خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند فیلیپس PHILIPSکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR 1861 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1871 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Philips HR1874 Juicer 7,200,000 7,200,000 8 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS BRE610 1,850,000 1,850,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS BRE630 2,450,000 2,450,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS BRE640 3,400,000 3,400,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP6420 950,000 1,000,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP6423 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6520 2,700,000 2,700,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HP6577 4,000,000 4,000,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HP6578/00 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6581 5,200,000 5,200,000 8 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS GC3811 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS CG4929 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC - 3593 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 1665 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 2510 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 2520 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 2965 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 3760 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 4410 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 4430 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 4870 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 6440 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 8220 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC2910/20 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC3720 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC3803 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC4440 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC4512 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC4850 Azur N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC4914 PerfectCare Azur N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC4919 PerfectCare Azur N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HI 570 بدون سیم N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HP 8290 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP8309 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SBA1500 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBA220 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBA2900 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBC BA109 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBP1100 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA1305 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA1312 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA1320 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA2201 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA2341 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA2360 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA4210 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA-4310 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA9200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA9350 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Tatoo 515 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS FR6 1.5V Mignon با عمر 7 برابر N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS LR6 AM3 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS قلمی 4 تائی آلکالاین LR6P4B/10 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 2 تائی 2600 میلی آمپر R6B2A26010 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS کتابی آلکالاین 6LR61P1B/10 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS باتری آلکالاین 2 تائی LR14P2B N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS LR03 AM4 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS لیتیومی 2 تائی با عمر 7 برابر FR03LB2A N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS نیم قلمی 4 تائی آلکالاین LR03P4B/10 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 1.2V-1R03B2A100 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS BG2036 2,400,000 2,400,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS TT 2020 1,500,000 1,500,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS TT 2030 2,450,000 2,450,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS TT-2040 3,400,000 3,400,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD4407 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD4419 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD 9120 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 9140 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 9160 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD9115 2,800,000 2,800,000 18 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS BDP-3000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 5200 DLP5202 780,000 780,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS DLP6603 6600mAh 1,100,000 1,100,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Power 4 Life SCE-4420 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Power 4 Life SCE-4480 600,000 600,000 5 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Power 4 Life SCM-7880 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 50PFL3108 50inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 40PFL4308 40inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 40PFL4418 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 42PFK7109 42inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 42PFL5008 42inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 42PFL6008 42inchz N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 46PFL4208D 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 46PFL8908 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 47PFK7179 47 inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 55PFL6008 55inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 60PFL6008 60inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS PDL8908S 55inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS PFL4398 47inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS PFL4508 46inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD2595 1,950,000 1,950,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HD2628 2,950,000 2,950,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HD2636 2,950,000 2,950,000 8 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS FC 7864 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS FC 9176 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS بدون کیسه FC 9205 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS FC-6148 4,300,000 4,300,000 8 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR2713 4,800,000 4,800,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HR2743 9,800,000 9,800,000 8 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS Eject 32Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Mono OTG 16Gb 390,000 390,000 23 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Mono OTG 32Gb 580,000 580,000 23 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Mono OTG 8Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Pico 16Gb 330,000 330,000 23 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Pico 4Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Pico 8Gb 230,000 230,000 23 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Pico FM32DA88B/97 OTG 32Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Pico FM32FD85B/97 32Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Pico OTG FM16DA88B/97 16Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Snow FM08FD70B 8Gb 180,000 180,000 23 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Snow FM16FD70B 16Gb 280,000 280,000 23 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Snow FM32FD75B 32Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Snow FM64FD75B 64Gb 830,000 830,000 23 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR 1399 Chopper 2,300,000 2,300,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HR 1652 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR2505 Chopper 2,300,000 2,300,000 8 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS Norelco NT8110 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS NT9110 900,000 900,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS NT-9130 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SC2003 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR1388 Viva Collection سالاد ساز 3,100,000 3,100,000 18 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS AirFryer HD 9225 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 6159 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD9238 7,900,000 7,900,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HD9240 Avance Collection 9,500,000 9,500,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Viva Collection HD9220 6,300,000 6,300,000 18 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HP 8180 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4997 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP8195 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP8230/00 1,400,000 1,550,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP8232 1,900,000 2,000,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP8233 2,100,000 2,200,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD 5410 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 7448 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 7690 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD7447 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD7461 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 8Gb Class 10 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Micro SD Card FM64MD45B 64Gb