خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند پارس خزرکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1000P N/A N/A N/A
پارس خزر Citrus Press 620,000 620,000 1 روز پیش
پارس خزر CJ-1000P 640,000 640,000 1 روز پیش
پارس خزر PULP 1,000,000 1,000,000 1 روز پیش
پارس خزر ليموناد 750,000 750,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 3کاره 610SP N/A N/A N/A
پارس خزر 620P N/A N/A N/A
پارس خزر 700P 1,130,000 1,130,000 1 روز پیش
پارس خزر JBG-610P 2,150,000 2,150,000 1 روز پیش
پارس خزر JBG-640P N/A N/A N/A
پارس خزر SHL-89قدرتمند تفاله جدا تایگر 2,320,000 2,320,000 1 روز پیش
پارس خزر تفاله جدا آووكادو 1,660,000 1,660,000 1 روز پیش
پارس خزر دوکاره 630P N/A N/A N/A
پارس خزر دوکاره JBG-645P N/A N/A N/A
پارس خزر سه كاره ويتاملون 2,740,000 2,740,000 1 روز پیش
پارس خزر سه كاره ويتافروت 3,190,000 3,190,000 1 روز پیش
پارس خزر مخلوط کن 600P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SI-DB501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-DS501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-PC411 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S 501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S411 N/A N/A N/A
پارس خزر پروفيلو كف الماسه SI-DS 411 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف استيل SI-S 301 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف الماسه SI-DS 301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 320P 770,000 770,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT-VESTA 3,000,000 3,080,000 1 روز پیش
پارس خزر TO-1500P 1,700,000 1,750,000 1 روز پیش
پارس خزر TO-650P 1,110,000 1,110,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BBQ 2000V1 N/A N/A N/A
پارس خزر BBQ2000V N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FS-12000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 426‎ N/A N/A N/A
پارس خزر Model 8500 N/A N/A N/A
پارس خزر VSC-01 N/A N/A N/A
پارس خزر چندمنظوره مدل تيرانا N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2000P رومیزی فن دار 980,000 980,000 2 روز پیش
پارس خزر TL2000 1,570,000 1,570,000 2 روز پیش
پارس خزر TM2000 1,470,000 1,470,000 2 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 101TS 1,480,000 1,480,000 1 روز پیش
پارس خزر 101Tyan 1,610,000 1,610,000 1 روز پیش
پارس خزر 181TS 1,730,000 1,730,000 1 روز پیش
پارس خزر 271TS 2,010,000 2,010,000 1 روز پیش
پارس خزر 271Tyan 2,110,000 2,110,000 1 روز پیش
پارس خزر 361TS 2,610,000 2,610,000 1 روز پیش
پارس خزر 61Tyan 1,580,000 1,580,000 1 روز پیش
پارس خزر DMC-181P 2,960,000 2,960,000 1 روز پیش
پارس خزر RC101E-110V N/A N/A N/A
پارس خزر RC101G N/A N/A N/A
پارس خزر RC181G 2,900,000 2,900,000 15 ساعت پیش
پارس خزر RC-181SN 1,780,000 1,780,000 1 روز پیش
پارس خزر RC-181Tyan-N 2,010,000 2,010,000 1 روز پیش
پارس خزر RC271G-230V N/A N/A N/A
پارس خزر RC-61TS 1,580,000 1,580,000 1 روز پیش
پارس خزر RCSC101 N/A N/A N/A
پارس خزر RCSC181 N/A N/A N/A
پارس خزر RCW101 1,540,000 1,540,000 1 روز پیش
پارس خزر RCW181 1,800,000 1,800,000 1 روز پیش
پارس خزر RCW271 2,110,000 2,110,000 1 روز پیش
پارس خزر آرام پز 101 1,370,000 1,370,000 1 روز پیش
پارس خزر آرام پز 181 1,630,000 1,630,000 1 روز پیش
پارس خزر آرام پز 271 1,930,000 1,930,000 1 روز پیش
پارس خزر الكترونيكي 101 تفتان N/A N/A N/A
پارس خزر الکترونیکی تفتان 181 2,350,000 2,350,000 1 روز پیش
پارس خزر پلازا N/A N/A N/A
پارس خزر چند کاره RCSC271 N/A N/A N/A
پارس خزر كندوج 101 1,340,000 1,340,000 1 روز پیش
پارس خزر كندوج 181 1,600,000 1,600,000 1 روز پیش
پارس خزر کندوج 271 1,810,000 1,810,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر پايه بلند 4010R 2,190,000 2,190,000 1 روز پیش
پارس خزر بدون پره PX-BF-003 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند 4010S 1,865,000 1,865,000 1 روز پیش
