خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند پارس خزرکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1000P N/A N/A N/A
پارس خزر Citrus Press 620,000 620,000 3 روز پیش
پارس خزر CJ-1000P 640,000 640,000 3 روز پیش
پارس خزر PULP 1,000,000 1,000,000 3 روز پیش
پارس خزر ليموناد 750,000 750,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 3کاره 610SP N/A N/A N/A
پارس خزر 620P N/A N/A N/A
پارس خزر 700P 1,130,000 1,130,000 3 روز پیش
پارس خزر JBG-610P 2,150,000 2,150,000 3 روز پیش
پارس خزر JBG-640P N/A N/A N/A
پارس خزر SHL-89قدرتمند تفاله جدا تایگر 2,320,000 2,320,000 3 روز پیش
پارس خزر تفاله جدا آووكادو 1,660,000 1,660,000 3 روز پیش
پارس خزر دوکاره 630P N/A N/A N/A
پارس خزر دوکاره JBG-645P N/A N/A N/A
پارس خزر سه كاره ويتاملون 2,740,000 2,740,000 3 روز پیش
پارس خزر سه كاره ويتافروت 3,190,000 3,190,000 3 روز پیش
پارس خزر مخلوط کن 600P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SI-DB501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-DS501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-PC411 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S 501 N/A N/A N/A
پارس خزر SI-S411 N/A N/A N/A
پارس خزر پروفيلو كف الماسه SI-DS 411 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف استيل SI-S 301 N/A N/A N/A
پارس خزر زيمنس كف الماسه SI-DS 301 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 320P 770,000 770,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT-VESTA 3,000,000 3,080,000 1 روز پیش
پارس خزر TO-1500P 1,700,000 1,750,000 1 روز پیش
پارس خزر TO-650P 1,110,000 1,110,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BBQ 2000V1 N/A N/A N/A
پارس خزر BBQ2000V N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FS-12000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 426‎ N/A N/A N/A
پارس خزر Model 8500 N/A N/A N/A
پارس خزر VSC-01 N/A N/A N/A
پارس خزر چندمنظوره مدل تيرانا N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2000P رومیزی فن دار 980,000 980,000 1 روز پیش
پارس خزر TL2000 1,570,000 1,570,000 1 روز پیش
پارس خزر TM2000 1,470,000 1,470,000 1 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 101TS 1,480,000 1,480,000 3 روز پیش
پارس خزر 101Tyan 1,610,000 1,610,000 3 روز پیش
پارس خزر 181TS 1,730,000 1,730,000 3 روز پیش
پارس خزر 271TS 2,010,000 2,010,000 3 روز پیش
پارس خزر 271Tyan 2,110,000 2,110,000 3 روز پیش
پارس خزر 361TS 2,610,000 2,610,000 3 روز پیش
پارس خزر 61Tyan 1,580,000 1,580,000 3 روز پیش
پارس خزر DMC-181P 2,960,000 2,960,000 3 روز پیش
پارس خزر RC101E-110V N/A N/A N/A
پارس خزر RC101G N/A N/A N/A
پارس خزر RC181G 2,900,000 2,900,000 10 ساعت پیش
پارس خزر RC-181SN 1,780,000 1,780,000 3 روز پیش
پارس خزر RC-181Tyan-N 2,010,000 2,010,000 3 روز پیش
پارس خزر RC271G-230V N/A N/A N/A
پارس خزر RC-61TS 1,580,000 1,580,000 3 روز پیش
پارس خزر RCSC101 N/A N/A N/A
پارس خزر RCSC181 N/A N/A N/A
پارس خزر RCW101 1,540,000 1,540,000 3 روز پیش
پارس خزر RCW181 1,800,000 1,800,000 3 روز پیش
پارس خزر RCW271 2,110,000 2,110,000 3 روز پیش
پارس خزر آرام پز 101 1,370,000 1,370,000 3 روز پیش
پارس خزر آرام پز 181 1,630,000 1,630,000 3 روز پیش
پارس خزر آرام پز 271 1,930,000 1,930,000 3 روز پیش
پارس خزر الكترونيكي 101 تفتان N/A N/A N/A
پارس خزر الکترونیکی تفتان 181 2,350,000 2,350,000 3 روز پیش
پارس خزر پلازا N/A N/A N/A
پارس خزر چند کاره RCSC271 N/A N/A N/A
پارس خزر كندوج 101 1,340,000 1,340,000 3 روز پیش
پارس خزر كندوج 181 1,600,000 1,600,000 3 روز پیش
پارس خزر کندوج 271 1,810,000 1,810,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر پايه بلند 4010R 2,190,000 2,190,000 3 روز پیش
پارس خزر بدون پره PX-BF-003 N/A N/A N/A
