خدمات سایت

لیست قیمت محصولات برند فیلیپس PHILIPSکالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS DVP-3111 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS DVP-3350 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS DVP-3360 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR 1861 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1871 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Philips HR1874 Juicer 7,200,000 7,200,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS BRE610 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS BRE630 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS BRE640 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP2844 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6400 1,150,000 1,150,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HP6402 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6409 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6420 1,000,000 1,000,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP6423 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6481 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6482 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6483 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6503 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6515 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6517 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6520 2,700,000 2,700,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP6572/10 4,900,000 4,900,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HP6577 4,000,000 4,000,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP6578/00 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP6578/10 6,400,000 6,400,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HP6581 5,200,000 5,200,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP6609 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS GC3811 2,800,000 2,800,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS CG4929 5,500,000 5,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS GC - 3593 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 1665 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 2510 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 2520 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 2965 2,450,000 2,450,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS GC 3760 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 4410 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 4430 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 4870 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 6440 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC 8220 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC2910/20 1,950,000 1,950,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS GC3720 2,800,000 2,800,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS GC3803 2,600,000 2,600,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS GC4440 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC4512 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS GC4850 Azur 3,700,000 3,700,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS GC4914 PerfectCare Azur 4,500,000 4,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS GC4919 PerfectCare Azur 4,500,000 4,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HI 570 بدون سیم N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HP 8290 Salon Straight & Curl N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4638 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4667 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4668/29 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4681 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4688 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4696 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4698 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP8309 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP8315 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS Mighty mini N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBA1500 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBA1600 450,000 450,000 20 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS SBA1700 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBA220 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBA2900 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBC BA109 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBP1100 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA1305 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA1312 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA1320 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA2200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA2201 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA2210 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA2341 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA2360 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA3210 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA3251 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA3330 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA4210 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA-4310 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA5210B N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA5300 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA6200U N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA9200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA9300 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPA9350 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Tatoo 515 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HP4658 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4671 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4674 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP4698 2,000,000 2,000,000 16 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS FR6 1.5V Mignon با عمر 7 برابر N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS آلكالاين LR6 AM3 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS قلمی 4 تائی آلکالاین LR6P4B/10 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 2 تائی 2600 میلی آمپر R6B2A26010 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS کتابی آلکالاین 6LR61P1B/10 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS باتری آلکالاین 2 تائی LR14P2B N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS آلكالاين LR03 AM4 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS لیتیومی 2 تائی با عمر 7 برابر FR03LB2A N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS نیم قلمی 4 تائی آلکالاین LR03P4B/10 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 1.2V-1R03B2A100 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS BG2036 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS TT 2020 1,500,000 1,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS TT 2030 2,450,000 2,450,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS TT2021 1,450,000 1,450,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS TT-2040 2,800,000 3,200,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD4407 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD4419 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD 9120 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 9140 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 9160 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD9115 2,800,000 2,800,000 16 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS BDP-3000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 5200 DLP5202 780,000 780,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS DLP6603 6600mAh 1,100,000 1,100,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Power 4 Life SCE-4420 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Power 4 Life SCE-4480 600,000 600,000 20 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Power 4 Life SCM-7880 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SCE4430 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SCE7640 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SNP3000U N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 50PFL3108 50inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 40PFL4308 40inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 40PFL4418 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 42PFK7109 42inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 42PFL5008 42inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 42PFL6008 42inchz N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 46PFL4208D 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 46PFL8908 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 47PFK7179 47 inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 55PFL6008 55inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 60PFL6008 60inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS PDL8908S 55inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS PFL4398 47inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS PFL4508 46inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD2595 1,950,000 1,950,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HD2628 2,950,000 2,950,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HD2636 2,950,000 2,950,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS FC 7864 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS FC 9176 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS بدون کیسه FC 9205 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS FC-6148 4,300,000 4,300,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR2713 4,800,000 4,800,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HR2743 9,800,000 9,800,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS Eject 32Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Mono OTG 16Gb 390,000 450,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Mono OTG 32Gb 580,000 650,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Mono OTG 8Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Pico 16Gb 330,000 350,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Pico 4Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Pico 8Gb 230,000 250,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Pico FM32DA88B/97 OTG 32Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Pico FM32FD85B/97 32Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Pico OTG FM16DA88B/97 16Gb N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Snow FM08FD70B 8Gb 180,000 250,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Snow FM16FD70B 16Gb 280,000 330,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Snow FM32FD75B 32Gb 590,000 590,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS Snow FM64FD75B 64Gb 830,000 990,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR 1399 Chopper 2,300,000 2,300,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HR 1652 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR2505 Chopper 2,300,000 2,300,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS Norelco NT8110 900,000 900,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS NT9110 650,000 900,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS NT-9130 1,200,000 1,200,000 22 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SC2003 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR1388 Viva Collection سالاد ساز 3,100,000 3,100,000 16 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS AirFryer HD 9225 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 6159 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD9238 7,900,000 7,900,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HD9240 Avance Collection 9,500,000 9,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Viva Collection HD9220 6,300,000 6,300,000 16 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HP 8180 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP 8250 Salon Dry Pro 2,300,000 2,300,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HP4997 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP8195 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HP8230/00 1,400,000 1,550,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP8232 1,900,000 2,000,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HP8233 2,100,000 2,200,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS MCD-183 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS MCD-355 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS MCD-802 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HSB-4383 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HTS-6100 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HTS-8141 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD 5410 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 7448 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD 7690 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HD7447 2,100,000 2,100,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HD7461 2,450,000 2,450,000 16 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS 8Gb Class 10 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Micro SD Card FM64MD45B 64Gb Class10 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Micro SD FM16MD45B 16Gb Class10 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS MicroSDHC FM32MD45B 32Gb Class 10 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HD9320 2,950,000 2,950,000 12 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HC9450 4,300,000 4,300,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QC 5115 1,400,000 1,400,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QC5005 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC5015 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC5090 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC-5120 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC5170 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QG 3190 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QG3040 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QG3150 2,100,000 2,100,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QT4020 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QT-4050 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QT4085 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QT-4090 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS QC5550 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS 1150 3,400,000 4,200,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS 1280CC 7,800,000 8,400,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS 7300 10,300,000 10,300,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Arcitec RQ1085 8,600,000 8,600,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Arcitec RQ1095 9,500,000 9,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS AT620 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS AT750 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS AT752 AquaTouch 2,600,000 2,600,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS AT890 3,400,000 3,400,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS BG2024 1,600,000 1,600,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HC5440/83 2,400,000 2,400,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HQ 8250 5,100,000 5,100,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HQ6940 1,250,000 1,650,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HQ6990 1,500,000 1,800,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HQ-6996 1,500,000 1,750,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HQ7240 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HQ7290 2,900,000 2,900,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HQ7320 4,150,000 4,150,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HQ7340 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HQ7380 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HQ7390 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HQ8170 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HQ8240 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HQ8260 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HQ8270 4,100,000 4,100,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS HS 8440 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HS8020 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HS8040 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HS8060 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Norelco QG3385 با قابلیت اصلاح موی سر و بدن N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS Norelco QT4022 2,000,000 2,000,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS Norelco SensoTouch - 1190 4,500,000 4,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS PT860 2,200,000 2,400,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS PT890 2,300,000 2,800,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS PT920 4,400,000 4,800,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS PT927 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS QC5055 2,400,000 2,400,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QG3362/23 12-in-1 Waterproof 2,750,000 2,750,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QS6140 4,000,000 4,000,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QS6160 2,800,000 3,000,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QT4015/23 Stubble Trimmer 1,600,000 1,600,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS QT4045 3,700,000 3,700,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ 1180 3,800,000 4,800,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1050 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS RQ1060 7,000,000 7,000,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1075 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS RQ1090 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS RQ1141 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS RQ1155 3,800,000 4,500,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1160 3,900,000 3,900,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1160CC 5,200,000 6,000,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1175 6,400,000 6,400,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1250 5,300,000 5,400,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1260 9,800,000 9,800,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ-1260cc 10,500,000 10,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ-1280 8,500,000 8,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1285/16 6,200,000 10,500,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ1295CC 14,500,000 14,500,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS RQ-8260CC 5,900,000 5,900,000 16 روز پیش