پارس خزر پايه بلند FSR-SHIBA 3,130,000 3,130,000 1 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 1,860,000 2,200,000 15 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4020 1,830,000 1,830,000 1 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4030 1,795,000 1,795,000 1 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4060R 2,250,000 2,250,000 1 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4070R 2,400,000 2,400,000 1 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5020 1,710,000 1,710,000 1 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5030ES 2,250,000 2,250,000 1 روز پیش
پارس خزر ديواري مدل 7020R 1,800,000 1,800,000 1 روز پیش
پارس خزر دیواری مدل 7010 N/A N/A N/A
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,350,000 1,400,000 15 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,250,000 1,290,000 15 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 3010 1,300,000 1,300,000 1 روز پیش
پارس خزر سه كاره 9010R 2,850,000 2,850,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر RY-9990 480,000 480,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 5000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر KOMPRESSOR 2500W 5,880,000 6,050,000 1 روز پیش
پارس خزر Model 625 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 707 3,050,000 3,050,000 1 روز پیش
پارس خزر Model 724 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 808 3,390,000 3,400,000 1 روز پیش
پارس خزر VC-2000W 3,700,000 3,700,000 1 روز پیش
پارس خزر VC2200 4,170,000 4,170,000 1 روز پیش
پارس خزر VC-707 ALPHA 3,490,000 3,490,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ۲۳۰۰P 980,000 980,000 1 روز پیش
پارس خزر 3500P 1,730,000 1,730,000 2 روز پیش
پارس خزر MK17T02A N/A N/A N/A
پارس خزر TK-2400P 1,330,000 1,330,000 1 روز پیش
پارس خزر TM-3000SP 1,540,000 1,540,000 1 روز پیش
پارس خزر TM-3500SP N/A N/A N/A
پارس خزر چای نوش 1,900,000 1,900,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1100P 2,140,000 2,140,000 1 روز پیش
پارس خزر MG 1500P N/A N/A N/A
پارس خزر MG-1400R 3,170,000 3,170,000 1 روز پیش
پارس خزر MG-1500SP 3,220,000 3,220,000 1 روز پیش
پارس خزر MG-1600P 3,330,000 3,330,000 1 روز پیش
پارس خزر MT-1200G 2,670,000 2,670,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر CP802P 850,000 850,000 1 روز پیش
پارس خزر GR-1.2.3P 1,120,000 1,120,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 101 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر VG-7000P 1,560,000 1,560,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FR-2012 2,440,000 2,440,000 1 روز پیش
پارس خزر FR-2014 2,440,000 2,440,000 1 روز پیش
پارس خزر Mini ZG10A N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 861 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ّبخار تيركس N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT.1500P N/A N/A N/A
پارس خزر OT.650P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2200P 630,000 630,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SM-850P 1,160,000 1,160,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BG-300P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-310P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-330P N/A N/A N/A
پارس خزر CFP-110 2,880,000 2,880,000 1 روز پیش
پارس خزر FP-2000P 650,000 650,000 1 روز پیش
پارس خزر FP400L 1,210,000 1,210,000 1 روز پیش
پارس خزر HB-5501AP Handy Blender N/A N/A N/A
پارس خزر HP-5501 AP 690,000 690,000 1 روز پیش
پارس خزر HP-5503 AP N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SH201 سایا N/A N/A N/A
پارس خزر کاسه دار GMT-05B2 سایا N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/06/07
استفاده از شبکه WiFi به یکی از کاربردی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های اتصال به اینترنت در خانه و محل کار تبدیل شده است. ولی گاهی همین روش مفید می‌تواند مشکلاتی آزاردهنده را برای ما ایجاد کند. اگر شما هم در استفاده از شبکه WiFi دچار مشکلاتی نظیر افت سرعت، ضعف سیگنال یا مشکلاتی ازاین‌دست هستید، در این مطلب با ۱۰ روش آشنا خواهید شد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها شبکه WiFi خانه یا محل کار خود را تقویت کنید.
1395/06/07
همان‌گونه که در جریان هستید، پرچم‌دار جدید سری گلکسی نوت به تازگی در برخی بازارهای خاص عرضه گردیده است.
