SONY TZ715 8,800,000 11,000,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY 4AA - 2700mA + Refresh - HRMF4N N/A N/A N/A
سونی SONY 2AAA 900mA - HS2KA N/A N/A N/A
سونی SONY 4AA 2000mA - HLD4KN N/A N/A N/A
سونی SONY 4AA 2500mA - HLD4EN N/A N/A N/A
سونی SONY Lithium CP-AL/C - USB Charger N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VAIO 16V 4A N/A N/A N/A
سونی SONY 16V 3.75A N/A N/A N/A
سونی SONY 19.5V 3.9A 360,000 390,000 3 روز پیش
سونی SONY 19.5V 4.1A 80W N/A N/A N/A
سونی SONY 19.5V 6.15A 530,000 560,000 3 روز پیش
سونی SONY 19.5V 6.2A 530,000 570,000 3 روز پیش
سونی SONY Laptop Charger - 19.5V- 4.7A - PCGA-AC19V10 330,000 370,000 3 روز پیش
سونی SONY Orginal 19.5V-7.7A N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY مخصوص خودرو AN401 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CDX-G1053UR N/A N/A N/A
سونی SONY CDX-G1150U N/A N/A N/A
سونی SONY CDX-G1151U N/A N/A N/A
سونی SONY CDX-GT500U USB Compatible N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VAIO VGN CS 250,000 250,000 7 روز پیش
سونی SONY VAIO VGN-CW 250,000 250,000 7 روز پیش
سونی SONY SZ Series 250,000 250,000 7 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VGN-NS Series LCD Video Cable N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY AV 25,000 40,000 1 ساعت پیش
سونی SONY HDMI Cable For PS3 200,000 200,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Vaio SVJ20215CVB Ci5 4G 500Gb 43,800,000 43,800,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY FJ Series N/A N/A N/A
سونی SONY N Series N/A N/A N/A
سونی SONY NR Series 600,000 800,000 7 روز پیش
سونی SONY S Series 650,000 650,000 1 ماه و 23 روز پیش
سونی SONY VGN SR Series N/A N/A N/A
سونی SONY CW-Series 900,000 900,000 7 روز پیش
سونی SONY FE Series N/A N/A N/A
سونی SONY FS Series N/A N/A N/A
سونی SONY FW Series Black 480,000 550,000 7 روز پیش
سونی SONY FW Series white 480,000 550,000 7 روز پیش
سونی SONY NW-Series 600,000 600,000 7 روز پیش
سونی SONY VAIO SVE14 600,000 600,000 7 روز پیش
سونی SONY Vaio VGN-CR N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VGN-SR N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VGN-SZ N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO VPC-CB 600,000 600,000 7 روز پیش
سونی SONY Vaio VPC-EA 600,000 600,000 7 روز پیش
سونی SONY Vaio VPC-EB 580,000 700,000 7 روز پیش
سونی SONY Vaio VPC-EH 580,000 670,000 7 روز پیش
سونی SONY VGN-FZ 550,000 600,000 7 روز پیش
سونی SONY VGN-Z N/A N/A N/A
سونی SONY VPC-EG N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Carry Bag for PS2 250,000 250,000 1 روز پیش
سونی SONY Travell Bag For PS3 150,000 400,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY PS3 Move Navigation Controller 800,000 1,350,000 17 ساعت پیش
سونی SONY PS3 Starter Pack 1,800,000 1,800,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Xperia E3 Dual D2212 4.5inch N/A N/A N/A
سونی SONY Desire 310 N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia C MT6589 4Gb 5inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia C3 Dual SIM 6,590,000 6,590,000 30 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia C4 Dual SIM 16Gb 5.5inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia C5 Ultra 16Gb 6inch 8,990,000 9,300,000 24 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia E C1605 2,090,000 2,090,000 30 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia E Dual 4Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia E1 N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia M Dual Sim 4Gb 3G N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia M2 Aqua 4.8inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia M2 dual 8Gb 3G N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia M4 Aqua Dual SIM 16Gb 5.0inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia M5 16Gb 5inch 9,040,000 9,240,000 29 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia Miro N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia SL N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia T2 Ultra 8Gb 4G N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia T2 Ultra Dual D5322 N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia T3 D5102 5,650,000 5,650,000 15 ساعت پیش
سونی SONY Xperia X 32Gb 5.0inch 15,400,000 15,400,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Xperia XA Dual SIM 16Gb 5.0inch 8,600,000 9,890,000 23 ساعت پیش
سونی SONY Xperia XA Ultra Dual Sim 16Gb 6.0inch 12,590,000 12,590,000 27 روز پیش