پارس خزر پايه بلند 4010S 1,865,000 1,865,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند FSR-SHIBA 3,130,000 3,130,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4010 1,860,000 2,200,000 10 ساعت پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4020 1,830,000 1,830,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4030 1,795,000 1,795,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4060R 2,250,000 2,250,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه بلند مدل 4070R 2,400,000 2,400,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5020 1,710,000 1,710,000 3 روز پیش
پارس خزر پايه تلسكوپي مدل 5030ES 2,250,000 2,250,000 3 روز پیش
پارس خزر ديواري مدل 7020R 1,800,000 1,800,000 3 روز پیش
پارس خزر دیواری مدل 7010 N/A N/A N/A
پارس خزر روميزي مدل 2030 1,350,000 1,400,000 10 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 2040 1,250,000 1,290,000 10 ساعت پیش
پارس خزر روميزي مدل 3010 1,300,000 1,300,000 3 روز پیش
پارس خزر سه كاره 9010R 2,850,000 2,850,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر RY-9990 480,000 480,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 5000P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر KOMPRESSOR 2500W 5,880,000 6,050,000 1 روز پیش
پارس خزر Model 625 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 707 3,050,000 3,050,000 3 روز پیش
پارس خزر Model 724 N/A N/A N/A
پارس خزر Model 808 3,390,000 3,400,000 1 روز پیش
پارس خزر VC-2000W 3,700,000 3,700,000 3 روز پیش
پارس خزر VC2200 4,170,000 4,170,000 3 روز پیش
پارس خزر VC-707 ALPHA 3,490,000 3,490,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ۲۳۰۰P 980,000 980,000 3 روز پیش
پارس خزر 3500P 1,730,000 1,730,000 1 روز پیش
پارس خزر MK17T02A N/A N/A N/A
پارس خزر TK-2400P 1,330,000 1,330,000 3 روز پیش
پارس خزر TM-3000SP 1,540,000 1,540,000 3 روز پیش
پارس خزر TM-3500SP N/A N/A N/A
پارس خزر چای نوش 1,900,000 1,900,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 1100P 2,140,000 2,140,000 3 روز پیش
پارس خزر MG 1500P N/A N/A N/A
پارس خزر MG-1400R 3,170,000 3,170,000 3 روز پیش
پارس خزر MG-1500SP 3,220,000 3,220,000 3 روز پیش
پارس خزر MG-1600P 3,330,000 3,330,000 3 روز پیش
پارس خزر MT-1200G 2,670,000 2,670,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر CP802P 850,000 850,000 3 روز پیش
پارس خزر GR-1.2.3P 1,120,000 1,120,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 101 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر VG-7000P 1,560,000 1,560,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر FR-2012 2,440,000 2,440,000 3 روز پیش
پارس خزر FR-2014 2,440,000 2,440,000 3 روز پیش
پارس خزر Mini ZG10A N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر Model 861 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر ّبخار تيركس N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر OT.1500P N/A N/A N/A
پارس خزر OT.650P N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر 2200P 630,000 630,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SM-850P 1,160,000 1,160,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر BG-300P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-310P N/A N/A N/A
پارس خزر BG-330P N/A N/A N/A
پارس خزر CFP-110 2,880,000 2,880,000 3 روز پیش
پارس خزر FP-2000P 650,000 650,000 3 روز پیش
پارس خزر FP400L 1,210,000 1,210,000 3 روز پیش
پارس خزر HB-5501AP Handy Blender N/A N/A N/A
پارس خزر HP-5501 AP 690,000 690,000 3 روز پیش
پارس خزر HP-5503 AP N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
پارس خزر SH201 سایا N/A N/A N/A
پارس خزر کاسه دار GMT-05B2 سایا N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/04/06
پیدایش تکنولوژی در زندگی بشر سبب ایجاد تغییر و تحولاتی بنیادی را در شیوی زندگی او و نحوه استفاده از ابزار ایجاد کرده است.
1395/04/06
میزان رضایت‌مندی از خودروها در کشورمان در سال‌های گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است...
1395/04/06
بازار رایانه و لپ‌تاپ که از ماه‌ها پیش دچار رکود شده همچنان در وضعیت مشابه قرار دارد و به گفته مسوولان این صنف، گسترش استفاده از تلفن‌های هوشمند تاثیر ۶۰ تا ۷۰ درصدی در این بازار داشته است.