Class10 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Micro SD FM16MD45B 16Gb Class10 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS MicroSDHC FM32MD45B 32Gb Class 10 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD9320 2,950,000 2,950,000 8 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HC9450 4,200,000 4,200,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS QC 5115 1,200,000 1,400,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS QC5005 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC5015 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC5090 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC-5120 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC5170 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QG 3190 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QT-4050 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QT-4090 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS QC5550 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 1150 4,200,000 4,200,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS 1280CC 8,400,000 8,400,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS 7300 10,300,000 10,300,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS AT620 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS AT750 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS AT752 AquaTouch 2,600,000 2,600,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS AT890 3,400,000 3,400,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS BG2024 1,500,000 1,500,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HC5440/83 2,200,000 2,200,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HQ 8250 5,100,000 5,100,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HQ-6996 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HQ7390 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HQ8260 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Norelco QG3385 با قابلیت اصلاح موی سر و بدن 3,100,000 3,100,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Norelco QT4022 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Norelco SensoTouch - 1190 4,500,000 4,500,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS PT860 2,200,000 2,400,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS PT890 2,300,000 2,650,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS PT920 4,400,000 5,200,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS PT927 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC5055 2,400,000 2,400,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QG3362/23 12-in-1 Waterproof 2,300,000 2,300,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS QS6140 4,000,000 4,000,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QS6160 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QT4015/23 Stubble Trimmer N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS RQ 1180 3,800,000 4,500,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1050 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS RQ1060 7,000,000 7,000,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1075 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS RQ1141 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS RQ1155 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS RQ1160 3,900,000 3,900,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1160CC 6,000,000 6,000,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1175 6,400,000 6,400,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1250 5,400,000 5,400,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1260 9,800,000 9,800,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ-1260cc 10,500,000 10,500,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ-1280 8,500,000 8,500,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1285/16 7,200,000 10,500,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1295CC 9,500,000 14,500,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS RQ-8260CC 5,900,000 5,900,000 18 روز پیش
فیلیپس PHILIPS S1110 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS S5070 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS S5370 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS S7370 5,800,000 5,800,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS S9031 6,200,000 6,200,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS S9171 11,500,000 11,500,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS S9711 11,500,000 12,000,000 15 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS YS524/41 3,800,000 3,800,000 15 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS BDL4677XH 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS BDL4677XL 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS BDL5586XH 55inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS BDL5586XL 55inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR 1396 1,750,000 1,750,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HR 1456 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7620 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7625 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7762 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7768/13 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7774/30 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7774/90 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7775 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR2166 Blender 3,900,000 3,900,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HR2195 4,350,000 4,350,000 18 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SBCMD110 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBCMD150 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBCMD650 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SHM 6103 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS-3201 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS390 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HE905 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS In-Ear SHE4607WT N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHB 4000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHB9100 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHC-8535 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE 2000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE 7050 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE1360 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE2001 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE3000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE-3200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE3590 420,000 420,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHE3595 580,000 580,000 5 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHE3800 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE6000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE7000 480,000 480,000 5 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHE7005 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE7055 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE8000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE8005 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE9000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHG 7210 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHG-2000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHG8000-97 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL 3000 690,000 690,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHL 3100 OverEar N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL 5905 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL 9700 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL1000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL1700 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL1700BL N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL5205 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL5605 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL9300/10 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL9450 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM2100U N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM3100U N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM6500 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM7110 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM7410 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO1100 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO-2200BL N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO3300 Acid On-Ear N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO3300BRDO N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO4200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO7205BK 3,200,000 3,200,000 4 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHO9567GB N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHP 3000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHP-1900 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHP2500 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHQ 4200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHQ1200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHQ-3200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS3200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS-3800 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS4700 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR1459 Hand Mixer 1,650,000 1,650,000 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HR 1561 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1565 2,700,000 2,700,000 18 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SPC1035NC N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/09/17
طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، عدم استفاده از سیم کارت اعتباری به مدت بیش از سه ماه برای مشترکان هزینه‌ای برابر با 20 دقیقه مکالمه را در پی خواهد داشت.