سونی SONY Xperia Z 5,400,000 5,400,000 29 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia Z1 16Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z1 Compact 16Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z2 16Gb 8,090,000 8,090,000 30 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia Z3 Dual 5.2inch 8,850,000 10,390,000 24 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia Z3 Plus 32G 5.2inch 9,790,000 10,850,000 24 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia Z3v D6708 5.2inch N/A N/A N/A
سونی SONY Xperia Z5 Dual SIM 32G 5.2inch 12,550,000 14,290,000 24 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia Z5 Premium Dual SIM 32Gb 5.5inch 15,600,000 17,690,000 24 دقیقه پیش
سونی SONY Xperia ZR 8Gb 4G N/A N/A N/A
سونی SONY Z3 Compact 16Gb 4.6inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SVD11215CVB i5 4G 128GbSSD 12Inches N/A N/A N/A
سونی SONY SVD13211SAB 4G 128Gb-SSD N/A N/A N/A
سونی SONY SVD13217PGB i7 4G 256Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVE15135CV/B i3 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF 15213 i3 4G 500Gb 1G 23,500,000 28,500,000 1 روز پیش
سونی SONY SVF 1532-4200U i5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF 15328 4200U i5 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY SVF i7-3537U 12G 1Tb+8Gb SSD 2Gb 64,900,000 64,900,000 5 روز پیش
سونی SONY SVF14213SGB i3 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF14218SG/B/W i5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF14219SG i5 4G 750Gb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY Svf15212 CX i3 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF1521BYA Plus i3 4G 320Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVF1521F4E i5 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVP13218PG/B i7 4G 256Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY SVS13133CV i5 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY SVT11213CG 3560Y 2G 128SSD N/A N/A N/A
سونی SONY SVT13137CVS Ci7 4G 256Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO i5 460M 4G 128Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO AMD A10-5745M 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Core i3 3217U 6G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio Core I7 4500 8Gb 750Gb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY vaio E14 116 Ci5 6G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio E14 12 CCX Ci5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO E15 11 HFXW Ci5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO E15 12 GCX Ci5 8G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO E15 129 Ci7 4G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO E17 115FG Ci7 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO F22M1E Ci7 6G 640Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO F23 Z1E Ci7 8G 640Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit 14E SVF1432ACX i7 8G 750Gb 47,000,000 48,500,000 1 روز پیش
سونی SONY VAIO Fit 15E AMD 8G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit 15E i7 8G 1Tb 50,000,000 50,000,000 15 ساعت پیش
سونی SONY VAIO Fit 15E i7 8G 1Tb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit 15E i7-4500U 16G 1Tb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Fit 15E SVF1532SG i7 8G 1Tb 2G 50,000,000 50,000,000 15 ساعت پیش
سونی SONY VAIO Fit multi-flip 13A i5 4G 128Gb SSD SVF13N12SGS N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO i7-4500U 8G 128Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Multi Flip i5 4G 1Tb+16G SSD-SVF15N12 N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Pro 13 i5 8G 128Gb SSD SVP13215CD N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio SVD Duo Hybrid Ultrabook i7-4650U 8G 256GB N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVE15 115EG Ci3 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVE1512 Ci7 8G 1Tb N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio SVF 14 3290 i7 8G1Tb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF i5-4200U 4G 128Gb SSD N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF14325CXW i5 6G 750Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF15216 i3-3227U 4G 500Gb 26,800,000 26,800,000 5 روز پیش
سونی SONY Vaio SVF15218SG/W i5 4G 500Gb N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVF152190X i7 4G 500Gb 2G N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO SVP Touchscreen Ultrabook Intel Core i7-4500U 8Gb 256Gb SSD 72,000,000 72,000,000 5 روز پیش
سونی SONY Vaio SVT11 125 CVS Ci5 4G 500Gb SSD 12Inches N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO Touchscreen i7 8G 1Tb +8GB SSD-SVF15A16CXB N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY VGN-SZ58GN/C CORE 2DUO 2G 160Gb N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SWR510 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY فیش AV N/A N/A N/A
