خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند رمینگتون REMINGTONکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON BKT3000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON EP3000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON EP5000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON EP6010 1,450,000 1,450,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON EP6020 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON EP6030 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON IPL5000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON Uscator de par AC9096 2,700,000 2,700,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON WDF-3600 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON WDF4830 2,000,000 2,000,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON WSF3000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON Ci 151 900,000 900,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON CI76 880,000 900,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON CI95 1,450,000 1,450,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON CIF75 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON CS5002 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S1005 1,300,000 1,300,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S1031 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S1032 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S1051 1,700,000 1,700,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S1052 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S1450 950,000 950,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S2004 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2005 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2006 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2013 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2014 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S2880 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S3007 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S7200 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S8102 2,250,000 2,250,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON S8203 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S8500 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S8590 کراتینه 2,800,000 3,000,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S8670 1,650,000 1,800,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON S9000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9500 2,350,000 2,350,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON S9509 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9800 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9810 1,850,000 1,850,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON S9901 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9904 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON S9950 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON Silk Straightener S9600 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON AS601 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON AS700 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON AS8090 Keratin Therapy 2,200,000 2,200,000 2 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON BHT2000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON BHT300 1,400,000 1,400,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON BHT600 2,150,000 2,150,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON BHT6250 Wet Tech 2,400,000 2,400,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5350GP 1,200,000 1,200,000 9 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON H0747 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON KF20I 1,500,000 1,500,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON KF40E N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON NE3150‎ N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON MPT3000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON NE100C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON NE210C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON NE320C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON NE3350 550,000 650,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON NE3550 900,000 900,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON NEDH2600 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON MPT-3000 850,000 850,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON NEDH2710C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON WPG2500 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON WPG3000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON CI56W0 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON CI9532 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON IPL4000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON IPL6000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON 5215 Pro-Air Shine N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON AC5000 2,250,000 2,250,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON Ac5010 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON AC5011 2,800,000 2,800,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON AC5911 PRO-Air AC Compact 2,000,000 2,000,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON AC5999 Pro-Air 2,200,000 2,200,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON AC8000 Keratin 2,500,000 2,500,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON AS1201 1,700,000 1,700,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON AS7050 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D1001 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D2009 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D2011 2,350,000 2,350,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON D2025 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D2035 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D2400 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3010 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3019 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3029 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3156 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3157 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3168 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3700 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D3710 1,700,000 1,700,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D4444 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D5000 1,000,000 1,000,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON D5015 1,250,000 1,250,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D5020 1,400,000 1,400,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D5210 1,400,000 1,400,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D5220 Pro-Air 1,650,000 1,650,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON D5410 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D5510 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D5610 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON D5800 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON DT1400 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R4444 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON چرخشی AS7051 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON سشوار چرخشی AS7060 2,150,000 2,150,000 9 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON BHT1000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON BHT2000 1,850,000 1,900,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON BHT4000 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC350 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC363 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC5200 Pro Power 1,350,000 1,350,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5400 1,750,000 1,750,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5600 2,000,000 2,000,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5780 2,200,000 2,200,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5800 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC610 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC710 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC725 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON MB320C 950,000 950,000 2 روز پیش
رمینگتون REMINGTON MB910 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PG200C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PG210C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PG350 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PG400 2,350,000 2,350,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON PG410 2,350,000 2,350,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON PG520 2,200,000 2,200,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON SCC100 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
رمینگتون REMINGTON HC5150 Alpha 1,750,000 1,750,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON HC5810 Genius 2,500,000 2,500,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON F420 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON F510 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON F720 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON F7800 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON FF500 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC 240 C N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC5015 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON HC5030 1,000,000 1,000,000 3 روز پیش
رمینگتون REMINGTON HC5350 1,800,000 1,800,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON HC5550 1,850,000 1,850,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON HC5750 1,900,000 2,050,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON MB4110 2,150,000 2,200,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON MB4550 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PR1250 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON PR1270 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R105 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R150 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R3130 1,600,000 1,600,000 9 ساعت پیش
رمینگتون REMINGTON R3150 360° N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R325 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R330 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R4130 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R5130 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R6130 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R710 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON R8150 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON X120 N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON XR1330 Hyper N/A N/A N/A
رمینگتون REMINGTON ّF410 N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/02/14
ده سال پیش در ماه مارس، آمازون دوره ذخیره‌سازی داده‌ها و محاسبات بر روی اینترنت که به عنوان محاسبات ابری شناخته می‌شود را آغاز کرد و در گزارش درآمد این شرکت نشان داده شد که تجارت‌های ابری چه میزان برای خرده‌فروشی‌ها در آینده اهمیت دارد.
1395/02/14
اپل واچ یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند موجود در بازار است. اما این ساعت هوشمند نیز مانند تمام دستگاه‌های هوشمند دیگر، دارای مشکلاتی است. در این مقاله ۵ مشکل اپل واچ و راه حل این مشکلات را معرفی می‌کنیم.
