خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند پارس خزرکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1000P N/A N/A N/A
پارس خزر Citrus Press 620,000 620,000 5 روز پیش
پارس خزر CJ-1000P 640,000 640,000 5 روز پیش
پارس خزر PULP 1,000,000 1,000,000 5 روز پیش
پارس خزر ليموناد 750,000 750,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 3کاره 610SP N/A N/A N/A
پارس خزر 620P N/A N/A N/A
پارس خزر 700P 1,130,000 1,130,000 5 روز پیش
پارس خزر JBG-610P 2,150,000 2,150,000 5 روز پیش
پارس خزر JBG-640P N/A N/A N/A
پارس خزر SHL-89قدرتمند تفاله جدا تایگر 2,320,000 2,320,000 5 روز پیش
پارس خزر تفاله جدا آووكادو 1,660,000 1,660,000 5 روز پیش
پارس خزر دوکاره 630P N/A N/A N/A
پارس خزر دوکاره JBG-645P N/A N/A N/A
پارس خزر سه كاره ويتاملون 2,740,000 2,740,000 5 روز پیش
پارس خزر سه كاره ويتافروت 3,190,000 3,190,000 5 روز پیش
پارس خزر مخلوط کن 600P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SI-DB501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-DS501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-PC411 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S 501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S411 N/A N/A N/A
پارس خزر پروفيلو كف الماسه SI-DS 411 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف استيل SI-S 301 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف الماسه SI-DS 301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 320P 770,000 770,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT-VESTA 3,000,000 3,080,000 2 روز پیش
پارس خزر TO-1500P 1,700,000 1,750,000 2 روز پیش
پارس خزر TO-650P 1,110,000 1,110,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BBQ 2000V1 N/A N/A N/A
پارس خزر BBQ2000V N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FS-12000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 426‎ N/A N/A N/A
پارس خزر Model 8500 N/A N/A N/A
پارس خزر VSC-01 N/A N/A N/A
پارس خزر چندمنظوره مدل تيرانا N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2000P رومیزی فن دار 980,000 980,000 2 روز پیش
پارس خزر TL2000 1,570,000 1,570,000 2 روز پیش
پارس خزر TM2000 1,470,000 1,470,000 2 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 101TS 1,480,000 1,480,000 5 روز پیش
پارس خزر 101Tyan 1,610,000 1,610,000 5 روز پیش
پارس خزر 181TS 1,730,000 1,730,000 5 روز پیش
پارس خزر 271TS 2,010,000 2,010,000 5 روز پیش
پارس خزر 271Tyan 2,110,000 2,110,000 5 روز پیش
پارس خزر 361TS 2,610,000 2,610,000 5 روز پیش
پارس خزر 61Tyan 1,580,000 1,580,000 5 روز پیش
پارس خزر DMC-181P 2,960,000 2,960,000 5 روز پیش
پارس خزر RC101E-110V N/A N/A N/A
پارس خزر RC101G N/A N/A N/A
پارس خزر RC181G 2,900,000 2,900,000 2 روز پیش
پارس خزر RC-181SN 1,780,000 1,780,000 5 روز پیش
پارس خزر RC-181Tyan-N 2,010,000 2,010,000 5 روز پیش
پارس خزر RC271G-230V N/A N/A N/A
پارس خزر RC-61TS 1,580,000 1,580,000 5 روز پیش
پارس خزر RCSC101 N/A N/A N/A
پارس خزر RCSC181 N/A N/A N/A
پارس خزر RCW101 1,540,000 1,540,000 5 روز پیش
پارس خزر RCW181 1,800,000 1,800,000 5 روز پیش
پارس خزر RCW271 2,110,000 2,110,000 5 روز پیش
پارس خزر آرام پز 101 1,370,000 1,370,000 5 روز پیش
پارس خزر آرام پز 181 1,630,000 1,630,000 5 روز پیش
پارس خزر آرام پز 271 1,930,000 1,930,000 5 روز پیش
پارس خزر الكترونيكي 101 تفتان N/A N/A N/A
پارس خزر الکترونیکی تفتان 181 2,350,000 2,350,000 5 روز پیش
پارس خزر پلازا N/A N/A N/A
پارس خزر چند کاره RCSC271 N/A N/A N/A
پارس خزر كندوج 101 1,340,000 1,340,000 5 روز پیش
پارس خزر كندوج 181 1,600,000 1,600,000 5 روز پیش
پارس خزر کندوج 271 1,810,000 1,810,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر پايه بلند 4010R 2,190,000 2,190,000 5 روز پیش
پارس خزر بدون پره PX-BF-003 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند 4010S 1,865,000 1,865,000 5 روز پیش