سونی SONY فیش تبدیل BNC N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Sport Pack for PS3 12 in 1 Move Motion Control 150,000 150,000 5 روز پیش
سونی SONY برچسب محافظ ال سی دی PSP LCD / پروتکتور 18,000 30,000 1 ساعت پیش
سونی SONY پایه نگهدارنده PS2 40,000 50,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CR390 N/A N/A N/A
سونی SONY CS215J N/A N/A N/A
سونی SONY MBX-224 For SONY VAIO VPC-EB N/A N/A N/A
سونی SONY MBX-226 for Vaio VPC-CW2 N/A N/A N/A
سونی SONY SVE14A27C N/A N/A N/A
سونی SONY V6-3000 N/A N/A N/A
سونی SONY VAIO VGN-FZ N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VGN-SZ N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VPCEH N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VPC-F11 N/A N/A N/A
سونی SONY Vaio VPCZ1 N/A N/A N/A
سونی SONY Vgn fw N/A N/A N/A
سونی SONY vgn sr N/A N/A N/A
سونی SONY VGN-NW270 N/A N/A N/A
سونی SONY VPC F13 N/A N/A N/A
سونی SONY VPC-EA N/A N/A N/A
سونی SONY VPC-EL N/A N/A N/A
سونی SONY Vpc-S N/A N/A N/A
سونی SONY VPC-SA N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NWZ-B173 N/A N/A N/A
سونی SONY NWZ-W273 Walkman headphone N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY Memory Stick PRO - HG Duo 16Gb 500,000 640,000 1 ساعت پیش
سونی SONY Memory Stick PRO - HG Duo 4Gb 130,000 130,000 5 روز پیش
سونی SONY Memory Stick PRO - HG Duo 8Gb 300,000 460,000 1 ساعت پیش
سونی SONY PS2 8MB MEMORY CARD 100,000 220,000 1 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY HD-E1 1Tb USB 3.0 N/A N/A N/A
سونی SONY HDEG5/B 500Gb USB 3.0 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY NW-WS413 Walkman N/A N/A N/A
سونی SONY SBH60 1,750,000 2,000,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY SBH20 N/A N/A N/A
سونی SONY MBH20 790,000 790,000 14 ساعت پیش
سونی SONY MDR-NC31EM 1,450,000 1,450,000 2 ساعت پیش
سونی SONY SBH50 N/A N/A N/A
سونی SONY SBH54 Bluetooth 2,880,000 3,350,000 2 ساعت پیش
سونی SONY SBH70 N/A N/A N/A
سونی SONY SBH80 N/A N/A N/A
سونی SONY STH30 850,000 850,000 2 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
سونی SONY CW275 N/A N/A N/A
سونی SONY CX275 N/A N/A N/A
سونی SONY DX-100 12,200,000 14,000,000 1 دقیقه پیش
سونی SONY DX120 14,300,000 14,900,000 28 دقیقه پیش
سونی SONY MP-CL1 Mobile 13,800,000 13,800,000 52 دقیقه پیش
سونی SONY PL-EW225 N/A N/A N/A
سونی SONY SW225 39,900,000 39,900,000 2 دقیقه پیش
سونی SONY SX225 27,500,000 29,900,000 2 دقیقه پیش
سونی SONY SX235 N/A N/A N/A
سونی SONY VPL DX-102 13,700,000 15,000,000 1 دقیقه پیش
سونی SONY VPL EW255 N/A N/A N/A
سونی SONY VPL-CH350 49,900,000 54,000,000 2 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-CH375 81,000,000 81,900,000 52 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-CW275 74,000,000 85,000,000 3 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-CX276 50,000,000 54,000,000 2 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX122 14,500,000 16,500,000 1 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX125 Wireless 19,200,000 19,200,000 52 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX126 15,900,000 16,000,000 20 ثانیه پیش
سونی SONY VPL-DX127 17,100,000 18,100,000 1 دقیقه پیش
سونی SONY VPLDX140 N/A N/A N/A
سونی SONY VPL-DX142 18,000,000 18,000,000 5 روز پیش
سونی SONY VPL-DX146 19,700,000 19,700,000 28 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-DX147 19,100,000 20,900,000 3 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EW226 28,400,000 28,400,000 52 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EX145 24,900,000 24,900,000 32 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-EX242 23,200,000 23,200,000 20 ثانیه پیش
سونی SONY VPL-EX255 22,000,000 24,000,000 20 ثانیه پیش
سونی SONY VPL-EX276 N/A N/A N/A
سونی SONY VPL-EX295 24,700,000 26,000,000 20 ثانیه پیش
سونی SONY VPL-EX345 34,000,000 36,500,000 2 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-FX30 59,500,000 72,000,000 10 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-FX35 64,900,000 69,800,000 20 ثانیه پیش
سونی SONY VPL-FX37 85,500,000 86,100,000 11 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-HW40ES 72,000,000 79,000,000 2 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-HW45ES 72,000,000 72,000,000 5 روز پیش
سونی SONY VPL-SW635C 57,200,000 57,200,000 53 دقیقه پیش
سونی SONY VPL-SX125 N/A N/A N/A
سونی SONY VPL-SX630 48,000,000 49,900,000 20 ثانیه پیش
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/07/03
سریع و ناگهانی اتفاق می افتد. یک چاله آب در خیابان، یا شاید کنار ساحل دریا ایستاده اید و تلفن از دست تان رها می شود. تلفن های قدیمی تر که اصلا مقاومتی در برابر آب از خود نشان نمی دادند اما با این حال...
