خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند رمینگتون REMINGTONکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON BKT3000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON EP3000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON EP5000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON EP6010 1,450,000 1,450,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON EP6020 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON EP6030 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON IPL5000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON Uscator de par AC9096 2,500,000 2,700,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON WDF-3600 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON WDF4830 2,000,000 2,000,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON WSF3000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON Ci 151 900,000 900,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON CI76 880,000 900,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON CI95 1,450,000 1,450,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON CIF75 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON CS5002 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S1005 1,300,000 1,300,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S1031 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S1032 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S1051 1,700,000 1,700,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S1052 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S1450 950,000 950,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S2004 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2005 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2006 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2013 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2014 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2880 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S3007 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S7200 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S8102 2,250,000 2,250,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S8203 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S8500 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S8590 کراتینه 2,800,000 2,900,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S8670 1,650,000 1,800,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S9000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9500 2,350,000 2,350,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S9509 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9800 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9810 1,850,000 1,850,000 24 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S9901 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9904 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9950 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON Silk Straightener S9600 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON AS601 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON AS700 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON AS8090 Keratin Therapy 2,200,000 2,200,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON BHT2000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON BHT300 1,400,000 1,400,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON BHT600 2,150,000 2,150,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON BHT6250 Wet Tech 2,400,000 2,400,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5350GP 1,200,000 1,200,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON H0747 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON KF20I 1,500,000 1,500,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON KF40E N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON NE3150‎ N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON MPT3000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON NE100C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON NE210C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON NE320C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON NE3350 650,000 650,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON NE3550 900,000 900,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON NEDH2600 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON MPT-3000 850,000 850,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON NEDH2710C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON WPG2500 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON WPG3000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON CI56W0 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON CI9532 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON IPL4000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON IPL6000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON 5215 Pro-Air Shine N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON AC5000 2,250,000 2,250,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON Ac5010 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON AC5011 2,800,000 2,800,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON AC5911 PRO-Air AC Compact 2,000,000 2,000,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON AC5999 Pro-Air 2,200,000 2,200,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON AC8000 Keratin 2,300,000 2,500,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON AS1201 1,700,000 1,700,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON AS7050 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D1001 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D2009 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D2011 2,350,000 2,350,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D2025 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D2035 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D2400 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3010 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3019 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3029 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3156 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3157 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3168 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3700 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3710 1,700,000 1,700,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D4444 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D5000 1,000,000 1,000,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D5015 1,250,000 1,250,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D5020 1,400,000 1,400,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D5210 1,400,000 1,400,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D5220 Pro-Air 1,650,000 1,650,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D5410 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D5510 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D5610 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D5800 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON DT1400 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R4444 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON چرخشی AS7051 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON سشوار چرخشی AS7060 2,150,000 2,150,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON BHT1000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON BHT2000 1,850,000 1,900,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON BHT4000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC350 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC363 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC5200 Pro Power 1,350,000 1,350,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5400 1,750,000 1,750,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5600 2,000,000 2,000,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5780 2,200,000 2,200,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5800 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC610 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC710 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC725 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON MB320C 950,000 950,000 24 روز پیش
رمینگتون REMINGTON MB910 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PG200C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PG210C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PG350 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PG400 2,350,000 2,350,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON PG410 2,350,000 2,350,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON PG520 2,200,000 2,200,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON SCC100 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON HC5150 Alpha 1,750,000 1,750,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5810 Genius 2,500,000 2,500,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON F420 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON F510 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON F720 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON F7800 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON FF500 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC 240 C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC5015 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC5030 1,000,000 1,000,000 5 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5350 1,800,000 1,800,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5550 1,850,000 1,850,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5750 2,050,000 2,050,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON MB4110 2,150,000 2,400,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON MB4550 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PR1250 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PR1270 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R105 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R150 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R3130 1,600,000 1,600,000 1 روز پیش
رمینگتون REMINGTON R3150 360° N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R325 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R330 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R4130 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R5130 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R6130 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R710 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R8150 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON X120 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON XR1330 Hyper N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON ّF410 N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/06/07
استفاده از شبکه WiFi به یکی از کاربردی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های اتصال به اینترنت در خانه و محل کار تبدیل شده است. ولی گاهی همین روش مفید می‌تواند مشکلاتی آزاردهنده را برای ما ایجاد کند. اگر شما هم در استفاده از شبکه WiFi دچار مشکلاتی نظیر افت سرعت، ضعف سیگنال یا مشکلاتی ازاین‌دست هستید، در این مطلب با ۱۰ روش آشنا خواهید شد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها شبکه WiFi خانه یا محل کار خود را تقویت کنید.