پارس خزر پايه بلند FSR-SHIBA 3,130,000 3,130,000 5 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 1,860,000 2,200,000 2 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4020 1,830,000 1,830,000 5 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4030 1,795,000 1,795,000 5 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4060R 2,250,000 2,250,000 5 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4070R 2,400,000 2,400,000 5 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5020 1,710,000 1,710,000 5 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5030ES 2,250,000 2,250,000 5 روز پیش
پارس خزر ديواري مدل 7020R 1,800,000 1,800,000 5 روز پیش
پارس خزر دیواری مدل 7010 N/A N/A N/A
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,350,000 1,400,000 2 روز پیش
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,250,000 1,290,000 2 روز پیش
پارس خزر روميزي مدل 3010 1,300,000 1,300,000 5 روز پیش
پارس خزر سه كاره 9010R 2,850,000 2,850,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر RY-9990 480,000 480,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 5000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر KOMPRESSOR 2500W 5,880,000 6,050,000 2 روز پیش
پارس خزر Model 625 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 707 3,050,000 3,050,000 5 روز پیش
پارس خزر Model 724 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 808 3,390,000 3,400,000 2 روز پیش
پارس خزر VC-2000W 3,700,000 3,700,000 5 روز پیش
پارس خزر VC2200 4,170,000 4,170,000 5 روز پیش
پارس خزر VC-707 ALPHA 3,490,000 3,490,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ۲۳۰۰P 980,000 980,000 5 روز پیش
پارس خزر 3500P 1,730,000 1,730,000 2 روز پیش
پارس خزر MK17T02A N/A N/A N/A
پارس خزر TK-2400P 1,330,000 1,330,000 5 روز پیش
پارس خزر TM-3000SP 1,540,000 1,540,000 5 روز پیش
پارس خزر TM-3500SP N/A N/A N/A
پارس خزر چای نوش 1,900,000 1,900,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1100P 2,140,000 2,140,000 5 روز پیش
پارس خزر MG 1500P N/A N/A N/A
پارس خزر MG-1400R 3,170,000 3,170,000 5 روز پیش
پارس خزر MG-1500SP 3,220,000 3,220,000 5 روز پیش
پارس خزر MG-1600P 3,330,000 3,330,000 5 روز پیش
پارس خزر MT-1200G 2,670,000 2,670,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر CP802P 850,000 850,000 5 روز پیش
پارس خزر GR-1.2.3P 1,120,000 1,120,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 101 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر VG-7000P 1,560,000 1,560,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FR-2012 2,440,000 2,440,000 5 روز پیش
پارس خزر FR-2014 2,440,000 2,440,000 5 روز پیش
پارس خزر Mini ZG10A N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 861 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ّبخار تيركس N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT.1500P N/A N/A N/A
پارس خزر OT.650P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2200P 630,000 630,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SM-850P 1,160,000 1,160,000 5 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BG-300P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-310P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-330P N/A N/A N/A
پارس خزر CFP-110 2,880,000 2,880,000 5 روز پیش
پارس خزر FP-2000P 650,000 650,000 5 روز پیش
پارس خزر FP400L 1,210,000 1,210,000 5 روز پیش
پارس خزر HB-5501AP Handy Blender N/A N/A N/A
پارس خزر HP-5501 AP 690,000 690,000 5 روز پیش
پارس خزر HP-5503 AP N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SH201 سایا N/A N/A N/A
پارس خزر کاسه دار GMT-05B2 سایا N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/07/06
کنسول های اکس باکس وان اس و پلی استیشن 4 پرو تجربه گیمینگ HDR را برای بازیکنان جهان فراهم کرده اند...
1395/07/06
برای اولین بار، شرکت « کن» به عنوان یک شرکت ایرانی تولید کننده لوازم خانگی که موفق به کسب جایزه بزرگ طراحی صنعتی دنیا شده بود،در حوزه داخلی هم توانست فاتح مسابقات طراحی صنعتی ایران شود.
1395/07/04
گوگل در جریان مراسم ۱۳ مهرماه خود در کنار گوشی‌های هوشمند پیکسل، سیستم عامل Andromeda را به عنوان سیستم عاملی جدید معرفی می‌کند.