1395/09/07
هوش مصنوعی با موفقیت تبهکاران را از روی خصوصیات چهره شناسایی کرد
1395/09/07
یکی از مواردی که در روزهای زمستان؛ در هوای برفی یا یخ‌زدگی خیابان‌ها اتفاق می‌افتد، سر خوردن خودرو است.
1395/09/07
یک عکاس لنزی را پرینت سه بعدی کرده و با آن به ثبت تصاویر پرداخته است.
1395/09/07
گلکسی سی 9 پرو به عنوان اولین گوشی سامسونگ با ۶ گیگابایت رم در رنگ‌های رزگلد و طلایی معرفی شده بود و حالا تصاویر این گوشی در رنگ مشکی فاش شده است.
1395/09/07
جگوار راهی برای باز کردن قفل وسایل نقلیه با استفاده از تشخیص چهره و سبک راه رفتن افراد معرفی می‌کند.
1395/09/06
عامل انسانی یا خطای سیستمی؛ کدامیک حادثه تلخ برخورد قطارهای مسافربری دیروز را رقم زدند؟
1395/09/06
استودیوی Roosegaarde برج‌ تصفیه هوای خود را در شهرهای روتردام و آمستردام کشور هلند به راه انداخت و حال این برج‌ به شهر پکن، پایتخت کشور چین هم می‌رسد.
1395/09/02
همان‌ طور که از قبل مشخص شده بود، اینستاگرام قصد داشت قابلیت پخش زنده را در اختیار کاربران قرار دهد. حالا این ویژگی جدید عرضه شده و می‌توان از آن استفاده کرد.
1395/09/02
بعد از اتفاقاتی که برای فبلت نوت 7 سامسونگ پیش آمد، کره ای ها تصمیم گرفته اند نظر اغلب مخاطبینشان را به موبایل های پرچمدار S7 و S7 Edge جذب کنند
‌گزیده اخبار روز
1395/09/20
اگر جریمه پرداخت نشده ای از سال 94 دارید، مخاطب این مطلب هستید.
1395/09/20
10 آذر 95، صد هزار نفر از سراسر دنیا گرد هم آمدند تا قوانین فیزیک کوانتومی را بررسی کنند و آن‌ را به چالش بکشند.
1395/09/20
در زندگی همه ی ما افرادی وجود دارند که ضررشان بیش تر از سودشان است.
1395/09/20
کاربران گوگل می‌توانند مستقیما فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی را در محیط این سایت ارزش گذاری کنند.
1395/09/20
اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه‌ای بر بستر فیبر نوری (FTTH) با حضور مدیرعامل مخابرات ایران در تهران آزمایش و افتتاح شد.‌
1395/09/20
هواوی معرفی یک گوشی جدید با حاشیه‌های بسیار کم را در ۲۶ آذرماه تائید کرده است. اولین تصویر لو رفته از این گوشی منتشر شده است.
1395/09/20
سونی از شرکت های بزرگی است که مشابه با برخی دیگر از کمپانی های حاضر در بازار تلفن های هوشمند، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و واحد موبایل این غول تکنولوژیک در اخیراً با زیان مالی همراه بوده است.
1395/09/18
کارشناسان در مطالعات مختلف به بررسی این موضوع پرداختند که چه نوع روش تربیتی والدین بیشتر کودکان را به دروغ گفتن ترغیب می‌کند.
1395/09/18
قائم‌مقام بانک مرکزی مصوبه اخیر هیأت دولت درباره تغییر واحد پول از ریال به تومان را، در راستای احترام به عرف جامعه عنوان و اعلام کرد.
1395/09/17
طبق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، عدم استفاده از سیم کارت اعتباری به مدت بیش از سه ماه برای مشترکان هزینه‌ای برابر با 20 دقیقه مکالمه را در پی خواهد داشت.