فیلیپس PHILIPS S1110 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS S5070 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS S5370 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS S7370 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS S9031 5,800,000 6,200,000 3 روز پیش
فیلیپس PHILIPS S9171 11,500,000 11,500,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS S9711 11,900,000 12,000,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS YS524/41 3,800,000 4,000,000 3 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS BDL4677XH 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS BDL4677XL 46inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS BDL5586XH 55inch N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS BDL5586XL 55inch N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR 2800 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1341 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1342 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1361 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1364 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1366 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1396 1,750,000 1,750,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HR 1456 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 2000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 2001 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 2021 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 2027 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 2061 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 2067 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 2094 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7620 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7625 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7762 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7768/13 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7774/30 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7774/90 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 7775 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR2166 Blender 3,900,000 3,900,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HR2195 4,350,000 4,350,000 16 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SBCMD110 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBCMD150 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SBCMD650 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM1000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SHM 6103 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS-3201 250,000 250,000 1 ماه و 9 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHS390 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HE905 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS In-Ear SHE4607WT N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHB 4000 1,980,000 1,980,000 1 ماه و 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHB9100 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHC-8535 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE 2000 550,000 550,000 1 ماه و 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHE 7050 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE1360 160,000 160,000 1 ماه و 9 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHE2001 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE3000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE-3200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE3590 350,000 420,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS SHE3595 580,000 580,000 20 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS SHE3800 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE6000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE7000 480,000 500,000 20 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS SHE7005 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE7055 880,000 880,000 1 ماه و 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHE8000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE8005 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHE9000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHG 7210 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHG-2000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHG8000-97 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL 3000 660,000 690,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS SHL 3100 OverEar 950,000 950,000 1 ماه و 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHL 5905 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL 9700 2,500,000 2,500,000 1 ماه و 9 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHL1000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL1700 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL1700BL N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL5205 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL5605 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL9300/10 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHL9450 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM2100U N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM3100U N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM6500 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM7110 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHM7410 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO1100 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO-2200BL N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO3300 Acid On-Ear N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO4200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHO7205BK 3,200,000 3,200,000 2 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHO9567GB N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHP 3000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHP-1900 560,000 560,000 1 ماه و 9 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHP2500 680,000 680,000 1 ماه و 9 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHQ 4200 1,050,000 1,050,000 1 ماه و 8 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHQ1200 550,000 550,000 1 ماه و 9 روز پیش
فیلیپس PHILIPS SHQ-3200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS3200 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS-3800 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS4700 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SHS5200 650,000 650,000 20 ساعت پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SHB6110 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS HR1459 Hand Mixer 1,650,000 1,650,000 12 ساعت پیش
فیلیپس PHILIPS HR 1561 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS HR 1565 2,700,000 2,700,000 16 روز پیش
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SPC 200NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPC 210NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPC 500 NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPC 610 NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPC 900 NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPC710NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPZ2000 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPZ3000 N/A N/A N/A
کالا قیمت کمینه (ریال) قیمت بیشینه (ریال) بروزرسانی
فیلیپس PHILIPS SPC 715 NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPC1035NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPC1035NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPC535NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPC535NC N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPZ2500 N/A N/A N/A
فیلیپس PHILIPS SPZ2500 + Headset N/A N/A N/A
‌اخبار کالاها ، شرکتها و فن آوری
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
طی یکی-دو سال اخیر، مهم ترین مبحثی که در رابطه با پیشرفت تلویزیون ها می شنیدیم میزان رزولوشن آن ها بود. حالا تمام اچ دی دیگر کافی نیست و بهترین تلویزیون های بازار 4K هستند. اما آیا 4K همان تغییر بزرگی است که همه انتظارش را دارند؟
1395/06/02
طی سال جاری، شایعات پیرامون مدل های آیفون 2016 به اوج خود رسید و تا چندی پیش نیز از مدل «پرو» با صفحه نمایشگر OLED صحبت می شد...
1395/05/31
مدت هاست که شمار زیادی از استارتاپ ها تلاش دارند ایده ساخت ماشین های خودران را به واقعیت بدل کنند و تا کنون نیز نسخه های مختص به خود از آنها را ساخته و مورد آزمایش قرار داده اند.
1395/05/31
G5 پرچمدار امسال شرکت کره‌ای ال‌جی است. این کمپانی در نظر دارد نسخه‌ی پیش‌نمایش اندروید ۷.۰ نوقا را به‌زودی در اختیار برخی از کاربران جی 5 قرار دهد.