1395/07/03
سریع و ناگهانی اتفاق می افتد. یک چاله آب در خیابان، یا شاید کنار ساحل دریا ایستاده اید و تلفن از دست تان رها می شود. تلفن های قدیمی تر که اصلا مقاومتی در برابر آب از خود نشان نمی دادند اما با این حال...
1395/07/03
ایرانسل به عنوان یکی از پیشگامان عرصه مخابراتی در ایران، پیوسته در حال آزمون و خطای فناوری های جدیدی است تا برای مشترکین خود استفاده از آن ها را امکان پذیر سازد. از همین رو، این شرکت در جدیدترین اقدام خود، به آزمایش فناوری VoWiFi پرداخته است.
1395/07/03
امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران دیروز جمعه گفته است نخستین سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی از امروز سوم مهرماه در سراسر کشور آغاز می شود.
1395/06/31
اینستاگرام همراستا با تست هایی که امسال روی قابلیت های مختلف پلتفرم خود انجام داد، چندی پیش تایید نمود که ویژگی تازه ای تحت عنوان Save Draft را به تمامی کاربرانش عرضه می کند.
1395/06/31
با اینکه بر سر ضرورت برخورد با قاچاق کالا بین همه مسئولان اتفاق نظر وجود دارد، درباره تبعات و هزینه‌های این مبارزه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
1395/06/28
شرکت ال جی در نمایشگاهی در آمریکا از بزرگترین تلویزیون OLED دنیا با صفحه نمایشگر ۷۷ اینچی رونمایی کرد.
1395/06/27
اگر به خاطر داشته باشید، هفته گذشته شرکت اپل از دومین نسل ساعت هوشمند خود با قابلیت‌های ریز و درشت رونمایی کرد.
‌گزیده اخبار روز
1395/07/07
امروز 27 سپتامبر هجدهمین سال تولد گوگل است اما وقتی کاربران ایرانی خواستند صفحه تولد گوگل را ببینند، با این پیام مواجه شدند.
1395/07/07
بیش از ۲۰ سال است که ایستگاه‌ها و ماشین‌های آتش‌نشانی را با نشانه‌ای ساده اما تاثیرگذار می‌شناسیم. نشانه‌ای که با طرحی ساده و البته هنرمندانه، یکی از معروف‌ترین لوگوهای طراحی‌شده توسط مرتضی ممیز است.
1395/07/07
در حالی که طرح رجیستری یا به قولی طرح ثبت موبایل در شبکه به اذعان دست اندر کاران آن هنوز به اجرا در نیامده و در مرحله ی آزمایشی قرار دارد، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ...
1395/07/07
کمپانی چینی DJI که شهرت زیادی در تولید پهپادهایی با کارکرد های گوناگون دارد، اخیراً از پهپاد جدیدی رونمایی کرده که وقتی تا شود، فضایی برابر با یک بطری آب اشغال می کند.
1395/07/07
تکنیک باروری جدیدی که به موجب آن نوزاد از مواد ژنتیکی سه والد مجزا تشکیل می گردد برای نخستین بار نتیجه بخش بود و به تولد منجر شد.
1395/07/06
شیائومی امروز از دو موبایل پرچمدار به نام های Mi 5s و Mi 5s Plus پرده برداشت که اگر خبرها را دنبال کرده باشید حتما از احتمال معرفی و امکانات پیش بینی شده برای آنها اطلاع دارید
1395/07/06
همانطور که احتمالاً از پیش می دانید، گوگل برنامه دارد سیزدهم مهرماه، علاوه بر موبایل های جدید پیکسل، که جایگزینی برای سری نکسوس به شمار می روند، از یک هدست واقعیت مجازی ...
1395/07/06
شاید بسیاری از مخاطبان، آشنایی زیادی با برند Sonos و لوازم صوتی آن نداشته باشند اما محصولات این کمپانی، یکی از بهترین تجارب شنیداری را برای مشتریان به ارمغان می آورند.
1395/07/06
فناوری سیم کارت NFC فراهم‌کننده بستری است که از طریق آن می‌توان از فضای سیم کارت و بستر شبکه ارتباطی، انواع خدمات پرداخت و بانکداری همراه را ارائه کرد.
1395/07/06
کنسول های اکس باکس وان اس و پلی استیشن 4 پرو تجربه گیمینگ HDR را برای بازیکنان جهان فراهم کرده اند...