1395/07/03
ایرانسل به عنوان یکی از پیشگامان عرصه مخابراتی در ایران، پیوسته در حال آزمون و خطای فناوری های جدیدی است تا برای مشترکین خود استفاده از آن ها را امکان پذیر سازد. از همین رو، این شرکت در جدیدترین اقدام خود، به آزمایش فناوری VoWiFi پرداخته است.
1395/07/03
امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران دیروز جمعه گفته است نخستین سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از امروز سوم مهرماه در سراسر کشور آغاز می شود.
1395/06/31
اینستاگرام همراستا با تست هایی که امسال روی قابلیت های مختلف پلتفرم خود انجام داد، چندی پیش تایید نمود که ویژگی تازه ای تحت عنوان Save Draft را به تمامی کاربرانش عرضه می کند.
1395/06/31
با اینکه بر سر ضرورت برخورد با قاچاق کالا بین همه مسئولان اتفاق نظر وجود دارد، درباره تبعات و هزینه‌های این مبارزه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
1395/06/28
شرکت ال جی در نمایشگاهی در آمریکا از بزرگترین تلویزیون OLED دنیا با صفحه نمایشگر ۷۷ اینچی رونمایی کرد.
1395/06/27
اگر به خاطر داشته باشید، هفته گذشته شرکت اپل از دومین نسل ساعت هوشمند خود با قابلیت‌های ریز و درشت رونمایی کرد.
1395/06/27
در این مقاله با ۱۰ عادت بد در هنگام رانندگی آشنا خواهید شد که انجام آنها می‌تواند به خودروی شما آسیب برساند.
1395/06/24
با افزایش فشار مخالفان مدیریت قلب اینترنت به جامعه جهانی از سوی سیاسیون آمریکایی، کمپانی‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک و توئیتر از ضرورت انتقال آیکان به جامعه جهانی سخن گفتند.
1395/06/23
از ابتدای سال 2016 و با معرفی و عرضه تدریجی تلفن های هوشمند توسط کمپانی های مختلف مشخص شد بیشترین رقابت بین این شرکت ها در سال جاری در بخش دوربین ها متمرکز خواهد بود.
‌گزیده اخبار روز
1395/07/04
سه تن از ثروتمندترین و باهوش ترین مردان جهان قصد دارند تا برای اولین بار به کشف حیات بیگانه بپردازند.
1395/07/04
مردم اول صبح ها چای یا قهوه را ترجیح می دهند اما می توانید آب را جایگزین این دو نوشیدنی کنید. دلایلی وجود دارد که یک لیوان آب اول صبح را به هر کسی که می خواهد روز پرانرژی داشته باشد پیشنهاد می کند؛
1395/07/04
شرکت سوئدی اسکانیا برای ساخت یکی از تبلیغات خود اقدام به ساخت ساعتی غول‌پیکر با استفاده از تریلی‌های 18 چرخ خود کرده است. 14 تریلی عقربه‌های ساعت،دقیقه و ثانیه شمار این ساعت را با حرکت هماهنگ خود تشکیل می‌دادند.
1395/07/03
به نقل از روزنامه ی آلمانی Die Welt، یک شرکت حمل و نقل فرانسوی به نام Alstom به تازگی از اولین قطار مسافربری هیدروژنی جهان رونمایی کرده است.
1395/07/03
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی موسوم به «ایران تله کام ۲۰۱۶» از فردا چهارم مهر ماه به مدت سه روز با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۲ کشور جهان ...
1395/07/03
فرا رسیدن پاییز، خاطرات زیبایی را در ذهن ها زنده می کند که بیشتر آنها به آغاز سال تحصیلی بر می گردد. یکی از این خاطرات، خودکار آبی بیک است که در زمان خود بهترین تجربه نوشتن را به ارمغان می آورد
1395/07/03
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت در آئین بازگشایی رسمی مدارس استان البرز صبح شنبه وارد کرج شد و با حضور در مدرسه مهدیه رجائی شهر زنگ آغاز سال تحصیلی 95-96 در این استان را نواخت.
1395/07/03
اپل نسخه رفع باگ شده آی او اس 10.0.2 را برای دارندگان انواع آیفون و آی پد عرضه کرد.
1395/07/03
سریع و ناگهانی اتفاق می افتد. یک چاله آب در خیابان، یا شاید کنار ساحل دریا ایستاده اید و تلفن از دست تان رها می شود. تلفن های قدیمی تر که اصلا مقاومتی در برابر آب از خود نشان نمی دادند اما با این حال...
1395/07/03
ایرانسل به عنوان یکی از پیشگامان عرصه مخابراتی در ایران، پیوسته در حال آزمون و خطای فناوری های جدیدی است تا برای مشترکین خود استفاده از آن ها را امکان پذیر سازد. از همین رو، این شرکت در جدیدترین اقدام خود، به آزمایش فناوری VoWiFi پرداخته است.