1395/05/30
فروشگاه های «اپل استور» همواره چیزی بیشتر از یک فروشگاه معمولی بودند؛
1395/05/27
گفته می‌شود که کمپانی گوگل از ماه آینده، گوشی‌های هوشمند جدیدی را با برند گوگل در برخی از بازارها عرضه خواهد کرد. احتمالا این گوشی‌ها نسخه‌ی تغییر نام یافته‌ی نکسوس‌های جدید باشند.
1395/05/26
شیائومی قصد دارد تا یک محصول جدید که در دسته بندی کالاهای خانگی قرار می‌گیرد را روانه بازار کند.
1395/05/24
دانشمندان موفق به توسعه یک تکنیک جدید شدند که می‌تواند به مقامات کمک کند تا در هنگام رسیدگی به جرائم، داده‌های گوشی‌های هوشمند را جمع آوری کنند.
1395/05/24
یکی از جدیدترین محصولات آزمایشگاه MIT Media Lab که «DuoSkin» نام داشته و با همکاری واحد تحقیقات مایکروسافت طراحی شده، نوعی تتوی موقت با قابلیت اتصال به ابزارهای هوشمند است.
‌گزیده اخبار روز
1395/06/06
موج ویرانگری از زلزله‌ها در سراسر جهان در سال ۲۰۱۶ دانشمندان را برآن داشته تا به پیش‌بینی درباره زلزله‌های احتمالی در جهان دست بزنند و بر اساس آخرین اظهارات، در تهران، استانبول و لس‌آنجلس احتمال وقوع زلزله مرگبار بیش از نقاط دیگر دنیا وجود دارد.
1395/06/06
فاز اول شبکه‌ ملی اطلاعات فردا با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات افتتاح می‌شود. با افتتاح این شبکه، تبادل داده و اطلاعات در داخل کشور با تغییرات کیفیت، سرعت و قیمت روبرو می‌شود.
1395/06/06
این اتفاق کم‌سابقه در حواشی اخیر، از اصل برگزاری کنسرت پراهمیت‌تر است، چرا که دیگر مسئله صرفاً برگزاری کنسرت موسیقی نیست، بلکه استقرار و اجرای قانون در سراسر کشور و جلوگیری از اجرا یا عدم اجرای یک قانون واحد در نقاط مختلف کشور و جلوگیری از بخش بخش شدن حاکمیت در کشور است.
1395/06/06
زنده‌یاد داود رشیدی، بازیگر و کارگردان شناخته شده و محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون صبح جمعه 5 شهریور و در سن 83 سالگی از میان ما رفت اما نام و یادش همیشه در عرصه فرهنگ و هنر ایران جاوید است.
1395/06/06
طی یکی-دو سال اخیر، مهم ترین مبحثی که در رابطه با پیشرفت تلویزیون ها می شنیدیم میزان رزولوشن آن ها بود. حالا تمام اچ دی دیگر کافی نیست و بهترین تلویزیون های بازار 4K هستند. اما آیا 4K همان تغییر بزرگی است که همه انتظارش را دارند؟
1395/06/06
همزمان با مجادله میان «اینتل در برابر AMD» و «انویدیا در برابر AMD» باید به یک سوال بسیار مهم دیگر هم فکر کرد: چه زمانی برای خرید قطعات جدید مناسب است؟
1395/06/06
محمدعلی کشاورز بازیگر پیشکسوت با انتشار متنی از سال‌ها دوستی خود با زنده‌یاد داود رشیدی گفت؛ رفاقتی که حالا پذیرش مرگ این هنرمند را برای کشاورز سخت کرده است.
1395/06/06
یک شرکت چینی جدیدترین گوشی ۱۰ هسته ای خود را رونمایی کرد.
1395/06/06
این روزها کشف سیاره‌ای شبیه سیاره کره زمین که به دور نزدیکترین ستاره به خورشید می‌درخشد جنجالی شده است.
1395/06/06
پزشکان در دانشگاه کالیفرنیا(UCLA)، لس‌آنجلس در حال آزمایش یک درمان جدید هستند و با موفقیت توانستند با استفاده از امواج فراصوت یک بیمار 25 ساله را از حالت کما خارج کنند.