1395/06/07
همان‌گونه که در جریان هستید، پرچم‌دار جدید سری گلکسی نوت به تازگی در برخی بازارهای خاص عرضه گردیده است.
1395/06/07
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: از ابتدای مهر ماه طرح جمع‌آوری كالاهای بدون فاكتور از سطح واحدهای صنفی اجرا خواهد شد.
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
طی یکی-دو سال اخیر، مهم ترین مبحثی که در رابطه با پیشرفت تلویزیون ها می شنیدیم میزان رزولوشن آن ها بود. حالا تمام اچ دی دیگر کافی نیست و بهترین تلویزیون های بازار 4K هستند. اما آیا 4K همان تغییر بزرگی است که همه انتظارش را دارند؟
1395/06/02
طی سال جاری، شایعات پیرامون مدل های آیفون 2016 به اوج خود رسید و تا چندی پیش نیز از مدل «پرو» با صفحه نمایشگر OLED صحبت می شد...
1395/05/31
مدت هاست که شمار زیادی از استارتاپ ها تلاش دارند ایده ساخت ماشین های خودران را به واقعیت بدل کنند و تا کنون نیز نسخه های مختص به خود از آنها را ساخته و مورد آزمایش قرار داده اند.
1395/05/31
G5 پرچمدار امسال شرکت کره‌ای ال‌جی است. این کمپانی در نظر دارد نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۷.۰ نوقا را به‌زودی در اختیار برخی از کاربران جی 5 قرار دهد.
1395/05/30
فروشگاه های «اپل استور» همواره چیزی بیشتر از یک فروشگاه معمولی بودند؛
1395/05/27
گفته می‌شود که کمپانی گوگل از ماه آینده، گوشی‌های هوشمند جدیدی را با برند گوگل در برخی از بازارها عرضه خواهد کرد. احتمالا این گوشی‌ها نسخه‌ی تغییر نام یافته‌ی نکسوس‌های جدید باشند.
‌گزیده اخبار روز
1395/06/08
سفید بالک‌ها حشراتی هستند که معمولا در اواخر تابستان در برخی شهرها مانند تهران دیده می شوند، این حشرات عامل انتقال هیچ بیماری نیستند
1395/06/08
پس از تصویب قانون برابری پرداخت و دستمزد مردان وزنان شاغل در بخش خصوصی توسط کنگره، کمپانی‌های فناورانه با امضای قراردادی اعلام کردند به‌زودی آن را به اجرا می‌گذارند.
1395/06/08
پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران می گوید سال آینده قطعا در تیم ملی بازی نخواهد کرد.
1395/06/08
ارتقاء سیستم‌عامل ازجمله فاکتورهایی است که معمولاً توپ آن در زمین سازنده گوشی می‌افتد.
1395/06/08
دومینو که از رستوران های زنجیره ای مطرح در حوزه فست فود و پیتزا محسوب می شود چندی قبل سرویس تحویل غذای تازه ای را در نیوزیلند راه اندازی کرد
1395/06/07
استفاده از شبکه WiFi به یکی از کاربردی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های اتصال به اینترنت در خانه و محل کار تبدیل شده است. ولی گاهی همین روش مفید می‌تواند مشکلاتی آزاردهنده را برای ما ایجاد کند. اگر شما هم در استفاده از شبکه WiFi دچار مشکلاتی نظیر افت سرعت، ضعف سیگنال یا مشکلاتی ازاین‌دست هستید، در این مطلب با ۱۰ روش آشنا خواهید شد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها شبکه WiFi خانه یا محل کار خود را تقویت کنید.
1395/06/07
همان طور که می دانید کمپانی HTC پس از بدقولی ها و تأخیر فراوان، بالاخره اولین نسل از هدست های واقعیت مجازی اش تحت عنوان Vive را ابتدای سال جاری میلادی به بازار عرضه نمود.
1395/06/07
سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسم افتتاحیه ی فاز نخست شبکه ی ملی اطلاعات که امروز برگزار شد، از جدیدترین حمله ی DDOS به شبکه ی ارتباطی ایران خبر داد.
1395/06/07
کمپانی فوجی فیلم جدیدترین مدل از دوربین های بدون آینه سطح مبتدی با قابلیت تعویض لنز تحت عنوان کلی سری X را با نام X-A3 معرفی کرد.
1395/06/07
ولو همیشه یکی از طرف‌های رقابت برای تولید کامیون‌های پرقدرت جهان بوده است. حالا این شرکت کامیونی تولید کرده که با قدرت ۲۴۰۰ اسب بخار بار دیگر رکورد سرعت کامیون‌های جهان را شکسته و مشهور شده است.