1395/06/07
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: از ابتدای مهر ماه طرح جمع‌آوری كالاهای بدون فاكتور از سطح واحدهای صنفی اجرا خواهد شد.
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
طی یکی-دو سال اخیر، مهم ترین مبحثی که در رابطه با پیشرفت تلویزیون ها می شنیدیم میزان رزولوشن آن ها بود. حالا تمام اچ دی دیگر کافی نیست و بهترین تلویزیون های بازار 4K هستند. اما آیا 4K همان تغییر بزرگی است که همه انتظارش را دارند؟
1395/06/02
طی سال جاری، شایعات پیرامون مدل های آیفون 2016 به اوج خود رسید و تا چندی پیش نیز از مدل «پرو» با صفحه نمایشگر OLED صحبت می شد...
1395/05/31
مدت هاست که شمار زیادی از استارتاپ ها تلاش دارند ایده ساخت ماشین های خودران را به واقعیت بدل کنند و تا کنون نیز نسخه های مختص به خود از آنها را ساخته و مورد آزمایش قرار داده اند.
1395/05/31
G5 پرچمدار امسال شرکت کره‌ای ال‌جی است. این کمپانی در نظر دارد نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۷.۰ نوقا را به‌زودی در اختیار برخی از کاربران جی 5 قرار دهد.
1395/05/30
فروشگاه های «اپل استور» همواره چیزی بیشتر از یک فروشگاه معمولی بودند؛
1395/05/27
گفته می‌شود که کمپانی گوگل از ماه آینده، گوشی‌های هوشمند جدیدی را با برند گوگل در برخی از بازارها عرضه خواهد کرد. احتمالا این گوشی‌ها نسخه‌ی تغییر نام یافته‌ی نکسوس‌های جدید باشند.
‌گزیده اخبار روز
1395/06/08
سفید بالک‌ها حشراتی هستند که معمولا در اواخر تابستان در برخی شهرها مانند تهران دیده می شوند، این حشرات عامل انتقال هیچ بیماری نیستند
1395/06/08
پس از تصویب قانون برابری پرداخت و دستمزد مردان وزنان شاغل در بخش خصوصی توسط کنگره، کمپانی‌های فناورانه با امضای قراردادی اعلام کردند به‌زودی آن را به اجرا می‌گذارند.
1395/06/08
پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران می گوید سال آینده قطعا در تیم ملی بازی نخواهد کرد.
1395/06/08
ارتقاء سیستم‌عامل ازجمله فاکتورهایی است که معمولاً توپ آن در زمین سازنده گوشی می‌افتد.
1395/06/08
دومینو که از رستوران های زنجیره ای مطرح در حوزه فست فود و پیتزا محسوب می شود چندی قبل سرویس تحویل غذای تازه ای را در نیوزیلند راه اندازی کرد
1395/06/07
استفاده از شبکه WiFi به یکی از کاربردی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های اتصال به اینترنت در خانه و محل کار تبدیل شده است. ولی گاهی همین روش مفید می‌تواند مشکلاتی آزاردهنده را برای ما ایجاد کند. اگر شما هم در استفاده از شبکه WiFi دچار مشکلاتی نظیر افت سرعت، ضعف سیگنال یا مشکلاتی ازاین‌دست هستید، در این مطلب با ۱۰ روش آشنا خواهید شد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها شبکه WiFi خانه یا محل کار خود را تقویت کنید.
1395/06/07
همان طور که می دانید کمپانی HTC پس از بدقولی ها و تأخیر فراوان، بالاخره اولین نسل از هدست های واقعیت مجازی اش تحت عنوان Vive را ابتدای سال جاری میلادی به بازار عرضه نمود.
1395/06/07
سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسم افتتاحیه ی فاز نخست شبکه ی ملی اطلاعات که امروز برگزار شد، از جدیدترین حمله ی DDOS به شبکه ی ارتباطی ایران خبر داد.
1395/06/07
کمپانی فوجی فیلم جدیدترین مدل از دوربین های بدون آینه سطح مبتدی با قابلیت تعویض لنز تحت عنوان کلی سری X را با نام X-A3 معرفی کرد.
1395/06/07
ولو همیشه یکی از طرف‌های رقابت برای تولید کامیون‌های پرقدرت جهان بوده است. حالا این شرکت کامیونی تولید کرده که با قدرت ۲۴۰۰ اسب بخار بار دیگر رکورد سرعت کامیون‌های جهان را شکسته و مشهور شده است.