1395/04/06
نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی این روزها به تب کاملا داغی تبدیل شده‌اند که هر فردی فارغ از سطح سواد، دانش تکنولوژی، سن، جنسیت و اعتقادات، حداقل از یکی از آنها استفاده می‌کند.
1395/04/06
سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از مشترکان سرویس‌های اینترنت ADSL و وایمکس درخواست کرد پنل کاربری خود در وب‌سایت شرکت ارائه دهنده اینترنت را چک کرده و ...
1395/04/05
خیره شدن به تلفن همراه در محیط‌های تیره و تاریک همواره به‌عنوان یکی از مواردی که می‌تواند به‌سلامت چشم‌ها آسیب بزند شناخته شده است.
1395/04/05
هوآوی با استخدام مهندسان نوکیا قصد تولید و عرضه سیستم عاملی مستقل از اندروید را دارد.
1395/04/02
25 هفته ازتولد سه شنبه های بدون خودرو درکشورمی گذرد و دراین مدت 124 شهر، هشت شهردار، شش بانک، چند فرماندار و بسیاری از نهادهای دولتی به این پویش پیوسته اند.
1395/04/02
در حالی یکی از عوامل رکود بازار، عدم تقاضای موثر خوانده می‌شود که به اعتقاد برخی از کارشناسان، پایداری شرایط اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
1395/04/01
با امضای قرارداد نهایی شرکت مشترک ایران خودرو- پژو «ایکاپ IKAP» از امروز به صورت رسمی آغاز بکار کرد.
‌گزیده اخبار روز
1395/04/09
براساس اعلام تیم کنجکاوی آزمایشگاه رانش جت ناسا، در میان سیارات مختلفی که در منظومه خورشیدی قرار دارند، جو مریخ با سطح بالای اکسیژنش بیشترین شباهت را به زمین دارد.
1395/04/09
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وقوع گرد و غبار در استان زابل از وزش باد و رگبار در اکثر مناطق کشور خبر داد.
1395/04/09
در پی حمله انتحاری شب گذشته گروه داعش به فرودگاه آتاتورک استانبول، رویداد مشترک انستیتو ملی بازی سازی ایران با دانشگاه باغچه شهیر لغو شد. این اولین رویدادی بود که انستیتو ملی بازی سازی با نهادهای خارجی و فرای مرزهای ایران قصد برگزاری آن را داشت.
1395/04/09
مجله "ریدرز دایجست" در گفتگو با 17 خلبان به بررسی فشارهای کاری آنها پرداخته و از آنها پاسخ های سریعی را در رابطه با آنچه که واقعا در کابین خلبان ها می گذرد گرفته است.
1395/04/09
ماریا شاراپووا تا دو سال آینده نمی تواند به صورت رسمی تنیس بازی کند.
1395/04/09
یکی از محصولاتی که بیشتر بانک‌ها در طول چند سال اخیر ارائه کرده‌اند کارت‌های هدیه است. حتی برخی از بانک‌ها تبلیغات محیطی زیادی برای معرفی این محصول خود داشته‌اند. بانک‌ها بابت صدور کارت هدیه پولی نمی‌گیرند. پس صدور کارت هدیه چه سودی برای آن‌ها دارد؟
1395/04/09
از سگ های مراقب سال هاست که برای تشخیص قند خون پایین صاحبان دیابتی شان و احتمال قریب الوقوع افت قند خون استفاده می شود. بالاخره دانشمندان متوجه شده اند سگ ها چگونه این کار را انجام می دهند؛
1395/04/09
سال گذشته سامسونگ از یک باتری ۳۰۰۰ میلی آمپری در گلکسی نوت ۵ بهره گرفت ولی امسال شایعه شده بود که برند کره ای تصمیم دارد باتری فبلت محبوب خود را به ۴۰۰۰ میلی آمپر برساند.
1395/04/08
کمپانی انگلیسی SAT مدعی شد به‌جای 4 آنتن و سخت‌افزار در لپ‌تاپ توانسته یک آنتن مجرد با کاربرد 4 گانه بسازد.
1395/04/08
اینتل هنگام معرفی خانواده‌ی پردازنده‌های کم مصرف خود موسوم به Core M‌، با تاکید بر مصرف پایین انرژی این پردازنده‌ها، از آن‌ها به عنوان انقلابی در صنعت پردازنده‌ها یاد کرد، اما ظاهرا این خانواده به پایان کار خود نزدیک شده است.