1395/02/12
خودروی بدون راننده‌ی گوگل چند سالی می‌شود که در مرحله‌ی آزمایش قرار دارد و با وجود این‌که مردم تعدادی از ایالت‌های آمریکا کاملا به دیدن آن‌ها عادت کرده‌اند، اما این پروژه هنوز به‌صورت عمومی وارد بازار نشده است؛ اما تغییرات جدیدی در راه است که می‌تواند این موضوع را به مرحله‌ی اجرا نزدیک‌تر کند.
1395/02/12
نمایشگاه خودروی پکن ۲۰۱۶ از ۶ اردیبهشت ماه کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد و اکنون پس از گذشت ۵ روز از افتتاحیه‌ی این رویداد و معرفی آخرین دستاورد‌های صنعت خودرو، شرکت‌های خودروسازی محصولات معرفی شده‌ی خود را در معرض نمایش عموم قرار داده‌اند.
1395/02/11
سونی پتنت مربوط به یک لنز تماسی چشمی را ثبت کرده که در آن یک دوربین بسیار کوچک با تمام ماژول‌های مورد نیاز برای تصویربرداری و ارسال تصاویر قرار گرفته است. این دوربین با استفاده از یک سنسور حساس به پلک تصاویر را ثبت می‌کند.
1395/02/11
ال جی جی 5 دیروز در طی مراسمی در تهران به صورت رسمی در ایران رونمایی شد. در این مراسم مزدک ابراهیمیان، مدیر محصول شرکت مدیاپردازش با اعلام قیمت دو میلیون و صد هزار تومانی برای ال جی جی 5 در ایران بیان کرد این گوشی به همراه بسته‌ی ویژه به فروش خواهد رسید.
1395/02/11
ال‌جی در سه ماهه اول امسال با ضرر‌دهی بخش موبایل روبرو بود. اما بخش لوازم خانگی این شرکت، فروش بالایی داشته و درآمد کلی این شرکت ۶۶ درصد افزایش یافته است.
1395/02/07
در سال های اخیر خبرهای نگران کننده ای از تعرض و تجاوز به زنان در هند منتشر شده است که نگرانی مردم محلی و جوامع بین المللی مدافع حقوق زنان را در پی داشت.
1395/02/07
ماه هاست که مناقشه عجیبی بین قیمت تمام شده خودرو، درصد تورم، شرایط اقتصادی، دیوار تعرفه خودروهای وارداتی و وجود یا عدم وجود انحصار در بازار خودرو وجود دارد.
1395/02/05
ال جی جی 5 دو ماه قبل در جریان کنگره جهانی موبایل بارسلون معرفی شد، ولی با وجود اینکه مدت‌ها است وارد بازار جهانی شده، تا به امروز وارد ایران نشده است. اما بالاخره ال‌جی اعلام کرد که روز جمعه با برگزاری مراسمی، ال‌جی جی ۵ به صورت رسمی وارد بازار ایران خواهد شد.
‌گزیده اخبار روز
1395/02/15
بعثت پیامبر (ص) یا برانگیخته شدن آن حضرت به مقام رسالت، مهمترین فراز از تاریخ اسلام بوده و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز می‌گردد.
1395/02/15
اگر از رهبران با درایت حوزه ی کسب و کار بپرسید ارزشمند ترین دارایی شان کدام است، به شما خواهند گفت کارکنانشان. با این وجود علت ترک محل کار ۵۰ درصد از کارکنان، رابطه ی آنها با رئیسشان است.
1395/02/15
با گذشت تقریباً ۵ سال از مرگ استیو جابز، شاید ماندگار ترین میراث او این باشد که چگونه این تعداد از محصولات اپل به شکلی بی سابقه به بخشی از زندگی کارمندان و کارفرماها تبدیل شده است.
1395/02/15
تراشه‌اتم اینتل موسوم به Braxton از خط تولید حذف شد تا شکست در بازار تراشه‌های موبایل و تبلت این کمپانی تأیید شود.
1395/02/14
ده سال پیش در ماه مارس، آمازون دوره ذخیره‌سازی داده‌ها و محاسبات بر روی اینترنت که به عنوان محاسبات ابری شناخته می‌شود را آغاز کرد و در گزارش درآمد این شرکت نشان داده شد که تجارت‌های ابری چه میزان برای خرده‌فروشی‌ها در آینده اهمیت دارد.
1395/02/14
لازم به گفتن نیست که حضور قدرتمند در شبکه های اجتماعی نقش عمده ای در موفقیت یک کسب و کار و گرداننده ی آن دارد. مدیریت برند دیجیتالی شما در این میان، هم یک هنر است و هم یک مهارت
1395/02/14
سامسونگ یکی از بزرگترین بازیگران صنعت تلویزیون های LCD به شمار می رود که در سال های اخیر، فروش خوبی را در این بخش تجربه کرده است.
1395/02/14
اپل واچ یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند موجود در بازار است. اما این ساعت هوشمند نیز مانند تمام دستگاه‌های هوشمند دیگر، دارای مشکلاتی است. در این مقاله ۵ مشکل اپل واچ و راه حل این مشکلات را معرفی می‌کنیم.
1395/02/13
به‌زودی سونی دو گوشی هوشمند خود را باهدف تسخیر بازار دوربین‌های سلفی معرفی می‌کند.
1395/02/13
کمپانی شائومی در تازه‌ترین ابتکار خود، ساعت هوشمند برای کودکان ساخت.